مقالات حقوق خصوصی
مقاله مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379
تاریخ 03 شهریور 1398 ساعت 21:15:25
کد خبر: 002372
مقاله مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

" مقاله ای است در 24 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مرگ مغزی ، پیوند اعضا،وصیت، ولی میت و اهداء عضو پرداخته شده است

چکیده مقاله

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

rans Plantation of origans of Brain Deads in Islamic law (1379)

نویسندگان [English]

Ali Asghar Hatami1؛ Neda masodi2

چکیده [English]

The soul does its duties by brain which are foresight and

manipulation, therefore at the time of death, the soul leaves the body.

There is difference between death of organs and the whole body,

because some organs are still alive after death. This fact is the cause of

transplantation from dead bodies, particulary Brain dead

persons.Since the organs transplantation has the important role in

saving the patients, it is necessary to make informed the public about

it.

In addition of Recognition certain occurrence of brain death,

patient’s will or the assent of dead’s relatives is necessary requirment

for transplantation, so organs transplant is not legally possible in the

lack of these conditions, even though the death about to happen.

However some jurisconsults have different idea and believe that

mutilation is possible without testament or the assent of dead’s

relatives.

In accordance with the arthors’ opinion, moslem’s life is very

important, so it is necessary to provide the possibility of

transplantation in the lack of those requirments. In the other word, It

could be said that those conditions are only necessary when life of

organ depends upon transplantation.

This essay attemps to illustrate the foundations of transplantation in

addition to mention to the different opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

brain death, organ transplantation, death, donation of organ

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .