مقالات حقوق خصوصی
مقاله شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت
تاریخ 04 شهریور 1398 ساعت 23:40:47
کد خبر: 002384
مقاله شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

مقاله علمی و پژوهشی " شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت" مقاله ای است در 30 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تقلیل خسارت؛ شرایط؛ موانع؛ حقوق تطبیقی؛ اسناد بین المللی پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه هایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت. باید توجه داشت که تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفهی تقلیل از سوی زیاندیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـیکوشـد بـا مطالعهی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.

عنوان مقاله [English]

The Rule of “Mitigation”, Conditions and Limitations

چکیده [English]

The rule of “Mitigation of Damages” is among the pivotal principles

prevailing the reparation process, based on which the injured party bears an

obligation to take any reasonable course of action to minimize damages

being incurred and to avoid their expansions ; otherwise, he may not be

found entitled to a full compensation. Even though, the principle is only

moderately addressed, besides Islamic jurisprudence by some local laws and

regulations, no independent research has yet been conducted on the subject.

The article shall note that such duty of the injured party is not strictly

unlimited , meaning that for it to arise, certain conditions must genuinely

exist .Further ,there may be objective obstacles which may negate the injured

party’s obligation to mitigate damages being incurred. In a comparative

approach and by making reference to various International instruments

including in particular the laws of England as the main origin of the

mitigation rule, this article shall discuss the conditions and impediments in

line with effectuation of the said principle.

کلیدواژه‌ها [English]

Mitigation Rule, Conditions, impediments, Comparative Law, International Instruments

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .