مقالات اقتصادی
مقاله برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران
تاریخ 27 مرداد 1398 ساعت 00:31:24
کد خبر: 002269
مقاله برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران " مقاله ای است در 29 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  آسیب‌پذیری؛ تاب‌آوری؛ ثبات تولید ناخالص داخلی؛ ایران پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف اساسی در این مقاله معرفی مفهوم آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی با توجه به شاخص‌های کمی است. آسیب‌پذیری از ویژگی‌های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک‌های برونزا می‌شود در حالی که تاب‌آوری اقتصادی به مفهوم توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و بازیابی پس از تاثیر شوک تعریف شده است. در این تحقیق شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی ایران برای دوره 1369تا 1392 برآورد شده است. این شاخص‌ها بر اساس متغیرهای منتخب در سه الگوی بریگوگلیو و همکاران (2008)، بورمن و همکاران (2013)، و آنگیون و باتس (2015) انجام و نتایج برای سه دوره ریاست جمهوری با عناوین سازندگی (1369-1376)، اصلاحات (1377-1384) و مهرورزی (1385-1392) برآورد و مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میانگین شاخص آسیب‌پذیری در دوره مهرورزی دارای بیشترین مقدار در حالیکه  میانگین شاخص تاب‌آوری در دوره اصلاحات در مقایسه با دو دوره دیگر بیشتر بوده است. طبق نتایج نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با آسیب‌پذیری رابطه معکوس ولی با تاب‌آوری رابطه مستقیم دارد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه و تنوع در صادرات، کاهش کسری بودجه با انظباط مالی، مهار تورم با افزایش بهره وری و انصاف، و کاهش بیکاری با افزایش کیفیت آموزش، بعلاوه حکمرانی خوب (کاهش فساد، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات و اثر بخشی دولت با شایسته سالاری) با اجرای خردمندانه می‌تواند موجب افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری شود.

عنوان مقاله [English]

Estimating Composite Vulnerability and Resilience Index of Iranian Economy

چکیده [English]

The main aim in this research is to introduce the concepts of vulnerability and resilience regarding the quantitative Indices. Vulnerability is a structural characteristic which increases the weak economic points to external shocks. Economic resilience is political ability to resist and recovering from the shocks. In this paper Vulnerability and Resilience Indices are estimated for Iranian Economy concerning the period 1990-2013. The indices are estimated based on three models introduced by Briguglio, & et al.(2008), Boorman, & et al.(2013) and Angeon & Bates(2015) which are compared regarding Construction period (1990-1997), Reforms period (1998-2005) and Kindness period (2006-2013). The results show that the estimated mean of Vulnerability during Kindness period has been higher while the Resilience index during Reforms period has been higher than the other two periods. Also, the growth rate of per capita GNP has indirect relation with vulnerability and direct relation with resilience. Therefore, economic policy modification aiming less reliance on oil income, export diversification and expansion, budget deficit reduction by financial discipline, inflation curbing by increasing efficiency and equity, reducing unemployment by increasing quality of education, plus good Governance(reduction in Corruption, increasing policy stability, quality of regulation, government effectiveness concerning eligibility) with wise performance shall increase resilience and reduce vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

vulnerability, Resilience, GDP Stability, Iran

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .