معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب نوشتن بهتر انگلیسی (Writing Better English)
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 15:05:08
کد خبر: 013404
کتاب نوشتن بهتر انگلیسی (Writing Better English)


Writing Better English An ESL Workbook

کتاب حاضر به توسعه و بهبود مهارت نوشتن پرداخته است و باعث افزایش مهارت زبان آموز در نوشتن و دستور زبان و همچنین با فرهنگ لغت می شود و شامل مجموعه ای از تمرینات و فعالیت های عملی نوشتن، تست برای درک ساختارهای بنیادین دستوری مانند زمان ها فعل و ضمایر، بخش های عملی در مورد نوشتن نامه های شخصی و کسب و کار می باشد.