more_vert کتاب مبانی طراحی بیمارستان امن (طراحی معماری)

ادامه مطلب

closeکتاب مبانی طراحی بیمارستان امن (طراحی معماری)

کتاب مبانی طراحی بیمارستان امن (طراحی معماری) - جلد اول، ضمن بیان آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی در جهت ظرفیت‌یابی، نیازسنجی و ارائه برنامه عملکردی و فیزیکی این حوزه، به بررسی و معرفی الگوهای برنامه‌ریزی و طراحی بر اساس اولویت خطرپذیری بیمارستان امن می‌پردازد. در دوران و پس از پایان جنگ تحمیلی ساخت بیمارستان‌هایی که بتواند در شرایط بحران و پس از آن به خدمت درمانی خود ادامه دهند همواره مورد توجه مردم و مسئولین بوده است. طراحی و ساخت این بیمارستان‌ها نه تنها کشور را قادر خواهد ساخت تا در شرایط بروز بحران ادامه حیات کشور و زندگی مردم را ممکن سازد، بلکه از خسارت‌های اقتصادی و مادی فزاینده نیز جلوگیری نموده و به کاهش اثرات روانی ناشی از بروز بحران (طبیعی و انسانی) کمک نماید. سابقه طراحی و ساخت اینگونه از بیمارستان‌ها، که به بیمارستان‌های «امن» مصطلح شده‌اند، در کشور ما چندان طولانی نیست، اما در سایر کشورهای جهان در جهت مقابله با حملات نظامی دشمن و حملات تروریستی (چون کشورهای آمریکای شمالی) و بلایایی طبیعی چون زلزله، سیل، تورنادو و طوفان‌های شدید و غیره، طراحی و ساخت فضاهای امن و به ویژه بیمارستان امن (Safe Hospital) عمومیت یافته است. طراحی بیمارستان امن، بر‌خلاف آن‌چه در نگاه نخست مفهومی بدیهی و قابل تصور تلقی می‌گردد، دارای ابهامات بسیاری است که نیازمند بررسی بیشتر و عمیق‌تر می‌باشد، زیرا این مفهوم به سادگی تصویر کالبدی مشخصی را ارائه نمی‌دهد. شاید بیشترین ابهام مرتبط است به مفهوم امن که بر مفاهیم متعدد دیگر دلالت دارد. مفهوم «امن» که می‌تواند در نسبت انسان با انسان و یا انسان با محیط مطرح گردد خود سؤال برانگیز است. این که امن بودن در برابر چه چیزی و یا چه کسی؟ و یا حوزه امنیت و ایمنی چه موضوعاتی را شامل می‌گردد؟ نیازمند پاسخگویی متناسب با موضوع بیمارستان است که می‌باید در شناخت موضوع و در برنامه‌ریزی و طراحی «بیمارستان امن» مورد توجه قرار گیرد. در بخشی از کتاب مبانی طراحی بیمارستان امن می‌خوانیم: با وجود آن که بیمارستان امن را از لحاظ میزان خطرپذیری به دو بخش بیمارستان روسطحی با قابلیت خدمات‌دهی درشرایط غیربحرانی (اگرچه تدابیر حداقل به منظور مقاومت در مقابل بلایای طبیعی و حملات تروریستی برای آن در نظر گرفته شده است.) و بیمارستان زیرسطحی با قابلیت مقاومت در مقابل حملات هوایی و خدمات‌دهی در شرایط بحرانی تقسیم گردیده است، در سیاست‌های اتخاذ شده برای تعیین فضاهای مورد نیاز و تبیین یک برنامه فیزیکی برای بیمارستان امن سعی شده است همزمان به نیازمندی‌های هر دو گونه از بیمارستان روسطحی و زیرسطحی توجه شود. پس از آن در قالب الگوهایی، راه‌حل‌های معمارانه جهت سازماندهی سه پهنه‌ی عادی، امن و واسط با توجه به سطوح خطرپذیری متفاوتی که هر یک دارا می‌باشند، ارائه می‌شود. هر یک از این الگوها گونه‌های حجمی متنوعی را بر اساس نسبتی که هر یک از پهنه‌ها با یکدیگر و نیز زمین وآسمان برقرار می‌کنند، شامل می‌شوند. پس از ارائه‌ی الگوهای قابل تعریف، براساس چهار معیار دسترسی، عملکرد، انعطاف‌پذیری و امنیت به ارزابی الگوهای حجمی پرداخته می‌شود. بدیهی است به هر یک از این معیارها با توجه به میزان تاثیرگذاری در شرایط بحران، ضریبی تعلق خواهد گرفت. در انتها با بررسی امتیازهای به دست آمده، پنج الگو به عنوان الگوهای حجمی پیشنهادی بیمارستان امن معرفی می‌شوند. لازم به ذکر است از آن‌جا که هدف از تدوین گزارش مربوطه ارائه‌ی اصول و ضوابط طراحی بیمارستان‌های امن می‌باشد، الگوهای ارائه شده ویژگی‌های کلی و جامع را در برگرفته و با هدف پاسخگو بودن در شرایط متفاوت مکانی و بدون در نظر گرفتن خصوصیاتی که یک مکان و موقعیت خاص ایجاب می‌نماید، معرفی می‌گردند. فهرست مطالبپیش‌گفتارمقدمه‌فصل اول: آیین نامه‌ها و مقررات ملی در طرح معماری بیمارستان امنمقدمهتعاریف پایهبیمارستان آموزشیتخت‌های بیمارستانیتخت بستریتخت مراقبت‌های ویژهتخت محاسباتیسرانه‌هاسرانه‌ی ساختمانیسرانه‌ی فضای سبزسطوح زیر بناضرایب پایهظرفیت پذیرش بیمارشرح خدمات بخش‌های مختلف بیمارستان 200 تختخوابی آموزشیمنطقه‌ی بیمارخواببخش بستریبخش مراقبت‌های ویژهبخش زایمان و نوزادانمنطقه‌ی معالجات و درمانمنطقه‌ی درمان سرپاییخدمات تشخیصیمنطقه‌ی اداریبرنامه‌های آموزشیتخت‌های بیمارستانشمارش تخت محاسباتیمحاسبه مساحت بیمارستانمحاسبه سرانه تختچگونگی جایگزینی تخت‌هامعماریطراحی راه‌های خروجصرفه جویی در مصرف انرژیگروه‌بندی کاربری ساختمان‌هاطراحی ایمن در برابر آتش و دودبخش مراقبت ویژه قلب و بخش مراقبت متوسط قلبایمنی در برابر آتشسوزی در بخش‌های بستریراه‌های فراراجزای غیر‌سازه‌ایفصل دوم: ظرفیت یابی، نیازسنجی و برنامه عملکردی و فیزیکی بیمارستان امنالگوهای اولیه طراحی بیمارستان امنمقدمهبرنامه‌ریزی عملکردی و فضایابی بیمارستان امنبرآورد میزان خطرپذیری و درجه اهمیت هربخشنتیجه‌گیریدسته بندی فضاهااحکام تغییرات فضاهاتغییرات پیش از وقوع بحرانتغییرات کمیبرنامه‌ریزی در مقیاس مناطق بیمارستان امنفضاهای قابل حذف ازبرنامه ریزی بیمارستان امنفضاهای نیازمند کاهش مساحتفضاهای نیازمند تلفیق، افزایش مساحت و یا افزایش تعدادفضاهای اضافه شده به فضاهای بیمارستان عادیفضاها با قابلیت تغییر عملکردگونه‌شناسی بیمارستان امنبیمارستان امن روسطحیبیمارستان امن زیرسطحیبیمارستان امن ترکیبی (روسطحی و زیرسطحی)طول مدت استقرار در بیمارستان امنبیمارستانبیمارفصل سوم: الگوهای برنامه‌ریزی بیمارستان امنالگوهای برنامه‌ریزی در مقیاس مناطق بیمارستان امنمنطقه‌ی بیمارخوابویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاعوامل تاثیرگذار بر مکان قرارگیری منطقه‌ی بستریانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)ارتباط بیرون منطقه‌ایارتباط درون منطقه‌ایمنطقه‌ی معالجات و درمانویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاعوامل تاثیرگذار بر مکان قرارگیری منطقه‌ی معالجات و درمانانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)ارتباط بیرون منطقه‌ایارتباط درون منطقه‌ایمنطقه‌ی درمان سرپاییویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)ارتباط بیرون منطقه‌ایارتباط درون منطقه‌ایمنطقه‌ی تشخیصیویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)ارتباط بیرون منطقه‌ایارتباط درون منطقه‌ایمنطقه‌ی اداریویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)منطقه‌ی آموزشیویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)منطقه‌ی پشتیبانیویژگی‌های کیفیمکان قرارگیری و ارائه‌ی الگوهاانواع روابط (بیرون منطقه‌ای و درون منطقه‌ای)فصل چهارم: الگوهای اولیه طراحی بیمارستان امنالگوهای پیشنهادی در مقیاس بیمارستانسه پهنه‌ی بیمارستان امن1. پهنه‌ی عادی یا فضاهای بیمارستان روسطحی با درجه ایمنی متوسط2. پهنه‌ی واسط یا فضاهای مشترک میان بیمارستان روسطحی و زیرسطحی با درجه ایمنی بالا3. پهنه‌ی امن یا فضاهای بیمارستان زیرسطحی با درجه ایمنی بالاسازماندهی فرم و فضا، تشریح و تحلیل الگوهای پیشنهادیفضایی محصور درفضای دیگرفضاهای متداخلفضاهای مجاورفضاهایی که توسط فضای مشترک به یکدیگر متصل می‌شوندالگوی شماره1: تداخل فضاهای بیمارستان روسطحی و زیرسطحی (پلان شماره 1)الگوی شماره2: اتصال فضاها توسط فضای مشترک به یکدیگر. (پلان شماره 2)الگوی شماره3: مجاورت فضاهای بیمارستان روسطحی و زیرسطحی درعمق (پلان شماره 3و4)الگوی شماره4:ترکیبی از مجاورت فضاهای بیمارستان روسطحی و زیرسطحی (پلان شماره 5)الگوهای پیشنهادی درمقیاس بخش‌های بیمارستان امنالگوهای بخش بستریالگوی شماره1 (الگویI)الگوی شماره2 (الگویL)الگوی شماره3 (الگویH)نتیجه‌گیریپیشنهادات طراحی بخش بستری بیمارستان امنالگوهای بخش اورژانس در بیمارستانالگوی شماره1 (الگوی خطی)الگوی شماره2 (الگویH)الگوی شماره3 (الگویL)الگوی شماره4 (الگوی متمرکز)نتیجه‌گیریپیشنهادات طراحی بخش اورژانس بیمارستان امنالگوهای بخش جراحی در بیمارستانالگوی شماره1 (الگوی آلمانی-متمرکز)الگوی شماره2 (الگوی انگلیسی-متمرکز)الگوی شماره3 (الگوی انگلیسی-تفکیکی)نتیجهگیریالگوهای بخش آزمایشگاه در بیمارستانالگوی شماره1 (الگوی خطی)الگوی شماره2 (الگویT)الگوی شماره3 (الگویL)نتیجه‌گیریالگوهای بخش رادیولوژی در بیمارستانالگوی شماره1 (الگویT)الگوی شماره2 (الگویL)الگوی شماره3 (الگویU)الگوی شماره4 (الگویH)نتیجه‌گیریپیوستمنابع

more_vert کتاب این چنین خط

ادامه مطلب

closeکتاب این چنین خط

کتاب این چنین خط نوشته‌ی محمودرضا خیاط زاده، با هدف ارتقای شخصیت معمارانه، انگیزه و پیدایش استعدادهای نوع ظهور به رشته تحریر درآمده و افرادی را می‌طلبد که از ریزش اساسی‌ترین پایه‌های معماری و سنتی نمی‌ترسند و به دنبال تغییرات بزرگ و جدیدی از آن هستند. این چنین خط (SO der Strich) کتابی است که مرزهای تفکر را قلقلک می‌دهد و هر از گاهی آن‌ها را می‌خراشاند و گاهی نیز در پی آن بر می‌آید که چرخ‌های ذهنی شما را مجاب به جستجوی فکری و کاوش‌ها و چرایی‌ها کند تا شخصیت فکری معمارانه ویژه خود را کشف سازید و این نیز همان ویژگی سایر کتاب‌های محمودرضا خیاط زاده خواهد بود. از همین روی سبک نگارشی این کتاب به شیوه‌ی گزیده‌گویی انتخاب و گاهی با جملات کوتاه از یکدیگر تفکیک شده‌اند و این روش برای معماران راهی غیر آشنا و غیر معمول است. این کتاب در پی آن است که شیوه معمارانه‌ی شما و نحوه‌ی تصوراتتان به مقولات ساده و غیر ساده را از درون شروع به بازبینی، تفسیر و ویرایش دوباره‌ی خود کند و دست بر روی پایه‌ترین مفهوم‌های معماری می‌گذارد آن هم پایه‌هایی که برای تحول بزرگتر، هر چند ناآشنا، به لرزشی سهمگین نیازمند است. امروزه طراحان بسیاری با آثاری متنوع و فراوان خلق شده‌اند که این امر دیگر همچون گذشته یک آرمان به حساب نمی‌آید. زیرا امروزه هر کسی که فرصت خلق یک اثر را داشته باشد از این توانایی برخوردار است که بتواند اثری ماندگار بیافریند. خلق اثر در دنیای امروز به روندی مشابه یکدیگر مبدل گشته که در محیط‌های آموزشی نیز کمک بزرگی جهت پیشبرد این هدف انجام شده است. به دلیل روند مشابه و مقلد مانندی که در خلق آثار پدید آمده، بنابراین هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی کدام اثر را خلق کرده است؛ زیرا اگر همین فرصت را به کسی دیگر محول نمایید، باز هم در نهایت به اثری زیبا خواهیم رسید. اما قدرت واقعی در یک اثر از آنِ کسی است که سبکی نو را ایجاد کند؛ وگرنه امروزه ایده‌های متنوع نیز بسیارند. در بخشی از کتاب این چنین خط می‌خوانیم: آن‌جا که معمار می‌کوشد تا فضایی در خور شأن خود بیابد، عموماً حس و گرایش وی به فلسفه چندان‌که در خلق فضاهای نیرومند باب میل اوست، موفق عمل نکرده است. در این‌باره اگر ژول ورن را مثال زده باشیم، کلاسیک‌ترین حالت‌های ممکن معماران گذشته در خلق نخبگان بسیار مؤثر‌تر از معماران امروز بوده است. موزیک کلاسیک با ژرفای بی‌بدیلش، تنها در یک فضای کلاسیک و نیرومند تحقق می‌یابد. اثرپذیری و اثرگذاری بر فضا و آن‌چه بر بیننده اثر می‌گذارد، در خلق نوع رفتار انسان و شخصیت او بسیار مؤثر است. اگر این موضوع بیانی روان‌شناسانه و از ریشه و علم روان‌شناسی باشد، بی‌شک می‌توان فضایی که معماران می‌آفرینند را بستر پرورش‌دهندگان انسان دانست. با توجه به این امر، می‌توان معماران را معلمان انسان‌ها به حساب آورد. بنابراین من گاندی‌ها و خشم‌آلودترین و یا صلح‌آمیزترین انسان‌ها را خلق نکرده‌ام؟ اگر این میل تا مرز خیال و واقعیت پیش‌رود، آیا معماران را می‌توان خالقان بشریت توصیف کرد؟ چه کسی تا این مرز، توان دیدن و تأثیرگرفتن از این راه را دارد؟ فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: فضا و معمارانشفصل دوم: مقوله‌ای دیگر در فضای معماریفصل سوم: فلسفه در معماریفصل چهارم: تحلیل و نمونه شکل‌هانتیجه‌گیری

more_vert کتاب یک قرن معماری فرودگاه‌ها

ادامه مطلب

closeکتاب یک قرن معماری فرودگاه‌ها

کتاب یک قرن معماری فرودگاه‌ها نوشته‌ی هوگ پرمن، به بررسی تغییرات و پیشرفت‌های 100 سال گذشته‌ی مهیج‌ترین مکان‌های روی زمین، یعنی ساختمان فرودگاه‌ها می‌پردازد. موفقیت فرودگاه بر اساس کارآیی و توانایی برای مدیریت فرود یا پرواز به موقع هواپیماها اندازه‌گیری می‌شود. هر چند سیستم‌های فنی – جهانی وجود دارند، ولی فرودگاه موفق به دقت زیادی نیاز دارد. مردم وقت زیادی را در ساختمان‌های فرودگاه‌ها سپری می‌کنند. به عقیده‌ی هوگ پرمن (Hugh Pearman) نویسنده‌ی کتاب یک قرن معماری فرودگاه‌ها (Airports a century of architecture)، یکی از وظایف معمار این است که یک محیط آرام‌بخش را فراهم کند. ما باید به ساختمان‌های فرودگاه‌ها اعتماد داشته باشیم. باید ترمینال فرودگاه حس راحتی و لذت را در ما ایجاد کند. تحقق چنین هدفی آسان نیست، ولی امکان‌پذیر است. فرودگاه‌های موفق فرم ثابتی ندارند و از تغییر دائمی برای انطباق با شرایط روز برخوردارند. در بخشی از کتاب یک قرن معماری فرودگاه‌ها می‌خوانیم: حیطه‌ی قلمرو معماران تا کجاست؟ آن‌ها چگونه نشان می‌دهند که یک ساختمان به انتقال مسافران از زمین به هوا منجر می‌شود؟ بعضی معماران فرودگاه‌ها را بخشی از هوا می‌دانند. دیگران هواپیماها را ضرورتاً به هوا و ساختمان‌ها را ضرورتاً به زمین نسبت می‌دهند. آن‌ها را به چنین چیزی وانمود می‌کنند؟ یک پاسخ این است که باید دو عنصر با یکدیگر ترکیب شوند. در فرودگاه بزرگ‌تر بوفالو در منطقه‌ی نیاگارا فرونتیر، ترکیب کوهن پترسن فوکس (معمار) به صورت یک دیوار است که فرم یک بال پرواز را براساس طرح‌های فرودگاه دالاس دارد. با این وجود، هنوز ماجرا تمام نشده است زیرا فوکس درباره‌ی رابطه‌ی زمین - هوا فکر نکرده بود. رابطه‌ای که به صورت مقایسه‌ی سنگین در برابر سبک، استاتیک در برابر دینامیک با توپر در برابر توخالی است. وی و همکارانش می‌گویند: «طرح ما برای ارائه‌ی فیزیکی چنین دوگانگی‌هاست. فرودگاه بوفالو یک طرح خطی نیست. بتون خمیده‌ی توپر در سمت زمین و شیشه‌ی سبک در سمت هوا و مسافران از این تغییر مکانی آگاه می‌شوند.» هر کانسپتی یک علامت است. بشقاب پرنده‌ی ویلیام پریرا (1961) در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس یک رستوران و یک عرشه‌ی تماشا است، ولی در یک سازه‌ی مجزا نشان داده می‌شوند که ضرورتاً یک تابلوی بزرگ است. همین‌طور، فرم کپسول راکت در بالای مرکز تبادل حمل و نقل فرودگاه اینچئون سئول، کره جنوبی، یک وظیفه دارد: هدایت باد برای کمک به تهویه‌ی طبیعی در زیر ساختمان. در واقع، این فرم نشانگر دنیای حمل و نقل آینده است. فرودگاه تیر فارل بریتانیا نیز همین وضعیت را دارد که توسط فنترس برد بورن آمریکایی طراحی شده است. فهرست مطالبپیشگفتار: مهیج‌ترین مکان‌های روی زمینفصل 1: منشاء فرودگاه‌ها در اوایل پرواز هواپیماهافصل 2: یک نوع ساختمان جدید: ترمینال‌های فرودگاه‌هافصل 3 فرودگاه‌های آرمانی و رویاییفصل 4: شکل و کانسپت ساختمان‌های فرودگاه‌هافصل 5: فرودگاه‌های بین‌المللی بعد از دوران جنگ جهانی دومفصل 6: فرودگاه‌های کوچک و زیبافصل 7: ابر فرودگاه‌ها: شهرهای پروازپسگفتار: شش آینده‌ی فرودگاه

more_vert کتاب بقاع متبرکه ایران

ادامه مطلب

closeکتاب بقاع متبرکه ایران

کتاب بقاع متبرکه ایران نوشتۀ حسین علی بایرام نژاد، اطلاعاتی کامل در مورد تمامی امامزاده‌های شهرهای مختلف ایران در اختیار شما قرار می‌دهد. آن‌چه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، عده‌ای با هدف تضعیف عقاید مردم سعی دارند زیارت امامزاده‌ها را در دید مردم بی‌معنا جلوه دهند. کتاب بقاع متبرکه ایران (Monuments shrines of Iran)، با هدف اطلاع‌رسانی در این زمینه و تقرب به خدا نوشته شده است. تعداد بقاع متبرکه موجود در ایران طبق آمار منتشر شده به بیش از 12500 بقعه می‌رسد. این کثرت تعداد به دلیل آن است که مفهوم امامزاده در سال‌های اخیر گسترده‌تر شده است و به ساداتی که با چندین واسطه هم به امام معصوم می‌رسند، امامزاده گفته می‌شود. اکثر امامزاده‌ها در راه خدا به شهادت رسیدند و همان‌طور که خداوند در قرآن می‌فرماید: «کسانی که در راه خدا کشته شدند زنده هستند». پس توسل به آن‌ها مرده‌پرستی نیست، بلکه تقرب به خدا و نشان دهندۀ تقوای مسلمانان است. گاهی گفته می‌شود فردی که در ضریح مدفون شده، شخص دیگری است یا در عدم صحت شجره‌نامه شک وارد می‌شود. اولاً هیچ اشکالی ندارد که برای یک امامزاده واجب‌ التعظیم در چند شهر یک بنای یادبودی وجود داشته باشد. ثانیاً اگر به فرد دفن شده در این بقعه توجهی نداشته باشیم، این محل، جایی برای یاد خدا محسوب می‌شود. پس مبنای این کتاب اعتقاد مردم محل و شهرت امامزادگان است. در بخشی از کتاب بقاع متبرکه ایران می‌خوانیم: یکی از با صفاترین زیارت‌گاه‌های حومۀ تهران و ری بقعه متبرکه امامزاده ابوالحسن است که در خیابان شهید رجایی، خیابان امامزاده ابوالحسن در محوطه باغ مشجر و با صفایی واقع شده است آن حضرت صاحب کرامات و مورد توجه علما و بزرگان است. نسب امامزاده ابوالحسن با چهار واسطه به امام جعفر صادق (علیه‌السلام) می‌رسد، به این طریق: (ابوالحسن علی بن حسین بن عیسی بن محمد بن علی‌‌العریض بن امام جعفر صادق (علیه‌السلام)) که در زیارتنامه امامزاده نیز به آن اشاره گردیده است. ساختمان اصلی بقعه بر اساس نوشته درب وقفی حرم، احتمالا در زمان قاجاریه احداث شده است که بر فراز آن گنبدی با کاشی‌های فیروزه‌ای ساخته‌اند و طرح مرمت و بازسازی آن در سال 1371 توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری انجام شده است. مساحت داخل بقعه حدود 70 متر مربع و بر بالای ایوان ورودی آن کتیبه‌ای مشتمل بر اشعار مرثیه به خط نستعلیق گچبری شده است. بر روی دری که رواق را به حرم مربوط می‌سازد این کتیبه به خط ثلث به طور برجسته مرقوم گردیده است: (وقف هذا الباب علی بقعۀ الشریفۀ ابوالحسن بن امام جعفر صادق (علیه‌السلام) خواجه گودرز بن خواجه جمشید در زمان دولت سلطان عادل محمد شاه غازی). این بقعه متعلق به قرن پنجم هجری (سلجوقیان) است. ضریح چوبی نسبتا بزرگی که در زمان قاجاریه ساخته شده روی مرقد نصب شده است. مرقد پوشیده از کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ امامزاده در میان ضریح قرار دارد. اخیرا نیز ضریح نقره‌ای جدیدی توسط شخص خیری برای این بقعه ساخته و نصب گردیده است. این بقعه از امکانات رفاهی مناسبی جهت استفاده زائرین محترم برخوردار است. فهرست مطالبمقدمه نویسندهبقاع فرزندان بلاواسطه ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در ایرانبقاع متبرکه استان آذربایجان شرقیبقاع متبرکه استان آذربایجان غربیبقاع متبرکه استان اردبیلبقاع متبرکه استان اصفهانبقاع متبرکه استان البرزبقاع متبرکه استان ایلامبقاع متبرکه استان بوشهربقاع متبرکه استان تهرانبقاع متبرکه استان چهارمحال و بختیاریبقاع متبرکه استان خراسان جنوبیبقاع متبرکه استان خراسان رضویبقاع متبرکه استان خراسان شمالیبقاع متبرکه استان خوزستانبقاع متبرکه استان زنجانبقاع متبرکه استان سمنانبقاع متبرکه استان سیستان و بلوچستانبقاع متبرکه استان فارسبقاع متبرکه استان قزوینبقاع متبرکه استان قمبقاع متبرکه استان کردستانبقاع متبرکه استان کرمانبقاع متبرکه استان کرمانشاهبقاع متبرکه استان کهکیلویه و بویراحمدبقاع متبرکه استان گلستانبقاع متبرکه استان گیلانبقاع متبرکه استان لرستانبقاع متبرکه استان مازندرانبقاع متبرکه استان مرکزیبقاع متبرکه استان هرمزگانبقاع متبرکه استان همدانبقاع متبرکه استان یزدمرقد پیامبران مدفون در ایرانمنابع و مآخذ

more_vert کتاب طرح موزه نجوم و زیج مراغه با تاثیر پذیری از کیهان شناسی نوین

ادامه مطلب

closeکتاب طرح موزه نجوم و زیج مراغه با تاثیر پذیری از کیهان شناسی نوین

کتاب حاضر برگرفته از پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی نگارنده تحت عنوان طراحی معماری موزه نجوم و زیج مراغه با نگاهی به تاثیر دستاوردهای جدید کیهان شناسی در طراحی معماری می باشد که با راهنمایی های بسیار ارزشمند استاد راهنما جناب آقای دکتر حسن ستاری ساربانقلی و یاری استاد مشاور جناب آقای دکتر جلال سالک زمان خانی در تاریخ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با امتیاز عالی مورد دفاع قرار گرفت. مراغه، شهری با قدمت تاریخی است که پس از انتخاب شدن به عنوان پایتخت از سوی هلاکو، خواجه نصیرالدین طوسی موجبات ایجاد رصدخانه ای بر تپه ای در شمال غرب شهر را فراهم کرد و با تاسیس این رصدخانه، زیج ایلخانی را تدوین نمود. با توجه به اسناد و مدارک موجود؛ علم نجوم در مراغه، پیشینه ای تاریخی و طولانی دارد. امری که امروزه در این شهر کمتر مورد توجه است. بنابراین نیاز به طرحی که قدمت تاریخی این علم را در مراغه یادآوری نموده و مدارک و ابزار تاریخی را حفظ نماید، همچنین زمینه ساز فعالیتهای جدید در این رشته شود، اجتناب ناپذیر است. از طرفی استفاده از دستاوردهای جدید علوم مرتبط در تحقیقات و طرح و هماهنگ و همگام بودن موضوع با علم روز، نکته مثبت هر طرحی محسوب می شود. لذا هدف این پروژه طراحی معماری موزه نجوم و زیج مراغه با نگاهی به دستاوردهای جدید کیهان شناسی در طراحی معماری می باشد. فهرست مطالببخش اول: مطالعات نظریفصل اوّل کلیات1 - 1 بیان مساله2 پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)1 - 3 سوابق مربوط3 - 1 سوابق تئوری1 - 3 - 2 سوابق طراحی معماری موزه و مرکز نجوم1 - 4 فرضیه ها1-5 اهداف تحقیق1-6 نام بهره وران1-7 جنبه نو آوری1-8 روش کارفصل دوّم- تعاریف2-1 تعریف واژه نجوم2-2 تعریف واژه زیج2-3 تعریف واژه کیهان2-4 تعریف واژه کیهان شناسی2-5 تعریف واژه معماری2-6 تعریف واژه موزهمنابع فصل دوّمفصل سوّم- دیدگاهها3-1 نجوم3-2 کیهان شناسی و سیر تحول کیهان شناسی3-3 موزهمنابع فصل سوّمفصل چهارم- مصادیق4-1 موزهموزه هنرهای معاصرموزه ی هنر کیاسماموزه سلطنتی جنگ شمالموزه ی هنر معاصر هرنینگموزه ی ایبره کامارگوموزه ی تاریخ هلوکاستموزه ی اتسئانیوم (موزه اقیانوس شناسی)موزه ملی هنرهای قرن بیست و یکم (ماکسی)نتیجه گیری از مصادیق موزه4-2 موزه نجومموزه نجوم تاماناموزه نجوم تای پیموزه اخترشناسی کیهکوموزه فضا و پلانتاریوم هنگ کنگموزه ی علم نجوم و آسمان نمای آدلرنتیجه گیری از مصادیق موزه نجوممنابع فصل چهارمبخش دوم: مطالعات طراحی معماریفصل پنجم- آشنایی با مکان پروژه5-1 زمینه تاریخی5-1-1 تاریخ رصدخانه و علم نجوم در مراغه5-1-2 رصدخانه مراغه و نقش بنیادی آن در ایجاد رصد خانه های دیگر5-2 زمینه فرهنگی5-3 زمینه اقتصادی5-4 اقلیم مراغهمنابع فصل پنجمفصل ششم- تحلیل و آنالیز سایت6-1 موقعیت سایت در شهر6-2 حریم ها6-3 محدوده سایت و جهات اصلی و خاص سایت6-4 کاربری های پیرامون سایت-بناهای مهم سای6-5 بادها6-6 اقلیم در سایت6-7 شیب زمین6-7-1 پروفیل های عرضی6-7-2 پروفیل های طولی6-8 راهها و معابر سایت6-9 دید و منظر6-10 آلودگی صوتی6-11فضای سبز و پوشش گیاهیمنابع فصل ششمفصل هفتم- استانداردها و برنامه ی فیزیکی7-1 اصول اولیه در طراحی موزه7-2 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه7-3 برنامه فیزیکی7-3-1 برنامه فیزیکی موزه7-3-1-1 برنامه فیزیکی موزه نجوم7-3-2 برنامه فیزیکی مرکز رصد ( پلانتاریوم)7-3-3 برنامه فیزیکی بخش اداری موزه7-3-4 برنامه فیزیکی کتابخانه7-4 نمودارهامنابع فصل هفتمفصل هشتم- آلترناتیوهاو آلترناتیو برترفصل نهم- سازه و تاسیسات9-1 سازه بنای موزه9-1-1 مزایای سازه های فضایی9-1-2 اجزای سازه فضایی9-1-3 انواع سازه های فضاکار9-2 سازه گنبد9-2-1 گنبدهای ژئودزیک9-2-2 هندسه گنبدهای ژئودزیک9-2-3 نحوه انتقال بار در گنبد ژئودزیکمنابع فصل نهمفصل دهم-تصاویری از طرح نهایی10-1 تصاویر سه بعدی اولیه طرح10-2 تصاویر دید پرنده طرح10-3 تصاویر دید ناظر طرح10-4 تصاویر ماکت طرحمنابعفهرست جداولفهرست نمودارهافهرست تصاویر

more_vert کتاب هنر در فرودگاه: زیباترین ترمینال‌های جهان

ادامه مطلب

closeکتاب هنر در فرودگاه: زیباترین ترمینال‌های جهان

کتاب هنر در فرودگاه: زیباترین ترمینال‌های جهان نوشته‌ی استفان آیسلین، لورا فرومبرگ و الکساندر کوتزمر، به بررسی عالی‌ترین، زیباترین، برجسته‌ترین و مؤثرترین فرودگاه‌های جهان می‌پردازد. لحظاتی وجود دارد که مردم در یک جا تجمع می‌کنند. تصور کنید که ساعت هفت و نیم شب است و شما در یکی از فرودگاه‌های استانی بدون نام و نشان اروپا هستید. فقط یک هواپیما برای عده‌ای از مسافران وجود دارد که بیشتر آن‌ها را مردان بدلباس تشکیل می‌دهند. آن‌ها منتظرند، چشمانشان به سوی باند فرودگاه خالی و حومه‌ی خالی آن است. بعد از مدتی، آن‌ها شروع به حرف زدن درباره‌ی یک لیوان نوشیدنی و یک ساندویچ می‌کنند. آن‌ها درباره‌ی روز خود، محیط خود و جامعه‌ خود صحبت می‌کنند. جامعه‌ی آن‌ها همیشه در حال حرکت است. جامعه، آن‌ها را بر حسب سرنوشت در یک فرودگاه گرد هم آورده است؛ فرودگاهی که می‌تواند یک مکان مقدس یا یک توقف‌گاه باشد. فرودگاه به عنوان یک توقف‌گاه، موضوع اصلی کتاب هنر در فرودگاه (The art of the airport) است. توجه اصلی استفان آیسلین (Stefan Eiselin)، لورا فرومبرگ (Laura Frommberg) و الکساندر کوتزمر (Alexander Gutzmer) بر فرودگاه‌های استانی فوق الذکر نیست بلکه بر همتاهای دلفریب‌تر آن‌هاست. این فرودگاه‌ها چیزی بیشتر از یک لنگرگاه برای مسافران، احساسات آن‌ها و خانواده‌هایشان محسوب می‌شوند. آن‌ها چیزی فراتر از گیت‌های سوار شدن و محوطه‌ی هواپیماها در یک محیط استرس‌آور دائمی هستند. فرودگاه‌ها و مسافران ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند. این یک تجربه‌ی منحصر به فرد است که به یک محیط و معماری خوب نیاز دارد. در بخشی از کتاب هنر در فرودگاه می‌خوانیم: نقش بار بردن فرودگاه فراتر از جابجایی چمدان‌هاست. همراهی مسافران و چمدان‌های آن‌ها و سرعت این همراهی بسیار مهم است. باید چمدان‌ها از ناحیه‌ی ثبت نام به داخل هواپیما یا از داخل هواپیما به ناحیه‌ی بار منتقل شوند. انتقال همزمان مسافران و چمدان هایشان ضروری است. اگر انتقال بار خیلی کند باشد، باید مسافران منتظر بمانند. اگر انتقال بار خیلی سریع باشد، بارها انباشته می‌شوند. بیشتر اشتباهات در زمان انتقال رخ می‌دهند. 49 درصد تمام مورد جابجایی ناصحیح بارها در این مرحله از سفر رخ می‌دهد. 15 درصد اشتباهات بار بین ناحیه‌ی ثبت‌نام و هواپیما است که هزینه‌ی پولی دارد: خطوط هوایی 100 دلار را بابت هر چمدان گمشده به مالکان چمدان‌ها پرداخت می‌کنند. تعجبی ندارد که صنعت هوایی در صدد کاهش این هزینه‌هاست. بین سال‌های 2007 تا 2014، تعداد چمدان‌های گمشده نصف شد. با این وجود، بیش از 24 میلیون چمدان گم شد. وقتی تعداد مسافران کاهش یافت، تعداد 19 چمدان گمشده به ازای هر 1000 مسافر به 7 چمدان کاهش یافت. افزایش اتوماسیون نقش مهمی در این کاهش داشته است. نوار نقاله‌ها با کمک بارکد خوان‌های خود می‌توانند کد‌های فرودگاهی را قرائت کنند و مسافران می‌توانند چمدان‌های خود را تعقیب کنند. این نوآوری‌ها به بهبود موقعیت انتقال بار کمک کرده‌اند.

more_vert کتاب الگوهای کهن در معماری

ادامه مطلب

closeکتاب الگوهای کهن در معماری

کتاب الگوهای کهن در معماری نوشته‌ی صدیقه قیدر و افشین قربانی پارام، به بررسی نقش نمادها در هنر و معماری ایران، قابلیت نمادها، معماری کیهانی، فرم‌های سنتی، نماد و اسطوره‌های حیوانی و... می‌پردازد. اثری که ما به عنوان هنرمند خلق می‌کنیم تنها محصول خودآگاه ما نیست، بلکه محصول ناخودآگاه ماست. همچنین ادارک فرد از اثر ما نیز تحت تأثیر از خودآگاه و ناخودآگاه شخصی و جمعی اوست. ناخودآگاهی و نسبت آن با هنر، از جمله مباحثی است که در طی صد سال گذشته توجه بسیاری از متفکران را به خود معطوف داشته است. زیگموند فروید پدر روانشناسی عمقی (روانکاوی) تاثیر ناخودآگاه فردی را در تمامی ابعاد زندگی و از جمله هنر بیان کرد. یکی از متفکرانی که بر زیبایی‌شناسی قرن بیستم اثری بسیار ژرف از خود باقی گذاشت، کارل گوستاو یونگ شاگرد و همکار فروید و واضع روانشناسی تحلیلی بود. او در مجموعه آثار و نیز سخنرانی‌های متعددی که از خود به یادگار نهاد، بر عنصر «ناخودآگاهی جمعی» در آفرینش هنری تأکید بسیاری کرد. در روند درک اثر هنری، پیامی که از اثر دریافت و منتقل می‌شود از فیلتر گزینشی جهان ادراکی (اطلاعات زمینه و ناخودآگاه) فرد عبور می‌کند. با توجه به اینکه ارزش‌های اصلی شناخت زیبایی هر کس به صورت اطلاعات زمینه در ضمیر ناخودآگاهش قرار می‌گیرد، می‌توان نتیجه گرفت که ادراک معنا و زیبایی در گرو جهان درکی است که ارزش‌های نهفته در ضمیر ناخود آگاه فرد آن را می‌سازد. همچنین آنچه هنرمند از معنا و فاکتورهای زیبا شناختی ارائه می‌دهد، غالبا از ناخودآگاه اوست. ضمیر ناخودآگاه ناشی از تجربیات گذشته است. تجربیاتی که میان نوع بشر مشترک است "ناخودآگاه جمعی، آن‌هایی که در یک منطقه مشترکند "ناخودآگاه منطقه‌ای" و آن‌هایی که شخصی هستند "ناخودآگاه فردی" را تشکیل می‌دهند. در معماری با توجه به بعد اجتماعی آن کارایی ناخودآگاه فردی یسیار کم می‌شود و آنچه هنرمند از معنا و فاکتورهای زیبا شناختی ارائه می‌دهد، غالبا از ناخودآگاه او سرچشمه می‌گیرند. این معنا و فاکتورها در قالب "نماد "به "صورت " در می‌آیند. در بخشی از کتاب الگوهای کهن در معماری می‌خوانیم: یونگ دسته نخست از آثار هنری را روانشناسانه می‌خواند و این نام را به این دلیل برگزیده که سبک مزبور در چارچوب آنچه از لحاظ روانشناسی فهمیدنی یا دست کم قابل تشخیص است جولان دارد. این آثار همواره مواد اصلی خود را از قلمرو گسترده تجربه آگاهانه انسانی به دست می‌آورند و ما به خوبی درمی‌یابیم که انگیزه‌های اصلی کنش‌ها و رخداد‌ها چه بوده است. در آثار گروه دوم مورد بحث یونگ که آن‌ها را دیده ورانه می‌نامد، اصل بر راز معنایی است، اثر انگار از ژرفای ناشناخته طبیعت یا روان آدمی برمی آید و به انحاء مختلف قدرت تربیت یافته و متمدن فهم و ادارک و احساس را گوشمالی می‌دهد و از آفرینش هنری چیزی بس متفاوت با تجارب پیش پا افتاده‌ای که از رویه زندگانی جاری حاصل آمده مطالبه دارد. نخستین دسته ما را ناگزیر از این پرسش نمی‌کنند که "پس معنایش چه بود؟" در حالی که دومین دسته مدام این پرسش را پیش می‌کشند و نیازمند تفسیر، تاویل و توضیح بسیار می‌شوند. این آثار به هیچ چیز در زندگی هر روزه ما شبیه نیستند بلکه بیشتر به رویاها، هراس‌ها و اندیشه‌های ظلمانی شبیه‌اند، و ارزیابی آن‌ها به عنوان آثاری زاده خلاقیت فرد ناروا است. در درون اثر هنری، رویت باطنی، تجربه ژرف‌تر و قدرتمندتری از شور و شهوت منحصرا انسانی است. تجربه شهودی و رویابینی هنرمند را باید جدی گرفت. روانشناسی نشان می‌دهد که هر چقدر ادراک دنیای تیره دیده‌وری که آغازگاه کار هنرمند است دشوار باشد، باز کاری ناممکن نیست. نه به این معنا که حقیقت آن به طور کامل درک خواهد شد، بلکه بدین معنا که می‌شود نکته مرکزی‌اش را از راه تاویل و توضیح درک کرد. یونگ می‌نویسد این جهان یکسر ناآشنا نیست، دنیایی شخصی نیست که کشف آن فقط برای روانشناس جذاب باشد، بلکه موردی است که نزد همه ما مشترک است، همانطور که رویاهای ما از نا آگاهی جمعی خبر می‌دهند. ناقد هنری و حتی یک مخاطب سادہ اثر هنری از راه بررسی نمادهای اثر، قدرت شناخت نسبی ناخودآگاه جمعی را می‌یابد. فروید می‌پنداشت با تفحص در حیات شخص هنرمند، کلید رازگشای شاهکارها را یافته است، اما به گمان یونگ دیده وری محصول تخیلی قدرتمند نیست، بلکه از تجربه‌ای ازلی پدید می‌آید که زمان آن فراتر از محدوده زندگی یک فرد می‌رود. این تجربه ازلی از راه ناخودآگاه جمعی منتقل می‌شود. فهرست مطالبمقدمهدیدگاه ساختی شخصیت از دیدگاه فرویدیونگ و ناخودآگاه جمعیکهن الگو (آرکی تایپ)ویژگی‌های مهم معماری آرکی تایپینماد و سطوح معانی نمادینقابلیت نماد‌هاپیکره بندی بنا و فضابررسی برخی پرچم‌ها به عنوان نمادبررسی چند نمونه از کهن الگوهای جهانی که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارند١- ماندالا - کهن الگوی خویشتن - کیهان۲-کهن الگوی درخت مقدس - نیلوفر آبی (لوتوس).٣- کهن الگوی عروج - زیگورات۴- معماری کیهانیفورم‌های سنتیبررسی چند نمونه از کهن الگوها که ریشه در ناخودآگاه منطقه‌ای دارندنقش نماد‌ها در هنر و معماری ایراننمادها و اسطوره‌های حیوانیمبانی طراحی معماری شوشترنمادهای معماری ایرانی در معماری برج آزادیالگوهای اسلیمینقش نماد‌ها در هنر و معماری هندنماد‌ها و استعاره‌ها در هنر و معماری چیننماد‌ها در هنر و معماری ژاپننماد‌ها و اسطوره‌ها در معماری آمریکای لاتیننماد‌ها و اسطوره‌ها در معماری مصرشیوه‌های هنر و معماری یونانیشیوه‌های هنر و معماری رومفهرست منابع

more_vert کتاب مبانی طراحی خانه رشد کودکان کار با رویکرد پایداری اجتماعی

ادامه مطلب

closeکتاب مبانی طراحی خانه رشد کودکان کار با رویکرد پایداری اجتماعی

کتاب مبانی طراحی خانه رشد کودکان کار با رویکرد پایداری اجتماعی نوشته سیده شیدا دهقانی نیکی و امید خبیری، به بررسی مشکلات کودکان کار و محیط کالبدی آنان و تعریف کودکان خیابانی می‌پردازد. هم‌اکنون پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات امروز جامعه حساب می‌شود و با توجه به افزایش روز افزون این کودکان دولت و مؤسسات خصوصی در پی حل این مشکل برآمده‌اند. اگر چه بر اساس آمارهای موجود از سال 2000 میلادی که یک مبارزه جهانی علیه کار کودک شکل گرفت تاکنون تعداد کودکان کار رو به کاهش رفته است اما با این‌ حال هم‌اکنون تعداد کودکان کار رقمی بالاتر از 168 میلیون نفر را در بر می‌گیرد که 85 میلیون نفر آنان در کارهای بسیار دشوار و زیان‌آور اشتغال دارند. در سطح خرد عوامل بسیاری در پدیده کار کودک دخیل هستند. عواملی چون نارسایی نهادهای اجتماعی‌ کننده‌ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی خانواده‌ها و ناتوانی آن‌ها در انطباق با شیوه‌های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب‌زا بودن محلات حاشیه‌ی شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سازمان‌های مسئول و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان کار همگی دست‌ به‌ دست هم می‌دهند تا پدیده‌ی کودکان کار به‌ عنوان معضلی حل نشدنی به وجود آمده و تداوم یابد. وضعیت کودکان کار به‌ ویژه در کلان‌ شهر تهران، نیازمند توجه بسیاری است. علاوه بر فقر که از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده است در مواردی نقش اصلی را افراد یا باندهای تبهکار و سودجو بر عهده دارند. به طوری که این افراد و گروه‌ها از ناحیه فقر کودکان کار سرمایه و سود هنگفتی حاصل می‌کنند. برای این منظور ضرورت دارد تا با جرم‌انگاری این نوع سوء استفاده‌ها از کودکان، دستگاه قضایی با جدیت بیشتری به موضوع ورود کند. ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از این قبیل اقدامات سودجویانه و تبهکارانه ضروری است. انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن، برخی از مهارت‌های ارتباط بین فردی را کسب می‌کند؛ اما سطح عملکرد او در این مهارت‌ها را می‌توان بهبود بخشید. هر فردی، برای آن که در روابط انسانی خود فهمیده‌تر؛ مؤدب‌تر، صمیمی‌تر، بی‌ریاتر، آزاداندیش‌تر، صریح‌تر و عینی‌تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است. ارتباط سبب می‌شود که انسان درباره نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را به دست آورد. کنش‌های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می‌شوند. ارتباط، از طریق پیام‌های خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می‌کند و متقابلا از طریق پس‌خورد پیام‌ها، اطلاعات مربوط به عکس‌العمل‌های محیط و نیازهای متغیر آن را به سیستم می‌رساند. اصولا مددکاران کسانی که با کودکان کار و خیابانی در ارتباط هستند از این موضوع شکایت می‌کنند که نمی‌توانند با این کودکان ارتباط مؤثری برقرار کنند و اطمینان آن‌ها را جلب کنند و کمک کنند تا از بحران‌ها جان سالم به در برند. در حالی‌ که معماری نیز همچون هر شاخه دیگری سهمی در حل معضلات اجتماعی خواهد داشت. امروزه معماری سمت‌ و سویی به‌ سوی توسعه پایدار را به خود گرفته است که این پایدارسازی از دو جهت مورد توجه قرار خواهد گرفت. پایدارسازی کالبد و پایدارسازی جریان زندگی در داخل این کالبد یا همان پایداری اجتماعی و این همان نقطه عطفی خواهد بود تا معماری نقش خود را در حل این بحران‌ها ایفا کند. در این تحقیق سعی شده تا با یافتن عواملی که در پایدارسازی فضا به لحاظ اجتماعی مؤثر هستند و بررسی تأثیر نحوه آن‌ها بر شکل‌گیری معماری و راه‌کارهایی برای افزایش کیفیت محیط‌زیست انسان به ویژه کودکان کار که نیازمند عواملی برای بهبود زندگی و حل هر چه بیشتر آسیب‌هایی که آن‌ها مواجه هستند، ارائه گردد. هماهنگی و ارتباط مؤثر و متناسب کالبد با روش زندگی و رفتارهای انسانی، کیفیت زندگی و توجه به انعطاف‌پذیری فضا برای پاسخگویی به نیازهای آینده از مواردی هستند که با توجه به آن می‌توان به راهکارهای عملی برای پایدار شدن فضا به لحاظ اجتماعی دست‌ یافت. در بخشی از کتاب مبانی طراحی خانه رشد کودکان کار با رویکرد پایداری اجتماعی می‌خوانید: پدیده کودکان خیابانی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که نه‌ تنها بخش قابل‌ توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه‌های آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیب‌ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زیان‌های فراوانی روبرو ساخته است. از این‌ رو، توجه به این پدیده و شناخت ابعاد گوناگون آن به‌ منظور تشخیص علل و عوامل مؤثر بر آن، ارائه راهکارهای علمی و عملی زمینه را برای کاهش مشکل فراهم می‌سازد. پس از بررسی موارد ذکر شده در این پژوهش ایجاد پناهگاه‌هایی برای آن گروه از کودکان خیابانی که خانه و خانواده ندارند در دستور کار این پژوهش قرار گرفت، ایجاد و تأسیس و طراحی مراکزی که کودکان در راحتی روح و جسم، هدف خود را در زندگی یافته و بتوانند بعد از خروج از مرکز به طرز صحیحی به جامعه برگردند و برای جامعه معضلات بعدی ایجاد نکنند. در طراحی فضای مذکور باید روانشناسی کودک و نوجوان در نظر گرفته شود، از جمله اینکه کودک باید در برخورد با احجام و بناها و همین‌طور در ارتباط و زندگی درون آن‌ها احساس راحتی، عدم ترس و آرامش کند و فضا و ساختمان طراحی شده باید با روحیه کودکان و نوجوانان رابطه برقرار کند و کلیه نیازهای فیزیکی و روحی کودکان را برطرف سازد تا بر طبق نظریه مازلو پس از بر طرف شدن هر دسته از نیازها به مرحله بعدی رفته در نهایت به خود شکوفایی برسند و از طرفی پس از پایان مراحل درمان و رسیدن به مرحله آزادسازی بر طبق مدل فیتر من از خود کودکان بهبود یافته به کمک کردن به بهبود کودکانی که در مرحله پایین‌تر قرار دارند استفاده شود. فهرست مطالبمقدمهفصل یک: کلیات1-1- مقدمه1-2- مسئله اصلی1-3- اهمیت موضوع1-4- پیشینه مطالعات مرتبطفصل دو: کودکان کار و محیط کالبدی2-1- مقدمه2-2- مفاهیم و مبانی2-2-1- تعریف کودکان خیابانی2-2-2- تاریخچه2-2-3- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»2-3- روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی2-3-1- مراحل رشد شناخت و اندیشه کودک2-3-2- روانشناسی دوران نوجوانی2-3-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان2-3-4- جمع‌بندی2-4- کودک، معماری و فضا2-4-1- دریافت حسی و هوشی فضای معماری2-4-2- تأثیر کودکان و نوجوانان بر معماری2-4-3- معماری برای کودکان2-4-4- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان2-4-5- جمع‌بندیفصل سه: پایداری اجتماعی3-1- مقدمه3-2- پایداری3-2-1- اصول معماری پایدار3-2-2- رویکردهای پایداری اجتماعی در معماری3-2-2-1- آموس راپاپورت3-2-2-2- پاول الیور3-3- فضای معمارانه3-4- رویکردهای فرهنگی در معماری3-5- مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری اجتماعی3-5-1- دسترسی برابر به منابع (عدالت اجتماعی)3-5-2- توجه به ساخت مسکن برای افراد کم‌درآمد3-5-3- افزایش روابط اجتماعی و محلی3-5-4- امنیت3-5-5- سلامت و رفاه اجتماعی3-5-6- توانایی خوب زیستن3-5-7- بالا بودن سطح آموزش و آگاهی3-5-8- حس مشارکت3-5-9- خوانایی3-5-10- سطوح مختلف خوانایی3-5-11- انعطاف‌پذیری3-5-12- جبهه فعال ساختمان3-5-13- تعلق‌خاطر3-5-14- درک محیط3-5-15- سلسله‌مراتب3-5-15-1- انواع سلسله ‌مراتب در محیط مصنوع3-5-16- رعایت مقیاس انسانی3-6- جمع‌بندیفصل چهار: معرفی نمونه‌های مشابه4-1- مقدمه4-2- خانه کودکان خیابانی، لاهور، پاکستان4-2-1- فضاها و پلان‌های مرکز کودکان خیابانی لاهور4-2-2- جداول فضاهای فیزیکی مرکز کودکان خیابانی لاهور، پاکستان4-3- مرکز رفاه کودک و نوجوان پاریس4-3-1- پلان‌ها و فضاهای مرکز کودک و نوجوان پاریس4-3-2- جداول فضاهای فیزیکی مرکز کودک و نوجوان پاریس4-4- اقامتگاه دختران بی‌سرپرست خوانسار4-5- جمع‌بندی نمونه‌های مشابهفصل پنج: عرصه‌های طراحی5-1- مقدمه5-2- بخش اداری5-3- بخش اقامتی (خوابگاه‌ها)5-4- عرصه‌های عمومی5-4-1- بخش فرهنگی (نمایشگاه و گالری‌های عرضه محصولات)5-5- بخش آموزشی5-5-1- کارگاه‌های تخصصی5-5-2- بخش ورزشی سرپوشیده5-6- بخش خدماتی5-7- برنامه فیزیکی5-7-1- بخش مسکونی5-7-2- بخش آموزشی5-7-3- بخش اداری5-7-4- فضای عمومی5-7-5- بخش ورزشی5-7-6- بخش تأسیسات5-7-7- پارکینگ5-8- جمع‌بندیفصل شش: نتایج و رهنمودهای طراحی6-1- مقدمه6-2- راهبردهای طراحی6-2-1- راهکارهایی برای جلوگیری از به وجود آمدن یا کاهش کودکان خیابانی6-3- مبانی طراحی6-4- جمع‌بندیمنابع و مأخذ

more_vert کتاب دیگری در اندرونی: واکاوی فضای جنسیتی

ادامه مطلب

closeکتاب دیگری در اندرونی: واکاوی فضای جنسیتی

کتاب دیگری در اندرونی: واکاوی فضای جنسیتی نوشتۀ مرضیه بهرامی برومند، مبتنی بر ویژگی‌های معماری خانه‌های دوران قاجار به واکاوی هویت جنسیتی در فرهنگ و تاریخ ایران می‌پردازد. مطالعات بین رشته‌ای جنسیتی - فضایی، تعامل متغیر بین جنسیت و مقولۀ فضا را به صورت علمی بررسی می‌کند که روابط نابرابر تجلی مکانی - فضایی و قدرت در آن به شکلی فمینیستی در زمینه‌های گوناگونی مثل انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، مطالعات فرهنگی، فلسفۀ سیاسی، جغرافیا و ... دیده می‌شود. این اثر با تمرکز بر پدیدۀ فضای جنسیتی و با پرهیز از یکسان پنداری جنسیت رابطۀ بین جنسیت و فضای معماری خانه را بررسی می‌کند. بررسی هویت زن در دو دورۀ زیستی سنتی و مدرن همواره مرکز توجه حوزه‌های علوم انسانی بوده است. جامعه‌شناسان بر این باورند هویت‌یابی شخص با دیالکتیک و مباحثۀ میان فرد و جامعه شکل می‌گیرد و در واقع شخصیت آدمی در فرایند اجتماعی شدن او ساخته می‌شود. هویت فرد، محصول ارتباط است و پاسخ به کیستی و چیستی بدون خرد و آگاهی از تاریخ و اجتماع غیرممکن می‌باشد. در جامعۀ سنتی و نظام ساختاری مورد بحث این کتاب در دورۀ قاجار؛ جامعۀ ایرانی فردیت و تخصصی شدن را برنمی‌تابد؛ تفکیک فرد از جمع دشوار و تقسیم کار اجتماعی بسیار ساده‌تر و ابتدایی است؛ گذشته محترم و با ارزش شمرده می‌شود و هر فعالیت یا تجربه‌ای در جهت حفظ و تداوم گذشته صورت می‌گیرد؛ گذشته‌ای که در قالب فرهنگ به عنوان مهم‌ترین و غنی‌ترین منبع هویت سازی، به حال و آینده وصل می‌شود. در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، به ویژه دورۀ قاجار، این هویت مردانه بوده که حوزه‌های اقتدار را در اختیار داشته‌ و هویت زنانه فقط منحصر به فضای خصوصی و امور خانگی بوده است. زن که در فضای محدود و بستۀ اندرونی رشد می‌کند هیچ شناخت و دانشی به دنیای بیرون و فضای عمومی ندارد. اعتراض به وضعیت موجود یا بازخواست از مردان موجب از بین رفتن صورت مثبت زن و زایل شدن مقام معشوقی اوست؛ بنابراین برای اینکه او را به عنوان یک زن خوب و پذیرفتنی بشناسند، باید کدبانویی مطیع و صبور، همسری مهربان و فداکار و مادری دلسوز و بدون هیچ چشم‌داشت مادی باشد. از این رهگذر، زنانگی خاص در فضای اندرونی یعنی در مکان جنسی زنانه و نمای ابر زنانگی ساخته می‌شود که مستوری‌اش از آن سوی دیوارهای بلند حجاب تقدیس شود یا نجابتش در مقام یک پرده‌نشین تکریم شود. نظام پدر سالاری که به عنوان یک گفتمان مطرح می‌شود نابرابری جنسیتی را امری طبیعی جلوه می‌دهد و زن را از حضور در عرصۀ عمومی و محیط بیرون باز می‌دارد و اگر زن بخواهد از این تقسیم‌بندی بگذرد و در اجتماع حضور یابد و زیست جهان دنیای بیرون و نبود مرزبندی جنسیتی را تجربه کند، او را کنار می‌گذارد، انگ ضد زن بر دامانش روا می‌دارد و طردش می‌سازد. در بخشی از کتاب دیگری در اندرونی: واکاوی فضای جنسیتی می‌خوانیم: دوگانگی فضا با تقسیم‌بندی میان فضای عمومی و خصوصی مفصل‌بندی می‌شود. خانه، قلمرو و عرصۀ خصوصی زنانه است و عرصه‌های کار دستمزدی در فضای عمومی، رمزگذاری مردانه شده که روابط اجتماعی تولید می‌کند. قلمروی خانه و فضای خصوصی دال بر ارزش‌های دست دومی مانند مراقبت، شوهرداری و بچه‌داری است و در مقابل، مکان‌های عمومی و کار دستمزدی، قلمروی مردانه حاوی ارزش‌های دست اول جامعه همچون مدیریت، معیشت، معاشرت و قدرت است. به رغم آنکه این ارزش‌ها با تغییر روابط جنسیتی و گفتمان و هویت جنسیتی عوض شده است، اما بسیاری از این رمزگذاری‌های فرهنگی هنوز در فضای عمومی جامعه و فضای خصوصی خانه‌ها حفظ شده است (بارکر، 1391). برخی از فمینیست‌ها معتقدند که مرزبندی فضای عمومی و خصوصی قابل تغییر است و می‌تواند از بین برود. لیستر معتقد است «هیچ تعریفی از مرز عمومی / خصوصی نمی‌تواند ثابت و عام باشد بلکه برای انعکاس بخشیدن به تغییر و تحول اجتماعی مدام در تحول خواهد بود» (فریدمن، 1381: 50). تحقق برابری جنسیتی به مشهودسازی برابری، توانمندسازی و مشارکت هر دو جنس در تمامی عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی حکم می‌دهد. در این میان جریان‌سازی برابری جنسیتی در پی آن است که حساسیت فضایی مکانی منجر به تبعیض‌های جنسیتی را به حداقل برساند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل یکم: کلیات نظریمقدمهملاحظات روش‌شناسیفصل دوم: دیگر بودگی جنسیتیتأملی در مفهوم دیگر بودگیدیگر بودگی جنسیتیفصل سوم: فضای جنسیتیمفهوم فضای جنسیتیفضای جنسیتی خانه‌های دورۀ قاجارگفتمان جنسیت در دورۀ قاجارفصل چهارم: دیگر بودگی در اندرونیبدن سیاسیدانش و قدرت در معماری مدرنسخن پایانیکتابنامهنمایه