معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب آشنایی با گرامر و مکالمه مقدماتی زبان انگلیسی - Learning Junior
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 15:06:21
کد خبر: 013405
کتاب آشنایی با گرامر و مکالمه مقدماتی زبان انگلیسی - Learning Junior

زبانی دیگر، شخصیتی دیگر!
مبحث گرامر در یادگیری زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد، به ویژه برای دانشجویانی که زبان انگلیسی، زبان دوم آن‌هاست؛ چون این دانشجویان بیشتر به ساختار فارسی فکرمی‌کنند و آن را به انگلیسی برمی‌گردانند. برای نمونه زمان‌ها را برگردان می‌کنند که این خود مشکلات فراوانی را در پی دارد. اگرچه این کتاب تمام مباحث گرامر را در برنمی‌گیرد؛ آغازی است برای یادگیری اصولی ساختار جمله و زمان‌ها و هم چنین کاربرد آن‌ها در مهارت‌های چهار گانه‌ی نوشتاری، گفتاری، شنیداری و درک مطلب. این کتاب برآن است که با بیانی ساده ولی دقیق گرامر را به گونه ای درست به دانشجویان ارائه کند.
امید است گامی باشد برای یادگیری کامل این زبان و پیشرفت در مهارت‌های چهارگانه‌ی آن.

ویژگی های کتاب
کتابی کامل برای آماده سازی زبان آموز جهت ورود به دوره های مکالمه زبان انگلیسی
آموزش جمله سازی بصورت کاربردی برای خواندن شنیدن نوشتن و گفتن
بهبود گنجینه واژگان
همراه با تمرینات کاربردی مناسب

فهرست مطالب
پیش گفتار
Sentence Structure
Subject
Subject pronouns:
Verb
Object
Object pronouns:
Adverb
( Adverb of place) قید مکان
( Adverb of manner) قید حالت
( Adverb of time) قید زمان
Article
حرف تعریف نامعین ((indefinite article a / an :
حرف تعریف معین ((definite article the :
Imperative Sentences
(Countable & Uncountable nouns)
Singular & Plural
Tenses
Present Continuous )progressive) Tense
Simple Present Tense
Simple Past Tense
Simple Future Tense
Present Perfect Tense
قیدهای زمان حال کامل:
Past Continuous Tense
Past Perfect Tense
Future Continuous Tense
Future Perfect Tense
Grammar In Use
Question Tag
WH question words
Who:
What:
Where:
When:
Why:
Which & Whose
How:
Possessive Adjectives
Possessive Pronouns
Adjective
Comparative Adjectives/Adverbs
Superlative adjectives/adverbs
Equality adjectives/adverbs
Quantifier Adjectives
افعال متوالی
Reflective Pronouns
شبه جمله موصوفی
Agreement
Conditional Sentences
Conditional sentence typeI
Conditional sentence type II
Conditional sentence type III
Wish Sentences
Enough/ Too
Too:
Enough:
Such / So
Reported Speech
گزارش غیرمستقیم در جملات خبری ( statements ):
گزارش غیرمستقیم در پرسش‌ها Wh questions:
گزارش غیرمستقیم در پرسش‌ها Yes/ No questions :
گزارش غیر مستقیم در جملات امری (Imperatives ):
Passive Sentences
فعل‌های to be در زمانهای گوناگون
افعال کاربردی
Phrasal Verbs
جملات احساسی و تعجبی
EXERCISE & PRACTICE
Subject and Subject pronouns
Verb
Adverb
Adverb of place
Adverbs of Time
Adverbs of manner
Articles
Imperative
Countable & Uncountable Nouns
Singular & Plural
Present Continuous
Simple Present Tense
Simple past
Simple future
Present perfect
Past Continuous Tense
Past Perfect Tense
Future Continuous Tense
Future Perfect Tense
Question tag
Wh question words
Possessive adjectives
Possessive Pronouns
Adjective
Comparative Adjectives
Quantifier Adjectives
Gerund or Infinitive
Reflexive Pronouns
Adjective Clause
Either-Neither-So-Too
Conditional Sentences
Wish
Enough/ Too
So/ Such
Reported speech
Passive Sentences
Phrasal Verbs