مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان
تاریخ 20 تیر 1398 ساعت 21:34:34
کد خبر: 001720
مقاله تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان " مقاله ای است در 22 صفحه با 26 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات یادداری، انتقال، تغییر پذیری تمرین، دقت پرتاب، سن کودکان مطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
هدف از تحقیق، تعیین تأثیر تغییرپذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان است. به این منظور از آزمون تعدیل یافتة دقت پرتاب از بالای شانة خلجی و شفیع زاده (1383) استفاده شد. نمونة منتخب شامل 48 کودک دختر راست دست (16 کودک در هر گروه 4-5-6 ساله) و روش نمونه گیری به صورت داوطلبانه بود. کودکان در هر گروه سنی بر اساس نمره های پیش آزمون به گروه تمرین ثابت و متغیر تقسیم شدند. گروه تمرین ثابت تنها با هدف 60*60 سانتیمتر تمرین کرد، در حالی که گروه تمرین متغیر با هدف های 90*90، 60*60 و 30*30 سانتیمتر به تمرین پرداخت. دورة اکتساب در 3 روز و هر روز شامل 4 دسته کوشش و هر دسته کوشش شامل 6 پرتاب با دست برتر بود. آزمون یادداری 24 ساعت پس از پایان دورة اکتساب اجرا شد. آزمون انتقال با تغییر در اندازة هدف پس از آزمون یادداری و آزمون انتقال تاخیری یک هفته بعد اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس عاملی مرکب و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. در آزمون یادداری تفاوت معنی داری بین گروه تمرین ثابت و متغیر مشاهده نشد (05/0 P>). در آزمون های انتقال عملکرد، گروه تمرین متغیر بهتر از گروه تمرین ثابت بود (05/0 P<). اثر اصلی سن در تمام مراحل تحقیق معنی دار بود و 6 ساله ها بهتر از 4 و 5 ساله ها بودند (05/0 P<) اما بین 4 و 5 ساله ها اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 P>) . سن آزمودنی ها بر عملکرد دقت پرتاب از بالای شانه تاثیر داشت و تغییر پذیری تمرین موجب بهبود عملکرد دقت پرتاب از بالای شانة کودکان دختر 4، 5 و 6 ساله در آزمون انتقال شد.

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: