جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان " مقاله ای است در 21 صفحه با 41 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات اولویت ثابت؛ اولویت متغیر؛ تعادل؛ تکلیف منفرد؛ تکلیف دوگانه؛ و سالمندی مطرح شده است چکیدههدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری، تقسیم شدند. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات تعادلی تکلیف منفرد و دوگانه موجب بهبود عملکرد تعادلی در بین افراد سالمند شد، ولی افرادی که به روش تکلیف دوگانه تمرین کردند، در هر دو شرایط تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه عملکرد بهتری داشتند.محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر آرایش تمرین بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر آرایش تمرین بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر آرایش تمرین (شیوه های تمرینی خودتنظیم و غیرخودتنظیم) بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده" مقاله ای است در 21 صفحه با 40 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات پیچیدگی تکلیف، تداخل زمینه ای، تکالیف ردیابی وخودتنظیم مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای " مقاله ای است در 16 صفحه با 30 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات خودتنظیمی؛ پیچیدگی تکلیف؛ تداخل زمینه ای و ادراک مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی " مقاله ای است در 18 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بار شناختی، هماهنگی دودستی؛ انواع تمرین و تکلیف ادراکی مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی کاربرد تمرین کم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی کاربرد تمرین کم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

مقاله علمی و پژوهشی" کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان " مقاله ای است در 19 صفحه با 27 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تکلیف دوگانه؛ کودکان؛ یادگیری پنهان؛ یادگیری کم‌خطا مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا" مقاله ای است در ۱۷ صفحه و با ۳۱ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به بازخورد؛ تکلیف‌‌گرا؛ خودگرا؛ شایستگی ادراک‌شده؛ هنجاری پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازخورد هنجاری مثبت بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دختر پنجم ابتدایی بودند. از جامعۀ هدف، 60 دانش‌آموز به‌طور تصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه هنجاری تکلیف‌گرا، بدون هنجاری تکلیف‌گرا، هنجاری خودگرا و بدون هنجاری خودگرا قرار گرفتند. نتایج تفاوت معناداری بین عملکرد بازخورد گروه‌ها در مرحلۀ اکتساب نشان نداد، ولی این تفاوت در مرحلۀ یادداری معنادار گزارش شد. نتایج پیگیری آزمون توکی نشان داد که بین میانگین امتیازهای آزمودنی‌ها در گروه‌های بازخورد هنجاری و بدون بازخورد هنجاری خودگرا تفاوت معنادار است. تفاوت معناداری بین گروه‌های تکلیف‌گرا و خود‌گرا در شایستگی ادراک‌شده مشاهده نشد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب جایگاه تکالیف درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ادامه مطلب

closeکتاب جایگاه تکالیف درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کتاب جایگاه تکالیف درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثری از فرشاد گهتوئی، عارف ملک محمدی و احسان منصوریان است که به بررسی تأثیرات مثبت و منفی مشق شب در موفقیت‌های تحصیلی می‌پردازد. امروزه با توجه به پیشرفت تمام علوم به خصوص علم روانشناسی و با توجه به اهمیت تربیت کودکان و نوجوانان، تعیین تکالیف برای دانش‌آموزان بسیار مهم و ضروری است و بر شکل‌گیری شخصیت آن‌ها در بزرگسالی بسیار مؤثر خواهد بود. هر چند که از نظر برخی از روانشناسان این روش قدیمی شده و چیزی به جز خستگی و دلسردی برای دانش‌آموزان به همراه ندارد و همچنین دیگر کارایی لازم را نیز ندارد، اما بسیاری بر این نوع تعلیم و تربیت پایبندند. در کتاب جایگاه تکالیف درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Teaching assignment place in students academic achievement) نویسندگان در صدد هستند تا تأثیر تکالیف در دروس ریاضی، ادبیات و علوم تجربی را بررسی کنند و شیوه‌های صحیح آن را بیابند تا دانش‌آموزان با استفاده از آن‌ها بتوانند در راه تحصیل و کسب علم موفق‌تر باشند و بهتر عمل کنند. همچنین نتایج این تحقیقات و بررسی‌ها را در اختیار معلمان قرار داده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند با توجه به تفاوت‌های فردی در هر دانش‌آموز شیوه‌ی صحیحی را پیش گرفته و آن‌ها را در جهت پیشرفت تحصیلی راهنمایی کنند. در بخشی از کتاب جایگاه تکالیف درسی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌خوانیم: در مورد انجام تکالیف مدرسه در خانه نظرات متفاوت و متناقضی وجود دارد. عده‌ای تکلیف را جزء لاینفک آموزش و تحقیق می‌دانند و معتقدند امر آموزشی که در مدرسه آغاز شده است باید در خانه نیز ادامه یابد و مشارکت والدین را نیز در بر گیرد. در مقابل عده‌ای دیگر مشق شب را دارای ابعاد مخربی می‌دانند که در مجموع زیان آن بیشتر از سودش است. دکتر مهرداد ناظری در پژوهشی که در سال 1388 انجام داده است به آسیب‌شناسی مشق شب در ایران پرداخته است و تأثیرات منفی آن را برشمرده است. ایجاد نفرت و بی‌علاقگی به درس و کلاس تا سال‌های آینده، یکسان پنداری دانش‌آموزان و طرح تکالیف یکسان برای دانش‌آموزان متفاوت، تفاوت ارزش‌های ذهنی دانش‌آموزان با مسئولان مدرسه و والدین و سلب آزادی دانش‌آموزان و ایجاد احساس اجبار و ناتوانی از تأثیرات مخرب انجام بعضی از تکالیف است که نتیجه‌اش می‌تواند تقلب، کپی کردن، کار ناقص انجام دادن و موارد دیگر باشد. از نظر کاظمی در دبستان به دلیل ویژگی‌های شخصیتی کودک مقدار تکلیف اگر مناسب باشد زیاد اذیت کننده نیست اما در دبیرستان که دانش‌آموز بزرگ‌تر شده است و زندگی‌اش پیچیده‌تر شده و جنبه‌های متنوعی دارد مقدار تکلیف اگر از حدی بیشتر شود مقاومت بیشتری در دانش‌آموز ایجاد می‌کند. فهرست مطالبمقدمهبیان مسئلهاهمیت موضوعتعاریفمفهوم تکلیف درسی برای دانش آموز و والدینقوانین یادگیری از نظر روانشناسانتأثیر تکلیف در یادگیریآیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟معنی دار کردن انجام تکالیف برای دانش آموزانملاکت‌های تعیین تکلیفتناسب نوع تکلیف با نوع درسجایگاه تکلیفتصحیح تکالیفتشریح اهداف تکلیففواید و مضرات تکلیفاهداف تکلیفانواع تکلیف درسی از نظر محتوارابطه تکلیف شب با میزان هوش و استعداد دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی آن‌هاتاریخچه تکلیف شبتاریخچه تکلیف شب در جهان«مشق شب» در کشورهای دیگر دنیاتکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیریاثرات تکلیف شباثرات مثبت تکلیف شبتأثیرات منفی انجام تکلیفتکلیف شب، خوب یا بدخصوصیات تکلیف مناسب از نظر تحقیقات تربیتیتوصیه‌های لازم در خصوص تکلیف شب به معلمانطرح حذف مشق شب برای دانش‌آموزان اول تا سوم ابتدایینظریات مختلف درباره تکلیف شببررسی رابطه بین نوع تکلیف شب و میزان علاقه دانش‌آموزانالف - نگرش معلمان در خصوص ارائه تکلیف شب در کلاسب- ارائه تکلیف فعال و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلیاثربخشی تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلالتوصیه‌های کاربردیپیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert کتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها

ادامه مطلب

closeکتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها

کتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها نوشته سروش نجف زاده، به دنبال پاسخگویی به سوالاتی است که در ذهن بیشتر معلمین در رابطه با تکلیف شب وجود دارد. فصل اول این کتاب با توضیحاتی در رابطه با تکلیف شب و اهمیت دوره‌ی ابتدایی در زندگی فرد، آغاز شده است. فصل دوم کتاب، به بررسی آرا و عقاید متخصصین آموزشی و تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی می‌پردازد و نظرات مخالف و موافق با دلایل آن ذکر می‌گردد. در فصل سوم، ویژگی‌های یک تکلیف شب مناسب برای دانش‌آموزان ابتدایی به همراه نمونه‌هایی از تجربیات دبیران کار آزموده، آورده شده است. در پایان (فصل چهارم)، این کتاب در خصوص بازخورد صحیح تکالیف شب و توضیحاتی در رابطه با ارزشیابی کیفی، توصیفی داده‌ شده است. در بخشی از کتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها می‌خوانید: تکالیف خلاقیتی: معلم با ارائه‌ی این نوع تکالیف دانش‌آموزان را وادار می‌کند با روش و راه جدیدی کاری را عملی سازند یا اثر کاملا جدیدی از خود ارائه دهند. در درس هنر و بنویسیم این تکالیف جایگاه خاصی دارد. به‌ عنوان‌ مثال، کلاسی را در نظر بگیرید که معلم پس از آموزش چهار عمل اصلی و یا مفاهیم هندسه در درس ریاضی از فراگیران خواسته است، به‌ عنوان تکلیف در منزل، کارهای مختلفی را انجام دهند: الف. مسئله‌ای بنویسید که برای رسیدن به جواب پایانی، از پنج راه‌حل استفاده کرده باشید.ب‌. یک مربع بکشید. با رسم سه خط، مربع را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنید. در تقسیم‌بندی دیگر که توسط صاحب‌ نظران کشورمان انجام‌ شده است، دو نوع تکلیف دیگر به این تکالیف اضافه نموده‌اند که آن‌ها عبارت‌اند از: تکالیف پژوهشی: این نوع تکالیف با هدف تولید دانش توسط فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش انجام تکلیف عمدتا مبتنی بر شیوه‌ی حل مسئله و روش عملی است. به لحاظ زمانی ممکن است این نوع تکالیف در زمان طولانی‌تر انجام گیرند. معمولا توسط معلم مسئله طرح‌ شده که فراگیران برای یافتن پاسخ مسئله باید از روش علمی و یا ساختن فرضیه، آزمایش و… استفاده کنند. مثلا: کدام دانه زودتر رشد می‌کند؟ عدس یا لوبیا. تکالیف هوشی: این عنوان از تئوری هوش چندگانه‌ی (گاردنر) وام گرفته‌ شده است. (گاردنر) معتقد است که هوش با توانایی تحلیل مسائل و نیز برخورداری از کارایی در محیطی طبیعی و واقعی ارتباط فراوان دارد. چنانچه بخواهیم تئوری هوش چندگانه گاردنر را در کلاس مورد استفاده قرار دهیم آن آگاه باید تکالیفی را تدوین و طراحی کنیم. که مبتنی بر استفاده و بهره‌گیری از تمامی توانایی‌های فرد باشد. معلم در ارائه این نوع تکالیف خود را ملزم به استفاده از هوش زبانی، منطقی، ریاضی، مکانی، حرکتی، جسمانی، موسیقیایی، میان فردی، درون فردی و طبیعت‌گرا می‌نماید و تکالیف ارائه‌ شده را به‌ گونه‌ای تنظیم می‌کند تا فراگیر در انجام تکالیف خود از این توانایی‌ها بهره گیرد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: تکلیف شب چیست؟فصل دوم: تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، آری؟ خیر؟فصل سوم: ویژگی تکلیف شب مناسبفصل چهارم: بازخورد مناسب به تکلیف شب

more_vert مقاله تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی" مقاله ای است در 15 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به الگودهی خودکنترلی؛ تکلیف زمان بندی؛ نظریة نقطة چالش و یادگیری مشاهده ای پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر الگودهی خودکنترلی (ارائة الگو به یادگیرنده در زمان­هایی که خودش درخواست کند)، بر یادگیری یک تکلیف زمان­بندی متوالی بود. نتایج آزمون یادداری نیز اختلاف معناداری را بین دو گروه نشان نداد (05/0 P>). اما در آزمون انتقال گروه خودکنترلی به­صورت معناداری خطای کمتری داشت (05/0 P>). نتایج نشان داد تأثیرات سودمند تکنیک خودکنترلی را به­خوبی می‌توان به حوزة الگودهی تعمیم داد. این روش موجب مطابقت بیشتر شرایط تمرین با نیازهای اطلاعاتی نوآموزان می­شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها

ادامه مطلب

closeکتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها

کتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها نوشته سروش نجف زاده، به دنبال پاسخگویی به سوالاتی است که در ذهن بیشتر معلمین در رابطه با تکلیف شب وجود دارد. فصل اول این کتاب با توضیحاتی در رابطه با تکلیف شب و اهمیت دوره‌ی ابتدایی در زندگی فرد، آغاز شده است. فصل دوم کتاب، به بررسی آرا و عقاید متخصصین آموزشی و تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی می‌پردازد و نظرات مخالف و موافق با دلایل آن ذکر می‌گردد. در فصل سوم، ویژگی‌های یک تکلیف شب مناسب برای دانش‌آموزان ابتدایی به همراه نمونه‌هایی از تجربیات دبیران کار آزموده، آورده شده است. در پایان (فصل چهارم)، این کتاب در خصوص بازخورد صحیح تکالیف شب و توضیحاتی در رابطه با ارزشیابی کیفی، توصیفی داده‌ شده است. در بخشی از کتاب تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، فرصت‌ها و تهدیدها می‌خوانید: تکالیف خلاقیتی: معلم با ارائه‌ی این نوع تکالیف دانش‌آموزان را وادار می‌کند با روش و راه جدیدی کاری را عملی سازند یا اثر کاملا جدیدی از خود ارائه دهند. در درس هنر و بنویسیم این تکالیف جایگاه خاصی دارد. به‌ عنوان‌ مثال، کلاسی را در نظر بگیرید که معلم پس از آموزش چهار عمل اصلی و یا مفاهیم هندسه در درس ریاضی از فراگیران خواسته است، به‌ عنوان تکلیف در منزل، کارهای مختلفی را انجام دهند: الف. مسئله‌ای بنویسید که برای رسیدن به جواب پایانی، از پنج راه‌حل استفاده کرده باشید.ب‌. یک مربع بکشید. با رسم سه خط، مربع را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنید. در تقسیم‌بندی دیگر که توسط صاحب‌ نظران کشورمان انجام‌ شده است، دو نوع تکلیف دیگر به این تکالیف اضافه نموده‌اند که آن‌ها عبارت‌اند از: تکالیف پژوهشی: این نوع تکالیف با هدف تولید دانش توسط فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش انجام تکلیف عمدتا مبتنی بر شیوه‌ی حل مسئله و روش عملی است. به لحاظ زمانی ممکن است این نوع تکالیف در زمان طولانی‌تر انجام گیرند. معمولا توسط معلم مسئله طرح‌ شده که فراگیران برای یافتن پاسخ مسئله باید از روش علمی و یا ساختن فرضیه، آزمایش و… استفاده کنند. مثلا: کدام دانه زودتر رشد می‌کند؟ عدس یا لوبیا. تکالیف هوشی: این عنوان از تئوری هوش چندگانه‌ی (گاردنر) وام گرفته‌ شده است. (گاردنر) معتقد است که هوش با توانایی تحلیل مسائل و نیز برخورداری از کارایی در محیطی طبیعی و واقعی ارتباط فراوان دارد. چنانچه بخواهیم تئوری هوش چندگانه گاردنر را در کلاس مورد استفاده قرار دهیم آن آگاه باید تکالیفی را تدوین و طراحی کنیم. که مبتنی بر استفاده و بهره‌گیری از تمامی توانایی‌های فرد باشد. معلم در ارائه این نوع تکالیف خود را ملزم به استفاده از هوش زبانی، منطقی، ریاضی، مکانی، حرکتی، جسمانی، موسیقیایی، میان فردی، درون فردی و طبیعت‌گرا می‌نماید و تکالیف ارائه‌ شده را به‌ گونه‌ای تنظیم می‌کند تا فراگیر در انجام تکالیف خود از این توانایی‌ها بهره گیرد. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: تکلیف شب چیست؟فصل دوم: تکلیف شب برای دانش‌آموزان ابتدایی، آری؟ خیر؟فصل سوم: ویژگی تکلیف شب مناسبفصل چهارم: بازخورد مناسب به تکلیف شب

more_vert مقاله تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت " مقاله ای است در 17 صفحه با 34 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات حالت های فراانگیزشی، شرایط تکلیف، نظریة بازگشتی، نظریة خودکارامدی، عملکرد حرکتی و ورزش دارت مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

ادامه مطلب

closeمقاله بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

مقاله علمی و پژوهشی " بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تکلیف ثانویه؛ خودگفتاری انگیزشی؛ دانشجویان دختر؛ زمان واکنش؛ مداخلة روان‏شناختی پرداخته شده است چکیده مقاله از جمله مداخلات روان شناختی مؤثر بر بهبود و موفقیت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد، خودگفتاری است. لذا، تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثربخشی خودگفتاری انگیزشی بر اجرای تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی)، انجام شد. از میان 160 دانشجوی کارشناسی تربیت­ بدنی دانشگاه تهران، 30 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند که به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. مداخله، دو بار در روز و به مدت یک دقیقه انجام گرفت. نتایج یو مان-­ویتنی در پس­آزمون نشان داد که زمان واکنش گروه تحت مداخلۀ خودگفتاری به‌طور معنا‏داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر تمرین توجه درونی و بیرونی بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تمرین توجه درونی و بیرونی بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تمرین توجه درونی و بیرونی بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا" مقاله ای است در 10 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به تکلیف تعادل؛ تمرین؛ توجه بیرونی؛ توجه درونی؛ موسیقی انگیزشی؛ ورزشکار پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی تمرین توجه درونی و بیرونی با و بدون موسیقی انگیزشی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری متشکل از ورزشکاران پسر بود. نمونه شامل 60 نفر بود که داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. افراد پس از اجرای پیش‌آزمون تصادفی در پنج گروه دوازده نفری قرار گرفتند: گروه توجه درونی با موسیقی، توجه بیرونی با موسیقی، توجه درونی بدون موسیقی، توجه بیرونی بدون موسیقی و گروه کنترل. تحقیق در سه مرحله اجرا شد؛ پیش‌آزمون، اجرای پروتکل تمرینی در مدت سه روز (در این مرحله برای گروه‌های با موسیقی به‌همراه دستورالعمل­های توجهی، موسیقی انگیزشی از طریق دستگاه صوتی پخش می‌شد) و مرحلۀ سوم پس‌آزمون. با توجه به طرح پژوهش، درصورتی‌که موسیقی اثر معناداری بر اجرا پس از اعمال متغیرها نشان می‌داد، داده‌ها در مرحلۀ چهارم تجزیه‌وتحلیل ­می‌شد. آزمون­ آماری آنوا پس از مرحلۀ سوم، بین گروه­ها اختلاف معناداری نشان نداد. به­عبارت دیگر، تمرین توجه با استفاده از راهبردهای درونی و بیرونی، با و بدون موسیقی بر قابلیت انجام تکلیف تعادلی پویا تأثیری ندارد. سطح معناداری 5/0= α در نظر گرفته شد.دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک" مقاله ای است در ۱۹ صفحه و با ۳۰ فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به محیط باز و بسته؛ مستقل از زمینه؛ منطق فازی؛ منطق کلاسیک؛ وابسته به زمینه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعة اثر سبک‌های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر یادگیری یک تکلیف هدف­گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک است. در این پژوهش با مقایسه میانگین‌ها، برتری شرکت کنندگان مستقل از زمینه را در شرایط محیطی بسته و عملکرد بهتر شرکت کنندگان وابسته به زمینه را در محیط باز نشان داد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اجازه، نتونستم!

ادامه مطلب

closeکتاب اجازه، نتونستم!

کتاب اجازه، نتونستم! راهکارهای قابل اجرا، برای حل مشکل انجام ندادن تکلیف توسط دانش‌آموزاندر کتاب اجازه، نتونستم! راهکارهای قابل اجرا، برای حل مشکل انجام ندادن تکلیف توسط دانش‌آموزان، نوشته شده توسط مهرانگیز جعفری، به دلایل ناتوانی در انجام تکالیف پرداخته شده است. این تکالیف در معنای کلی می‌تواند هر کار یا مسئولیتی باشد که بر عهده ماست و خواسته و ناخواسته از انجام آن طفره می‌رویم. با مطالعه این کتاب، با علل کوتاهی خود در انجام وظایفمان آگاهی می‌یابیم. هر تغییری، هر قدر کوچک، در شروع، سخت و گاهی نشدنی به نظر می‌آید. ولی، خواست و اراده، از هر کار سختی، قوی‌تر است. اولین قدم برای هر توانستنی، خواستن و سپس، خاستن است. نکته مهم در این کتاب و آنچه این کتاب را از کتاب‌های مشابه ایرانی و خارجی متمایز می‌سازد، تجربی بودن آن است. در این کتاب ابتدا به زبانی ساده، مسئله انجام ندادن تکلیف بیان شده و سعی شده‌ با مثال‌ها و نمونه‌هایی کاملاً بومی و ایرانی، به درک جوانب آن کمک شود. کتاب اجازه، نتونستم! با ارائه راهکارهایی کاملاً قابل اجرا به حل مسئله پرداخته است. این کتاب، نه تنها برای معلمان، بلکه برای والدین و هر کسی که به نوعی با کودکان و نوجوانان سروکار دارند و در تعامل هستند، می‌تواند مفید و راهگشا باشد. همچنین بیشتر به تعامل معلم و دانش آموز پرداخته است. مؤلف، مهرانگیز جعفری، در کتاب اجازه، نتونستم! راهکارهای قابل اجرا، برای حل مشکل انجام ندادن تکلیف توسط دانش‌آموزان، به هنر معلمی اشارۀ مستقیم دارد. او معتقد است معلمی نه در شعار که در واقعیت، یک هنر است و حتی می‌تواند یک عشق باشد، چیزی فراتر از یک حرفه و کار، مانند کاری که پدر و مادر در قبال کودکان خود، انجام می‌دهند. ناگفته پیداست، در کار و شغل معلمی، که از آن به عنوان یک هنر و عشق نام بردیم، مسائل عاطفی و تعاملی، چندین برابر اهمیت پیدا می‌کند. در فصل اول این کتاب با مفاهیم و موضوع اصلی آشنا می‌شوید. در فصل سوم، فصل بندی و تقسیماتی به صورت نقشه ذهنی نشان داده شده است. بعد از این فصل، می‌توانید به فصل مورد نظر خود رفته و مطالعه را ادامه دهید. علاوه بر مطالعه، اقدامک‌های خواسته شده را انجام دهید. مسئله‌ای با نام «بی تکلیفی» یا همان «انجام ندادن تکلیف» توسط دانش آموز وجود دارد که باعث تنش و مشکل می گردد. شاید جا خوردید و با خودتان گفتید، عجب! آن مشکل بزرگ، همین بود. عدم انجام تکالیف، منجر به بیشترین تنش و اختلاف در کلاس‌ها شده و اثر زیان‌باری در یادگیری و آموزش دانش آموزان دارد. فهرست مطالبمقدمه نویسندههنر معلمیچگونه بخوانیم؟تکیفتکلیف چیست؟انواع تکلیفچرا، تکلیف؟حذف تکلیف خانهشرایط تکلیفچرا فراموش می‌کنیم؟چه کنیم تا فراموش نکنیم؟انتقال داده‌ها به حافظه بلند مدتکاربردهای فرعی تکلیفوسیله فخر فروشیاز شما شنیدنانجام ندادن تکالیفیک تجربهمسئله یا مشکلدانش آموزان بی تکلیفدنیای مطلوب ما، چیست؟با دانش آموزان بی تکلیف چه کنیم؟بی تکلیفی، چرا؟از شما شنیدن دلایل بی تکلیفیدلایل بی تکلیفینمی‌توانم هانمی‌خواهم هامشکلِ انجام ندادنِ تکلیفاز شما شنیدننمی‌توانم هانمی‌توانم های آموخته شدهنتوانستماز شما شنیدننمی تونم های آموخته شده مناز شما شنیدننمی‌توانم های واقعییادگیری، یادگیریتغییرات کوچک و نتایج بزرگجریمه کردنکارهای گروهی و مشارکتیاز شما شنیدننمی‌خواهم ها: تنبلی و بی انگیزگیتصویر سازی ذهنیهمراه کردن دانش آموزان در تصمیماتکلاس 301 الفاز شما شنیدننمی‌خواهم ها: مخالفان نظم، نظم گریزهابر هم زدن کلاسهدف شما چیست؟بحث منطقیبرگرداندن آرامش با فریادتهدید و تنبیهبحث و جدل با دانش آموزاناشتباهات بزرگاخراج دانش آموز از کلاسجریمه کردنبرگرداندن آرامش و نظم بدون فریادمچ گیری و شناسایی افراد مشکل سازاز شما شنیدنخودارزیابیتکالیف بی کیفیت و نمره‌های کمخود ارزیابی چیست؟از شما شنیدن سخن پایانی

more_vert مقاله نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی" مقاله ای است در 20 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به پیش‌بین انطباقی؛ جوان؛ دقت زمان‌بندی سالمند؛ مهارت‌های ادراکی- حرکتی؛ نوجوان پرداخته شده است چکیده مقاله مهارت‌های ادراکی-حرکتی در بسیاری از تکالیف روزمرۀ زندگی و مهارت‌های ورزشی نقش بسزایی دارند. سنجش توانایی زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی روشی برای اندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی و ادراکی-حرکتی افراد است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی بود. نتایج بیانگر ضعیف‌ترین اجرا برای گروه سنی سالمند نسبت به دو گروه جوان و نوجوان بود که علت احتمالی آن ضعف سیستم‌های ادراکی-حرکتی مرتبط با افزایش سن معرفی شد. در پایان برنامه‌های تمرینی مختلف تکالیف زمان‌بندی انطباقی برای افراد ورزشکار، سالمند و بیماران دارای نقصان سیستم ادراکی- حرکتی پیشنهاد شد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری

ادامه مطلب

closeمقاله راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری

مقاله علمی و پژوهشی " راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری" مقاله ای است در 26 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  الگوسازی ساختاری تفسیری؛ پیچیدگی اقتصادی؛ راهبردها؛ روش داده بنیان  پرداخته شده است چکیده مقاله ادبیات گسترده‌ای در رابطه با اقتصاد دانش بنیان و پیچیدگی اقتصادی ارائه شده است، ولی تاکنون یک الگوی فراگیر از راهبردهای موثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. لذا در این تحقیق در گام اول با انجام مصاحبه عمیق با 18 نفر از خبرگان، و بکارگیری روش داده بنیان و انجام مراحل سه گانه کدگذاری، 9 راهبرد موثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی شناسایی گردید. در گام بعد با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی تحت عنوان الگوسازی ساختاری تفسیری روابط بین راهبردها، و سطح بندی آنها به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفت. این رویکرد، افراد و گروه¬ها را قادر می‌سازد تا روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده، ترسیم نمایند؛ و به عنوان ابزاری برای نظم بخشیدن و جهت دادن به پیچیدگی روابط بین متغیرها عمل می‌کند. با استفاده از این تکنیک و پرسشنامه، راهبردها در 4 سطح، طبقه‌بندی شدند. براساس نتایج تحقیق، راهبردهای آینده¬پژوهی و آینده‌نگاری مبتنی بر پیچیدگی اقتصادی، الگوبرداری هدفمند و هوشمندانه و آمایش سرزمینی ظرفیت¬های توسعه، در ریشه‌ای‌ترین لایه قرار گرفتند. عنوان مقاله [English] Effective Strategies in the Realization of Economic Complexity: Implication of Interpretive-Structural Modeling چکیده [English] An extensive literature has been presented on the knowledge-based economy and economic complexity, but no comprehensive pattern has been presented so far on the effective strategies for the realization of economic complexity and the relationships between them. In this research, in the first stage, by conducting a deep interview with 18 experts, and using the grounded theory method, nine effective strategies were identified in the realization of economic complexity. In the next stage, the relationships between the strategies and their leveling were analyzed in an integrated approach using an analytical methodology known as interpretive structural modeling (ISM). The ISM approach enables people and groups to draw the complex relationships between a large number of elements in a complex situation, and functions as a tool for regulation and orientation of the complexity in the relationships among variables. The strategies were classified at four levels using the ISM technique and a questionnaire. Based on the research results, future studies and foresight based on economic complexity smartly targeted modeling, and spatial planning of development capacities were the strategies placed in the roots of the layer. کلیدواژه‌ها [English] Interpretative Structural Modeling, Economic Complexity, Strategies, Grounded Theory دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب جامع اصطلاحات اصول فقه

ادامه مطلب

closeکتاب جامع اصطلاحات اصول فقه

کتاب جامع اصطلاحات اصول فقه به قلم سید جمال ابراهیمی، مشتمل بر بیش از 180 اصطلاح فقهی است که از کتب مختلف این حوزه استخراج و سپس با بیانی ساده در اختیار شما قرار گرفته است. هدف نگارش کتاب حاضر کمک به درک مفاهیم اصول فقه و هموار کردن راه آموختن است. برتری این کتاب بر کتاب‌های دیگر در فهم آسان و هم فکر بودن مؤلف با جوانان بوده و این نقطه عطفی بوده که موجب تمایز این اثر از آثار دیگر می‌شود. نکته قابل اهمیت در باب این کتاب کم حجم و کاربردی بودن آن است که می‌توان در زمان کوتاهی حجم زیادی از مطالب را بیاموزید. این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و طلبه‌های حوزه‌های علمیه برای آسان کردن مفاهیم سخت اصول فقه طراحی شده است. در بخشی از کتاب جامع اصطلاحات اصول فقه می‌خوانیم: تواتر معنوی: آن زمانی است که عبارات ناقلین مختلف باشد ولی محتوا و مدلول همۀ عبارات یک چیز است مثل اخبار فراوانی که دربارۀ شجاعت حضرت امیر نقل شده است در حالی که عبارات این اخبار متفاوت مختلف است ولی در یک معنا مشترک‌اند و آن، شجاعت، دلیری و شوق به جهاد در آن حضرت است. بعضی تواتر اجمالی را نیز از اقسام تواتر دانسته‌اند و آن را اینگونه تفسیر کرده‌اند که یقین داشته باشیم دسته‌ای از اخبار فراوان، بخشی از آن درست است، که البته چنین چیزی را متواتر نامیدن، تسامح آشکار است. جزئی: هرگاه لفظ در برابر معنایی نهاده شود که جز یک مصداق ندارد آن را جزئی می‌نامند. جنس تکلیف: احکام به دو قسم الزامی و غیر الزامی تقسیم می‌شود، الزامی به دو قسم وجوب و حرمت و غیر الزامی به سه قسم اباحه، استحباب و کراهت، تقسیم می‌گردد. به هر یک از الزام و غیرالزام جنس تکلیف و به اقسام هر یک از آن دو نوع تکلیف می‌گویند لذا وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه، نوع تکلیف‌اند، دانستن این عنوان در مبحث اصول عملیه، راهگشا خواهد بود. حرمت: حرمت در احکام تکلیفی نقطه مقابل وجوب است.حق: سلطه‌ای است برای شخص به شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می‌شود.حقیقت قانونی: کلمات و اصطلاحاتی که قانو‌نگذار به وضع تعیینی وضع نموده باشد حقیقت قانونی گویند.حقیقت: معنای حقیقی هر لفظ در هر زبان همان معنایی است که واضع لفظ را برای آن وضع کرده است که به آن معنا، معنای موضوع له هم گفته می‌شود.

more_vert مقاله هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

ادامه مطلب

closeمقاله هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

مقاله علمی و پژوهشی" هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان " مقاله ای است در 17 صفحه با 30 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بازخورد؛ تکلیف ادراک حرکتی؛ دانشجویان مبتدی.؛ سرویس والیبال؛ هدف گزینیمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر سبک های شناختی بردقت : نقش حافظة کاری" مقاله ای است در 18 صفحه با 41 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات حافظة کاری عددی؛ حافظة کاری فضایی.؛ دقت؛ مستقل از زمینه؛ وابسته به زمینهمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.