مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار
تاریخ 25 تیر 1398 ساعت 22:23:08
کد خبر: 001741
مقاله مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار" مقاله ای است در 18 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات پنج عامل بزرگ شخصیتی؛ زنان ورزشکار و زنان غیرورزشکار.؛ شخصیت؛ مردان غیرورزشکار؛ مردان ورزشکارمطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار اجرا شد. 200 دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (100 پسر و 100 دختر) پرسشنامة NEO-FFI (فرم کوتاه تجدیدنظر شدة پرسشنامة پنج عامل بزرگ شخصی) را کامل کردند. به‌منظور تعیین تفاوت‌های کلی بین گره‌های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دوراهه و برای مقایسه و تعیین دقیق میانگین تفاوت‌های موجود بین هریک از گروه‌ها با دیگر گروه‌های تحقیق، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. 
یافته‌ها نشان داد در عوامل شخصیتی روان‌رنجور خوبی، برونگرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی، بین گروه‌های تحقیق، تفاوت معناداری وجود دارد اما بین هیچ‌یک از گروه‌های تحقیق، در عامل شخصیتی انعطاف‌پذیری، تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بین جنسیت و ورزشکار بودن در عامل‌های روان‌رنجور خوبی و انعطاف‌پذیری کنش متقابل تفاوت معناداری وجود نداشت و در سه عامل برونگرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی کنش متقابل اختلاف معناداری مشاهده شد.

دانلود فایل PDF