جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه CIS

ادامه مطلب

closeمقاله یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه CIS

مقاله علمی و پژوهشی " یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه CIS" مقاله ای است در 26 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث یکپارچگی اقتصادی، یکپارچگی منطقه‌ای، مدل جاذبه، کسری تراز تجاری، کشورهای مستقل مشترک پرداخته شده است چکیده مقاله آرمان‌ مندرج در  سند چشم‌انداز، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی‌آی‌اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران  در حوزه سی‌آی‌اس  به روش داده‌های تلفیقی دوره 2015-1992 مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است.  تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران در حوزه سی‌آی‌اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی‌دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب: 45/3  ، 25/3 - و38/0- است؛ که نشانگر حساسیت زیاد  دو متغیر تولید و فاصله و معنی‌دار بودن آنها است. ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی، به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی‌دار نیست. المنافعدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران" مقاله ای است در 32 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ایران، صندوق مشترک، عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک، شاخص‌های شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو، روش DEA پرداخته شده است چکیده مقاله صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم‌تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می‌گیرند. در این مقاله تلاش می‌شود در چارچوب روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص‌های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص‌های عملکرد و رتبه‌بندی صندوق‌ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله امکان سنجی تشکیل بلوکهای تجاری: ایران و کشورهای منتخب

ادامه مطلب

closeمقاله امکان سنجی تشکیل بلوکهای تجاری: ایران و کشورهای منتخب

مقاله علمی و پژوهشی " امکان سنجی تشکیل بلوکهای تجاری: ایران و کشورهای منتخب" مقاله ای است در 16 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث یکپارچگی تجاری، نظریه جاذبه، اتحادیه های تجاری، داده های تابلویی پرداخته شده است چکیده مقاله یکپارچگی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی است که موجب کاهش یا حذف موانع و محدودیتهای تجاری تبعیض آمیز میان کشورهای عضو و هم بسته می شود. در واقع یکپارچگی اقتصادی زمانی صورت می گیرد که گروهی از کشورها، سیاست های بازرگانی مشترک را به نفع یکدیگر و در راستای افزایش توان تجاری خود مورد تصویب قرار می دهند که این هماهنگی سیاستهای تجاری می تواند بین دو یا بیشتر از دو کشور صورت گیرد. در حقیقت هر نوع توافقی که براساس آن کشورها سیاستهای پولی، مالی و تجاری خود را هماهنگ کنند به یکپارچگی اشاره دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثر یکپارچگی تجاری بر جریان تجاری بین ایران و بلوکهای منتخب طی دوره زمانی 2003-1992 پرداخته و در این راستا از روش "داده های تابلویی" بهره گرفته است. براساس نتایج به دست آمده یکپارچگی تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای گروه D8 و کشورهای جنوب شرق آسیا موجب خلق تجارت می شود که در میان این اتحادیه ها، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا از قدرت بیشتری برخوردار است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

ادامه مطلب

closeکتاب روزنامه نگاری در جهان معاصر

کتاب حاضر مجموعه‌ای از 12 مقاله در حوزه روزنامه نگاری است، که در فاصله سال‌های 1392 - 1389 توسط نگارنده به تحریر در آمده و در فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ تخصصی و یا به مناسبت‌های مختلف منتشر گردیده است. چیزی که این مقالات را انسجام و وحدت می‌بخشد، علاوه بر موضوع آنها، یعنی روزنامه نگاری، رویکرد حاکم بر آنهاست که یک رویکرد بین المللی است. به عبارتی، نوشتارهای منتشره در این کتاب، با توجه به تعدد و تنوع آنها، به گونه‌ای معرف روزنامه نگاری در جهان معاصر می‌باشند. مقاله‌های انتخاب شده برای این مجموعه در شش بخش تنظیم شده‌اند که هر مقاله خود فصلی مستقل می‌باشد. با این که چینش مقاله‌های هر بخش براساس ربط موضوعی آنها صورت گرفته، اما هر یک از بخش‌ها را می‌توان به طور مستقل نیز مورد مطالعه قرار داد. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: روزنامه نگاری و قبض و بسط گفتمانها 1. نقش روزنامه نگاری در زایش و تکامل یک گفتمان 2. خویشاوندی روزنامه نگاری و سیاستبخش دوم: وضعیت روزنامه نگاری در جهان و ایران 1. جایگاه روزنامه نگاران بین المللی در روابط بین المللی2. جایگاه حرفه‌ای و حقوقی روزنامه نگاران آزاد در فرانسه و ایران3. بررسی تحلیلی رسانه‌های فرانسهبخش سوم: شیوه پوشش خبری رسانه‌های غربی1. نحوه پوشش خبری جنبش وال استریت در رسانه‌های خبری2. نقش رسانه‌های آمریکا در انتخابات ریاست جمهوریبخش چهارم: روزنامه نگاری در کشورهای در حال توسعه1. چالش‌های روزنامه نگاری درکشورهای در حال توسعه2. اینترپرس سرویس؛ یک خبرگزاری جهانی برای کشورهای جهان سومبخش پنجم: کارکرد و ماهیت خبرگزاری‌ها در ایران1. نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و «شبه خبرگزاری ها» در ایران2. وضعیت روزنامه نگاری دانشجویی در ایران و جهانبخش ششم: دو ژانر تاثیرگذار در روزنامه نگاری1. نقش روزنامه نگاری تحقیقی در گسترش رفاه اجتماعی2. پرتره؛ ژانر جدید روزنامه نگاریمنابع

more_vert مقاله امکان‌سنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

ادامه مطلب

closeمقاله امکان‌سنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مقاله علمی و پژوهشی " امکان‌سنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت بیزین فضا- حالت" مقاله ای است در 20 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منطقۀ بهینه پولی، سازمان اکو، بیزین فضا- حالت- تجزیۀ واریانس پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مطالعه امکان­سنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. یکی از مهم­ترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوک­های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه است. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عضو یک منطقه ناشی از شوک­های منطقه­ای باشد آنگاه تشکیل اتحادیۀ پولی بین آن گروه کشورها سیاست مناسبی خواهد بود. این مطالعه برای بررسی منبع این نوسانات در کشورهای عضو اکو از روش بیزین فضا- حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه­گذاری در این کشورها را ناشی از 4 فاکتور غیرقابل مشاهدۀ شوک­های جهانی، شوک­های منطقه­ای، شوک­های خاص هر کشور و شوک­های ناشی از جزء اخلال می­داند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان­دهندۀ آن است که شوک­های منطقه­ای دارای قدرت توضیح­دهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه­گذاری در کشورهای عضو اکو می­باشد. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو، افزایش یافته با این حال شوک­های در سطح کشوری دارای مهم­ترین و بیشترین اثر بر نوسانات اقتصادی این کشورهاست و این امر نشان­دهندۀ آن است که این کشورها باید از سیاست­های پولی مستقلی برای مقابله با سیکل­های تجاری استفاده کنند و از این­رو، استفاده از یک پول واحد نمی­تواند سیاست پولی مشترک مناسبی تلقی شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

ادامه مطلب

closeمقاله چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

مقاله علمی و پژوهشی " چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک" مقاله ای است در 20 صفحه و با 11 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ماده 107 قانون برنامه پنجم؛ گروه اقتصادی با منافع مشترک؛ مشارکت قراردادی؛ مشارکت مدنی؛ جوینت ونچر؛ کنسرسیوم پرداخته شده است چکیده مقاله ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد. عنوان مقاله [English] Formation of Contractual Joint Venture under چکیده [English] Abstract The Fifth Development Plan of I.R. of Iran in Article 107 authorizes the formation “contractual Joint Venture” on the contractual basis and within the known concept of the civil partnership. Despite the contractual nature of joint venture,it has been treated as an incorporated venture by the legislator. This paper begins with looking at the existing laws and regulations regarding contractual joint venture in Iran before the enactment of Fifth Development Plan, and then turns to Article 107 to examine its effects on them. This paper concludes that formation of contractual joint venture and fundamental rules for its operation have already existed in Iran. However, Article 107 could not regulate or facilitate formation of contractual joint ventureefficiently. It seems, in fulfillment of this article, a comprehensive bill should be prepared and presented to the legislator by the executive power.     کلیدواژه‌ها [English] Keyword: Contractual Joint Venture, Consortium, Article 107 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert میزان رشد علمی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی

ادامه مطلب

closeمیزان رشد علمی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: کشورهای چین، ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی بالاترین نرخ رشد علمی را به خود اختصاص دادند. محمدجواد دهقانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا به تاثیر احتمالی تحریم ها بر رتبه بندی بین المللی دانشگاه های ایران اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسایلی که در آزمایشگاه های تحقیقاتی کشور وجود دارد، تجهیزات است که درحال حاضر بسیاری از دانشگاه ها تجهیزاتی سفارش داده اما هنوز آن را دریافت نکرده اند. وی افزود: دستیابی به مواد اولیه و تجهیزات برای انجام تحقیقات به میزان کم یا به سختی صورت می گیرد که باعث کاهش میزان فعالیت های علمی می شود. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دیگر مشکلات پیش روی محققان را محدودیت های آنان برای شرکت در کنفرانس های بین المللی، ارایه مقالات یا چاپ آن در نشریات بین المللی عنوان کرد. دهقانی به رشد علمی ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با وجود تحریم ها اشاره کرد و گفت: با وجود این محدودیت ها، رشد علمی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ افزایش داشت و به چیزی حدود ۹.۵۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۸ رسید. این مسوول پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره میزان تولید علم ایران در سال ۲۰۱۹ اظهار داشت: در میان ۲۵ کشور برتر دنیا در زمینه تولید علم، کشورهای چین با ۱۱.۹ درصد، ایران ۹.۵۹ درصد و ترکیه ۶.۲۵ درصد بالاترین نرخ رشد را داشته اند. وی درباره سهم ایران در تولید علم دنیا در ۲۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: سهم ایران در تولید علم ۲۰ سال قبل فقط یک دهم درصد بود و در حال حاضر این سهم به ۲ درصد رسیده است. کشورهای اسلامی در ۲۰ سال گذشته تاکنون سهم ۱۰ درصدی از تولید علم به خود اختصاص دادند که در این میان، سهم ایران از این میزان ۲ درصد است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، وضعیت ایران را از نظر تولید علم مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: ایران در زمینه فناوری نانو سرمایه گذاری های مناسبی انجام داد و با ایجاد گفتمان، ستاد نانو در دفتر ریاست جمهوری تاسیس و با حمایت از مباحث علمی و کاربردی، ایران در این زمینه صاحب نظر شد. دهقانی رتبه ایران در عرصه فناوری های نانو را چهارم در دنیا عنوان کرد و گفت: اگر توجه ایران به سایر علوم به همین صورت باشد و هر ۲ بعد کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد شاهد توسعه و شکوفایی علمی کشور خواهیم بود.  تأسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در چهارمین نشست آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی در اکتبر ۲۰۰۸ در باکو پایتخت آذربایجان به تأیید رسید و بر این اساس دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی موظف به همکاری با این پایگاه هستند. در سال ۱۳۸۷ شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد این پایگاه به‌صورت یک مؤسسه پژوهشی مستقل، اساسنامه و تشکیلات سازمانی آن را تصویب کرد. هم‌اکنون تمام کشورهای اسلامی در پنج منطقه مختلف از جمله جنوب شرقی آسیا، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی غیر عربی قاره آفریقا، کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز و سایر کشورهای اسلامی در منطقه خاورمیانه، اروپا و آمریکای جنوبی امکان بهره‌برداری از خدمات ISC را دارند. برخی فعالیت‌های مهم این پایگاه از بدو تأسیس تاکنون عبارتند از: - نمایه‌سازی نشریات معتبر کشورهای اسلامی در تمام حوزه‌های موضوعی و به زبان‌های مختلف به منظور ایجاد یک شبکه علمی در جهان اسلام.- ارزیابی مستمر نشریات با هدف ارتقاء شبکه علمی کشورهای اسلامی. -پایش مستمر جایگاه علمی کشورهای مختلف دنیا و به‌خصوص کشورهای اسلامی به منظور اطلاع از شکاف‌ها و نقاط قوت و ضعف کشورهای اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی.- رتبه‌بندی و ارزیابی دانشگاه‌های دنیا، کشورهای اسلامی و نیز کشور بر اساس شاخص‌های مصوب.- تهیه گزارش‌های مختلف در حوزه علم و فناوری کشورها و نیز دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و برگزاری کارگاه‌های ارتقای اثربخشی پژوهش در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی.

more_vert مقاله تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

 مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مؤلفه‌های حکمرانی، بیکاری، کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، داده‌های پنل پرداخته شده است چکیده مقاله در این پژوهش با استفاده از داده‌های پنل به‌دنبال بررسی این موضوع می‌باشیم که آیا مؤلفه‌های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی دوره (2010-1996) به‌صورت معناداری متأثر می‌سازند یا خیر؟ بنابراین به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به‌لحاظ آماری معنادار شاخص‌های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال‌توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می‌باشد. در واقع، یافته‌ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه‌های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه‌یافته و درحال توسعه برجای می‌گذارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert یادگیری همیارانه

ادامه مطلب

closeیادگیری همیارانه

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که روش تدریس تان در کلاس تا چه اندازه به ایجاد روحیه همیارانه (و نه رقابتی و فردی) منجر شده است؟

more_vert نرم افزار مستقل برای ترکیب متریال دیجیتال و مدیریت آن ها Substance Alchemist

ادامه مطلب

closeنرم افزار مستقل برای ترکیب متریال دیجیتال و مدیریت آن ها Substance Alchemist

نرم افزار مستقل برای ترکیب متریال دیجیتال و مدیریت آن ها - Substance Alchemist v0.6.0 Beta Build147 x64 نرم افزار مستقل برای ترکیب متریال دیجیتال و مدیریت آن ها نرم افزار Substance Alchemist را می توان به عنوان ابزاری مستقل برای ایجاد، مدیریت و جستجو در میان متریال دیجیتالی معرفی نمود.طراحان زیادی برای ساخت متریال و تکسچرهای موردنیازشان در طراحی انیمیشن ها، بازی ها و فیلم ها از نرم افزار Substance Designer استفاده می کنند. نکته قابل توجه این است که Alchemist جایگزینی برای Designer نیست بلکه شما می توانید از Substance Designer برای ایجاد متریال پایه موردنیاز خود استفاده نموده و سپس از Substance Alchemist به عنوان برنامه ای برای ترکیب متریال در راستای ساخت متریال جدیدتر و همچنین مدیریت مجموعه متریال هایتان استفاده کنید.هنگام بکارگیری Substance Alchemist تکنولوژی های متفاوت و روش های ایجاد (procedural-based, capture-based, AI-based و manual) به شما کمک می کنند تا کتابخانه متریال خود را بطور کامل ایجاد و مدیریت نموده و از آن ها بمنظور استفاده در دیگر برنامه ها خروجی بگیرید. قابلیت های کلیدی نرم افزار Substance Alchemist:- ایجاد کتابخانه دلخواه از مجموعه های متریال- ترکیب عناصر برای ایجاد یک متریال پارامتری جدید- استخراج متریال جدید از یک یا چند تصویر اسکن شده- امکان ایجاد و استفاده از فیلترهای جدید- بکارگیری فیلترهای ساخته شده در Substance Designer- و ...

more_vert دلیل دروغ گویی در زندگی مشترک

ادامه مطلب

closeدلیل دروغ گویی در زندگی مشترک

در زندگی مشترک ممکن است دو طرف بنا بر دلایل مختلف از یکدیگر، موضوعی را پنهان کنند یا دروغ بگویند که این دروغ گویی باعث سردی و از بین رفتن روابط می شود. روان شناس و مشاور خانواده، درخصوص دروغ گویی همسران به یکدیگر در زندگی مشترک گفت: «شاید برای هر انسانی اولین تجربه دروغ گفتن به دوران کودکی او بازگردد و هنگامی که دروغ گفتن در خانواده پذیرفته شود یا حتی آموزش داده شود، فرد با خود فکر می کند که دروغ خیلی هم بد نیست و حتی می تواند راه نجات او باشد اما به مرور زمان دروغ گویی به ویژگی های رفتاری فرد اضافه می شود.» ضعف در مهارت های ارتباطی وی بیان کرد: «یکی از دلایل دروغ گویی در زندگی مشترک ضعف در مهارت های ارتباطی است. در واقع زمانی که همسران نتوانند با یکدیگر ارتباط درست کلامی و غیر کلامی برقرار و احساسات شان را به درستی بیان کنند، همین باعث می شود که خواسته های شان را پشت دروغ های شان مخفی کنند.»   موانع گفتن حقیقت این مشاور با اشاره به این که ضعف در برقراری ارتباط باعث دروغ گویی می شود، ادامه داد: «هنگامی که فرد اعتماد به نفس پایین و خود ارزشمندی ضعیفی داشته باشد یا وقتی به طرف مقابل خود اعتماد نداشته باشد و ترس از دست دادنش را داشته باشد مانع گفتن حقیقت می شود. همچنین عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی از دیگر دلایل دروغ گویی شریک زندگی است و این دروغ گویی به مرور زمان ممکن است منجر به سرد شدن روابط شود پس بهتر است هرچه سریع تر به دنبال حل کردن آن باشید.»   اهمیت داشتن اعتماد در زندگی مشترک وی با اشاره به راه های برخورد با همسر دروغگو گفت: «اعتماد مهم ترین اصل در زندگی مشترک است بنابراین زوج ها باید اعتماد یکدیگر را جلب کنند؛ همچنین هنگامی که می فهمید همسرتان دروغ گفته است با تندی و عصبانیت با او برخورد نکنید بلکه بهتر است با آرامش با او برخورد کنید.»

more_vert کتاب مکالمه روزمره زبان انگلیسی، انگلیسی در مسافرت همراه با تلفظ صحیح کلمات

ادامه مطلب

closeکتاب مکالمه روزمره زبان انگلیسی، انگلیسی در مسافرت همراه با تلفظ صحیح کلمات

کتاب مکالمه‌‌ی روزمره‌ی زبان انگلیسی، انگلیسی در مسافرت؛ همراه با تلفظ صحیح کلمات، ترجمه‌ی ریحانه نقیب واحد است. در این کتاب جملات رایج در محاوره روزمره زبان انگلیسی را یاد می‌گیریم. کتاب مکالمه‌‌ی روزمره‌ی زبان انگلیسی (English language conversation and phrase books Persian) با استفاده از منابع پرکاربردترین و ضروری‌ترین جملات زبان انگلیسی جمع‌آوری شده است. یادگیری زبان‌های خارجی امروزه به نیازی مبرم برای جامعه بشری تبدیل شده است. کار و تجارت و استفاده از ابزار ارتباطی بخصوص اینترنت مرزهای ظاهری بین کشورها را درنوردیده است. در فاصله‌ای بسیار کوتاه می‌توان برای کارهای روزمره به سهولت با فراسوی مرزها در ارتباط بود. لازمه ارتباط با دنیای خارج، داشتن زبان مشترک قابل فهم برای طرفین است. خوشبختانه یا متأسفانه زبان رایج در دنیای امروز چه برای مقاصد علمی و چه برای مقاصد تجاری و روزمره زبان انگلیسی است و معلوم نیست تا چه هنگام این زبان به عنوان زبان بین المللی مطرح خواهد بود. بنابراین برای افرادی که به ارتباط و کار در فراسوی مرزهای کشورمان می‌اندیشند لازمه ارتباط یادگیری زبان انگلیسی خواهد بود. این زبان امکان می‌دهد با تمام افراد در کشورهای مختلف با هر زبان و ملیت و نژاد با یک زبان مشترک سخن بگوییم و کارهای روزمره خود را بدون دغدغه انجام دهیم. به عنوان مثال در قسمتی از کتاب مکالمه‌‌ی روزمره‌ی زبان انگلیسی می‌خوانیم: ?... Could anyone tell me (use this phrase when asking a group of people) کود اِنی وان تِل می...؟ ممکن است کسی به من بگوید...؟ (این عبارت را وقتی به کار می‌بریم که از یک گروه از افراد سئوال می‌کنیم.)

more_vert رمزارز فیس‌بوک رسما راه‌اندازی شد

ادامه مطلب

closeرمزارز فیس‌بوک رسما راه‌اندازی شد

کمپانی فیس‌بوک با وجود نواقص جدی و انتقادات سختگیرانه سیاستمداران و تنظیم‌کنندگان مقررات در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی رمزارز مستقل و دیجیتال لیبرا، رسما عملی کرد. به گزارش مجله تایم، انجمن غیرانتفاعی لیبرا که اداره این رمزارز را برعهده خواهد داشت، دیروز (دوشنبه) در جلسه افتتاحیه این سازمان در ژنو همراه با ۲۱ عضو آن، لیبرا را رسما راه‌اندازی کرد. انجمن لیبرا در ابتدا ۲۷ عضو بالقوه داشت اما چندین کمپانی از جمله ویزا Visa، مسترکارت MasterCard و پِی‌پال PayPal در روزهای اخیر از عضویت در این انجمن انصراف دادند. بخش عمده اعضای باقی مانده در انجمن لیبرا را شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های غیرانتفاعی تشکیل می‌دهند که معمولا چشم به فناوری‌های نوظهور دارند و خود را با منافع فیس‌بوک همسو می‌کنند. با این حال نام شرکت‌های بزرگی چون اوبر Uber، لیفت Lyft، اسپاتیفای Spotify و شرکت اروپایی ودافون Vodafone نیز در میان اعضای این انجمن به چشم می‌خورد. انجمن لیبرا در بیانیه‌ای عنوان کرده است که ۱۸۰ سازمان دیگر نیز تمایل خود را برای پیوستن به این انجمن نشان داده‌اند که از شرایط اولیه فیس‌بوک برای عضو شدن برخوردارند. فیس‌بوک از همان تابستان که از برنامه‌های خود برای ایجاد یک سیستم ارزی خصوصی و مستقل برای تسهیل پرداخت‌های بین مرزی کاربران پرده برداشت، با انتقادات فراوانی روبه رو شده است. سیاستمداران می‌گویند مشکلاتی که فیس‌بوک در حفظ حریم شخصی کاربران با آن روبه رو است به لیبرا نیز سرایت خواهد کرد؛ هرچند که این سازمان یک سازمان مستقل خواهد بود. مارک زاکربرگ بنیانگذار فیس‌بوک اواخر ماه جاری در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا حاضر خواهد شد تا در مورد لیبرا توضیح دهد. ماکسین واترز نماینده دمکرات مجلس نمایندگان که از همان ابتدای امر از مخالفان سفت و سخت لیبرا بوده است، ریاست این کمیته را برعهده دارد. فیس‌بوک و انجمن لیبرا اعلام کرده‌اند تا زمانی که نگرانی‌های تنظیم‌کنندگان مقررات در آمریکا را برطرف نکنند، تجارت با لیبرا را آغاز نکرده و سپرده‌ای را به این پلتفرم انتقال نخواهند داد. دانته دیسپارت مدیر سیاست‌ها و ارتباطات انجمن لیبرا می‌گوید که این انجمن در زمان حاضر در حال مذاکره فعال با تنظیم‌کنندگان مقررات است تا تایید آن‌ها را به دست آورد. فیس‌بوک همچنین چندین لابیست‌ مقیم واشنگتن را برای کاهش نگرانی‌ها در مورد لیبرا به خدمت گرفته است.

more_vert مقاله رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه توسعه اقتصادی و شدت انرژی در کشورهای عضو اکو: مدل رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای یکنواخت" مقاله ای است در 25 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شدت انرژی، کشش درآمدی تقاضای انرژی، مدل پانل آستانه‌ای یکنواخت پرداخته شده است چکیده مقاله برای بررسی تغییرات شدت انرژی می‌توان کشش درآمدی تقاضای انرژی را مورد مطالعه قرار داد، چراکه ثابت بودن شدت انرژی حاکی از رابطه تناسبی بین رشد مصرف انرژی و رشد درآمد ملی یا به‌عبارت دیگر واحد بودن کشش درآمدی تقاضای انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. به‌علاوه، همواره درصد تغییرات شدت انرژی با نرخ رشد اقتصادی و کشش درآمدی مصرف انرژی متناسب است. بر این اساس، در این مقاله برای تحلیل شدت انرژی به مدلسازی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اکو و اندازه‌گیری کشش‌های درآمدی تقاضای انرژی می‌پردازیم. استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای با توجه به یک متغیر آستانه که بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه تعریف شده باشد به‌خوبی می‌تواند ناهمگنی در مدل‌های تقاضای انرژی در کشورهای مذکور را نشان ‌دهد. تخمین این مدل برای کشورهای عضو اکو بیانگر آن است که در این کشورها کشش درآمدی کمتر از واحد بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی به همان میزان رشد نخواهد کرد، در نتیجه شدت انرژی در حال کاهش است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای عضو اکو کشش درآمدی در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای عضو اکو به‌دلیل ساختار اقتصادی مشابه کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار به ‌هم نزدیک است. پیش‌بینی تغییرات شدت انرژی با استفاده از برآورد کشش‌های درآمدی نشان‌دهنده آن است که با رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو از شدت انرژی در این کشورها کاسته می‌شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک

ادامه مطلب

closeمقاله همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک (یک رویکرد دوجانبه)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 45 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شدت انرژی، همگرایی دوجانبه، آزمون ریشه واحد، اوپک، توسعه پایدار.پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه‌های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می‌شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می‌باشد. به این منظور، از روش‌های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می‌نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی‌شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می‌باشد، همچنین نتایج نشان‌دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می‌باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست‌محیطی و سیاست‌های بهره‌وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می‌بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده

مقاله علمی و پژوهشی" مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مشکلات فرهنگی و ارتباطی در کشورهای اسلامی استعمارزده ، حاکمیت ، رسانه ها ، بهار عربی ، پیشینه استعماری ، فرایند استعمارزدایی و کشور تونس اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert گام‌های سست اتحادیه اروپا در فرونشاندن بحران‌های خاورمیانه

ادامه مطلب

closeگام‌های سست اتحادیه اروپا در فرونشاندن بحران‌های خاورمیانه

 نگاهی به عملکرد اتحادیه اروپا برای حل‌ و ‌فصل بحران‌ها و اختلافات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد این اتحادیه با وجود داشتن سازوکارهای لازم، در آزمون حل این بحران‌ها موفقیت چندانی نداشته و همواره در برخورد با مسائل با ابهام و تردید برخورد کرده است. منطقه خاورمیانه به علت جایگاه راهبردی و اقتصادی آن همواره در مرکز توجه کشورهای اروپایی بوده است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرت اقتصادی عمده نظام بین‌الملل همواره کنشگری مهم در مسائل منطقه خاورمیانه بوده است. مجاورت جغرافیایی خاورمیانه به قاره اروپا در کنار وابستگی روزافزون کشورهای اروپایی به واردات انرژی از بازارهای جهانی موجب شده تا اتحادیه اروپا در تنظیم روابط خود با مناطق خاورمیانه و خلیج فارس «توسعه روابط اقتصادی» و «امنیت سازی» با کشورهای واقع در این مناطق را در دستورکار سیاست خارجی خود قرار دهد. بی‌عملی اتحادیه اروپا در حل بحران‌های خاورمیانه برخی تحولات در منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌الملل چون یکجانبه گرایی‌های آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، آشوب، ناامنی و بحران‌های گسترده در سراسر منطقه از جمله سوریه و عراق، افغانستان، یمن، و لیبی در کنار مسائلی چون برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران فضا را برای ایفای نقش مستقل‌ و فعال‌ اتحادیه اروپا مهیا و این اتحادیه را با آزمون بزرگی روبرو کرد. این اتحادیه در چنین شرایطی می‌تواند در قامت بازیگری بی طرف به حل‌وفصل آنها یاری رساند تا از به خطر افتادن موازنه قوا و امنیت در منطقه که می‌تواند منافع امنیتی و اقتصادی اروپا را تحت الشعاع قرار دهد جلوگیری کند. تلاش برای اصلاح سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه در کنار احترام به حق حاکمیت آنها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا، از جمله وظایف رسمی اتحادیه اروپا و کارگروه‌های ویژه آن در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. اما نگاهی به رویکردهای اتحادیه اروپا درباره بحران‌های منطقه به ویژه لیبی، سوریه، یمن، بحران در روابط کشورهای عربی متحد عربستان با قطر و موضوع برجام به روشنی گویای این واقعیت است که این اتحادیه رویکردی کاملا دوگانه نسبت به این تحولات داشته است. در شرایطی که این اتحادیه طی سال‌های گذشته همواره نظام سوریه را زیر فشار قرار داده و در مبارزه با تروریسم برخوردی دوگانه‌ داشته است، در آن سوی منطقه نه تنها در برابر حمله نظامی عربستان به یمن سکوت کرده است بلکه در بسیاری موارد از ائتلاف کشورهای عربی حمایت تسلیحاتی و لجستیکی به عمل آورده است. اتحادیه اروپا تاکنون به طور عملی در بحران روابط عربستان و متحدان آن با قطر وارد نشده است. درباره برجام هم مقامـات ایـران بـه طـور فزاینـده از بی‌عملـی اتحادیــه اروپــا انتقــاد می‌کننــد. این اتحادیه در اجرای تعهدات خود در قبال برجام کوتاهی‌های مکرری داشته و هیچ گام عملی در این زمینه برنداشته است. تصمیم‌گیری درباره چگونگی تعامل با تنش‌های کنونی در منطقه که در نتیجه ماجراجویی های آمریکا علیه ایران رخ داده، فرصتی برای رهبران اروپا است تا نشان دهند که چه نقش نظامی برای این قاره متصور می‌شوند و روانه شدن پشت سر ایالات متحده اشتباه سهمگینی خواهد بود. روزنامه «مصری الیوم» در این زمینه آورده است: کارنامه اتحادیه اروپا در خاورمیانه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اروپا تاثیر خود بر مسائل منطقه را به تدریج از دست داده است. اروپا سازوکارهای ایده‌الی برای اعمال نفوذ در مسائل منطقه ندارد. در عرصه دیپلماسی رهبران اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند موضع یکسان و کارامدی را درباره سیاست خارجی به ویژه درباره کشورهای نزدیک مرزهای اروپا در پیش گیرند، اما این تلاش‌ها نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است. حتی بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا درباره موضوع پناه‌جویان سوریه مواضع متعارضی را در پیش گرفته‌اند. تنش‌ها در لیبی هم نمونه‌ای از تناقض میان کشورهای اروپایی را به طور آشکار نشان داده است. در حالی که این کشورها در سرنگونی نظام قذافی نقش داشتند، برای حل تنش‌ها پس از سرنگونی نظام قذافی اقدامی انجام نداده‌اند. نهادها و کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم نتوانسته اند بر سر گزینه ای مناسب برای حل بحران در لیبی به توافق برسند. این موضوع درباره تنش رژیم صهیونیستی و فلسطین هم در جریان است. تارنمای اندیشکده «المستقبل» عراق نیز نوشت: منطقه خاورمیانه طی دهه‌های گذشته دارای اهمیت برجسته‌ای برای کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. اما این کشورها از قدرت تصمیم‌گیری و رهبری برخوردار نیستند و در بیشتر موارد در تصمیم‌گیری‌های