more_vert همه‌پرسی و قوانین آن در ایران

ادامه مطلب

closeهمه‌پرسی و قوانین آن در ایران

 ‌مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود. اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است. در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد. سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. قانون همه‌پرسی در ایران ‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است: همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است. ‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد. ‌طبق این قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامه‌های آموزشی درباره همه‌پرسی را ساخته و جهت آگاهی عمومی مردم پخش کند.همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه‌ به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهد از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش کند. ‌وزارت کشور مامور اجرای قانون همه‌پرسی و مسئول صحت برگزاری آن است که البته این مسئولیت منافی نظارت‌شورای نگهبان نیست. در این قانون، همه‌پرسی به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی قابل برگزاری است و باید در یک روز انجام شده و مدت آن ۱۰ ساعت تعیین شده است. البته این زمان در صورت ضرورت قابل تمدید است. اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام شود. در ‌ماده ۱۴ به شرایط رای دهندگان پرداخته شده است. مطابق این قانون رای دهندگان در همه‌پرسی باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سلامت روانی و ورود به سن ۱۶ سالگی از دیگر شرایط رای‌دهندگان است. ‌در ماده ۱۰ به مواردی پرداخته که منجر به باطل شدن آرا می شود. صندوق فاقد لاک و مهر همه‌پرسی، آراء زاید بر تعداد تعرفه، آراء کسانی که به سن قانون رأی دادن نرسیده باشند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی نوشته شده باشد، آرایی که با تقلب و تزویر به دست آمده باشد و آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد از جمله آرای است که باطل می‌شود. همچنین آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده یا فاقد مهر همه‌پرسی باشد یا آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد هم مطابق این قانون باطل می‌شود، همچنین رای‌هایی که روی برگه رأی قانونی ثبت نشده باشد. مطابق این قانون در موارد اشاره شده و با تایید هیات نظارت یا نماینده آن، برگه‌های رای باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌شود. جرایم فرایند همه‌پرسی ‌ماده ۱۲ به جرائمی پرداخته که ممکن است در فرایند و مرحله انجام همه‌پرسی صورت گیرد. خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت‌جلسات، تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی، رای دادن با شناسنامه جعلی و رای دادن با شناسنامه دیگری همچنان که پیشتر هم اشاره شد از جمله اقدامات جرم‌انگاری شده در این ماده است. رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر همه‌پرسی، کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء و رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد هم جزو اقداماتی تلقی شده که در صورت وقوع، فرد دخیل با مجازات رو می شود. در ادامه ماده ۱۲ به برخی دیگر از جرم‌هایی که ممکن است در فرایند انجام همه‌پرسی صورت گیرد اشاره شده است. توصیه به ریختن برگ رای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات، باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی وجابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی از جمله این جرم‌ها محسوب می‌شوند. ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی، دخالت در امر همه‌پرسی با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی هم مستوجب مجازات است. ‌بعد از مشخص کردن جرائم و تخلفات در ماده ۳۰ به مسئله مجازات پرداخته است. چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال‌حبس محکوم می‌شود. همچنین ‌مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند حداکثر ۵۰ ضربه شلاق است. و هر گاه مرتکب، سندی هم در این مورد جعل‌ کرده باشد مجازات جعل و تزویر در مورد او اعمال می‌شود. در مرحله آخر چنانکه دخالت وی موثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش یا یک شهرستان یا یک استان برهم بزند به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. بعد از انجام فرایند همه‌پرسی و حضور مردم مطابق ماده ۳۵ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضاء کند و برای اجراء‌ در اختیار مسؤولان امر قرار دهد.

more_vert «جنگ هیبریدی»؛ از پیام‌های متناقض ترامپ تا واهمه کرونایی

ادامه مطلب

close«جنگ هیبریدی»؛ از پیام‌های متناقض ترامپ تا واهمه کرونایی

 جنگ هیبریدی مفهومی است که با استفاده از آن می‌توان مختصات تقابل دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و طیفی از وقایع داخلی را تا حد زیادی تشریح کرد. درباره راهبرد دولت «دونالد ترامپ» علیه جمهوری اسلامی ایران تاکنون دیدگاه‌های متنوعی مطرح شده است. راهبرد اصلی دولت ترامپ به گفته مقامات کاخ سفید مبتنی بر سیاست «فشار حداکثری» است. استفاده از ابزارهای اقتصادی در قالب تحریم‌ها جایگاهی اساسی در این راهبرد دارد. در مقابل این دیدگاه، برخی بر این باورند که ترامپ موضع مشخصی در قبال جمهوری اسلامی نداشته و بر اساس وضعیت نبود راهبرد مشخص، نمی‌توان چشم‌انداز واضحی درباره آینده مناسبات میان ایران و آمریکا داشت. با توجه به تنوع دیدگاه‌ها در این زمینه بر آن شدیم تا گفت‌وگویی را با «جواد حق گو» کارشناس روابط بین الملل و استادیار دانشگاه تهران ترتیب دهیم. به گفته وی، ادراک راهبرد تقابلی دولت ایالات متحده در سال‌های اخیر در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفهوم «جنگ هیبریدی» قابلیت تبیین دقیق دارد. رخدادهایی نظیر شیوع کرونا در ایران و نحوه بازنمایی آن در رسانه‌ها را هم می‌توان در قالب همین عملیات پیچیده تبیین کرد. به نظر شما راهبرد تقابلی دولت ترامپ علیه ایران به کدام سو می‌رود؟ تردیدی ندارم که هدف اصلی راهبرد دولت فعلی ایالات متحده براندازی نظام سیاسی در ایران است. البته این هدف خود بستری است برای تجزیه کلیت فلات ایران که «ایران سیاسی» امروز بخشی از آن است. در این رابطه نمی‌توان تردیدی داشت. برای این انگاره می‌توان قرینه‌های بسیار زیادی مطرح کرد. یکی از اصلی‌ترین قرینه‌های موجود به وضعیت برخی از کشورهای همسایه ازجمله عراق باز می‌گردد. عراق امروز که نظام سیاسی آن مبتنی بر نوعی از «فدرالیسم قومی» است درواقع وارد دورانی شده که اگر نخبگان آن تعلل کنند این فدرالیسم به تجزیه منجر خواهد شد؛ وضعیتی که به شکلی دیگر در سوریه و یمن نیز وجود دارد. ایده آل ایالات متحده هم دقیقاً تجزیه کشورهای منطقه است. با توجه به اینکه سیاست خارجی دولت ایالات متحده غالباً ذیل سه مکتب «جکسونیسم»، «همیلتونیسم» و «ویلسونیسم» مطرح می‌شود، به نظر شما سیاست خارجی دولت فعلی آمریکا تحت کدام مکتب قرار می‌گیرد؟ من در ابتدا لازم می‌دانم توضیحی درباره سیاست خارجی دولت ترامپ بدهم و بعد از آن پاسخ این سوالتان را تبیین کنم. واقعیت آن است که اگر بخواهیم سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال بسیاری از کشورهای جهان به خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران را شرح دهیم باید بپذیریم که شخص ترامپ به عنوان یک متغیر بسیار تعیین کننده در این مسئله اثرگذار است. جواد حق گو برخلاف برخی تصورات که مدعی است سیاست خارجی دولت‌های ایلات متحده با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد بنده معتقدم اتفاقاً تفاوت‌ها بعضاً بسیار فاحش است. همین تفاوت فاحش را می‌توان در دو دوره ترامپ و «باراک اوباما» به وضوح مشاهده کرد. البته نباید این را نافی کلیت رویکرد امپریالیستی دولت ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی قلمداد نمود. با این همه زمانی که بر اساس نگاه «جیمز روزنا» متغیرهای دخیل در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ را تبیین می‌کنیم در برخی از ادوار نقش متغیر فردی سیاستمداران بسیار پررنگ می‌شود. دقیقاً مانند اتفاقی که امروز در دوره ترامپ افتاده و به لحاظ تاریخی ما نمونه‌های مشابه دیگری چون «دونالد ریگان» را هم داشته‌ایم. اتفاقاً برخی از متفکرین علاوه بر آن سه مکتبی که شما نام بردید از مکتب چهارمی به نام «ریگانیسم» هم نام برده‌اند. دلیل این موضوع هم به اهمیت این رویکرد باز می‌گردد که امروز به طور نسبی در دوران ترامپ هم جریان دارد. در نگاه روزنا سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ به طور عام و دولت ایالات متحده به طور خاص را باید از دریچه پنج متغیر «فردی»، «نقش گرایانه»، «بوروکراتیک»، «ملی» و «ساختاری» مورد واکاوی قرار داد. بر اساس این نگاه، متغیر فردی در برخی از ادوار سیاست دولت‌ها می‌تواند با توجه به شخصیت خاص مثلاً رئیس جمهور یا وزیر امورخارجه و ... از اثرگذاری بیشتری در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها برخوردار باشد. در این نگاه رفتار سیاست خارجی دولت‌ها را می‌توان خروجی‌ دانست که از نتیجه میزان و نوع اثرگذاری این متغیر شکل گرفته است. با توجه به این توضیحات گمان می‌کنم سیاست خارجی دولت آمریکا در دوران ترامپ با توجه به شخصیت اثرگذار او در سیاست خارجی را اگرچه می‌توان به مکاتب ریگانیسم و جکسونیسم نزدیک دانست اما در عین حال فاصله‌های زیادی هم با این مکاتب دارد. دقیقاً بر همین اساس است که برخی از ناظران، مکتب «ترامپیسم» را مطرح کرده‌اند؛ مکتبی که بیش از هر چیز با شناخت به مختصات و تیپ شخصیتی ترامپ قابل ادراک است. می‌توانید در این رابطه توضیحات بیشتری بدهید؟ بله حتماً. در مجموع چگونگی ادراک کنش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از پرسش‌های مهمی است که از زمان حضور وی در کاخ سفید همواره مورد توجه بوده است. برای مثال نوع مناسبات خاص وی با جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان مغز متفکر تصمیم‌سازی در سیستم سیاسی این کشور را باید اصلی‌ترین بهانه طرح این پرسش به شمار آورد. اگرچه نباید پویایی‌های ساختاری (چه ساختار داخلی سیستم سیاسی-اقتصادی ایالات متحده و چه همین ساختار در نظام بین‌الملل) در ادراک این موضوع کم‌اهمیت پنداشته شود لکن شواهد و قرائن بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد کنش‌های ترامپ بیش از آنکه متأثر از پویایی‌های ساختاری باشد از ویژگی‌های شخصی وی نشات گرفته است. به نظر می‌رسد پویایی‌های ساختاری بیش از آنکه تأثیر مستقیم و بلاواسطه بر رفتارهای رئیس جمهوری آمریکا داشته باشد به گونه‌ای «غیرمستقیم» و «با واسطه» ترامپ را متأثر ساخته و می‌سازد؛ واسطه‌ای که بیش از هرچیز از «تیم ترامپ» و نیز «رسانه‌های مورد علاقه وی» تشکیل شده است. البته برداشت‌های وی از دیدگاه‌های این واسطه‌ها هم دقیقاً با توجه به تیپ خاص شخصیتی وی صورت می‌پذیرد. گذر زمان و نزدیک شدن به پایان سومین سال حضور ترامپ در کاخ سفید نشان داده که دقیقاً به دلیل نوع خاص تیپ شخصیتی وی و به تبع نوع رفتار آن، در این واسطه‌ها تغییرات زیادی ایجاد شده است. استعفای «دن کوتس» در همین ماه‌های اخیر و برکناری «جان بولتون» نمادهای آشکار برای این ادعایند. اگر در میان رسانه‌ها نام «فاکس‌نیوز» بیش از دیگر رسانه‌ها خودنمایی می‌کند، حال و با توجه به آخرین تغییرات در تیم امنیتی وی و استعفای کوتس و نیز برکناری بولتون تمام شواهد از نقش‌آفرینی بی‌رقیب «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه حکایت دارد؛ نقش‌آفرینی‌ که اگرچه بیشتر از خاصیت «امرپذیری» و «فرمان‌پذیری» وی در مواجهه با رئیسش نشات گرفته اما نباید از اثرگذاری مستقل پمپئو که البته خود بیش از هر چیز در دایره جمعی از مشاوران خود به‌ویژه «دیوید اوربان»، «تونی پورتر»، «برایان بولاتائو» و «اولریچ بریچبال» و «براین هوک» در حال کنشگری است، غافل شد. این افراد به لحاظ ساختاری به مانند رئیسشان پمپئو از پیوندهای کاملاً معناداری برخوردار هستند. باید توجه داشت که در دانش مدرن، شناخت گونه و تیپ شخصیتی یکی از کارآمدترین رویکردها برای ادراک رفتار شخصیت‌های سیاسی است؛ رویکردی که از برآیند رهیافت‌های گوناگون علمی حاصل می‌شود. در بررسی تست‌های شخصیت شاخه‌های گوناگونی وجود دارد که به نظر می‌رسد بهره‌مندی از تست شخصیت «مایر- بریگز» یا مناسب‌تر از بقیه باشد. بررسی دیدگاه برخی از متخصصان تیپ‌شناسی که غالباً از آزمون «ام‌بی‌تی‌آی» برای ادراک شخصیت‌ها بهره می‌برند حکایت از آن دارد که شخصیت دونالد ترامپ از میان شانزده تیپ شخصیتی این آزمون بیش از هر چیز با تیپ «ای‌اس‌تی‌پی» مطابقت دارد. مروری بر ویژگی‌های این تیپ شخصیتی نشان می‌دهد «هیجان و لذت بردن در لحظه فارغ از اتفاقات گذشته و رویدادهای آینده»، یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های افراد این تیپ شخصیتی است. ترامپ پیش از انتخابات در صحبتی در رابطه با فعالیت‌های تجاری‌اش می‌گوید: «کسب‌وکار و معامله‌های تجاری من به خاطر پول نیست، من به اندازه کافی ثروت دارم. من معامله می‌کنم، فقط به خاطر این که معامله کردن را دوست دارم.» تمام این‌ها نشان از تیپ شخصیتی ترامپ دارد که به طور مستقیم بر رفتارهای سیاسی، نوع تعامل با سازمان‌های اطلاعاتی و نهادهای حوزه سیاست خارجی آثار خود را برجای می‌گذارد. می‌توان گفت که به دلیل همین تیپ شخصیتی ترامپ است که فشارهای حداکثری در قالب تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است؟ من قبل از پاسخ به سوالتان لازم است تا یک اشتباه رایج را اصلاح کنم. این ادعا که سیاست خارجی ترامپ در قبال کشورمان بر اساس راهبرد فشار حداکثری که غالباً بر تحریم اقتصادی استوار است، شکل گرفته نمی‌تواند به طور جامع سیاست واشنگتن علیه جمهوری اسلامی را تبیین کند. درست آن است که بگوییم سیاست فشار حداکثری تنها بخشی از «جنگ هیبریدی» ایالات متحده علیه کشورمان است که از سال‌های قبل وجود داشته منتها در زمان ترامپ به طور بسیار گسترده در حال پیاده سازی است. در صورت امکان این مبحث را بیشتر شرح دهید. بحث جنگ هیبریدی در روابط بین الملل تقریباً بحث جدیدی محسوب می‌شود، هر چند پیش از این در ادبیات حقوق و... رواج داشته است. اگرچه چهره‌ای به نام «ویلیام نِمث» در سال ۲۰۰۲ در رساله دکتری خودش برای اولین بار برای بررسی نحوه تقابل چچنی‌ها با دولت روسیه در جنگهای دهه ۱۹۹۰ از این مفهوم استفاده می‌کند، منتها «آندره کُریبکو» فردی است که بیشتر این بحث را باز می‌کند. وی در سال ۲۰۱۵ در کتابی با همین عنوان جنگ هیبریدی خیلی خوب این بحث را تبیین کرده است. برای تشریح این بحث، نیاز به گفت‌وگویی مجزا وجود دارد با این‌حال و خیلی خلاصه بر اساس مفهوم جنگ هیبریدی، تقابل دولت‌ها با رقبا و دشمنانشان از حالت خطی خارج شده و به صورت عملیاتی پیچیده این تقابل صورت می‌گیرد. بر اساس این پیچیدگی، همزمان دولت مهاجم از ابزارهای متعدد دیپلماتیک، سایبری، اقتصادی، رسانه‌ای و... برای به عقب راندن دشمن خود استفاده می‌کند. در این جنگ حتی از تقابل نظامی هم در صورت لزوم استفاده می‌کند. دقیقاً ترور سردار سلیمانی هم در ذیل همین مفهوم جنگ هیبریدی آمریکا علیه ایران قابل ادراک است. آن‌ها برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی حاضرند از تمام ابزارها و روش‌هایشان استفاده کنند. باید توجه داشت که در این جنگ هیبریدی هدف سقوط نظام‌های سیاسی است. در جنگ هیبریدی، انقلاب‌های رنگی و در مجموع استفاده از ظرفیتهای فرهنگی-تبلیغاتی و رسانه‌ای جایگاه بسیار والایی دارد. نکته بسیار مهم در جنگ هیبریدی ایالات متحده علیه کشورهایی چون ایران و چین آن است که در این جنگ سیاستمداران آمریکایی پیام‌های متناقضی را برای ایران ارسال می‌کنند. یک روز از مذاکره حرف می‌زنند و فردای آن روز یا حتی در همان روز صحبت از تقابل نظامی و افزایش فشارهای اقتصادی می‌کنند. بر اساس همین ارسال پیام‌های متناقض برخی گمان می‌کنند که مثلاً ترامپ دچار اختلال دوقطبی است اما واقعیت را باید ذیل مفهوم جنگ هیبریدی به عنوان یک عملیات بسیار پیچیده ادراک کرد. این عملیات پیچیده با این هدف صورت می‌گیرد تا ایران را در «مِه صلح» و «مِه جنگ» با ابهام و گیجی مواجه سازند. زمانی که شما و به تبع مردم کشور نمی‌دانند بالاخره در شرایط جنگی هستند یا شرایط صلح آن زمان بهترین بستر برای به جان هم انداختن مردم و نظام سیاسی خواهد بود. اساساً ایجاد گیجی با ارسال پیام‌های متناقض همزمان و فشار وارد کردن همزمان از چندین ناحیه و با چندین روش، ویژگی اصلی جنگ هیبریدی است. باید توجه داشت در این عملیات پیچیده فرقی نمی‌کند که کشور شما در دوران «خشکسالی» باشد یا در دوران «ترسالی»، در هر دو شکل جامعه ایران به عنوان جامعه نکبت، پلشت و سیاه نمایش داده می‌شود؛ جامعه‌ای که در این نکبتش دولت نقش اساسی دارد و مردم برای رهایی از آن باید طغیان نمایند. نکته آخر آنکه پیشبرد این عملیات پیچیده در بستر شبکه‌های رسانه‌ای و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. برای همین است که نقش شخصیت‌های مؤثر در فضای مجازی که به هر حال به دلیل داشتن برخی جذابیت‌ها بیشتر دیده می‌شوند و با عنوان مثلاً سلبریتی از آنها یاد می‌شود بسیار مهم است. البته این سلبریتی‌ها عموماً به دلیل سطح پایین آگاهی و شناخت از پیچیدگی‌های موجود ناخواسته تبدیل به ابزاری برای افزایش التهابات جامعه می‌شوند. تنها کافی است نگاهی گذرا به نحوه بازنمایی همین مسئله ویروس کرونا در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارجی داشته باشید تا مفهوم دقیق شاخه رسانه‌ای جنگ‌های هیبریدی را متوجه شوید. امروز مردم کشورمان بیش از آنکه از خود ویروس دچار وحشت باشند از حواشی‌ پیرامون آن که با زبردستی در سطح رسانه‌ها در حال برجسته سازی است هراس دارند. مثلاً اینکه تا فردا پس فردا قرار است همه مغازه‌ها و نانوایی‌ها تعطیل شود و همه هجوم ببرند برای خرید هر چیزی که نیاز دارند یا ندارند. به عنوان سؤال پایانی لطفاً توضیحی برای نحوه تقابل با این وضعیت بدهید بهترین راه برای کم اثر کردن اینگونه اقدامات تنها چند کلمه مشخص است؛ شفافیت و پرهیز از دروغ و مصلحت‌سنجی‌های بی مورد.

more_vert پیشگیری؛ گام نخست در مبارزه با کرونا

ادامه مطلب

closeپیشگیری؛ گام نخست در مبارزه با کرونا

 کرونای کووید موسوم به ویروس کرونای تایپ هفت در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی نخستین بار در شهر ووهان چین بر سر زبان‌ها افتاد، این ویروس کشنده سرانجام توانست طی کشورگشایی‌های وسیع در سطح جهان در ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ میلادی خود را ابتدا به شهر قم و به سرعت به دیگر شهرهای ایران برساند. ویروس های مختلف سالیان متمادی است که بشر را دچار بیماری می‌کنند، در حالی که از حدود ۱۵ سال پیش ویروس کرونا کشنده ظاهر شد و به این ترتیب که سارس ۲۰۰۳ میلادی در چین، مرس ۲۰۱۲ میلادی در عربستان و کووید ۲۰۱۹ دوباره در چین شایع شد. بنابراین پس از شیوع ویروس کرونا در کشور چین بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران در روزهای گذشته درگیر این بیماری شدند و تعدادی از ساکنان آن‌ها بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند و تاکنون به دلیل این بیماری بیش از ۲ هزار و ۴۶۰ تَن در جهان درگذشته ‌اند تا امروز ابتلای بیش از ۷۳ هزار تَن به این ویروس در ۳۰ کشور دنیا تایید شده است. در ایران برپایه آمار ارایه شده مبتلایان جدید به این ویروس ۱۸ تَن هستند که از این تعداد هشت‌ تن در استان قم، یک مورد در استان همدان، سه مورد در تهران، ۲مورد در مرکزی، ۲ مورد در استان اصفهان و ۲ تن در گیلان شناسایی شده اند همچنین از این ۱۸‌ نفر چهار تَن جان باخته‌اند. با این حساب شمار مبتلایان کرونا ویروس مجموعاً به ۶۱‌ تن و مجموع کشته ها به ۱۲‌ تن رسیده است. بررسی روزنامه‌ها،تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی زوایای مختلف ویروس کرونا و راه های مقابله با آن پرداخته‌اند. رسانه های اصلاح طلب کرونا و پیشگیری اجتماعی آن روزنامه ایران در یادداشتی به قلم هادی خانیکی استاد ارتباطات نوشت: روزنامه ایران: این روزها با صراحت می‌توان گفت افکار عمومی در همه سطوح آن به کمتر رخدادی به اندازه کرونا و دامنه شیوع و ابعاد خطرناک آن می‌اندیشد. شاید بتوان گفت تصویر رسانه‌ای و اجتماعی کرونا به مراتب بزرگ‌تر، مبهم‌تر و هراسناک‌تر از خود ویروس و بیماری برآمده از آن شده است.در عین حال هنوز مسأله بخوبی روشن نیست که کرونا کشنده‌تر است یا تصویر ترسناک آن؟ طبیعتاً هر پدیده‌ای در این حد ذهنیت جامعه را به خود مشغول کند، یک رخداد پیچیده و چند وجهی است که هم فهم آن و هم چاره‌جویی درباره آن نیازمند توجه در سطوح و ساحت‌های مختلف است. امروز ابعاد مسأله کرونا در ایران و حتی در جهان را نمی‌توان تنها به اتکای دانش پزشکی؛ سیاستگذاری‌های اجرایی یا قدرت ارتباطات کاهش داد. کم کردن از خطر کرونا و هراس اجتماعی از فراگیری کشندگی آن را می‌توان و باید در دایره پدیده‌ای به نام «بحران کرونا»؛ «مدیریت بحران کرونا» و «ارتباطات بحران کرونا» مورد مطالعه قرار داد. به این اعتبار ضرورت‌هایی پیش روی دانشمندان، محققان؛ سیاستگذاران، مدیران، نهادها و فعالان اجتماعی و مدنی و دست‌اندرکاران رسانه‌ها و حوزه افکار عمومی قرار دارد که نخستین وجه مشترک آن چندوجهی دیدن بحران کرونا و داشتن نگاه چندجانبه به فرآیند پیدایش؛ شیوع و اثرگذاری آن است. من در اینجا تنها از ساحت ارتباطات بحران به این پدیده نگاه می‌کنم؛ با قید این دو ویژگی که اولاً ارتباطات بحران نمی‌تواند غافل از زمینه‌های اجتماعی؛ سیاسی؛ فرهنگی و حتی اقتصادی مؤثر در پیدایش بحران باشد و ثانیاً نمی‌شود درگیر شدن شدید افکار عمومی را به مسأله کرونا تنها ساخته و پرداخته رسانه‌ها و بزرگنمایی آنها دانست. جامعه ایرانی درهر جا به کرونا می‌اندیشد و از کرونا سخن می‌گوید گوشش به سوی هر درست و نادرستی درباره کرونا شنواست و حتی می‌توان گفت در خواب هم کرونا را می‌بینند و در بیداری از کرونا می‌ترسند. کهنسالان به گونه‌ای و جوانان و کودکان به گونه‌هایی دیگر پیگیر خبرها؛ گزارش‌ها؛ شایعه‌ها؛ توصیه‌ها و پیامدهای پدیده کرونا هستند. هر روز هر ساعت خطر کرونا بخشی از میدان‌های زندگی؛ عرصه‌های عمومی و حتی حریم‌های خصوصی را به تسخیر خود درمی‌آورد. دامنه تعطیل شدن و محدودیت‌های تحصیل، کار، تصویر و خدمت‌رسانی مدام در حال پیشروی است. چنین شرایطی چگونه به وجود آمده است؛ چقدر واقعی نیست؛ تا کجا پیش می‌رود و نهایتاً در کجا به اندازه‌ها و ابعاد طبیعی خود می‌رسد؟ ارتباطات بحران پاسخی که می‌تواند به این پرسش‌ها بدهد این است که اولاً باید نهاد علم یعنی دستگاه‌ها و شبکه‌های دست‌اندرکار در حوزه دانش پزشکی، سلامت و بهداشت توانایی درست فهمیدن و درست سخن گفتن را در باب این پدیده به جامعه نشان دهند؛ ثانیاً نهادهای واسط اعم از دستگاه‌های سیاستگذار، مجری و رسانه‌ها از اعتبار و اعتماد لازم در سطوح مختلف جامعه برخوردار شوند و ثالثاً گروه‌های مختلف اجتماعی به ویژه بخش‌های آسیب‌پذیرتر و بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا از این وضعیت درماندگی و سراسیمگی روانی و اجتماعی رهایی یابند. در شرایط بحرانی کنونی جامعه نیازمند ارتباط، اعتماد، آرامش و آموزش است و همه این ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که پیش از شکل‌گیری شایعه‌ها و اخبار جعلی نهادهای معتبر علمی و اجرایی نخستین گویندگان خبرها و توصیه‌های پیشگیری، کنترل و درمان باشند، حقیقت را بگویند و اعتبار منبع را در منظومه ارتباطی جامعه بالا ببرند. چگونه از بیمار کرونا در منزل نگهداری کنیم؟ خبرگزاری برنا به گفت و گو با مهدی فارسی کارشناس مسوول آنفلوانزا و IHR معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته و آورد: علائم حدود ۲۰ درصد از افراد مبتلا خفیف است و شامل تب و سرفه می شود که نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند. به این صورت که مراجعه به پزشک عمومی و مصرف داروهایی مثل تب‌بر و ویتامین سی کافی است. مهدی فارسی در خصوص اقداماتی که باید در خانه برای پیشگیری از انتقال بیماری کرونا انجام داد، گفت: در خانواده‌ای که یکی از اعضا مبتلا می‌شود، بیمار حتماً باید از ماسک استفاده کند و با دیگران بیشتر از یک متر فاصله داشته باشد، چون قطرات تا فاصله یک متر می‌تواند فرد مقابل را مبتلا کند. وسایل فرد بیمار در خانه باید از دیگران جدا شود و چون سطوح منزل آلوده است، حتماً هر روز با محلول وایتکس یا محلول پایه الکل، ضدعفونی شود و به این ترتیب ویروس به صورت کامل کنترل می‌شود. در کل بیماری‌های ویروسی محدود به مناطق جغرافیایی نیست، بنابراین خیلی راحت پخش می‌شوند، چراکه از طریق تنفس انتقال می‌یابد. فارسی با اشاره به اینکه در ابتدا پیش بینی می‌شد که همه جهان به این ویروس مبتلا شوند، تصریح کرد: در حال حاضر چندین کشور به این ویروس آلوده شده‌اند، از جمله کشور ما که از استان قم شروع شد و به طور یقین در بیشتر استان‌ها موارد مثبتی از ابتلا به ویروس را خواهیم داشت. این بیماری بسیار راحت و از راه‌های مختلف، از فردی به فرد دیگر انتقال می‌یابد. یکی از راه‌های انتقال ویروس قطرات تنفسی هستند، یعنی قطرات از دهان فرد مبتلا با صحبت کردن، سرفه و عطسه خارج می‌شود و به طور مستقیم وارد بدن فرد مقابل می‌شود، یا اینکه روی سطوح می‌ریزد و تا ۴۸ ساعت زنده است، در نتیجه از طریق دست های آلوده می‌تواند افراد را بیمار کند. "کرونا" بیماری ویروسی یا عارضه روانی؟ خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با دکتر نیما نژادمقدم مدیر بلوک بهداشت و درمان غرب استان مازندران پرداخته و آورد: کرونا ۲۰۱۹ در واقع یک ویروس جهش یافته سرماخوردگی است و تمام رفتارهای و علائم این بیماری را دارد. ویروس سرماخوردگی تقریبا هر ساله یک جهش ژنی یا موتاسیون داشته و به بیماری جدیدی تبدیل می‌شود. تاکنون شش نوع از کرونا در جهان شناسایی شده بود که خطراتی برای انسان نداشتند اما ویروس تیپ هفت کرونا به دلیل ناشناختگی و نداشتن واکسن و داروی اختصاصی توانست شیوع پیدا کند. مدیر بلوک بهداشت و درمان غرب استان مازندران با بیان اینکه ویروس کرونا بیشتر مردان را مبتلا کرده است، گفت: مطابق آمارها تاکنون ویروس کرونا ۶۸ درصد در آقایان و ۳۲ درصد در بانوان مشاهده شده و مواردی که منجر به فوت شدند، دارای بیماری زمینه‌ای بودند. افراد مسن که عمدتا دارای بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی، نقص سیستم ایمنی و دیابتی هستند بیش از همه در معرض خطر قرار دارند و خبر خوشحال کننده در مورد این بیماری این است که ویروس کرونا برای کودکان زیر ۱۰ سال خطری ایجاد نمی‌کند و به صورت سرماخوردگی نمایان می‌شود چراکه نمونه‌ای در این رنج سنی از ابتلای به کرونا جهت بستری تاکنون گزارش نشده است. وی هوای سرد و مرطوب را مستعد انتشار و شیوع بیماری دانست و اظهار کرد: جوانان و افراد ورزشکار و سالم و نیز کودکان به دلیل پویایی و تحرکات بیشتر کمتر در معرض هر سرماخوردگی بوده و کرونا نیز مستثنی نیست، بنابراین داشتن روحیه بالا و شادابی و تحرک به تنهایی بهترین نوع مقابله است. قدرت کُشندگی کرونا به مراتب از آنفلوآنزا کمتر است خبرگزاری برنا در گزارشی به بازتاب سخنان دکتر ابراهیم شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته و آورد: نگرانی برای کرونا تا حدودی طبیعی است اما نباید اجازه بدهیم این نگرانی زیاد شود، مهمترین نکته درباره ویروس کرونا ضریب سرایت بالای آن نسبت به برخی دیگر از ویروس‌ها است. البته این ویروس هر روز چهره متفاوتی را از خود نشان می‌دهد و ممکن است این موارد تغییراتی داشته باشد. افراد جوانی که مشکل زمینه‌ای ندارند، در صورت ابتلا به کرونا با چند روز استراحت خوب می‌شوند. وی مهمترین نکته درباره کرونا را پیشگیری از این ویروس بخصوص با شست و شوی مکرر دست‌ها دانست و عنوان کرد: کرونا تا ۶ روز بر روی سطوح زنده می‌ماند و انتقال آن از این طریق بسیار قابل توجه است. رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه درباره تاثیر استفاده از ماسک برای مقابله با کرونا نیز تاکید کرد: استفاده از ماسک برای مردم عادی توصیه نمی‌شود و حتی خود ماسک می‌تواند منجر به ایجاد عفونت و آلودگی شود. شکیبا از اقدامات خوبی که در استان برای مقابله با کرونا بخصوص در مرزها انجام شده نیز یاد کرد و افزود: مبادی ورودی و خروجی با جدیت کنترل می‌شود. به علاوه تردد افراد خارجی در استان خصوصا چینی‌ها را به طور کامل رصد می‌کنیم. او همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای مقابله با کرونا را نیز ضروری خواند و گفت: در برخی مراکز پرخطر مانند مراکز نگهداری سالمندان، زندان‌ها و ... باید تدابیر بهداشتی بیشتر رعایت شود. شکیبا، خواستار وجود صابون مایع به اندازه کافی در مدارس شد و افزود: در کنار این موارد باید به مباحث آموزشی نیز توجه ویژه داشته باشیم. وی با اشاره به آموزش‌های متعددی که تا کنون ارایه شده، گفت: یکی از گروه‌های پرخطر کولبران هستند که برای آنها نیز آموزش‌های ویژه در نظر گرفته شده است. اخبار مهمی درباره کرونا در ایران که گفته نمی شود خبرگزاری برنا در گزارشی دیگر آورد: راست و دروغ، این حکایت فضای مجازی ما در روزهای کرونایی است، ملغمه ای از اندکی راست و کلی دروغ که فقط استرس و نگرانی را به مردم وارد می کند. اخبار فضای مجازی همه آن چیزی نیست که باید به مردم گفته شود و مردم بدانند، این فضا این روزهای فقط نگرانی و استرس برای مردم به دنبال دارد و شما نمی توانید در این فضا دنبال خبر درست باشید انگار که هر کس بیشتر مردم را نگران کند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اما اخبار کرونا همه آن چیزی نیست که در فضای مجازی گفته می شود، مثلا کمتر مطلبی را پیدا می کنید که نوشته باشد ۲۱ نفر از بیماران کرونا در بیمارستان های قم تا دیروز و پس از بهبودی کامل مرخص شده اند. کمتر خبری را می توانید پیدا کنید که به شما بگوید بیش از ۸۰ درصد مبتلایان به کرونا اصلا نیازی به بستری نداند و سرپایی مداوا می شوند کمتر نوشته ای را پیدا می کنید که به شما بگوید که استرس و نگرانی مقاومت بدن را کاهش می دهد و باعث می شود در صورت ابتلا به کرونا خطر در انتظار شما باشد. جدل سیاسیون بر سر آمار قربانیان کرونایی در ایران! سایت خبری نامه نیوز در گزارشی آورد: موضوع آمار فوتی های ناشی از کرونا ویروس در کشور، روز گذشته جنجالی شد؛ نماینده قم مدعی درگذشت ۵۰ نفر در اثر کرونا در این شهر بود، اما معاون وزیر بهداشت این آمار را تکذیب کرد و گفت اگر یک چهارم این آمار هم صحت داشته باشد، استعفا می کند. بر اساس تازه ترین آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک شنبه گذشته تا دیروز و بر اساس بررسی نمونه های آزمایشگاهی ارسالی از مناطق مختلف کشور و از بیماران مشکوک ابتلا به کووید۱۹(کروناویروس جدید) ۱۸ مورد قطعی جدید ابتلا به این بیماری، مثبت شد. از این ۱۸ نفر، ۸ نفر از شهر قم، یک نفر در استان همدان، ۳ نفر در شهر تهران، دو نفر در استان مرکزی، دو نفر در استان اصفهان و دو نفر در استان گیلان، مثبت اعلام شد. ۴ نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. با این حساب تا روز گذشته، در مجموع ۶۱ مورد قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شده که ۱۲ نفر از آن ها جان خود را از دست داده اند. البته عصر دیروز نیز دکتر محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور طی بیانیه‌ای از فوت یک بیمار بالای۷۰ ساله مبتلا به کرونا در این شهر طی یک شنبه شب گذشته خبر داده است که آزمایش های اولیه شواهدی مبنی بر ابتلای وی به کرونا را نشان می‌دهد. این اولین مورد ابتلا و فوتی کرونا در استان خراسان رضوی محسوب می شود و با این حساب یک نفر به آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در کشور اضافه می شود. در همین حال صبح دیروز نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با موضوع مقابله با شیوع ویروس کرونا با حضور وزیر بهداشت برگزار شد؛ خبرگزاری خانه ملت به نقل از اسدا... عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره جزئیات این جلسه غیرعلنی نوشت: تقریبا ۴۷ مورد در سراسر کشور مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شدند که متاسفانه منجر به فوت ۱۲ نفر شده است. وی افزود: طبق اعلام وزیر بهداشت بیشتر ناقلان ویروس افرادی بودند که از پاکستان و افغانستان و چین وارد کشور شده و برخی از آن ها از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده بودند. در همین حال، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس مدعی شد که روزانه ۱۰ نفر در قم بر اثر کرونا از بین می‌روند و تا یک شنبه شب گذشته حدود ۵۰ نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند و وزیر بهداشت در این قضیه مقصر است. وی افزود: متاسفانه سه هفته است کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده است. نماینده قم در مجلس با بیان این که اکنون بیش از ۲۵۰ نفر در قرنطینه هستند، ادامه داد: در جلسه غیرعلنی از وزیر بهداشت درخواست کردم که قم را قرنطینه کند و حتی با وی دعوا کردم که چرا به مردم دروغ می‌گویید، زیرا شرایط این گونه که به نمایندگان می‌گویید نیست و وضعیت قم بحرانی‌تر از این صحبت‌هاست. همچنین به وزیر بهداشت گفتم شما که فرمانده عملیات نام گرفته‌اید، در قم حاضر شوید و از آن جا فرماندهی کنید. امیرآبادی فراهانی با بیان این که در طول این مدت ۳۲ نفر در محل قرنطینه ویروس کرونا فوت شده‌اند، افزود: آن هایی که در بیمارستان کامکار و فرقانی قم از دنیا رفته‌اند، عمدتاً به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بوده است. رسانه های اصولگرا دوره نهفتگی ویروس کرونا تا ۲۷ روز است خبرگزاری پارسینه در گزارشی آورد: خبرگزاری پارسینه: در شرایطی که تصور می‌شود دوره نهفتگی ویروس کرونا تنها ۱۴ روز است، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد این دوره ممکن است تا ۲۷ روز به طول بینجامد. در هفته‌های اخیر بارها ادعا شده بود که دوره نهفتگی ویروس کرونا تنها ۱۴ روز است و این ویروس بعد از گذشت این مدت نشانه‌های بیماری را در افراد آشکار می‌سازد، اما مشخص شدن امکان نهفتگی این ویروس به مدت ۲۷ روز ثابت می‌کند باید مدت زمان قرنطینه شدن اشخاص مبتلا به این ویروس افزایش یابد.بررسی‌های محققان چینی نشان می‌دهد نشانه‌های ویروس کرونا در یکی از مبتلایان به ویروس مذکور در شهر ووهان ۲۷ روز بعد از آلوده شدن وی به ویروس یادشده آشکار شده است. این مرد ۷۰ ساله حدود یک ماه بعد از آلوده شدن به ویروس کرونا نشانه‌های این بیماری را بروز داده است. وی که تنها با نام جیانگ معرفی شده است، در ۲۴ ژانویه و بعد از دیدار با خواهرش به ویروس یادشده مبتلا شده است. اما اولین نشانه‌های ابتلاء به کرونا در اواخر فوریه به صورت تب در وی ظاهر شد و در ۲۱ فوریه ابتلای وی به این بیماری قطعی شد. ویروس کرونا در عرض دو ماه ۲۶۰۰ نفر را به کشتن داده و نزدیک به ۸۰ هزار نفر را در سراسر جهان آلوده به خود کرده است. این ویروس در کشورهای مختلفی از جمله ایران قربانی گرفته است. بیم و امید کرونا روزنامه وطن‌امروز در گزارشی نوشت: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جان‌باختگان ویروس کرونای جدید را اعلام کرد. کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور گفت: طبق آمار ارائه شده تا پیش از ظهر دیروز تعداد ۱۸ نفر در استان‌های مختلف مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند که از این تعداد ۸ نفر در استان قم، یک مورد در استان همدان، ۳ مورد در تهران، ۲ مورد در مرکزی، ۲ مورد در استان اصفهان و ۲ نفر در گیلان مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده‌اند. همچنین از این ۱۸ نفر ۴ نفر متاسفانه جان باخته‌اند. وی افزود: با این حساب شمار مبتلایان ویروس کرونا مجموعا به ۶۴ نفر و مجموع فوتی‌ها به ۱۲ نفر رسید. وی ضمن تکذیب اظهارات نماینده قم درباره وجود ۵۰ فوتی در قم گفت: این آمار کذب است. همچنین دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری از آلودگی ویروس کرونا اعلام کرد: درصد فوتی‌های ناشی از کرونا در ایران از متوسط جهانی پایین‌تر است. ایرج حریرچی گفت: متاسفانه عموم کشورهای دنیا بویژه برخی کشورهای همسایه ایران از انتشار اطلاعات واقعی کشورشان خودداری می‌کنند، لذا آمار واقعی که ما منتشر می‌کنیم، بیشتر به چشم آمده است. با توجه به اینکه کشور در فصل آنفلوآنزای موسمی قرار دارد، سیاست وزارت بهداشت صرفا اعلام آمار مبتلایانی است که آلودگی آنها به ویروس کرونا اثبات شده است. به گفته حریرچی، اکثر کشورها نسبت مرگ‌ومیر را بر اساس میزان مبتلایان قطعی و مشکوک اعلام می‌کنند و بر این اساس نسبت افراد فوت شده پایین می‌آید. در صورتی که بخواهیم آمار افراد فوت شده ناشی از ویروس کرونا در کشور را بر اساس کسری از افراد مبتلا و مشکوک به بیماری سنجش کنیم، نسبت فوتی‌ها در ایران حدود یک درصد خواهد بود. معاون وزیر کشور با بیان اینکه خطر ویروس «کووید ۱۹» از ویروس «آنفلوانزای H۱N۱» که در پاییز امسال در کشور شیوع پیدا کرده بود کمتر است. همه آنچه که باید در مورد کرونا و حیوانات خانگی باید بدانیم خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان به گفت و گو با ایمان معماریان دامپزشک پرداخته و آورد: بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در ایران بیش از ۶۱ نفر به ویروس کرونا یا همان کویید ۱۹ مبتلا شدند که از این آمار ۱۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در میان انتشار این اخبار تعدادی از دوستداران محیط زیست و افرادی که دارای حیوانات خانگی هستند، نگران ابتلای این حیوانات به ویروس کرونا و پس از آن انتقال این ویروس به انسان هستند و سوالی که پیش می‌آید این است که آیا حیوانات نیز همانند انسان‌ها به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند؟ بر اساس تحقیق‌های علمی منتشر شده ویروس کرونا ۲۰۰ نوع متفاوت دارد، ویروس کرونا موجود که به آن کویید ۱۹ می‌گویند، طبق آزمایش‌های انجام شده هیچ گونه تأثیری بر حیوانات خانگی و سایر حیوانات ندارد، اما لازم به ذکر است که انواع دیگر این ویروس در صورت انتشار ممکن است بر روی حیوانات اثرگذار باشد، اما این نوع از ویروس کرونا بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی هیچ گونه تأثیری بر سلامت حیوانات ندارد. آیا حیوانات خانگی به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند یا خیر؟ اظهار کرد: کرونا ویروس یک خانواده از ویروس‌ها هستند که انواع مختلفی دارند و حیوانات مختلفی را می‌تواند درگیر خود کند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، با اینکه ویروس کرونا در حیوانات بسیار شایع است و اکثر بیماری‌های انسانی ابتدا در حیوانات اتفاق می‌افتد، اما ویروس کرونا به شکل کنونی‌اش (۲۰۱۹-nCov) بر حیوانات تأثیری ندارد. این نوع خاص ویروس کرونا که اکنون شایع شده و خطرناک است، به هیچ عنوان حیوانات خانگی و سایر حیوانات را درگیر خود نمی‌کند و در این صورت از حیوانات به انسان نیز منتقل نمی‌شود. شیوع در گستره جهانی روزنامه صبح نو در گزارشی به بازتاب پراکندگی ویروس کرونا در جهان و تلفات آن پرداخته و نوشت: ویروس کرونا طی دو ماه گذشته شرق تا غرب جهان را پیموده و میلیاردها نفر را درگیر خود کرده است. در حالی که کشور ما ایران هم مانند ۳۵‌کشور دیگر درگیر این ویروس است اما رفت‌وآمد در مرزها را با همسایگان خود محدود کرده تا مانع از گسترش این ویروس در جهان شود. با این وجود رسانه‌های غربی گسترش ویروس در کشور ما را ناشی از ناکارآمدی دولت می‌دانند و این در حالی است که در همین فصل قبلی ویروس آنفلوآنزا در آمریکا بیش از ۱۶‌هزار نفر را کشته و ۲۹‌میلیون نفر را بیمار کرده است. تا روز دوشنبه، حداقل ۷۷.۱۵۰‌نفر مبتلا به کرونا در کشور چین شناسایی شده و شمار تلفات آن‌ها از مرز۲۶۰۰‌نفر عبور کرده است. اما حالا نه فقط چین و کشورهای همسایه‌اش، بلکه بیش از ۳۰‌کشور جهان نیز این روزها درگیر این ویروس شده‌اند. در خارج از آسیا، کشور ایتالیا تنها کشوری در اروپاست که حجم گسترده‌ای از مبتلایان به ویروس کرونا را در خود تجربه کرده است. دیروز مقامات ایتالیا اعلام کردند تعطیلی گسترده در شمال کشور را بر قرار و اقدامات اضطراری را برای جلوگیری از شیوع را اجرایی کردند. تا عصر روز گذشته بیش از ۱۵۲‌مورد مبتلا به ویروس کرونا در ایتالیا تأیید شده است و پنج‌مورد فوت کرده‌اند. سرانجام ۱۲‌شهر در ایتالیا، کشوری که بیشترین میزان شیوع کرونا در سراسر اروپا را دارد، قرنطینه شد. این شهرها که با جمعیتی مشترک در حدود ۵۰‌هزار نفر تحت قرنطینه قرار گرفته‌اند از ساکنان خواسته‌اند تا حتی‌الامکان در خانه بمانند و برای ورود یا ترک مناطق تعیین شده، مجوز ویژه دریافت کنند. دیروز روبرتو اسپرانزا، وزیر بهداشت ایتالیا از محدودیت‌های شدید در مناطق آسیب دیده خبر داد که شامل بسته شدن ساختمان‌های عمومی، محدود شدن حمل‌ونقل عمومی، نظارت و قرنطینه افرادی که ممکن است در معرض ویروس باشند، است. همزمان با بروز نگرانی‌هایی در اروپا در پی گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا در ایتالیا و اعلان وضع فوق‌العاده در این کشور؛ اولیور وران، وزیر بهداشت فرانسه بامداد دوشنبه گفت: به‌دنبال شیوع این ویروس در ایتالیا، اتحادیه اروپا به‌زودی راهکارهای مهار آن را بررسی خواهد کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت کشور کویت نتایج آزمایش سه بیمار مشکوک به آلودگی با کرونا ویروس مثبت بوده است. یک شهروند ۶۱‌ساله عربستانی و یک بیمار ۵۳‌ساله کویتی به کروناویروس آلوده شده‌اند. در کشور عراق نیز اداره بهداشت نجف نیز اعلام کرد نتایج آزمایش پنج نفر از نظر ابتلا به ویروس کرونا مثبت اعلام شده است که از میان این افراد چهار نفر کادر درمانی و پنجمین نفر یک تبعه ایرانی است. این فرد که در حوزه علمیه نجف مشغول تحصیل بوده پیش از بستن مرزها به نجف آمده است. در ۳۰‌ژانویه یعنی ۲۵‌روز بود که از طرف سازمان جهانی بهداشت، وضعیت هشدار فوری بین‌المللی برای سلامت عمومی صادر شد. تا تاریخ ۱۹‌فوریه مصادف با یکم اسفندماه در آمریکا ۴۷۹‌مورد تحت بررسی قرار گرفتند که ۱۵‌مورد کرونا مثبت داشتند، ۴۱۲‌مورد منفی و ۵۲‌نفر هم تحت بررسی قرار دارند. در ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب ۸۳۸ و ۷۶۳‌مورد ابتلا و برای هرکدام ۴ و ۷‌مورد مرگ ثبت شده است. آخرین تلاش های محققان برای غلبه بر کرونا خبرگزاری مهر در گزارشی آورد: محققان در سراسر جهان مشغول بررسی روش‌های مختلف از خاموش کردن ژن‌ها گرفته تا ترکیب داروهای ایدز و ابولا برای درمان ویروس کرونا هستند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت تاکنون ۷۹ هزار و ۷۳۱ نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. همچنین تعداد قربانیان این ویروس نیز ۲ هزار و ۶۲۷ نفر اعلام شده است. در همین راستا عده‌ای از محققان قصد دارند واکسنی برای این بیماری بسازند و عده‌ای دیگر مشغول آزمایش و ترکیب داروهای مختلف هستند تا کووید ۱۹ را درمان کنند. گروهی از پژوهشگران سعی دارند با استفاده از پلاسمای خون بیماران شفایافته درمانی برای کرونا بیابند. عده‌ای دیگر نیز مشغول آزمایش خاموش کردن ژن‌هایی خاص برای درمان این بیماری هستند. از سویی برخی دیگر نیز تصمیم دارند تأثیرگذاری داروهای ایدز یا ابولا را برای درمان ویروس کرونا آزمایش کنند. نشریه ساینتیست در گزارشی اشاره می‌کند در سراسر جهان حدود ۱۰۰ آزمایش بالینی برای درمان ویروس کووید ۱۹ انجام می‌شود. برخی از این آزمایش‌ها در چین انجام می‌شود و برخی دیگر در ژاپن، تایلند و انگلیس آغاز خواهند شد. به عنوان مثال در یکی از آزمایش‌های بالینی مذکور که هم اکنون در شانگهای در حال انجام است، پزشکان قصد دارند از پلاسمای خون بیماران شفا یافته از ویروس را با پلاسمای خون بیماران ترکیب کنند و دارویی برای درمان کرونا بسازند. «لو هانگزو» یکی از مدیران مرکز عمومی بهداشت کلینیکی شانگهای در این باره می‌گوید: ما نسبت به تأثیر گذاری این دارو روی بیماران خوش بین هستیم. یکی از مقامات سازمان جهانی بهداشت می‌گوید: این روش درمانی بسیار معتبر است، البته در صورتیکه تزریق آن در زمان مناسب انجام شود تا سیستم ایمنی بیمار بهبود یابد. از سوی دیگر در ژاپن پزشکان تصمیم دارند با استفاده از داروهای «آنتی رتروویرال» (antiretroviral drugs) ویروس HIV بیماران مبتلا به کووید -۱۹ را درمان کنند. «یوشیهید سوگا»، یکی از مقامات این کشور به روزنامه گاردین می‌گوید: دولت ژاپن در حال حاضر مشغول انجام اقداماتی است تا در آزمایشی بالینی تأثیرگذاری داروهای HIV برای درمان ویروس کرونا را بررسی کند. چرا قم را قرنطینه نکردید؟ روزنو در گزارشی نوشت: در روزهای گذشته بحث قرنطینه شدن چند شهرهای کشور مخصوصا قم بیش از پیش به گوش رسیده و دولت این موضوع را بر عهده وزارت بهداشت و درمان گذاشته است، اما همان‌طور که سعید نمکی، وزیر بهداشت و حریرچی، معاون این وزارتخانه به این موضوع اعتقادی ندارند و می‌گویند که این با قرنطینه قم موافق نیستیم. بهرام سرمست، استاندار قم نیز این امر را تایید نمی‌کند و می‌گوید: قم قرنطینه نمی‌شود و باید به دنبال راهکاری باشیم که از شیوع کرونا جلوگیری نماییم. او همچنین معتقد است: قم به لحاظ جغرافیایی در نقطه مواصلاتی ۱۷ استان کشور قرارگرفته و یک نقطه زیارتی و یک جهان شهر به شمار می‌آید، ازاین‌رو اگر می‌شد راهکار قرنطینه را اتخاذ کرد در همان اوایل ما اتخاذ می‌کردیم. به لحاظ مدیریتی تصورم این نیست که قرنطینه راهکار مناسبی باشد و تبعات اجتماعی و بار فرهنگی و روانی به برای قم همراه دارد. سرمست در پاسخ به سوالی در خصوص تعطیلی حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران عنوان کرد: اصلا بنای بستن نداریم و نظرمان مبتنی بر نظر تخصصی مسئولان بهداشتی و درمانی است. مدیران در ابتدا موضوع کرونا را جدی نگرفتند خبرگزاری آنا در گزارشی به بازتاب سخنان محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران پرداخته و آورد: مسئولین ما در ابتدا مشکل را جدی نمی‌گیرند و بعد که می‌فهمیم موضوع جدی است اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا نگرانی‌ها برطرف شود. وی با بیان این‌که شهردار منطقه ۱۳ خودش معتقد است که کرونا نداشته، افزود: البته ۳ تست از ۴ تست ایشان مثبت بوده و اکنون مشکوک به کرونا هستند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با جلسات ویژه روز گذشته مسئولان شهری در مورد کرونا و لزوم در پیش گرفتن تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مردم، گفت: این جلسات به نتایج خوبی رسیده و فعالیت‌ها اکنون در حال انجام است. هاشمی در ارتباط با جلسه هم‌اندیشی صبح امروز نیز اظهار کرد: علاوه بر کرونا، موضوع تلفیق بودجه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: بخشنامه جدیدی تهیه شده و به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های جمعی روز به روز در شهر کمتر شده و مسئولین به اوضاع مسلط‌تر می‌شوند. البته در ایران مدیران ما دقیقه آخری هستند ولی خوشبختانه بالاخره مسلط می‌شویم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مسئولین ما در ابتدا مشکل را جدی نمی‌گیرند و بعد که می‌فهمیم موضوع جدی است اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا نگرانی‌ها برطرف شود. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد و مسئولین در نقاط مختلف کشور بر موضوع انتشار کرونا مسلط شوند. هاشمی در ارتباط با وضعیت خرید ۶۳۰ واگن مترو نیز گفت: هم قرارداد و الحاقیه آن امضا شده و دو بانک عامل شهر و کشاورزی باید به‌طور مشترک این اعتبار اسنادی را باز کنند تا خرید واگن‌ها به نتیجه برسد. در حال حاضر مراحل بانکی باید طی شود البته آقای حناچی نیز باید پیگیر این موضوع باشند. مردم مستقیم به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی به بازتاب سخنان رضا گلپیرا رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت پرداخته و آورد: بیماری که دچار تب شده و تبش به‌راحتی پایین نمی‌آید، کسی که به سرفه افتاده و سرفه‌هایش خشک است، نه سرفه‌های خِلط‌دار، بدن‌درد، تب بالا و احساس تند نفس کشیدن دارد و برای تنفس از عضلات تنفسی‌اش استفاده می‌کند؛ فردی است که حتماً باید او را مورد بررسی قرار دهیم. اگر قرار باشد هر کسی با کوچکترین علائم به سمت بیمارستان‌ها رود، در بیمارستان ازدحام ایجاد شده و خود مردم دچار مشکل می‌شوند. در عین حال ازدحامی که در بیمارستان‌ها تشکیل می‌شود، خودش می‌تواند منجر به انتقال بیماری شود. بر همین اساس وزارت بهداشت در تمام محلات مرکز جامع سلامت دارد. در این مراکز پزشکان مستقر هستند و به آنها اعلام کردیم که به مردم آموزش‌های درست ارائه دهند. در عین حال امروز هم با سازمان نظام پزشکی هماهنگ کردیم که تمام مطب‌های پزشکی هم بتوانند بیمارانی که دارای علائم هستند، ویزیت کنند. حال اگر بیمار به مطب مراجعه کرد و پزشک به او اعلام کرد که به نظر من شما مشکوک به کرونا هستید، پزشک بیمار را به مرکز جامع سلامت ارجاع می‌دهد و بعد از بررسی آنها، اگر در مرکز جامع سلامت تشخیص دادند که این فرد مشکوک به کرونا است، از آنجا فرد را به بیمارستان اعزام می‌کنیم. با بیان اینکه اصلاً لزومی ندارد که برای اطمینان از ابتلا یا عدم ابتلایمان به کرونا، در همان ابتدا به بیمارستان مراجعه کنیم، گفت: مردم به هیچ‌وجه به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند، بلکه بهترین روش این است که به مطب یا مرکز جامع سلامت مراجعه کرده و در صورتی که مورد مشکوک محسوب می‌شدند، مرکز جامع سلامت هماهنگ کرده و مشخص می‌کند که فرد به کدام بیمارستان اعزام شود. ما بیمارستانی مانند مسیح دانشوری را فقط برای بیمارانی که ۱۰۰ درصد مورد مثبت کرونا هستند، قرار داده‌ایم. رفتن به این بیمارستان‌ها خودش می‌تواند منجر به انتقال ویروس شود.

more_vert امام محمد باقر(ع)؛ مروج نهضت علمی شیعه

ادامه مطلب

closeامام محمد باقر(ع)؛ مروج نهضت علمی شیعه

امام محمد باقر(ع) دریای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا کرد و به همین دلیل هم لقبش باقر یا باقرالعلوم است. وی در دوره‌ای که جامعه اسلامی در وضع فرهنگی نابسامانی به سر می‌برد و عرصه فرهنگی جامعه گرفتار چالش‌های عمیق عقیدتی و درگیری‌های مختلف فقهی شده‌بود، توانست اسلام واقعی را زنده نگه دارد. نامش محمد و لقبش باقر یا باقرالعلوم است، امام همامی که در یکم رجب ۵۷ قمری در مدینه دیده به جهان گشود و دوران امامت ایشان با رحلت امام زین‌العابدین(ع) در ۹۴ قمری شروع شد؛ دوره‌ای که فشارها بر شیعیان به جز دوره ۲ ساله خلافت عمربن عبدالعزیز به شدت ادامه داشت به خصوص در دوره حکومت هشام که به ظلم و جور مشهور بود و گزینش حکام و والیان در جهت تحکیم قدرت امویان صورت می‌گرفت. در دوران زندگی امام باقر(ع) با وجود سختگیری‌های موجود، مکتب‌های نوظهوری هم بودند که شرایط را به گونه‌ای خطرناک رقم می زدند. به همین دلیل اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه هم به گونه‌ای دیگر رقم خورد و همین اتفاق‌ها باعث شد تا این امام همام(ع) با استفاده از شاخص ترین وجهه شخصیتیش یعنی جایگاه علمی و دینی خود به مبارزه با این مکتب‌های نوظهور بپردازد و بدین ترتیب بتواند اسلام واقعی را زنده نگه دارد. مکتب‌های نوظهور در دوره امامت امام محمد باقر(ع) یکی از مشکلاتی که ایجاد شد، مکتب هایی بودند که به نام اسلام ظهور کردند و هرکدام برداشت خود را از اسلام داشتند و می خواستند رهبری مسلمانان را در دست بگیرند. یکی از آنها زیدیه بود. آنها اعتقاد داشتند که بعد از امام سجاد(ع) فرزند ایشان، زید امام شیعیان است و امام محمدباقر(ع) را امام مسلمین نمی دانستند و دلیلشان این بود که ائمه شیعه باید افرادی باشند که قیام می کنند و فقط به کار فرهنگی نمی پردازند و به قول خودشان شمشیر به دست می گیرند و می جنگند. امام محمدباقر(ع) مقابل این جریان ایستاد تا به آنها بفهماند که در هر دوره و زمانه ای مطابق با وضعیت ایجاد شده برای مسلمانان باید به مبارزه دست زد نه اینکه جان تعدادی زیادی از آنها را به هر دلیل به خطر انداخت. البته در کنار زیدیه و هم عرض با آنها مکتب های دیگری همچون جبریه، تفویضیه، مجسمه و مشبهه نیز بودند که هرکدام طرز تفکر خاص خودشان را داشتند. برای نمونه مجسمه می گفتند، خدا برای بشر قابل تجسم است و بشر می تواند خدا را ببیند؛ یعنی قائل به جسمانیت خدا بودند یا اینکه جبریه قائل به این بودند که انسان در کارهایش مختار نیست و هر اقدامی که از انسان سر می زند، خواست و اراده خداوند است و تفویضیه معتقد بودند، اراده خداوند هیچ نقشی در زندگی بشر ندارد و انسان خلق شده و به حال خودش رهاشده است. بنابراین امام باقر(ع) در یک جبهه بسیار گسترده فرهنگی با این تفکرات روبرو بود و از طرفی غُلات هم ظهور کرده بودند که برای ائمه(ع) مقام خدایی یا شبه خدایی قائل می شدند که امام(ع) با دلایل و مستندات محکم در مقام مبارزه با این عقاید باطل و خرافی برمی آمد که تلاش های ایشان در چند جهت؛ یعنی تربیت شاگردان، تاسیس حوزه های علمیه، تاسیس مدارس، نشان دادن چهره واقعی سُنت نبوی، احیای فرهنگ کتابت و رونق مباحث عقلی و ... متمرکز بود. تربیت شاگردان یکی از مهمترین فعالیت های امام باقر(ع) برای مبارزه با گروه ها و مکتب های مختلف تربیت شاگردانی بود که برای مباحثه و مناظره به مناطق مختلف اعزام می شدند. ایشان با تربیت شاگردان و محققان بنام اسلامی و در شاخه های مختلف علمی، گام های مؤثری در جهت شناساندن اسلام به دیگر اندیشه ها و فرهنگ ها، برداشت و حتی در میان اصحاب و شاگردانش برخی از نظر اعتبار و وثاقت مورد اتفاق اهل سنت هستند. مسلم نیشابوری در «صحیح مسلم» می نویسد: جابر بن یزید جعفی روایت کرده که حضرت باقر(ع) به او ۷۰ هزار حدیث آموخته است که همه آنها، از نبی مکرم اسلام(ص) هستند. این بیان به وضوح به ۲ موضوع مهم اشاره می کند: یکی نشر احادیث نبوی(ص) و دیگری تربیت شاگردان مُبَرز و متخصص. یکی از این تربیت یافتگان شخصی است به نام أبان بن تغلب؛ مقام این فرد به قدری نزد ائمه اطهار(ع) والا و گرامی بود که وقتی امام صادق(ع) خبر وفات وی را دریافت کردند، فرمود: وفات او قلب مرا به درد آورد. اَبان از اهالی کوفه و از قاریان و مفسران و فقهای بنام دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود. اهل سنت زمانی که به نام این شخص می رسند، خیلی او را مورد تکریم و احترام قرار می دهند. به طور نمونه حافظ ذهبی که یکی از نقّادان بنام علم جرح و تعدیل است در باب أبان بن تغلب می گوید: او شخصیت راستگو و بسیار نامی در بین اهالی کوفه می بود و ما نمی توانیم احادیث روایت شده توسط او را نپذیریم که نپذیرفتن روایات او، باعث از میان رفتن جمله ای از احادیث نبوی(ص) خواهد شد. تاسیس حوزه‌های علمیه و مدارس اقدام دیگری که امام محمد باقر(ع) برای نشان دادن چهره واقعی اسلامی در برابر مکتب های نوظهور انجام داد، تاسیس حوزه های علمیه و مدارس مختلف بود که زیر نظر مستقیم خود وی یا شاگردانش اداره می شد. در همین ارتباط ایشان مدرسه ای در مدینه تأسیس کرد که مدت ها محل رفت وآمد حتی غیر شیعه بود و این مدرسه زیر نظر ایشان اداره می شد. همچنین مدارسی در کوفه، قم، ری و خراسان نیز تأسیس کرد که زیر نظر شاگردان درجه اول این امام همام(ع) مدیریت می شد. مخصوصاً مدرسه ری که تا سال ها مامن شیعیان شد و حضرت عبدالعظیم حسنی ادامه دهنده این راه بود یا مدرسه خراسان که به وسیله جابر جعفی تأسیس شد. تأسیس مدرسه از همان زمان باب شد و ائمه اطهار (ع) نظر خاصی بر این مؤسسات فرهنگی داشتند که بتواند افرادی را از نقاط مختلف جهان اسلام به دور خود جمع کند و در یک فضای آرام و امن افرادی به تحصیل علم مشغول بشوند. نشان دادن چهره واقعی سُنت نبوی یکی دیگر از فعالیت های علمی و فرهنگی امام باقر(ع) تلاش در جهت نشان دادن چهره واقعی سُنت نبوی بود زیرا در آن زمان خلفای اموی از یک طرف خود را خلیفه پیامبر اسلام(ص) می دانستند و از طرفی دیگر به سُنت ایشان عمل نمی کردند و حتی اجازه نمی داند که سُنت و حدیث پیامبر(ص) هم نقل شود. در چنین زمانه ای ایشان سُنت واقعی پیامبر(ص) خارج از بدعت هایی که بعد از رحلت ایشان در باب حج، نماز، روزه، خمس، زکات و غیره ایجاد شده بود، تبیین و بازگو کرد و حتی به شاگردان خود توصیه می کرد که تلاش کنند که این مباحث را انتقال دهند تا بتوانند اسلام واقعی را همچنان زنده نگه دارند. احیای فرهنگ کتابت و رونق مباحث عقلی یکی از اتفاق های مهم که در زمان امام محمد باقر(ع) و دوره حکومت عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی به وقوع پیوست، نوشتن احادیث بود که خلیفه با آن مخالفت نمی کرد که این کار خلیفه به همراه برداشتن لعن امیرالمؤمنین(ع) از روی منبرها و بازگرداندن فدک به امام(ع) باعث شد تا آن حضرت او نجیب بنی امیه بداند. تا آن زمان نوشتن احادیث ممنوع بود و اگر احادیث را پیدا می کردند، می سوزاندند و به نهرها می ریختند تا به دست مردم نیفتد اما امام محمدباقر(ع) با این فرصتی که به دست آورد، اعلام کرد که هر فردی حدیثی را شنیده یا به ذهن دارد، بنویسد و این توصیه را به شاگردانشان هم کرد که نتیجه همان تلاش ها، کتاب های دست اول حدیثی مانند وسایل یا کافی است که بیشتر احادیثی به شمار می روند که از طریق ایشان و فرزندش امام صادق(ع) به ما رسیده است. یکی از فعالیت های دیگر امام محمدباقر(ع) رونق مباحث عقلی بود که به همراه شاگردانش با استفاده از راه عقل به جنگ با مکتب های نوظهور می رفتند. بنابراین ایشان با کج اندیشی ها و چالش های علمی با تحکیم مبانی معارف و اصول ناب اسلامی و تکیه بر آیات رهنمون‌گر قرآن، مبارزه کرد.

more_vert اعتیاد؛ از دیروز تا امروز

ادامه مطلب

closeاعتیاد؛ از دیروز تا امروز

بهروز اشرف سمنانی هرچند درباره تعداد معتادان در دوران‌های گذشته، اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما اولین مشاهدات تاریخی از مصرف مواد مخدر به کتاب‌های تاریخی و پزشکی دوران غزنویان باز می‌گردد، اما در این آثار نیز مشخص است که ایرانیان پیش از آن نیز با مصرف مواد مخدر و تاثیرات سوء آن آشنا شده‌اند.

more_vert درباره محمد حسینی بهشتی

ادامه مطلب

closeدرباره محمد حسینی بهشتی

 آیت‌الله سیدمحمد بهشتی به عنوان مجتهدی سرشناس و سیاست‌مداری هوشیار در دوران مبارزه با رژیم پهلوی فعالیت‌های خود را با دقت و برنامه‌ریزی بر مسایل فرهنگی متمرکز کرد و در کنار مبارزه سیاسی، فرهنگ‌سازی مبارزه را نیز از طریق تعالیم اسلامی گسترش داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار نظام سیاسی جدید ایران ایفا کرد.

more_vert هوشنگ ابتهاج، شاعری اندیشه‌گرا با مضامین عرفانی

ادامه مطلب

closeهوشنگ ابتهاج، شاعری اندیشه‌گرا با مضامین عرفانی

 امیرهوشنگ ابتهاج غزل‌سرای معاصر ایرانی با دقت در اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگارش، قدری از بیان احساسات شخصی خود را در شعرهایش گنجاند. او عاطفه را در غزل‌هایش به موضوعات روز جامعه تسری داد و اینگونه توانست بیانگر دردها و نیازهای مردم باشد.

more_vert فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها

ادامه مطلب

closeفراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها

 فرآیند ثبت‌نام برای جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که امروز به پایان می رسید تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۰ اسفندماه ۹۸ تمدید شد. بیست و سومین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی از ۲۴ بهمن ماه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز جذب وزارت علوم آغاز شد.این مهلت امروز - سه شنبه ششم اسفندماه پایان می یافت که با اعلام این مرکز به ایرنا، این فرصت تا ۱۰ اسفندماه تمدید شد.در این فراخوان ۵۶۶ نفر کرسی ‌های هیأت علمی را در دانشگاه‌ های دولتی احراز می کنند و در کل هزار و ۷۳۴ کرسی هیأت علمی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.۲۰۸ کرسی از بین کرسی‌هایی که برای متقاضیان هیأت علمی در نظر گرفته شده به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد اختصاص دارد.همچنین ۱۸۷ کرسی برای رقابت داوطلبان در دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شد.در این فراخوان، ۹۸۱ نفر از متقاضیان موفق می‌شوند در دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی کرسی‌های خدمتی خود را پیدا کنند.به گزارش ایرنا، مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم هر سال ۲ فراخوان جذب در شهریور و بهمن ماه برگزار می کند.

more_vert نخستین آزمون آزمایشی الکترونیک دکتری تخصصی

ادامه مطلب

closeنخستین آزمون آزمایشی الکترونیک دکتری تخصصی

نخستین آزمون آزمایشی الکترونیک دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) با هدف آشنایی داوطلبان با نرم افزار آزمون تا ۱۰ اسفند برگزار می‌شود. مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور روز سه شنبه اعلام کرد: با توجه به برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ به شیوه الکترونیک مقرر شد تا آزمونی آزمایشی با هدف آشنایی داوطلبان با نرم افزار آزمون برگزار شود. براساس اطلاعیه این مرکز بازه زمانی مجاز برای ورود به سامانه آزمون از ساعت ۱۷ روز پنجم اسفند ماه تا ساعت ۲۴ روز ۱۰ اسفند ماه است. مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور یادآور شد: دسترسی به نرم افزار آزمون آزمایشی الکترونیک از طریق سایت epmp.ir و از هر سیستم تحت ویندوز امکانپذیر است. طق این اطلاعیه داوطلبان می توانند از منزل، دانشگاه، کافی نت یا استفاده از رایانه شخصی به نرم افزار آزمون دسترسی داشته باشند. همجنین شماره ملی هر داوطلب به عنوان نام کاربری و رمز عبور در سامانه آزمون است. بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش و آموزش پزشکی، به منظور شبیه سازی محیط آزمون، برای آزمون آزمایشی مدت زمان درنظرگرفته شده است که به محض ورود داوطلب به محیط نرم افزار فعال می شود. از این رو داوطلبان در زمان استفاده از نرم افزار به این نکته که ۱۵ دقیقه برای بخش تخصصی و ۳۰ دقیقه برای بخش استعداد تحصیلی درنظرگرفته شده است، توجه کنند. مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور یادآور شد: آزمون هر داوطلب دارای دو بخش تخصصی و استعداد تحصیلی است که دارای مدت زمان مجزا از یکدیگر است و زمان هیچ کدام قابل تخصیص به دیگری نیست. در آزمون اصلی نیز به همین شکل است. طبق این اطلاعیه داوطلب مجاز است با هر یک از دو بخش آزمون تخصصی یا استعداد تحصیلی آزمون را آغاز کند و پس از پایان زمان هر بخش داوطلب بخش دیگر آزمون را آغاز کند. بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش و آموزش پزشکی، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی ۲۲ و ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۹ برگزار می شود. مدارک زبان نیز از تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ تا ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ قابل قبول است.