معرفی کتب حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر
تاریخ 28 فروردین 1399 ساعت 16:17:56
کد خبر: 011816
کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر

 

کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر نوشتۀ هادی ابراهیم زاده، با هدف بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل و از منظر نظریه‌های جرم شناختی صورت گرفته است.

مهم‌ترین عاملی که نگارنده در کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر به آن دست یافته، آن بوده، که علت عمدۀ گرایش به جرائم مواد مخدر «به غیر از استعمال» ضعف وضعیت اقتصادی بوده است.

این پژوهش کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات پیمایشی و کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی و استنباطی بوده است. داده‌های این پژوهش به دو شیوه کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌ برداری و شیوه میدانی با کمک ابزار پرسش‌نامه، جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل، که تعداد آن‌ها در سال 1395، 140 نفر و حجم نمونه‌ای که با توجه به جدول مورگان، از میان کل این جمعیت انتخاب نموده‌ایم، 103 نفر، روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده در دسترس، محدوده مکانی آن شهرستان اردبیل و قلمرو موضوعی آن نیز اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل بوده است.

همچنین جنسیت تمامی آزمودنی‌ها علی رغم این که اردوگاه ویژه مردان بوده استثنائا مرد و سن اکثریت آزمودنی‌ها بین 28 تا 38 سال بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های آماری آن از قبیل ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، ناپارامتریک، آنالیز واریانس، t تک نمونه‌ای و دو نمونه‌ای مستقل صورت گرفته است.

مواد مخدر و جرایم مربوط به آن که سال‌ها است به منزلۀ یک بلای اجتماعی موجب هدر رفتن منابع انسانی و مالی جوامع مختلف می‌شود، آن چنان گسترۀ وسیعی دارد که آن را می‌توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود و هر علمی از دیدگاه خود می‌تواند زوایای گوناگون آن را کنکاش کند مواد مخدر و جرم، بر طبق پژوهش‌های مختلف ارتباط لاینفکی با یکدیگر دارند. حتی در مواردی که پیرامون مناطق مختلف، اشکال گوناگون مواد مخدر و جرایم مختلف پژوهش شده است، باز هم ارتباط فوق‌الذکر به چشم می‌خورد. بر اساس تحقیقات موثق اثبات شده است افرادی که مواد مخدر استفاده می‌کنند، مرتکب جرم نیز می‌گردند که این امر به ویژه در میان جوانان رواج بسیاری دارد. همچنین اثبات شده است مصرف کنندگان مواد مخدر در مقایسه با افراد غیر مصرف کننده، مرتکب جرایم بیشتری می‌شوند و مجرمین در مقایسه با افراد غیر مجرم، مواد مخدر بیشتری مصرف می‌کنند، همچنین بر طبق برخی تحقیقات اثبات شده است افراد معتاد به مواد مخدر، مرتکب جرایم شدیدتری می‌شوند.

مجرمین مواد مخدر دارای ویژگی‌های شخصیتی و جمعیتی خاصی هستند و اغلب جرائم خاصی را انجام می‌دهند جرایم مواد مخدر از آن چنان ویژگی و وسعتی برخوردارند که در حوزه‌های علوم مختلف می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد و هر جنبه‌ای از جنبه‌های آن در رسیدگی‌های قضایی و مبارزه با این پدیدۀ شوم می‌تواند برای قضات و مقامات رسیدگی کننده اطلاعات لازم و کافی را ارائه نماید.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
فصل دوم: روش شناسی پژوهش
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده
فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری
فهرست منابع
کتب
مقالات