مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال
تاریخ 19 مرداد 1398 ساعت 17:56:46
کد خبر: 002095
مقاله تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال" مقاله ای است در 27 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به آرام‌سازی پیشروندة عضلانی؛ تجسم خلاق؛ عملکرد‌؛ نیمه‌ماهر؛ بازیکنان فوتبال پرداخته شده است

چکیده مقاله

آرام‌سازی از روش‌های بهبود عملکرد است که به‌طور عام می‌توان آن را به آرام‌سازی جسمانی و روانی دسته‌بندی کرد. به فنون آرام‌سازی روانی، اغلب به‌عنوان فنون ذهن به جسم اطلاق می‌شود، زیرا هدف این روش‎ها ایجاد آرام‌سازی از طریق ذهن است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر یک دوره برنامة آرام‌سازی (جسم به ذهن و ذهن به جسم) بر عملکرد بازیکنان نیمه­ماهر فوتبال بود. بدین‌منظور 39 بازیکن انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه آرام‌سازی پیشروندة عضلانی، تجسم ‌خلاق و گروه کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها قبل از مداخلات به‌‌وسیلة‌ روش مشاهده‌ای، پیش‌آزمون گرفته شد. برنامۀ آرام‌سازی پژوهش حاضر، قرار گرفتن آزمودنی‌ها تحت دو نوع متفاوت آرام‌سازی پس از تمرینات فوتبال به ‌مدت هشت هفته بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر اجرای آرام‌سازی پیشروندة عضلانی و تجسم خلاق بر مؤلفه‌های حفظ و کنترل توپ، پاس صحیح و گرفتن صحیح توپ از حریف و در کل عملکرد بازیکنان معنا‌دار بود. علاوه‌بر این، ورزشکارانی که از شیوة آرام‌سازی پیشروندة عضلانی استفاده کردند، در مقایسه با کسانی که از شیوۀ آرام‌سازی تجسم خلاق استفاده کردند، عملکرد بهتری داشتند. به‌طور کلی شیوه­های آرام‌سازی جسم به ذهن و ذهن به جسم هر کدام می­تواند به‌عنوان شیوه­ای مستقل در بهبود عملکرد ورزشکاران مؤثر باشد، اما اجرای آرام‌سازی ذهن به جسم مانند تجسم خلاق بر مهارت­هایی که به دقت و تمرکز بیشتری نیاز دارد، مؤثرتر است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Relaxation Program on Performance of Sub-Elite Football Players

چکیده [English]

Relaxation is a way of improving performance that can generally be classified as physical and mental relaxation. The mental relaxation technique is often named as the technique of mind to the body since the purpose of these techniques is to provide relaxation through the mind. The aim of the present study was to determine the effect a period of relaxation program (body to mind and mind to body) on the performance of semi-skilled football players. For this purpose, 39 players were selected and divided randomly into three groups: progressive muscle relaxation, creative visualization, and control. Before the interventions, a pretest was conducted by the observational method. In this relaxation program, subjects underwent two different types of relaxation after football training for 8 weeks. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics, analysis of variance with repeated measures and one-way analysis of variance. The results showed the significant effect of progressive muscle relaxation and creative visualization on maintaining and controlling the ball, accurately passing, accurately taking the ball from the opponent and overall players’ performance. In addition, the athletes who used progressive muscle relaxation had better performance than those who used creative visualization. In general, the methods of the body to mind and mind to body relaxation can each serve as an independent way to improve the performance of athletes, but the implementation of mind to body relaxation, such as the visualization of creativity, is more effective at skills that require more precision and concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

Progressive muscle relaxation, creative visualization, performance, sub-elite, football players

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF