مقالات اقتصادی
مقاله واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی
تاریخ 23 مرداد 1398 ساعت 23:24:32
کد خبر: 002210
مقاله واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی

مقاله علمی و پژوهشی " واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری؛ هزینة استفاده از سرمایه؛ نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی؛ همجمعی؛ الگوی ARDL؛ الگوی تصحیح خطا(ECM) پرداخته شده است

چکیده مقاله

سرمایه¬گذاری به لحاظ نقشی که در افزایش ظرفیت¬های تولیدی جامعه و افزایش سطح تولید، درآمد و اشتغال دارد از اهمیت ویژه¬ای در تحلیل¬های اقتصادی برخوردار است. به همین جهت همواره اقتصاددانان در تلاش بوده¬اند تا متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه¬گذاری را شناسایی کنند. نظریة نئوکلاسیک سرمایه¬گذاری تأکید ویژه¬ای بر نقش هزینة استفاده از سرمایه در تشکیل سرمایة ثابت دارد. این مقاله با بهره¬گیری از مبانی نظری نئوکلاسیکی سرمایه¬گذاری جرگینسون سعی دارد میزان تأثیرگذاری هزینة استفاده از سرمایه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران تعیین نماید. از آنجا که نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت¬های تولیدی عوامل مهم دیگر تأثیرگذار بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی هستند، این متغیرها نیز در کنار هزینة استفاده از سرمایه در تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی به¬دست آمده به روش همجمعی و الگوی خود رگرسیون گستردة وقفه (ARDL) مؤید نظریة نئوکلاسیکی سرمایه¬گذاری جرگینسون برای اقتصاد ایران است و نشان می¬دهد که یک درصد افزایش در هزینة استفاده از سرمایه به 86/0 درصد کاهش در سرمایه¬گذاری بخش خصوصی منتج می¬شود. در عین حال، یک درصد افزایش در شاخص نااطمینانی فضای کسب و کار سبب می¬شود تا سرمایه¬گذاری بخش خصوصی 06/0 درصد کاهش داشته باشد. چنانچه نرخ استفاده از ظرفیت¬های تولیدی یک درصد کاهش داشته باشد، سرمایه¬گذاری بخش خصوصی با 4/3 درصد کاهش مواجه خواهد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا(ECM)  نشان می¬دهد که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت نسبتاَ سریع است به گونه¬ای که حدود 80 درصد از خطای تعادل بلندمدت در هر دوره تعدیل می¬شود.

عنوان مقاله [English]

Private Investment Response to User Cost of Capital, Uncertainty and Capacity Utilization Rate

چکیده [English]

In analyzing economic activities, investment is considered to be a very important variable due to its role in increasing production capacity, income and employment. It is for this reason that economists have always tried to identify the variable that affect private investment. Classic theory of investment consider the rate of user cost of capital as an important factor in shaping fixed capital formation. This paper, with the aid of Jorgenson's classical theory of investment tries to determine the impact of user cost of capital on private investment in the Iranian economy. As uncertainty and capacity utilization rate are also important in deciding how much to invest. This two variables are also added in the investment function.

Empirical result obtained using co-integration and ARDL approach, confirms Jorgenson's neoclassical theory of investment for the Iranian economy. The results show that one percent increase in the user cost of capital reduces private investment by 0.86 percent. Moreover, one percent increase in uncertainty index causes private investment to reduce by 3.4 percent. Results obtained from estimating Error Correction Model (ECM) show that the speed of adjustment towards long-run equilibrium is relatively fast. Almost 80 percent of disequilibrium error is adjusted in each period.

کلیدواژه‌ها [English]

Private Investment, User Cost of Capital, Capacity Utilization Rate, Co-integration, ARDL, Error Correction Model (ECM)

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF