مقالات حقوق خصوصی
مقاله جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
تاریخ 08 شهریور 1398 ساعت 13:53:16
کد خبر: 002427
مقاله جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی" مقاله ای است در 34 صفحه و با 86 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انصاف؛ شروط غیرمنصفانه؛ مصرف کننده؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ آزادی قراردادها پرداخته شده است

چکیده مقاله

در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می‌دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می‌توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.

عنوان مقاله [English]

Unfair Terms in Iranian Law in View of Article “46” of Iranian Electronic Commerce Act

چکیده [English]

In European law and Common Law, on the basis of consumer protection, unfair

contractual terms are subject to specific regulation. In domestic law, lack of

such regulation can clearly be observed. According to general principles of

contract law, these terms seem to be valid. As far as article “46” of Electronic

Commerce Act of I.R.Iran is concerned, unfair terms, which are harmful to

consumers, are not effective. Nevertheless, due to the specific and protective

basis of E-consumers, this provision does not apply to other cases, and

therefore, it is not possible to refer to fairness under any rubric due to the lack

of enforceability. In addition, although the principle of freedom of contract, the

theory of the ‘will’ parties and the necessity of contract indicate the validity of

these terms, judges, in litigation, could deal with dispute resolution based on

fairness. The Unfair Terms in Consumer Contracts Directive 93/13/EEC is

European Union Directive (then called European Economic Community

Directive) which governs the use of surprising or onerous terms used in order to

deal with consumers

کلیدواژه‌ها [English]

Keywords: Fairness, Unfair Terms, Consumer, Electronic Commerce Act, Freedom of Contract

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF