معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 01:17:53
کد خبر: 013378
کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی

 

کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی نوشته‌ی زاهد پرزور، یکی از کامل‌ترین آثاری است که توانسته به زبانی ساده و بسیار شیرین نکات گرامری را از سطوح پایه تا پیشرفته متناسب با تمامی پایه‌ها و رده‌های سنی جهت یادگیری بهتر ارائه دهد.

زاهد پرزور در کتاب جامع گرامر زبان انگلیسی تمام نکات کلیدی دستور زبان انگلیسی را به صورت بسیار کاربردی بیان و با طرح و روشی ابتکاری که با بهره‌گیری از تئوری‌ها و تکنیک‌های علمی متعدد هستند مطالب را طوری آموزش می‌دهد که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شده و در طول سالیان دراز فراموش نشود.

کتاب حاضر سعی بر این داشته تا هر آنچه در کلاس‌های زبان در گرامر می‌آموزید را گردآوری کند تا همیشه منبعی برای گرامری که در کتاب‌های مختلف زبان یاد گرفتید داشته باشید.

فهرست مطالب

فعال کمکی
فعل کمکی TO BE (بودن)
منفی کردن فعل TO BE (در زمان حال)
سوالی کردن TO BE (در زمان حال)
گذشته‌ی فعل TO BE
منفی کردن گذشته‌ی فعل TO BE
سؤالی کردن گذشته‌ی فعل TO BE
فعل کمکی TO D0 انجام دادن)
منفی کردن فعل TO DO در زمان حال
گذشته‌ی فعل TO DO
منفی کردن فعل TOD0 در گذشته
فعل کمکی TO HAVE (داشتن)
منفی کردن فعل TO HAVE (در زمان حال)
سؤالی کردن فعل TO HAVE (در زمان حال)
گذشته‌ی فعل TO HAVE
سؤالی کردن فعل TO HAVE (در گذشته)
منفی کردن گذشته‌ی فعل TO HAVE
در زمان حال ساده
منفی کردن زمان حال ساده
سؤالی کردن زمان حال ساده
خلاصه‌ی مطالب
زمان گذشته‌ی ساده
افعال باقاعده
افعال بی قاعده
منفی کردن زمان گذشته
سؤالی کردن زمان گذشته‌ی ساده
خلاصه‌ی مطالب
صفت در زبان انگلیسی
صفت ملکی
ضمایر ملکی
HOW MANY
HOW MUCH
THERE IS
THERE ARE
سوالی کردن این عبارت‌ها
جملات امری
جملات امری مثبت
جملات امری منفی
جملات امری کلی
ضمایر مفعولی
ضمایر انعکاسی
جایگاه ضمایر انعکاسی
زمان حال استمراری
زمان گذشته استمراری
سؤالی کردن گذشته استمراری
زمان آینده‌ی ساده
سوالی کردن آینده‌ی ساده
منفی کردن آینده‌ی ساده
TO BE GOING TO
کاربرد ANY و SOME
حال کامل یا ماضی نقلی
سوالی کردن این زمان
حال کامل استمراری (ماضی نقلی استمراری)
ماضی بعید
منفی کردن و سوالی کردن ماضی بعید
برای ماضی بعید باید دو فرمول را به خاطر بسپاریم
قیود
ترتیب قید‌ها در زبان انگلیسی
قید مکان
قید زمان
قید حالت
مقایسه صفات و قیدها
صفات یک سیلابی
صفات دو سیلابی که به اختم می‌شوند
صفات چند بخشی
صفات بی قاعده
جملات الحاقی
ضمایر استفهامی
WHO (چه کسی)
WHERE (کجا)
ضمایر موصولی
WHO (که)
WHOM (که)
WHICH (که)
جملات اسمی
کاربرد IT به عنوان فاعل جمله
کاربرد اسم مصدر به عنوان فاعل جمله
جملات شرطی
جمع بندی جملات شرطی