مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله تاثیر دو نوع رژیم غذایی بر شاخص های آنتروپومتریکی
تاریخ 19 تیر 1398 ساعت 22:45:12
کد خبر: 001716
مقاله تاثیر دو نوع رژیم غذایی بر شاخص های آنتروپومتریکی

مقاله علمی و پژوهشی" تاثیر دو نوع رژیم غذایی (کمبود عنصر روی و کمبود عنصرآهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان " مقاله ای است در 21 صفحه با 59 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات رژیم غذایی، کمبود عنصر آهن، کمبود عنصر روی، رشد مغزی+عملکرد حرکتی، شاخص های آنتروپومتریکی مطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو نوع رژیم غذایی (رژیم غذایی کمبود عناصر روی و آهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان بود. جامعة آماری تحقیق را موش های نر و ماده (نژاد آلبمینو – ویستار) انستیتو پاستور ایران تشکیل دادند. پس از جفت گیری، 30 سر موش مادة باردار به طور تصادفی در سه گروه 10 تایی قرار گرفتند. موش های مادر طی 28 روز (یک سوم آخر دورة بارداری و 21 روز دورة شیردهی) رژیم های غذایی استاندارد، کمبود عنصر روی (ppm5/1

 

دانلود مقاله PDF