معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب آموزش جامع گرامر انگلیسی
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 17:14:20
کد خبر: 013451
کتاب آموزش جامع گرامر انگلیسی

کتاب آموزش جامع گرامر انگلیسی، به تالیف آمنه تربت اصفهانی، جامع‌ترین و مفیدترین نکات گرامری را از سطح پایه تا پیشرفته برای فراگیران زبان انگلیسی، دانشجویان و همچنین مدرسانی که نیاز به سرفصل برای تدریس دارند، در جهت یادگیری بهتر و جامع‌تر گرامر زبان انگلیسی آورده است.

دانستن اصول گرامری هر زبانی برای فراگیری و استفاده از آن زبان، علاوه بر دانستن لغات و مفاهیم دیگر، امری حیاتی است ولی این یادگیری نباید صرفاً به حفظ کردن این قواعد منجر شود و قواعد باید در کنار مکالمه و خواندن یاد گرفته شود و کاربرد هرکدام مشخص و ملموس شود.

در سیر تحولات روش تدریس زبان انگلیسی، در برخی زمان‌ها تدریس گرامر به صورت مجزا، کاملاً از آموزش زبان حذف گردید. بعدها ثابت شد که نه تنها می‌بایست بر قوانین زبان مسلط بود، بلکه باید به نحوه کنار هم قرار دادن این قواعد، در زمان بکارگیری در مکالمه، برای بیان درست مفاهیم نیز تسلط کافی داشت. ضمن این‌که طبق تحقیقات انجام‌شده دانستن گرامر، پیشرفت زیادی روی مهارت نوشتن دارد. چه ساختارهای سخت و چه ساختارهای ساده می‌تواند تکنیک‌های زیادی را در اختیار نویسنده بدهد تا مفهومش را بهتر و واضح‌تر بیان نماید.

فهرست مطالب
بخش اول
فـعـل
زمـان‌ها
افعال لازم و متعدی در انگلیسی
اشتباهات رایج انگلیسی
بخش دوم
ضـمیر
ضمایر فاعلی Subject Pronouns
ضمایر مفعولی Object Pronouns
ضمایر ملکی و صفات ملکی
ضمایر انعکاسی
ضمایر دیگر
ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی
بخش سـوم
صفت
صفات
مکان صفات
ترتیب قرار گرفتن صفت قبل از یک اسم
صفت فاعلی و صفت مفعولی
بخش چهـارم
قیـد (Adverb)
انواع قید
جای قیدها
قیـد ربطی
مقایسه قیـود
بخش پنجـم
حـرف (Articles)
حرف تعریف نامعین یا نکره (Indefinite article)
موارد کاربرد حروف تعریف نامعین (a یا an)
حرف تعریف معین یا معرفه
موارد کاربرد حرف تعریف معین (the)
حذف حرف تعریف معین (the)
بخش ششـم
انـواع جملـه
جملات خبـری
جملات شـرطی (نوع اول)
جملات شرطی نوع دوم
شرطی نوع سوم
جملات سؤالی
بخش هفتـم
اسـم و انواع آن
ویژگیهای‌اسامی‌قابل شمارش و غیر قابل شمارش
جمع
اسامی‌جمع بی‌قاعده
حالت ملکی‌
جنسیت (Gender)
اسامی مرکب
اسامی خاص و عام در زبان انگلیسی
اسامی خاص
اسامی عام
بخش هشتم
نکات پرکاربرد در
گرامر انگلیسی
اصطلاحات رایج در بیان زمان
واژه‌های کلیدی و پرکاربرد در زبان انگلیسی
رایج ترین حروف اضافه در زبان انگلیسی
ضمایر مبـهم Indefinite Pronouns
کلمـات ربطـی
بخش نهم
جـدول‌ها
افعـال بی‌قاعده
جدول قیـدهای زمان
جدول ضمایر نامحدود و کاربرد آنها
جدول افعال کمکی
برخی فعل‌های پر کاربرد در انگلیسی
پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی
پیشوندها
پسوندها
معرفی برخی پیشوند‌ها و پسوندها
معروف‌ترین عبـارات انگلیسی