مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی
تاریخ 19 مرداد 1398 ساعت 17:37:47
کد خبر: 002093
مقاله تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به ادراک بینایی؛ آموزش پذیر؛ تمرینات دید ورزشی؛ کم توان ذهنی؛ کودکان پرداخته شده است

چکیده مقاله

کودکان با کم توانی ذهنی مشکلات عدیده ای در زندگی روزمره و مسائل آموزشی تجربه می کنند که یکی از این مشکلات تاثیرگذار در زمینه ادراک بینایی می باشد بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی شهر اصفهان می باشد. از بین دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر 7 تا 11 سال 30 کودک بعنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند که شامل دو گروه کنترل و تجربی بودند جهت انتخاب نمونه ها قبل از شروع تمرین از کودکان کم توان ذهنی تست هوش وکسلر گرفته شد و کودکان آموزش پذیر وارد مطالعه شدند همچنین قبل از شروع تمرین، پیش آزمون ادراک بینایی TVPS-II از نمونه ها بعمل آمد و بعد از آن گروه تجربی تمرین خود را که شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود انجام دادند. در آخرین مرحله، پس آزمون ادراک بینایی TVPS-II گرفته شد. براساس نتایج تحلیل مانکووا (با کنترل نمره های پیش آزمون) تمرین دید ورزشی در مرحله پس آزمون بر میانگین تمامی مولفه های ادراک بینایی به جز مولفه آزمون ثبات شکل اثر داشت (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد، تمرین های دید ورزشی می تواند باعث بهبود ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی شود بنابراین پیشنهاد می شود جهت درمان و توانبخشی اختصاصی این کودکان از تمرین های دید ورزشی نیز در فرایند بهبودی استفاده شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sport Vision Training on Visual Perception in Children with Intellectual Disability

چکیده [English]

Children with intellectual disability experience many problems in their

everyday lives and educational issues. One of these important issues exists in

visual perception. Therefore, the aim of the present study was to examine the

effect of sport vision training on visual perception of children with

intellectual disability in Isfahan city. 30 children were selected from

educable students with intellectual disability (7-11 years old) as the sample

and were randomly assigned to two groups (each group 15 subjects):

experimental and control. Before the training, children with intellectual

disability underwent Wechsler IQ test and educable children entered the

study. Also, before the training, the TVPS - II visual perception pretest was

administered. Then, experimental group had their training for 8 weeks, 3

sessions per week and 45 minutes each session. In the final stage, TVPS - II

visual perception pretest was conducted. Based on the results of the

MANCOVA analysis (with the control of pretest scores) sport vision

training had an effect on the mean of all visual perception components

except for form constancy test in the posttest (P<0.05). The results of this

study showed that sport vision training can improve the visual perception of

children with intellectual disability. Therefore, it is suggested that sport

vision training is also used to treat and rehabilitate these children in the

treatment process.

کلیدواژه‌ها [English]

children, educable, intellectual disability, sport vision training, visual perception

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: