کتاب نگارش
کتاب سپاه سحر؛ درس‌نامه‌ی فارسی هشتم
تاریخ 04 بهمن 1398 ساعت 20:36:09
کد خبر: 007749
کتاب سپاه سحر؛ درس‌نامه‌ی فارسی هشتم

کتاب سپاه سحر؛ درس‌نامه‌ی فارسی هشتم (بر پایه‌ی پنج گنج نظامی و شاعران بزرگ زبان فارسی) نوشتۀ محمد مفتاحی و زهرا طهماسبی نمینی، اثری بر پایۀ ادبیات هفتم و هشتم دورۀ اول دبیرستان است.

در ابتدای هر درس نکات مهم دربارۀ آرایه‌های ادبی و دانش‌های زبانی توضیح داده شده و سپس تمرین‌هایی بر پایۀ درس مورد نظر، آمده است. در بین این تمرین‌ها، مثال‌هایی هم از پنج گنج نظامی و دیگر شاعران بزرگ ایران زمین گنجانده شده است.

تجربۀ سال‌های تدریس، به نگارندگان این کتاب آموخته است، که پاسخ دادن به تمرین‌هایی از این دست، سبب کسب مهارت در پاسخ گفتن به پرسش‌هایی با روش‌های دیگر می‌شود.

در بخشی از کتاب سپاه سحر می‌خوانیم:

سجع و نثر مسجع:
سجع به معنی آواز کبوتر یا قمری است و به کلمات هم آهنگ در جمله‌ها گفته می‌شود. سجع نقش قافیه در شعر را دارد.
الف. چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی نخفته‌اند که مرده‌اند.
ب. تو نیز اگر بخفتی به از آن، که در پوستین خلق افتی.
تمرین: در حکایت زیر سجع‌ها را پیدا کنید.
الف) مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: «نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟»
گفت: «نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.»
ب) خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بیوقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که برتو دلیر شوند.
واژه‌های ساده و غیرساده:
به واژه‌ها‌یی که از یک بخش ساخته می‌شوند ساده می‌گوییم. ‌مانند: ‌در، میز، گل، دیوار
فهرست مطالب

پیش‌گفتار
درس اول: یادآوری‌
ساختار و محتوای اثر
درس دوم
درس سوم: واج‌آرایی یا نغمۀ حروف
درس چهارم: اجزای جمله
درس پنجم: ادبیات تعلیمی
درس ششم: گروه اسمی
درس هفتم: قالب‌های شعری
درس هشتم: صفت بیانی
درس نهم: جناس
درس دهم: وابسته‌های اسم: صفت اشاره و صفت شمارشی
درس یازدهم: وابسته‌های اسم: صفت پرسشی و صفت تعجبی
درس دوازدهم: کنایه
درس سیزدهم: ردیف
درس چهاردهم: درس آزاد است
درس پانزدهم: درس آزاد است
درس شانزدهم: وابسته‌های اسم: صفت مبهم
درس هفدهم