more_vert مقاله اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بحران‌های ارزی، سیاست پولی، فشار بازار ارز، بردار خودرگرسیونی ساختاری پرداخته شده است چکیده مقاله فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده‌اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می‌باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می‌گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می‌دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می‌شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می‌دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح‌دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به ‌طوری‌که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می‌شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح‌دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح‌دهندگی حدود 10 درصد می‌باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به‌ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان‌های فشار بازار ارز را توضیح می‌دهند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری اخلاقی، بانکداری اسلامی، مؤسسات تأمین مالی خرد، قرض‏الحسنه، تحلیل واریانس پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال‏های اخیر تدوین الگویی به‏منظور رتبه‏بندی شاخص‏ها و تعیین جهت‏گیری‏های اساسی در این نوع بانک‏ها ضروری می‏باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت‏بندی شاخص‏های اساسی تعریف‏شده مربوط به بانک‏های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه‏ الگویی برای بانک‏های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه‏بندی شاخص‏هاست. به این‏ منظور، پرسشنامه‏ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص‏ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری‏مداری از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می‏باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک‏های دولتی و خصوصی در رتبه‏بندی شاخص‏ها تفاوت خاصی وجود ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش سفته‌بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نقش سفته‌بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سفته‌بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران (1387-1370)" مقاله ای است در 24 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قیمت مسکن، نوسان‌های بازار مسکن، انتظارات قیمتی، سفته‌بازی، کشش قیمتی عرضه پرداخته شده است چکیده مقاله بخش مسکن طی چند دهه اخیر با دوره‌های رونق و رکود تورمی و افزایش بی‌رویه و جهش‌وار قیمت همراه بوده است. بروز نوسان‌های ادواری در این بخش باعث ایجاد معضلات ساختاری و بعضاً اجتماعی گردیده و به این دلیل تحلیل نوسان‌های بازار همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مقاله در پی بررسی اثر سفته‌بازی بر نوسان‌های بازار مسکن در ایران طی دوره 17 ساله (1387-1370) با استفاده از معادله تعادلی قیمت و تکنیک شبیه‌سازی می‌باشیم. در این بررسی برای تخمین ضرایب معادلات از تکنیک ژنتیک الگوریتم استفاده شده و نتایج با برنامه‌نویسی در نرم‌افزار Matlab شبیه‌سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه سفته‌بازی نتیجه انتظارات قیمتی و تحلیل روند قیمت دوره‌های گذشته توسط سرمایه‌گذاران بوده که به‌صورت تقاضای سفته‌بازانه در بازار نمود می‌یابد. تقاضای سفته‌بازی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ایجاد نوسان‌های قیمتی در بازار مسکن دارد و موجب بروز دوره‌های رونق و رکود قیمتی در این بازار می‌گردد، همچنین با بررسی کشش قیمتی عرضه می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت تولید و تقویت سمت عرضه می‌تواند فاکتور اساسی در کنترل نوسان‌های بازار با پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است چکیده مقاله آربیتراژ آماری یکی از روش‌های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می‌شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش‌ آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان‌دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می‌شوند، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران: یک رویکرد نوکینزی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثر ثروت، اثر فشار هزینه‌ای، منحنی فیلیپس نوکینزی، شوک قیمت نفت پرداخته شده است چکیده مقاله بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت‌خام به‌دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می‌شود. این رابطه در منحنی‌های فیلیپس توسعه‌یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شوک قیمت نفت‌خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه‌ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می‌باشد که در منحنی‌های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه‌ای شوک قیمت نفت‌خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی‌شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت‌خام و بهره‌وری از درآمد نفتی نیز متأثر می‌گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم‌افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت‌خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می‌شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه‌مدت اندک است و قیمت‌های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه‌ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت‌خام مصرف خانوار افزایش می‌یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می‌یابد و در بخش نفت افزایش می‌یابد، در حالی‌که به‌دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می‌یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. نتایج الگو نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می‌شود، در حالی‌که مصرف داخلی رشد می‌کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می‌یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

ادامه مطلب

closeمقاله نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک" مقاله ای است در 18 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه مالی، حکمرانی خوب، کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است چکیده مقاله توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه‌های اخیر به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به‌ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه‌شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص‌های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص‌های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می‌پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه‌و‌تحلیل نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص‌های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور‌های عضو اوپک می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نرخ مؤثر مالیاتی، سیاست تقسیم سود، بازده‌ سهام پرداخته شده است چکیده مقاله نرخ مؤثر مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارایی مالیاتی کاربردهای گسترده‌ای در تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها دارد. این نرخ می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز استفاده شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ مؤثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده‌ آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتیجه بررسی 565 سال شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1389–1380) و به‌صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از آن است که رابطه منفی و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود وجود دارد. در واقع، شرکت‌ها با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی به‌طور قابل توجهی سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ مثبت و معنادار بین نرخ مؤثر مالیاتی و بازده آتی سهام وجود دارد. به‌عبارت دیگر، با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بازده‌ سالانه سهام نیز افزایش می‌یابد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله انتخاب الگوی قیمت‌گذاری مناسب برای اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله انتخاب الگوی قیمت‌گذاری مناسب برای اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " انتخاب الگوی قیمت‌گذاری مناسب برای اقتصاد ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منحنی فیلیپس نیوکینزین، چسبندگی قیمت، چسبندگی اسمی و حقیقی، چسبندگی اطلاعات، الگوی تعدیل قیمتی پرداخته شده است چکیده مقاله مدلسازی نحوه تعدیل قیمت‌ها بر اساس روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که مبنای تئوریک هر یک متفاوت می‌باشد. به‌دلیل این تمایز در فروض و مبانی تحلیل آثار سیاست‌های پولی در هر روش متفاوت خواهد بود، بنابراین بررسی دقیق نتایج سیاست پولی مستلزم انتخاب الگوی تعدیل قیمت متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌باشد. در این مقاله با معرفی 4 الگوی چسبندگی قیمت (الگوی استاندارد نیوکینزین)، مدل گذشته‌نگر (منحنی فیلیپس با انتظارات تطبیقی)، نیوکینزین هیبریدی و اطلاعات چسبنده نشان دادیم با توجه به داده‌های اقتصاد ایران مدل اطلاعات چسبنده در توضیح آثار سیاست پولی نسبت به سایر الگوها عملکرد بهتری دارد، همچنین شبیه‌سازی شوک سیاست پولی نشان می‌دهد رفتار تورم و شکاف تولید در الگوی اطلاعات چسبنده سازگاری بیشتری با آنچه در واقعیت از سیاست پولی مشاهده می‌شود دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مشتریان خاص، بانکداری اختصاصی، ‌ روش‌شناسی کیفی، تکنیک دلفی، طرح سیستماتیک پرداخته شده است چکیده مقاله تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب‌شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از روش‌های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل تحلیل داده‌ها از روش‌شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب‌های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب‌های اجرایی- ساختاری، آسیب‌های ادراکی- شناختی و آسیب‌های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک‌ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به‌عنوان آسیب‌های اصلی شناخته شدند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .