کتب فنی و حرفه ای
کتاب اصول ایمنی و بهداشت در طرح‌های آب و فاضلاب
تاریخ 23 بهمن 1398 ساعت 22:11:51
کد خبر: 009817
کتاب اصول ایمنی و بهداشت در طرح‌های آب و فاضلاب


در کتاب اصول ایمنی و بهداشت در طرح‌های آب و فاضلاب، هدف ذکر اصول ایمنی و بهداشت در شبکه‌ها، تصفیه خانه‌ها و طرح‌های آب و فاضلاب می‌باشد.

با توجه به پیشرفت و گسترش تجهیزات و ماشین‌آلات و استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع مختلف، مساله‌ای که اغلب در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد موضوع ایمنی می‌باشد که عدم رعایت آن موجب بروز خسارت‌های مالی و جانی زیادی می‌شود که با گسترش ابزارآلات درجه اهمیت رعایت آن افزوده می‌شود.

فصل اول این مجموعه به گردآوری مفهوم سلامت، بیماری، بهداشت و انواع آن اختصاص داده شده است. فصل دوم به ایمنی و مباحث پیرامون آن، فصل سوم به تعریف ارگونومی و اجزا و اهداف آن اشاره دارد و در فصل چهارم نیز به موضوع ایمنی و بهداشت در تصفیه‌خانه‌ها و آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب، کمک‌های اولیه، پرداخته و در پایان نیز برخی دستورالعمل‌ها و استانداردهای مهم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آورده شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: بهداشت
تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت
بهداشت فردی
بهداشت عمومی
فصل دوم: ایمنی
ایمنی
سازمان‌های متولی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کشور
عوامل زیان آور محیط کار
حادثه
هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از ایمنی
فصل سوم: ارگونومی
ارگونومی
اجزای ارگونومی
بررسی‌های ارگونومی در محیط کار
فصل چهارم: ایمنی و بهداشت در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
رعایت بهداشت
برنامه پیشگیری پزشکی
شرایط جسمی مناسب برای کارهایی که در ارتباط مستقیم با فاضلاب هستند
سرویس‌های بهداشتی و خدمات رفاهی
ایمنی فردی
کمک های اولیه
ایمنی برق
ایمنی آزمایشگاه
نحوه بازدید پرسنل بهره برداری از واحدهای مختلف
تهویه
شناخت سایر عوامل جلوگیری از ایجاد حوادث در کارهای آب و فاضلاب
تاسیسات آب و فاضلاب
دستورالعمل کار اتفاقات (مرکز اتفاقات)
تصفیه خانه آب
تاسیسات جمع‌آوری فاضلاب
انواع چاه ها
بازرسی شبکه جمع‌آوری فاضلاب
عملیات تخریب
ماشین آلات ساختمانی
تکنولوژی‌های بدون ترانشه پایپ جکینگ و میکروتونلینگ
آتشسوزی در کارگاه ها
محیط زیست
ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب
طبقه بندی مواد شیمیایی
دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت