مقالات حقوق خصوصی
مقاله تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری
تاریخ 03 شهریور 1398 ساعت 21:11:06
کد خبر: 002371
مقاله تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری" مقاله ای است در 40 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال فناوری؛ تحدیدات نامشروع؛ حقوق رقابت؛ حقوق مالکیت فکری؛ رویه های محدودکننده تجارت؛ قرارداد لیسانس پرداخته شده است

چکیده مقاله

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد

عنوان مقاله [English]

Competitive Analysis of Hardcore Restrictions in Technology Licensing Contracts

چکیده [English]

Technology Licensing contract are agreements which pave the way

for transferring and diffusing of technology. These agreements usually

contain restrictive clauses which pose competitive concerns. These

restrictive clauses are divided into three categories, one of which is

hardcore or per se illegal ones. Having briefly considering the position

of these restrictive clauses within the other restrictive practices, this

article has mainly the intention to analyze the subject in the light of

American and EU laws as well as the international instruments. In

doing this job, this paper will also have special reference to the

experiences of some Asian countries which by adopting an efficient

competition policy have acquired substantial successes in this field.

Upon the results of this analysis, this article, showing the surprising

deficiencies and obscurities of the Iranian law and challenging its

competition policies, will try to provide appropriate guidance and

suggestions for legislative bodies, competition council and judicial

courts

کلیدواژه‌ها [English]

Technology Transfer, Illegal or hardcore restrictions, Competition law, Intellectual property law, Restrictive practices, license, agreements

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .