معرفی کتب دین و آئین
کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان)
تاریخ 22 خرداد 1399 ساعت 00:40:05
کد خبر: 013043
کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان)


کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان) نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی، سلسله گفتاری با عنوان راز دشمنی است، که برای جمعی از علاقه‌مندان به مطالعات فرهنگی و طالب شناسی مجموعه علل کینه ورزی و خصومت غرب و صهیونیسم علیه اسلام و مسلمانان ارائه شده است.

در یک مساله هیچ تردیدی نیست که همه ملل و همه ادیان در آثار خود از آخرالزمان سخن گفته‌اند. یعنی همه ادیان در موعود گرایی مشترک‌اند و تنها صورت و مصداق موعود آخرالزمان در میان آن‌ها متفاوت است و همگی در این باور که آخرالزمانی هست و در آخرالزمان اتفاقاتی می‌افتد و موعودی می‌آید با هم متفق و یک نظر هستند. راز دشمنی، مسلمانان و خلق استراتژی، مسلمانان و مجاهده بی‌امان، شرق اسلامی موجد تمدن فردا، شرق اسلامی و منابع سرشار ثروت از دیگر عناوین موجود در کتاب مثلث مقدس است.

در بخشی از کتاب مثلث مقدس (راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان) می‌خوانید:

فراماسونری و فراماسونرها پیش قراولان استیلای فرهنگی و سیاسی غرب در جهان اسلام‌اند. مأموریت آن‌ها چنین است. به همین دلیل پیشنهاد فرماسونرها سکولاریزه کردن دین و فرهنگ است و دقیقا به همین دلیل وقتی حدود دویست سال قبل غرب با ایران، مصر و ترکیه مواجه می‌شود و می‌بیند که از پس این کشورها بر نمی‌آید، وقتی می‌بیند پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی این کشورها اجازه‌ی حضور مستقیم جریان استکباری غرب را نمی‌دهد و با آن مقابله می‌کند و سرسختی نشان می‌دهد، وقتی می‌بیند روحانیت و مرجعیت در ایران به این جریان استکباری اجازه استقرار نمی‌دهد، سابقه‌ی مذهبی عثمانی به او اجازه نمی‌دهد که وارد آن کشور شود، به جای آن‌ که فقط به نیروهای نظامی متوسل شوند، طلایه داران خود فراماسونرها را می‌فرستند. فعال‌ترین لژهای فراماسونری در این کشورها حضور داشته و دارند. در سایر کشورها هم هستند اما در شرق اسلامی، فعال‌ترین لژهای فراماسونری در کشورهای مصر و ایران و ترکیه مستقر بوده و هستند.

فهرست مطالب
سخن ناشر
بهاریه
مقدمه
راز دشمنی
اول: تعارض بنیادین شرق و غرب
دوم: غرب و امانیسم
سوم: غرب و خصلت سلطه‌جویی
چهارم: غرب، توسعه و تصرف
پنجم: سرمایه‌داری و غول امپریالیسم
ششم: رویارویی شرق اسلامی و غرب
هفتم: شرق اسلامی موجد تمدن فردا
هشتم: غرب و آخرالزمان
نهم: خاورمیانه و کشورهای اسلامی
دهم: شرق اسلامی و منابع سرشار ثروت
یازدهم: استقرار بیت‌المقدس در خاورمیانه
دوازدهم: مثلث مقدس (زمین‌های نشان شده)
سیزدهم: مسلمانان و مجاهده بی‌امان
چهاردهم: مسلمانان و خلق استراتژی