مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان
تاریخ 18 مرداد 1398 ساعت 21:51:11
کد خبر: 002076
مقاله اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان" مقاله ای است در 21 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به تمرینات ادراکی - حرکتی،، دوره پیش عملیاتی، دوره عملیاتی عینی،عملکرد تحصیلی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان تأثیرگذاری تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول و پایه ششم بود. ابتدا دانش آموزان هر کدام از دوره ها (50 دانش آموز پایه ی اول و 50 دانش آموز پایه ی ششم) از لحاظ عملکرد ادراکی - حرکتی، عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی و فارسی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بر اساس نتایج آزمون های به دست آمده، دانش آموزان هر پایه به دو گروه کنترل و تجربی همگن تقسیم شدند. گروه تجربی، به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) و هر جلسه 45 الی60 دقیقه به تمرین های منتخب ادارکی - حرکتی پرداختند. سپس، هر دو گروه با سنجش عملکرد تحصیلی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و وابسته استفاده شد. نتایج نشان داداثر تمرینات ادراکی حرکتی بر عملکرد تحصیلی شرکت کنندگان پایه اول معنی دار ولی در شرکت کنندگان پایه ششم غیر معنی دار بود . بنابر نتایج تحقیق، تاثیر پذیری پیشرفت تحصیلی کودکان از فعالیت های ادراکی - حرکتی در دوره پیش عملیاتی متفاوت از عملیات عینی می باشد.

عنوان مقاله [English]

Effect of perceptual-motor exercise on academic performance in one and sixth grade elementary school children

چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate the effect of perceptual-motor activities on the academic performance of female students in the first grade and the sixth grade.The students of each grade (50students in the first grade and50 students in the sixth grade) took part in the Lincoln-Oseretsky Motor Development test for assessing perceptual-motor function and Raven intelligence test for assessing cognitive function. Teacher assessments of math and Persian as an indication of their academic progress were also considered.

Based on the results , the students of each grade were divided into two groups of experimental and control (n = 25). The experimental group participated in an eight-week training course including a variety of exercises and perceptual-motor activities. The training course consisted of 45 to 60 minutes sessions three times a week. After this period, students in both groups were reevaluated by assessing their academic performance. The results obtained from t-test analyses showed that, unlike the six graders, perceptual-motor activities had a positive impact on academic performance of first grade students.

Keywords: Academic performance, Concrete operational stage, Perceptual-motor exercise, Preoperational stage.

کلیدواژه‌ها [English]

Academic Performance, Concrete operational, Perceptual-motor, Preoperational, students

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: