مقالات رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی
مقاله بررسی آثار کم تحرکی بر جنبه های روانی و جسمانی
تاریخ 25 تیر 1398 ساعت 21:57:15
کد خبر: 001737
مقاله بررسی آثار کم تحرکی بر جنبه های روانی و جسمانی

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی آثار کم تحرکی بر جنبه های روانی (عزت نفس) و جسمانی (تودة چربی بدن) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه تهران

" مقاله ای است در 17 صفحه با 47 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تودة چربی؛ دانشجویان.؛ عزت نفس؛ کم تحرکی ، جنبه روانی و جنبه جسمانی مطرح شده است
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده
نقش آموزش جامع در آموزش کل ابعاد انسانی است که علاوه بر جنبة هوشی فرد، تمامی جنبه های روانی و فیزیکی را دربرمی گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار کم تحرکی بر عزت نفس و درصد تودة چربی بدن دانشجویان دانشگاه تهران بود. جامعة آماری کل دانشجویان دانشگاه تهران بودند که از این میان 320 آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که 62 درصد دانشجویان مورد بررسی، کم تحرک و 38 درصد دارای تحرک کافی بودند. به علاوه میانگین درصد چربی کل آزمودنی ها 14، 26 درصد (53/6 ±SD) بود. همچنین معلوم شد که 79 درصد از کل دانشجویان عزت نفس بالا و 21 درصد آنها عزت نفس ضعیفی داشتند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین میزان فعالیت بدنی مردان و زنان معنادار و تفاوت تودة چربی بین افراد کم‌تحرک و دارای تحرک کافی معنادار نبوده است. همچنین رابطة معناداری بین میزان فعالیت و عزت نفس بالا و پایین به دست نیامد.


دانلود فایل PDF