مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه
تاریخ 27 تیر 1398 ساعت 15:00:48
کد خبر: 001745
مقاله مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه " مقاله ای است در 18 صفحه با 33 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات فعالیت بدنی.؛ دانش آموزان ،مستقل از زمینه؛ وابسته به زمینه مطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
به منظور افزایش سطوح فعالیت‌بدنی دانش‌آموزان مدارس، درک کاملی از فاکتورهای گوناگون مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های بدنی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح فعالیت بدنی در بین دانش آموزان دارای سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس بود. جهت اجرای این تحقیق ابتدا 150 نفر از دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از اجرای آزمون قاب و میله 100 نفر از آنان در دو گروه 50 نفری وابسته به زمینه (میانگین سن 96/0±82/12 سال، قد 65/6±9/155 سانتی‌متر وزن 27/12±5/47 کیلوگرم) و مستقل از زمینه (میانگین سن 89/0±32/13 سال، قد 61/8±1/158 سانتی‌متر وزن 74/15±51 کیلوگرم) طبقه‌بندی شدند. برای اندازه‌گیری وابستگی و استقلال از زمینه از آزمون‌ قاب و میله و جهت سنجش فعالیت بدنی از چک لیست خودسنجی فعالیت بدنی استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاد از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت و سپس از آزمون آماری تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها تحت نرم‌افزار Spss17 استفاده شد (05/0=?). بین مدت زمان فعالیت بدنی دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری یافت شد(000/0=P). بین مدت زمان فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید(018/0=P). بین نمره معادل سوخت و سازی فعالیت بدنی دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری یافت شد(000/0=P). بین نمره معادل سوخت و سازی فعالیت بدنی فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانش آموزان دارای سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی‌داری یافت شد(012/0=P). نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان دارای سبک‌ شناختی مستقل از زمینه نسبت به دانش آموزان وابسته به زمینه، فعالیت بدنی و هزینه انرژی بیشتری دارند. احتمال می‌رود فقر حرکتی در دانش‌آموزان وابسته به زمینه بیشتر باشد که برای اثبات این مورد به تحقیقات بیشتری نیاز است. به علاوه از آنجا که سبک شناختی می تواند به عنوان یکی از متغیرهایی که تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحول اند، مورد مداخله قرار گیرد، پیشنهاد می شود با استفاده از راهکارهای آموزشی، سبک شناختی دانش آموزان را تغییر داده و آنان را به سوی فعالیت های بدنی و آینده ای سالم تر سوق دهیم.

دانلود مقاله PDF