جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به پاسخگویی ، خودکارآمدی، رفتار سیاسی و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ خدمتگزاری، اخلاق کار اسلامی، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی فردی، رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان فرهنگ خدمتگزاری و رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در میان کارمندان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بوده که از میان آنها 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه‌گیری شده در مدل مفهومی، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان می‌دهد که میان این متغیرها (بجز رابطه بین فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در این پژوهش همچنین، نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان متغیرهای فرهنگ خدمتگزاری با مسئولیت اجتماعی و نیز، فرهنگ خدمتگزاری با پاسخگویی فردی، همینطور با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب

ادامه مطلب

closeمقاله آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آسیب‌شناسی، پاسخگویی، عدالت و انصاف پرداخته شده است چکیده مقاله هدف اصلی این پژوهش «آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف)، به‌منظور عرضة راهکارهایی برای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی» است. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و از روش‌های پیمایشی و آمیخته در ‌آن استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش 408 نفرند و براساس جدول مورگان، 200 نفر به‌منزلة نمونة آماری در نظر گرفته شده‌اند. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای و در داخل طبقات به روش تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای پژوهشگرساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مولفه های پاسخگویی، عدالت و انصاف بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد. بنابراین برای کاهش فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب هریک از مولفه ها، آسیب‌ها شناسایی و راهکارهایی بیان شده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه‌های گروهی در سال‌های اخیر مورد توجه صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است. کتاب حاضر، سعی کرده با بررسی قوانین ایران در زمینه حقوق مخاطب در حوزه حریم خصوصی و حق پاسخگویی اشخاص در مطبوعات، و با اشاره به اسناد بین المللی و قوانین مطبوعاتی برخی کشورها، وضعیت ایران را در این حوزه بررسی و تحلیل کند. از آنجایی که، تاکنون، درمورد حقوق مخاطب مطبوعات، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است، بنابراین در این کتاب تلاش شده تا حد امکان با بررسی دقیق‌تر قوانین داخلی و اسناد بین المللی، بحث متفاوت و در عین حال کامل‌تری از حقوق مخاطب ارائه دهد. البته ناگفته نماند که درباره حقوق بنیادین بشری از قبیل آزادی بیان،آزادی دریافت اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و... بحث و بررسی‌هایی فراوانی صورت گرفته و کتب متعددی تألیف شده است، اما این کتب و تحقیقات بیشتر در مورد همان حقوق بالذات بحث کرده‌اند و در مورد چگونگی حق حریم خصوصی و راه‌های حفاظت از آن در رسانه‌ها یا چگونگی دست یابی به حق پاسخ و تصحیح مطلب مفصل یا جامعی بیان نکرده‌اند. با این حال، این کتاب خالی از نقص نیست، امیدواریم که این نقص‌ها، به لطف نقد و نظر خوانندگان عزیز در چاپ‌های بعدی رفع گردند. این کتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در پنج گفتار به کلیات و مفاهیم پرداخته، بدین گونه که در گفتار اول تعریف و مفهوم حقوق مخاطب، گفتار دوم به مبانی حقوق مخاطب، گفتار سوم به منابع حقوق مخاطب، گفتار چهارم به انواع مخاطب و در گفتار پنجم به ضمانت اجرای ناشی از نقض حقوق مخاطب اشاره شده است. فصل دوم در پنج گفتار به حق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات پرداخته است. بدین شکل که درگفتار اول به مفهوم، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصی، گفتار دوم به تاریخچه حریم خصوصی، گفتار سوم حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها،گفتار چهارم به حریم خصوصی اشخاص و آزادی بیان در مطبوعات و گفتار پنجم به مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات با ذکر برخی از قضایا و آراء مطبوعاتی پرداخته است. فصل سوم در سه گفتار به حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعات اشاره کرده است بدین گونه که در گفتار اول به ماهیت حق تصحیح و پاسخگویی، گفتار دوم به حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران و گفتار سوم به اشکال حق پاسخگویی در مطبوعات پرداخته است.فهرست مطالب مقدمهفصل 1 : کلیاتگفتار اول: تعریف و مفهوم حقوق مخاطببند اول: مفهوم و ماهیت حقبند دوم : تعریف و مفهوم ارتباطبند سوم: تعریف و مفهوم مخاطببند چهارم: سابقه تاریخی مخاطببند پنجم: ویژگی‌های عمومی مخاطب رسانه ایبند ششم: مطبوعات به عنوان وسیله ارتباط جمعیالف: مطبوعات وسایل ارتباط توده‌ای یا جمعیب: تعریف مطبوعاتبند هفتم: تعریف و موضوع حقوق مخاطببند هشتم: انواع حقوق مخاطبالف: آزادی بیان و ابراز عقیدهب: حق دسترسی به اطلاعاتج: احترام به حقوق اقلیت هاد: حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی در مطبوعاتگفتار دوم: مبانی حقوق مخاطببند اول: مبانی فلسفی حقوق بنیادین بشرالف: مفهوم حقوق طبیعیب: نظریه قرارداد محوریبند دوم: مبانی اسلامی حقوق بنیادین بشربند سوم: محدودیت‌های حقوق بنیادین بشربند چهارم: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگوییالف: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاصب: مبانی حق تصحیح و پاسخگوییگفتار سوم: منابع حقوق مخاطببند اول- حقوق مخاطب در اسناد بین المللیالف: اسناد بین المللی جهانی منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق‌های بین المللیالف- میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسیب- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلامیه کنفرانس عمومی یونسکو درباره اصول بنیادی کمک وسایل ارتباط جمعی اصول بین المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه نگاری پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد: عهدنامه مربوط به حق بین المللی تصحیح:ب- حقوق مخاطب در اسناد بین المللی منطقه ای: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم:اعلامیه اسلامی حقوق بشر:بند دوم: حق مخاطب در حقوق داخلی: قانون اساسی قانون مجازات اسلامی قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدی آن حقوق مخاطب در قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان حقوق شهروندی: حقوق مخاطب در پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری در ایران: (تدوین نهایی 1383)آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354 هیأت وزیرانگفتار چهارم- انواع مخاطبگفتار پنجم: ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق مخاطببند اول: ضمانت اجراها در اسناد بین المللیبند دوم- ضمانت اجراها در حقوق داخلی:الف- ضمانت اجراهای کیفریب- ضمانت اجراهای مدنیفصل 2 : حق احترام به حریم خصوصی اشخاص در مطبوعاتگفتار اول: تعریف، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصیبند اول: تعریف و مفهوم حریم خصوصیبند دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظام‌های حقوقیالف: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق بشریب: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسیبند سوم: حوزه‌های حریم خصوصیگفتار دوم: تاریخچه حریم خصوصیبند اول: در دوران باستان و در ادیان و مذاهببند دوم: در مطبوعاتگفتار سوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)بند اول: حریم خصوصی در حقوق اسلامبند دوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایرانالف: قانون اساسیب: قانون آیین دادرسی کیفریج: قانون مسئولیت مدنید: قانون تجارت الکترونیکیه: قانون مطبوعاتو- مجموع قوانین مطبوعاتی آلمانز- حریم خصوصی در قانون مطبوعات مصرح- میثاق اخلاقی مطبوعات کشور پادشاهی اردن:گفتار چهارم: حریم خصوصی و آزادی بیان در مطبوعاتبند اول: حریم خصوصی اشخاص و حق دسترسی به اطلاعاتبند دوم: استدلالهایی در امکان پذیری نقض حریم خصوصی اشخاص:الف: وقتی کسی شخصیتی عمومی یافت، طبیعی است که حریم خصوصی خود را از دست می‌دهد:ب: نقض حریم خصوصی در مقام خدمت به منافع عمومی:ج: نقض حریم خصوصی آن گاه که عموم نسبت به دانستن امور خصوصی علاقه داشته باشندبند سوم: اخلاق روزنامه نگاری و حق حریم خصوصیگفتار پنجم- مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات (با ذکر برخی قضایا و آراء مطبوعاتی)بند اول- مصادیق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقیقیبند دوم: مصادیق حق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقوقیالف: مفهوم شخصیت حقوقیب: آثار شخصیت حقوقیج: انواع اشخاص حقوقی1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصیفصل 3 : حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعاتگفتار اول: مفهوم حق تصحیح و پاسخگوییبند اول: تعریف حق تصحیح و پاسخگوییبند دوم: تفاوت بین حق تصحیح و حق پاسخگوییبند سوم: حق پاسخگویی و آزادی بیانگفتار دوم: حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)بند اول: در قوانین پیش از انقلاببند دوم: در قوانین پس از انقلاب (همراه با تحلیل و بررسی ماده 23 قانون مطبوعات)بند سوم: حق تصحیح و پاسخگویی در قوانین مطبوعاتی برخی کشورهاگفتار سوم: اشکال حق پاسخ گویی اشخاص در مطبوعاتبند اول: انواع مطبوعاتبند دوم: انواع پاسخگویی به مطبوعاتبند سوم: زمان و مکان درج پاسخ در مطبوعاتبند چهارم: حق پاسخگویی سایر اشخاصالف: پاسخگویی گروههای فشارب: اشخاصی که تابعیت کشور را ندارندج- حق پاسخگویی اشخاص حقوقی.نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع و مأخذ

