جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد و صحیفه امام(ره)

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد و صحیفه امام(ره)

مقاله علمی و پژوهشی" شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد و صحیفه امام(ره) " مقاله ای است که در18 صفحه و با 19 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شایستگی مدیران ، تئوری داده بنیاد ، کدگذاری باز، کدگذاری محوری،کدگذاری انتخابی و صحیفه امام(ره) اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تئوری چند سطحی و انگیزه خدمت مدیران ، انسجام گروهی ، جو سازمانی و رهبری تحولی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی " مقاله ای است که در 23  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تئوری های شناختی مسیر پیشرفت شغلی ، اطلاعات شناختی ، نظریه شناخت اجتماعی ، مسیر پیشرفت شغلی ، خودکارآمدی ، هرم پردازش اطلاعات و پردازش اطلاعات اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله کارایی تأمین اجتماعی و اقتصاد سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله کارایی تأمین اجتماعی و اقتصاد سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی " کارایی تأمین اجتماعی و اقتصاد سیاسی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تأمین اجتماعی، اقتصاد سیاسی، شاخص دیکسون، تئوری‌های سیاسی، تئوری‌های‌کارایی پرداخته شده است چکیده مقاله سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری‌های سیاسی و تئوری‌های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری‌ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به‌عنوان شاخصی برای تعیین‌کارایی تأمین اجتماعی به‌کمک تحلیل‌های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می‌کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی‌که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم‌های تأمین اجتماعی‌کارایی بالاتری دارند درحالی‌که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی‌شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان

ادامه مطلب

closeمقاله پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان

مقاله علمی و پژوهشی " پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان" مقاله ای است در 29 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شیشه؛ زنان؛ چالش های اجتماعی؛ استهلاک بدن؛ انگ پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و بررسی پیامدهای اعتیاد به شیشه در میان زنان شهر کرمان است . روش شناسی پژوهش گراندد تئوری است که یک روش شناسی کیفی است. میدان تحقیق نیز شهر کرمان است. دوازده زن معتاد به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند و تجربه ی زیسته آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق استفاده بعمل آمد. بطور کلی تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها منجر به خلق چهار مقوله و بیست زیرمقوله گردید . چهار مقوله عمده ا عبارتند از: چالش های اجتماعی، آسیب دیدگی فرزندان، بیماری های روحی و روانی و اِستهلاک بدن. برخی از زیرمقوله ها عبارتند از: اَنگ، طرد شدن، تن فروشی ، توهم ، اخراج از کار ، جدایی از فرزند ، وسواس، پرخاشگری و ساقی شدن. عنوان مقاله [English] Consequences of Crystal ( Methamphetamine) Consumption: qualitative Study of Addicted women in Kerman City چکیده [English] Abstract This study aims to investigate the consequences of crystal ( Methamphetamine ) among the addicted women of kerman city . Methodology of the research is Grounded Theory which is a Qualitative methodology. The field research is the city of Kerman . 12 addicted women were selected as the participants following qualitative Purposive sampling and theoretical saturation criterion and their lived experiences were analyzed . In-depth open ended interview was used to collect data . Generally , data analyzing and data coding culminated in 4 categories and 18 subcategories . Four general categories are : social challenges ; damage to children ; Mental Illness ; and Body Amortization . Some of the subcategories are : Stigma ; Exclusion ; Prostitution ; Illusion ; Fired of Job ; separation of child ; Obsession ; Aggression ; Becoming Butler . key words : Crystal ; Women ; social challenges ; Body Amortization ; stigma. کلیدواژه‌ها [English] Crystal, Women, social challenges, Body Amortization, stigma دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازار سرمایه ایران، بورس اوراق بهادار، تئوری آربیتراژ و سپرده‌بانکی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله، پس از توضیحی درخصوص نظریه بازار سرمایه و مبانی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ یعنی تئوری قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ا‌ی، به نقش اطلاعات در‌بازار سرمایه اشاره می‌کنیم. سپس، طرح پژوهشی درباره رابطه بین انواع سپرده‌ها‌ی بانکی و شاخص‌ها‌ی مهم بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران بیان می‌شود که زمینه‌ساز محاسبات تئوری آربیتراژ است. پس از آزمون‌ها‌ی آماری، ضرایب تعیین بالای 55 درصد برای متغیر سپرده‌ها‌ی بانکی غیردولتی و سپرده‌ها‌ی بانکی دولتی – خود دولت با هر دو شاخص کل و شاخص بازده مشاهده شد و بیش از نیمی از تغییرات در دو شاخص اصلی بورس از طریق سپرده‌ها‌ی یادشده توصیف می‌شوند. همچنین تغییرات در میزان وام‌دهی بانک‌ها - بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی - همسو با تغییرات در میزان سپرده‌ها می‌باشد، به عبارتی، تغییرات در میزان سپرده‌ها می‌تواند از طریق میزان وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها بر شاخص‌ها‌ی ما در بورس تأثیرگذار باشد. ضرایب تعیین به دست آمده بین سه متغیر‌کل سپرده‌ها‌ی بخش غیر دولتی، سپرده‌ها‌ی بخش دولتی نزد نظام بانکی – خود دولت و سپرده‌ها‌ی بخش دولتی نزد نظام بانکی – مؤسسات و شرکت‌ها با متغیر بدهی بخش غیر‌دولتی به کل بانک‌ها به ترتیب عبارت است از 996/0، 964/0، و 669/0 و نشان‌دهنده ارتباط قوی بین متغیرها‌ی یادشده و معرف سپرده‌ها‌ی بانکی به عنوان عواملی از ضرایب بتا در ایران است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و تئوری راف

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و تئوری راف

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 24 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ،تئوری مجموعه ای راف و ابعاد سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Qتوبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری، نوسان‌های قیمت نفت، Q توبین، اختیار واقعیپرداخته شده است چکیده مقاله مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از داده‌های 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان‌های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااطمینانی- سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری اختیار واقعی تجزیه‌‌و‌تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسان‌های قیمت نفت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌باشد. نقطه آستانه در روش GMM ساده برای متغیر نوسان‌های قیمت نفت 54/4 درصد و برای وقفه نوسان‌های قیمت نفت 92/4 درصد و در روش GMM سیستمی به‌ترتیب 75/3 و 11/6 درصد محاسبه شده است، همچنین متغیرهای Q توبین، وقفه سرمایه‌گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی" مقاله ای است در 35 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خط‌مشی‌گذاری،  سرمایه انسانی،  رویکرد سیستمی، الگو پرداخته شده است چکیده مقاله خط‌مشی‌گذاری عبارت است از اتخاذ تصمیمات کلانی که چارچوبی برای سایر تصمیمات خواهند بود، آثار و پیامدهای بلند مدتی برای سازمان دارند. خط‌مشی‌گذاری اگر با بصیرت کافی صورت نگیرد تبعات منفی بلند مدت و کلانی را برای سازمان در پی داشته و مانع از تحقق ماموریت و رسالت سازمان می‌گردد. در پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی برای خط‌مشی‌گذاری در حوزه سرمایه انسانی بوده‌ایم. در این راستا ابتدا با تحقیق در ادبیات موضوع خط‌مشی‌گذاری، خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی و خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی در سازمان‌های نظامی – امنیتی به شناسایی بیشتر موضوع و دستیابی به پروتکل مناسب جهت مراجعه به خبرگان و مصاحبه از ایشان پرداختیم. در گام بعد با استفاده از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش گراندد تئوری غیرساختار یافته از 12 نفر از خبرگان واجد شرایط مصاحبه صورت گرفت و هریک از مصاحبه‌ها به صورت یک به یک مورد تحلیل کیفی و کدگذاری قرار گرفت. در پایان و با جمع‌بندی کدگذاری‌ها، نظریه‌ای روایت شده که با نگاه سیستمی شامل پنج بعد اصلی ورودی، فرآیند، خروجی، نتایج و ارزیابی است و همچنین در ذیل این ابعاد نیز 10 طبقه فرعی شکل گرفته است که هریک به نوبه خویش شامل مولفه‌ها و شاخص‌هایی هستند. عنوان مقاله [English] A model for Human Capital Policy Making چکیده [English] Policy-making is the adoption of large-scale decisions that will be the framework for other decisions, have long-term implications for the organization. Policy-making, if not done with insight, results in a long-term negative impact on the organization and prevents the mission and mission of the organization. In the present study, we sought to provide a model for policy making in the field of human capital. In this regard, we first investigated the literature on policy making, human capital policy and human capital policy in military-security organizations to further identify the subject and achieve the appropriate protocol for referring to experts and interviewing them. In the next step, using the qualitative research method and the research strategy of the grounded theory of unstructured theory, 12 qualified experts were interviewed and each one was interviewed qualitatively and coded. Finally, by summarizing coding, a narrated theorem is a systematic look that includes five main dimensions of input, process, output, results, and evaluation. کلیدواژه‌ها [English] "policy making", "Human Capital", "Model" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد" مقاله ای است در 23 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت عملکرد؛ بهبود بهره وری؛ منابع انسانی؛ نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) پرداخته شده است چکیده مقاله تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره‌وری آن است و باتوجه‌به اینکه انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت‌های کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف‌شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد و نقش آن در بهره‌وری سازمان است. به‌این‌منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان و منابع کتابخانه‌ای موجود، بررسی و سپس با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد و انجام مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته به شیوۀ قضاوتی با جمعی از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع پژوهش، مفاهیم حاصل از موردکاوی‌ها استخراج و از چهار منظر انگیزشی، آموزشی، محیطی و ساختاری طبقه‌بندی شده و درپایان، نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه ذیل چارچوب مفهومی معرفی شده است. عنوان مقاله [English] An Analysis of the Role of Performance Evaluation System on the Productivity of Organizations through Grounded Theory چکیده [English] All managers at economical organizations and industrial production units, as well as servicing centers aim at employing various resource such as capital, material, energy and information. Developing productivity is one of the most important goals of all organizations. As human resource plays an essential role in productivity, the enhancement of its performance and improving its capabilities are inevitable necessities of all organizations. Performance management is an essential device for achieving the highest capabilities of employees and for promoting organizations. These are also necessary for identifying the instruction requirements and providing a proper feedback for organizations. This research is intended to study the factors which affect the efficiency of organizations. First, the researchers derived the definition of performance and its evaluation from the viewpoint of experts and library sources. Then, some experts and specialists were interviewed through semi-structured judgment interviews. The concepts were derived by case study. They were categorized as motivational, instructional, environmental, and structural concepts. Finally, the outcome was introduced as four theories underlying the conceptual framework. کلیدواژه‌ها [English] Performance Management, productivity, human resource, Grounded Theory دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

ادامه مطلب

closeمقاله خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

مقاله علمی و پژوهشی " خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید" مقاله ای است در 20 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل خود بازگشت آستانه‌ای، مدل خود بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای، همگرایی آستانه‌ای، برابری قدرت خرید پرداخته شده است چکیده مقاله در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای و روش‌ برآورد آنها بوده است. مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر‌خطی متغیرها می‌باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی‌های مدل‌های آستانه‌ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل‌های آستانه‌ای پرداخته می‌شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه‌ای و خود‌بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای معرفی و بررسی می‌شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل‌های آستانه‌ای در الگو‌سازی رفتار نامتقارن نرخ‌های ارز با استفاده از آزمون‌های همگرایی آستانه‌ای و آستانه‌ای لحظه‌ای ارائه‌شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می‌شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " نرخ‌های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تئوری تطبیق، بازار نیروی کار، بیکاری پرداخته شده است چکیده مقاله تئوری جست‌وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به‌صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست‌وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ‌های‌ ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه‌های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ‌های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می‌پردازیم. از داده‌های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین‌ها با استفاده از نرم‌افزار متمتیکا (5) انجام گرفته‌است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می‌شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ‌ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات اثر انگ کی. چو و پیتر یوتسشاک، یکی از دورس اختصاصی رشته­‌های فناوری اطلاعات و مدیریت است. کتاب حاضر توسط شورای عالی برنامه­‌ریزی وزارت علوم و دانشگاه پیام­ نور به عنوان منبع درس مدیریت استراتژیک فن­اوری­ اطلاعات معرفی گردید. این ترجمه شامل کل کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات (Information Technology Strategy And Managment) نیست، بلکه فصل­‌های 1 تا 7 را در بردارد که در مقطع کارشناسی تدریس می­‌شود. در این فصل‌­ها مباحثی از قبیل تئوری­‌ها و مدل‌­های شرکت­‌های تجاری، اصول مدیریت استراتژیک، تنظیم استراتژی ارزش IT و تحلیل سازمانی، عوامل موفقیت در استراتژی IT، تنظیم استراتژیک برای ایجاد ارزش تجاری، شرکت‌­ها و معماری­‌های تکنولوژی و برنامه‌­های استراتژیک (طراحی و اجرا) را مورد بررسی قرار می­‌دهد. فهرست مطالبفصل اول: تئوری‌ها و مدل‌‌های شرکت‌های تجاریفصل دوم: اصول مدیریت استراتژیکفصل سوم: تنظیم استراتژی، ارزش IT و تحلیل سازمانیفصل چهارم: عوامل مهم موفقیت در استراتژی ITفصل پنجم: تنظیم استراتژیک برای ایجاد ارزش تجاریفصل ششم: شرکت و معماری‌های تکنولوژیفصل هفتم: برنامه‌های استراتژیک: طراحی و اجرا

more_vert مقاله رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

ادامه مطلب

closeمقاله رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

مقاله علمی و پژوهشی " رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات، نظام‌های مالیاتی، تصمیم‌گیری فازی، کارایی نظام‌های مالیاتی، منطق فازی پرداخته شده است چکیده مقاله مالیات سالم‌ترین منبع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت‌‌ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات‌ها در سیستم‌های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می‌کند همیشه اصلاح و تغییر نظام‌های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه‌های فازی در مسائل تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه‌های کلاسیک می‌باشد، چراکه مسائل تصمیم‌گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می‌باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی استفاده شده است. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش‌افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام‌های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به‌ترتیب مطلوبیت نظام‌های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می‌گیرند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی

ادامه مطلب

closeکتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی

کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی نوشتۀ سروش صفدریان، به معرفی استانداردهای مدیریتی پرداخته و درنهایت به بحث یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی می‌پردازد. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در سال‌های اخیر منجر به شکست پروژه‌های مرتبط با مدیریت کیفیت در شرکت‌ها شده است نحوه پیاده سازی این سیستم‌ها در سازمان‌ها بوده است. پس از آغاز بحث سیسیتم ها و پیدایش سیستم‌های مختلف خدماتی و تولیدی، سیستم‌های مدیریتی بعنوان راهکاری برای ایجاد انسجام و هماهنگی بین سیستم‌های مختلف موجود مطرح شده‌اند. تدوین و توسعه استانداردهای بین المللی بخصوص توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در این زمینه بسیار مورد توجه می‌باشد. تدوین استانداردهای مدیریتی در زمینه‌های کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و... از جمله استانداردهای طراحی شده توسط این سازمان می‌باشند. با افزایش مطالبات مختلف سهامداران بمنظور بهبود عملکرد و اثربخشی، سازمان‌ها وادار شده‌اند که سیستم‌های مدیریتی متفاوتی را پیاده سازی نمایند. با این حال سر و کار داشتن با سیستم‌های مدیریتی متفاوت و مجزا و اطمینان از اینکه آن‌ها در راستای استراتژی‌های سازمانی قراردارند و اثربخشی و کارایی مناسب را دارا می‌باشند بسیار مشکل است. با توجه به ریسک بالایی که اجرای سیستم‌های مدیریتی بصورت مجزا دارند اجرای این سیستم‌ها ناکارآمد و بدون اثربخشی می‌باشد و این مشکل مخصوصاً در بخش‌ها و صنعت‌های پیچیده‌ای همانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و صنایع خودرو نمود بیشتری پیدا می‌کند. اجرای سیستم‌های مدیریتی بصورت جداگانه اغلب ناکارآمد و غیراثربخش از کار در می‌آید. به همین دلیل نیاز برای استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه در اواسط دهه 1990 برای رسیدن به منافع بیشتر و دستیابی هرچه بهتر به سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطرح شد. سیستم‌های مدیریت یکپارچه با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد 2008-9001ISO، مدیریت زیست محیطی بر پایه 2004-14001ISO و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر پایه 2007-18001OHSAS در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث شکل گیری آن می‌گذرد توانسته است نتایج مثبت و قابل قبولی را به ارمغان بیاورد. کتاب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از تئوری تا پیاده‌سازی ((IMS) Integrated Managment System) اطلاعات جامعی دربارۀ سیستم مدیریت بر مبنای استاندارد در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. فهرست مطالب پیشگفتارمقدمهفصل اول: سازمان بین المللی استانداردفصل دوم: سیستم مدیریت کیفیتفصل سوم: سیستم مدیریت زیست محیطیفصل چهارم: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیفصل پنجم: سیستم مدیریت یکپارچهفصل ششم: ماتریس ارتباط الزامات استانداردها

more_vert کتاب راهنمای جامع OrCAD

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای جامع OrCAD

کتاب راهنمای جامع OrCAD نحوه رسم و شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی را نشان می‌دهد. این کتاب با فرض دانستن تئوری مدارهای الکترونیکی نوشته شده است. هدف این است که دانشجویان اطلاعات کسب شده در کتب دانشگاهی را با رسم و شبیه‌سازی در محیط اورکد بررسی نمایند (البته کتاب برای دوران تحصیل و پس از آن مفید می‌باشد). در این کتاب سعی شده است برای درک بهتر مطالب از مثال‌های متنوعی استفاده شود. لازم به ذکر است که برای مطالعه این کتاب لزومی به رعایت پیوستگی مطالب نیست و می‌توان از مطالعه قسمت‌هایی از کتاب صرفنظر نمود. برای تشریح مطالب هر قسمت نمونه مثال آورده شده که پس از آن دانشجو بایستی قادر باشد تمرین‌های مشابه آخر هر فصل را تحلیل نماید. از این نرم‌افزار برای درستی دانسته‌های خود استفاده نمایید بنابراین قبل از انجام هر نوع تحلیل و شبیه‌سازی بهتر است با تئوری مدار که در کتب دانشگاهی موجود است آشنایی کافی داشته باشیددر این کتاب استفاده از Pspice با رسم شماتیک بیان شده است که بسیار ساده‌تر از نوشتن در محیط netlist است. (این کتاب دارای حجم بالایی می‌باشد، لطفا جهت صحت نمایش در نسخه اندروید و آی او اس قبل از خرید نسخه نمونه را دریافت نمایید.) فهرست مطالبفصل اول: نصب نرم افزارفصل دوم: رسم مدارفصل سوم: پنجره نمودارهافصل چهارم: تحلیل DCفصل پنجم: شبیه سازی در حوزه زمانفصل ششم: تحلیل فرکانسیفصل هفتم: تحلیل گذرافصل هشتم: ایجاد مدل قطعهفصل نهم: شبیه سازی دیجیتالفصل دهم: تحلیل Montecarlo و Worstcaseضمیمه: لیست قطعات

more_vert کتاب «راز پرواز» و بررسی نظریه‌های هوانوردی

ادامه مطلب

closeکتاب «راز پرواز» و بررسی نظریه‌های هوانوردی

 «راز پرواز» نام کتابی۴۸ صفحه‌ای است که به قلم «محمد معتمدیان» در حوزه تئوری پرواز و مولفه‌های اثرگذار بر آن نوشته شده و با شمارگان ۵۰۰ جلد از سوی نشر «آتریسا» به چاپ رسیده و روانه کتابفروشی‌ها شده است. این کتاب که در قطع رقعی به چاپ رسیده و قیمت هر جلد از آن برای علاقه‌مندان به مطالعه و علم هوانوردی ۱۰ هزار تومان تعیین شده، دارای سه فصل است که فصل نخست به تئوری‌های گذشته می‌پردازد، فصل دوم فرضیه ساوجی ۴ را ارایه داده در فصل آخر نیز جمع بندی مباحث عنوان شده است. فصل اول این کتاب کوشیده تا هرآنچه که برای یک هوانورد از لحاظ علمی لازم است ارایه کند و از این منظر در خصوص نیروی برآ، قانون برنرلی، فشار استاتیکی و دینامیکی هوا، چگونگی تولید نیرو برآ از سوی مقاطع بال و تئوری نازلی سخن رانده شده و به شکل مبسوط و علمی این مباحث برای علاقه‌مندان ارایه شده است. نویسنده که عضو باشگاه هوانوردی بهاران است در فصل دوم در حوزه فرضیه ساوجی ۴، واماندگی از پرواز و علت آن از دیدگاه فرضیه ساوجی ۴، عکس‌العمل ایرفول در حرکت برعکس هواپیما، چرایی تیک‌آف سخت در هوای رطوبتی، علت سینک و چگالی رطوبت از منظر فرضیه ساوجی ۴ را به صورت مشروح بیان کرده است. در مقدمه این کتاب آمده است: رویای پرواز آرزوی دیرینه بشر بوده و انسان با مشاهده پرواز پرنده‌ها به آن اندیشیده و با الگوبرداری از بال پرنده و ساخت مصنوعی آن توانسته به آرزویش جامه عمل بپوشاند. دانش هوانوردی با پیشرفت زیاد امروزی امکان حمل نقل آسان مسافر و بار و دسترسی به کرات دیگر را فراهم کرده و کتاب حاضر کوشیده به زبان ساده دلایل علمی پرواز را برای علاقه‌مندان شرح دهد. در فصل نخست این کتاب نیروی برآ قدرتی تعریف شده که بتواند هر جسمی را از زمین بلند کند و برای بلند شدن هواپیما نیز این نیرو نیاز است که در بال‌های ان تعبیه شده و طرز کار بال متکی بر نیروهایی است که در اثر جابه‌جایی هوا حول آن ایجاد می‌شود. در ادامه این مبحث نویسنده قانون برنولی را شرح داده و بیان می‌کند فشار استاتیکی همراه با فشار دینامیکی مقدار ثابتی است که در جریان پرواز از اهمیت زیادی برخوردار است. تئوری نازلی که در بخشی از فصل یک به آن پرداخته شده نیز بر این باور است که سطح رویین ایرفول به شکل یک نازل عمل می‌کند و جریان را شتاب می‌دهد. در فصل دوم به صورت تخصصی در خصوص فرضیه ساوجی ۴ توضیحاتی ارایه شده که ماحصل آن بیانگر آن است که با ایجاد خلاء در بالای ایرفول، حالت مکش در سطح روبین بال هواپیما ایجاد می‌شود که می‌تواند جسم هواپیما را به بالا مکش کند و این موجب می‌شود که هر جسم نزدیک به آن نیز به داخل خلا ایجاد شده، مکش شود. در بخش دیگری از این بخش علت واماندگی از دیدگاه فرضیه ساوجی ۴ این‌طور توضیح داده شده است که دلیل تغییر زاویه شار هوا در راستای خط افق باعث کاهش سرعت و سقوط هواپیما می‌شود. در این فصل همچنین عنوان شده که هرچه هوا گرمتر و مرطوب‌تر باشد تراکم آن کاهش می‌یابد و این مسئله پرواز هواپیما به ویژه جت‌های کوچک را سخت می‌کند و علت زمین‌گیری هواپیماها در مناطق رطوبتی را باید در عبارات مطرح شده، جستجو کرد. فصل سوم کتاب دیدگاه نویسنده در خصوص مطالب علمی هوانوردی است و معتقد است که موضوعات علمی باید با زبان ساده و قابل فهم ارایه شود تاشاخه‌های آن بتواند بسط یافته و علاقه‌مندان بیشتری را به خود جلب کند.

more_vert مقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آربیتراژ، مدل عاملی، مدل CAPM، مدل APT، تخمین SUR، آماره LR پرداخته شده است چکیده مقاله الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم‌ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می‌شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می‌دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به‌منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده‌ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیل‌انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان نظم

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیل‌انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان نظم

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیل‌انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان نظم" مقاله ای است در 12 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جان هاسپرز، برهان نظم و فرضیه آفرینش پرداخته شده است چکیده مقاله جان هاسپرز، فیلسوف معاصر آمریکایی، از ناقدان بارز براهین اثبات وجود خدا، به‌ویژه برهان نظم است. وی بر آن است که نظریه فرگشتی داروین رقیب و بدیلی نیرومند برای خداباوری به حساب می‌آید و با وجود آن دیگر نیازی به فرضیه آفرینش و سامانگری الهی نیست. تحقیق پیش رو بر آن است تا دیدگاه او در این زمینه را به روش عقلی ـ تحلیلی بررسی کرده و در بوته سنجش گذارد. نتیجه تحقیق این است که نظریه فرگشتی با اشکالاتی، به‌ویژه از منظر فلسفه علم روبه‌رو است. افزون بر آن نظریه مزبور بر فرض صحت، کاملا با برهان‌های خداشناختی از جمله برهان نظم و غایتمندی تلائم و سازگاری داشته، تبیینی طبیعی و فروپایه از زیستمندان است و در طول تبیین فراپایه و توحیدی قرار دارد، نه در عرض آن. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی نظریه ناظر آرمانی در فرا اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نظریه ناظر آرمانی در فرا اخلاق

 مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نظریه ناظر آرمانی در فرا اخلاق " مقاله ای است در 18 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرا اخلاق، ناظرآرمانی، برساخت‌گرایی، صفات نااخلاقی، خاص‌گرایی پرداخته شده است چکیده مقاله "نظریه‌‌های ناظر آرمانی تئوری‌هایی فرااخلاقی‌اند‌که با رویکردی معنا شناختی‌ شکل گرفته‌اند. این نظریه‌ها حقائق اخلاقی را اموری کاملا طبیعی و قابل تجربه تلقّی می‌کنند که باید بر اساس پسند/ ناپسند ناظران آرمانی فرضی تحلیل شوند. بر این اساس، مثلاً گزاره‌ی اخلاقی«x خوب است.» را باید معادل و هم معنی «ناظران آرمانی به xتمایل دارند.» دانست که دقیقاً می‌توانند جایگزین هم قرار گیرند. بر مبنای این تحلیل معناشناختی، اولاً دیدگاه‌های ناظران آرمانی، حقائق اخلاقی را می‌سازند و ثانیاً ملاک صدق و کذب قضاوت‌های اخلاقی ما قرار خواهند گرفت. بنابراین براساس این تحلیل، انسان‌ها در هر موقعیت اخلاقی برای دستیابی به داوری صحیح ، باید خود را در یک پروسه‌‌ی تخیّلی قرار دهند و در طی آن بیندیشد که اگر ناظرانی با ویژگی‌هایی ایده آل وجود داشتند، در آن موقعیت به چه چیزی تمایل داشتند و چه چیزی را نمی‌پسندیدند. به همین علّت تئوری پردازان این نظریه تلاش کرده‌اند این ناظران را با صفاتی فرشته‌گونه، شخصیت پردازی کنند؛ تا از این طریق، قضاوت‌های آنان را از خطاهای عادیِ انسانی مصون دارند. اما تاکید این تئوری پردازان براین است که این صفات باید کاملاً نا اخلاقی باشند تا نظریه آنها دوری و خود متناقض نگردد. بنابراین در این نظریه‌ها، اخلاق تنها بر اساس واقعیت‌های نا اخلاقی شکل ‌گرفته و وجود هرگونه اصل و ارزش اخلاقی که این ناظران ملزم باشند بر اساس آن داوری اخلاقی کنند، مورد نفی قرار می‌گیرد. بر این اساس حقائق اخلاقی (خوب/بد و درست/نادرست) از حقائق نا اخلاقیِ صرف استنتاج خواهند شد. ما بر آنیم که در این نوشتار به بررسی و باز خوانی دقیق این نظریه بپردازیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .