کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب حل مسائل ساختمان داده با C++
تاریخ 06 بهمن 1398 ساعت 17:36:48
کد خبر: 007930
کتاب حل مسائل ساختمان داده با C++


کتاب حل مسائل ساختمان داده با C++ نوشته رمضان عباس نژادورزی، الگوریتم‌های ساختمان داده را به زبان C++ پیاده‌سازی می‌کند که یکی از مباحث بسیار ضروری و مهم در دروس مهندسی کامپیوتر است.

کتاب‌های فراوانی در حوزه‌ی ساختمان داده با زبان C++ ترجمه و گردآوری شده‌اند، ولی جای کتاب حل مسائل C++ را نمی‌گیرند که بتوانند الگوریتم‌های گوناگون ساختمان داده را تحلیل کنند.

این کتاب دربردارنده‌ی 7 فصل است که به مباحث زیر می‌پردازند:
فصل نخست، تمرین‌های مباحثی مانند ساختار داده‌ها و الگوریتم‌های بازگشتی را حل کرده است.
فصل دوم، مسئله‌های مباحثی نظیر ماتریس‌های یک بعدی، دو بعدی و ماتریس‌های اسپارس را تحلیل کرده است.
فصل سوم، تمرین‌های مباحثی نظیر صف و پشته را حل نموده است.
فصل چهارم، مسائل لیست‌های پیوندی را پیاده‌سازی می‌کند.
فصل پنجم، تمرین‌های درخت‌ها را حل نموده است.
فصل ششم، مسائل گراف‌ها را پیاده‌سازی کرده است.
فصل هفتم، مسائل جست‌وجو و مرتب‌سازی را پیاده‌سازی کرده است.

فهرست مطالب
فصل اول: ساختار داده‌ها و الگوریتم‌های بازگشتی
فصل دوم: ماتریس‌ها
فصل سوم: صف و پشته
فصل چهارم: لیست‌های پیوندی
فصل پنجم: درخت‌‌ها
فصل ششم: گراف‌‌ها
فصل هفتم: جست‌‌وجو و مرتب‌‌سازی
منابع