مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی
تاریخ 18 مرداد 1398 ساعت 14:30:41
کد خبر: 002070
مقاله ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

مقاله علمی و پژوهشی " ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به اعتبارسنجی؛ بازیابی‏تمرکز؛ حضور ذهن؛ عدم قضاوت پرداخته شده است

چکیده مقاله

ذهن‌آگاهی، فرایندی شناختی است که طی آنها فرد ذهن‌آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمرکز خود را روی تجربۀ احساسات و اتفاقاتی که در لحظۀ حال در خود یا اطرافش رخ می‌دهد، متمرکز می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن­آگاهی ورزشی بود. بدین منظور 150 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در هفت رشتۀ ورزشی تیمی و انفرادی، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند و نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‏آگاهی ورزشی را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شکل بود که نخست با بهره‌مندی از روش بازترجمه، صحت ترجمۀ نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی تأیید شد. در ادامه برای تعیین روایی سازۀ نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ، برای پایایی زمانی (ثبات پاسخ) سؤالات از ضریب همبستگی درون‌طبقه­ای در روش آزمون مجدد استفاده شد.

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of Mindfulness Inventory for Sport (MIS)

چکیده [English]

  Mindfulness is a cognitive process during which the mindful persons focus their attention to experience feelings and incidents happening in the present moment within or around themselves. The aim of this study was to determine validity and reliability of the Persian version of Mindfulness Inventory for Sport. For this purpose, 150 athletes with different levels of skills in 7 sport fields, individual and team, were selected by cluster random sampling method and completed the Persian version of this inventory. The method of the research was as follows: firstly, using translation-back translation method, translate accuracy of the Persian version of this inventory was confirmed. Confirmatory factor analysis based on structural equation modeling was used to determine construct validity of this Persian version. Cronbach alpha coefficient was used to determine internal consistency and intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of items. The results showed that first-order (RMSEA=0.042, CFI=0.97 and TLI=0.96) and second-order (RMSEA=0.042, CFI=0.97 and TLI=0.96) confirmatory factor analyses, Cronbach alpha coefficients (ɑ=0.79) and intra-class correlation (0.85) of the Persian version of Mindfulness Inventory for Sport supported 3-factor and 15-item structure of this inventory and confirmed validity and reliability of this inventory.

کلیدواژه‌ها [English]

Mindfulness, non-judgment, refocusing, validation

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF