کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی
تاریخ 18 بهمن 1398 ساعت 12:27:19
کد خبر: 009143
کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی


کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است.

فهرست مطالب
کلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی
باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها
باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم
باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم
باب چهارم: تجدید نظر
باب پنجم: فرجام خواهی
باب ششم: تعیین و حساب موعد
باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501
باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514
باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530