مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی
تاریخ 20 شهریور 1398 ساعت 19:03:43
کد خبر: 002575
مقاله رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی

مقاله علمی و پژوهشی " رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی(مطالعه موردی زنان شهر تهران) " مقاله ای است در 19 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زنان؛ تعاملات زناشویی؛ حقوق؛ تفاوت‌های نسلی پرداخته شده است

چکیده مقاله

این مطالعه، به مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی زنان متأهل شهر تهران می پردازد؛ با این هدف که تفاوت‌های نسلی را در سه نسل از زنان نشان دهد. گمانۀ اصلی پژوهش این است که بین سه نسل از زنان متأهل، تفاوت معنادار در میزان مطالبات حقوقی زناشویی وجود دارد. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن را همۀ زنان متأهل شهر تهران تشکیل می دهند که از میان آن‌ها 500 نفر به شیوۀ خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 20استفاده شد. نتایج نشان داد بین سه نسل، در زمینۀ مطالبات حقوقی در تعاملات زوجین، تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنا که نسل سوم (نسل جوان) بیش از دو نسل دیگر به مطالبات حقوقی خود در خانواده اهمیت می‌دهد؛ و نسل دوم به عنوان میانجی، به این مطالبات کمتر از نسل سوم و بیشتر از نسل اول توجه دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیرهای اشتغال، تحصیلات و نسل، 499/0 واریانس متغیر وابستۀ «مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی» را تبیین می کنند.

عنوان مقاله [English]

A Legal Approach to Generational Differences in Marital Interactions

چکیده [English]

This study attempts to show the women's legal demands in marital interactions in Tehran city; with the aim of showing generational differences between three generations of married women. The main hypothesis of this study is: there is a significant differences between the three generations of married women in the rate of marital legal demands. This research has performed through survey method. The statistical population includes all married women in Tehran; among whom 500 women were selected using multi-stage cluster sampling. They responded to a researcher-made questionnaire. For data analysis, SPSS 20 was used. The findings showed that there is meaningful differences between legal demands of three generations in marital interactions. This means that the third generation (the young generation) has more legal demands than two other generations; and the second generation, as a mediator, has these demands less than the third generation and more than the first generation. Based on the results of stepwise regression analysis, the variables of employment, rate of education and generation, predict 49.9% of changes in dependent variable (women's legal demands in marital interactions).

کلیدواژه‌ها [English]

Women, marital interactions, legal demands, generational differences

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .