معرفی کتاب مدیریت سازمان
کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی
تاریخ 20 فروردین 1399 ساعت 23:54:36
کد خبر: 011565
کتاب مقدمه ای بر شناخت جو سازمانی


نتایج پژوهش ها، به ویژه درحوزه روان­شناسی سازمانی و نظامی، نشان داده است که ادراکات و ارزش ­گذاری های افراد از محیط، بیش ازخود محیط، بر پاسخ های نگرشی و رفتاری آنها تاثیر می­ گذارد. به عبارت دیگر عامل جوّ سازمانی نقشی اساسی درافزایش انگیزه، بهبود روحیه، مشارکت افراد، ازدیاد خلاقیت، اثربخشی، کارایی و درکل دانایی مداری نیروی انسانی دارد. با عنایت به این نتایج تدوین‌گران خط­ مشی­ های نیروهای نظامی نوین توجه ویژه­ای به این مفهوم مبذول داشته ­­اند.

کتاب حاضر نمونه­ ای عینی از این توجه است. اثری که در پیش رو دارید گزارش یک پژوهش گسترده و عمیق در راستای بررسی و شناسایی عوامل اصلی جوّ سازمانی نیروی هوایی ایالات متحده است. چارلز جورج کپس پژوهشگر و نگارنده این اثر با قلمی روان کارخود را در پنج فصل به این ترتیب ارائه نموده است: مقدمه، پیشینه، روش، نتایج، بحث و نتیجه ­گیری.

ساختار این کتاب به شکل گزارش یک پایان‌نامه است. بطوری که دانش پژوهان حوزه‌ها و رده‌های مختلف اعم از نظامی و غیرنظامی، می‌توانند از منابع، پرسشنامه‌ها، سبک اجرا و روش های تحلیل آن حداکثر استفاده را ببرند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول:مقدمه
جوّ سازمانی و اثرات آن بر بافت نظامی
فصل دوم: بازنگری پیشینۀ پژوهش
مقدمه
چشم انداز تاریخی مفهوم جوّ
جوّ فردی (روانشناختی) و شاخص های آن
جوّ سازمانی (اسکادران) و شاخص های آن
جوّ متقاطع و شاخص های آن
فصل سوم: روش تحقیق
مکان گردآوری دادهها
روش جمع آوری داده ها: متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته ـ شاخص های عملکرد عملیاتی
نمونۀ پژوهش
نمونه درسطح فردی
نمونه درسطح اسکادران
سازمان متغیرها
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته
روش تجزیه و تحلیل دادهها
فرضیه های سطح اسکادران
فرضیه های سطح متقاطع
فصل چهارم: نتایج
تحلیل عامل
آمارهای توصیفی، همبستگی ها و روایی سطح فردی و متقاطع
آمارهای توصیفی، همبستگی ها و روایی سطح اسکادران
تجزیه و تحلیل به وسیله فرضیه ها
جوّ فردی و شاخص های آن
جوّ اسکادران و شاخص های آن
جوّ متقاطع و شاخص های آن
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه
یافته های اصلی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات نظری
پیشنهادات کاربردی
REFERENCES
ضمیمــه