کتب مدیریت و رهبری
کتاب مدیریت استراتژیک
تاریخ 16 بهمن 1398 ساعت 21:52:51
کد خبر: 009001
کتاب مدیریت استراتژیک


مدیریت استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند.

فهرست مطالب
کلیاتی در خصوص مفاهیم مدیریت

ماهیت مدیریت استراتژیک

استراتژی ها در حوزه عمل

رسالت سازمان

بررسی عوامل خارجی

بررسی عوامل داخلی

بررسی، انتخاب و اجرای استراتژیک

ارزیابی و کنترل استراتژی

برنامه ریزی منابع بنگاه

مدیریت موجودی کالا

چهارچوب تحلیلی جهت تهیه سند راهبردی (تدوین استراتژی)

سازمان های یاد گیرنده (دانش محور)

فرهنگ سازمان

منابع