خود تابع دیکته‌های آمریکا بوده‌اند. از قدرت نرم اتحادیه اروپا هم استفاده نشده است. پرونده این اتحادیه به علت همکاری با نظام‌های استبدادی و نادیده گرفتن تلاش‌های سیاسی و مدنی در کشورهای خاورمیانه وضعیت خوشایندی ندارد. به نوشته المستقبل، با وجود اینکه اتحادیه اروپا ابتکار عمل‌های بسیاری برای حل مسائل منطقه خاورمیانه ارائه کرده است، در این زمینه پیشرفت ملموسی نداشته است. هنوز هم فقر در میان کشورهای عربی ساحل مدیترانه در حال گسترش و روند اصلاحات سیاسی کند است و درگیری‌های مختلف در منطقه خاورمیانه ادامه دارد. اتحادیه اروپا به علت در پیش گرفتن موضع مبهم و تردید برانگیز و در پیش نگرفتن رویکرد راهبردی یکپارچه درباره مسائل منطقه خاورمیانه با انتقادهایی روبرو است. نظام‌های منطقه خاورمیانه از تناقض‌گویی شمار بالای نمایندگان اتحادیه اروپا درباره مسائل منطقه خاورمیانه دچار حیرت و سرگردانی شده‌اند. همچنین به نوشته تارنمای «لبنان الجدید»، اتحادیه اروپا به چند علت نتوانست نفش برجسته‌ای در تحولات خاورمیانه بازی کند. ناهماهنگی کشورهای اروپایی، سردرگمی آنها در برخورد با مسائل خاورمیانه، به کارگیری سیاست‌های مبهم عمدی و غیر عمدی، موضع گیری بر اساس منافع و نادیده گرفتن ارزش‌های دموکراسی و اخلاق، در پیش نگرفتن موضع قاطعانه در برخورد با نظام‌های استبدادی و طرفداری از سردمداران عربی و بی‌توجهی به اراده مردم، برتری دادن منافع اقتصادی نشان داده است که اتحادیه اروپا دیدگاه آشکاری درباره مسائل منطقه خاورمیانه ندارد. اختلاف اعضای اتحادیه اروپا درباره تحولات خاورمیانه کشورهای اتحادیه اروپا در برخورد با روند تحولات خاورمیانه اختلاف‌های بسیاری دارند. یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا نداشتن سیاست خارجی مشترک در قبال تحولات منطقه است. این موضوع از منافع و دیدگاه‌های مختلف کشورهای اروپایی ناشی شده است و رسیدن به سیاست مشترک در چگونگی برخورد با تحولات منطقه را دشوار کرده است. مرکز پژوهش های المستقبل در این زمینه آورده است: ساختار اتحادیه اروپا به گونه‌ای است که توان تصمیم گیری مسنجم را ندارد و میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا اهداف یکسانی وجود ندارد. تصمیم‌هایی که در اتحادیه اروپا گرفته می‌شود، بر پایه تمایل کشوری است که قدرت بیشتری را دارد. «درور مانور» کارشناس مسائل کشورهای عربی معتقد است که ساختار اتحادیه اروپا از ویژگی «پایداری» برخوردار نیست. مشکلات داخلی این اتحادیه سبب می‌شود که طرح مسائل بین‌المللی در آن با موانعی روبرو باشد. علت اختلاف سیاست کشورهای اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه به ذهنیت استعمارگری این کشورها در منطقه خاورمیانه بر می‌گردد. با وجود اینکه اتحادیه اروپا تلاش کرده است اختلاف‌های داخلی را کنار گذارد و سیاست خارجی مستقلی را در پیش گیرد، هنوز این اتحادیه دنباله رو سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه است. هر چند که گاهی برخی از رهبران اروپا از سیاست های آمریکا انتقاد می‌کنند، هنوز اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی آن ادعا می‌کنند که وارد کردن فشار علیه رژیم اسرائیل برای عمل کردن به تصمیم های نهادهای بین المللی و جامعه بین الملل از نظر عملی ناممکن است. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا اگر بخواهد در این زمینه اقدامی را انجام دهد از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای و عملی برای وارد کردن فشار به حاکمان رژیم تل آویو برخوردار است.

more_vert مقاله تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث هدفگذاری تورم، نرخ رشد اقتصادی، مدل‌های تابلویی پویا، تخمین‌زننده LSDVC پرداخته شده است چکیده مقاله مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می‌تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به ‌گونه‌ای‌ که می‌توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به‌واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین‌زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه " مقاله ای است در 18 صفحه با 33 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات فعالیت بدنی.؛ دانش آموزان ،مستقل از زمینه؛ وابسته به زمینه مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی

ادامه مطلب

closeمقاله حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی

مقاله علمی و پژوهشی " حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی " مقاله ای است در 21 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حقوق اقتصادی، آموزه های اخلاقی، کشورهای ساحلی، حاکمیت، کنوانسیون 1982پرداخته شده است چکیده مقاله حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی‏ و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. ‏ ‏از سوی دیگر، ‏کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .