کتب تئوری سازمانی
کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی
تاریخ 24 بهمن 1398 ساعت 18:37:18
کد خبر: 009902
کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است.

فهرست مطالب

مقدمه
مفهومی از اعتماد
توانایی ‌های مشترک رهبران
مدیریت اعتماد متقابل
جنبه های اخلاقی اعتماد
اصول اخلاقی مدیریت در اسلام
مزایای وجود اعتماد در سازمان ها
تعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانی
اصول اعتماد
مدیریت اعتماد
اهمیت مدیریت اعتماد
راهکارهایی جهت مدیریت اعتماد
سخن پایانی