more_vert دانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

این دفترچه شامل 55 سئوال ریاضیات ، 45 سئوال فیزیک و 35 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی زبان

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی زبان

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات اختصاصی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

این دفترچه شامل 55 سئوال ریاضیات ، 45 سئوال فیزیک و 35 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert کتاب‌های کمک درسی پشت درهای مدارس

ادامه مطلب

closeکتاب‌های کمک درسی پشت درهای مدارس

 وزارت آموزش و پرورش چند سالی است که ورود کتاب‌های کمک درسی به مدارس را ممنوع اعلام کرده است؛ به هیچ وجه نباید این کتاب‌ها در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته و یا حتی توصیه شود. متولیان نظام آموزشی معتقدند که این کتاب ها تاثیری در روند آموزش و یادگیری بیشتر دانش آموزان ندارند و محتوای کتاب های درسی برای آموزش کفایت می کند و نیازی به استفاده از این کتاب ها نیست ضمن اینکه بسیاری از کتاب های کمک درسی استاندارد لازم را ندارند. امسال نیز وزارت آموزش و پرورش با هشدار به مدیران مدارس برای جلوگیری از ورود کتاب های کمک درسی به مدارس، از اولیاء دانش آموزان هم خواسته است مواردی که با آنها برخورد می کنند را گزارش دهند تا برخورد جدی صورت گیرد. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در این رابطه به خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا گفت: کتاب‌های کمک درسی دانش‌آموزان مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست و به همین دلیل تهیه این نوع کتاب‌ها در مدارس ممنوع است. زهرا مظفر افزود: کتاب های کمک درسی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست. در بخشنامه ای به همه مدیران مدارس سراسر کشور ابلاغ شده است که اگر احیانا کتابی تهیه شده یا در نظر دارند که آن کتاب را تهیه کنند، باید از این اقدام منصرف شوند.وی تاکید کرد: توصیه می کنیم مدارس سراسر کشور به هیچ عنوان دانش آموزان را برای تهیه یا استفاده از کتاب های کمک درسی ترغیب نکنند و مدیران مدارس هم نباید اقدام به این کار کنند. از اولیا دانش آموزان هم می خواهیم برای تهیه این کتاب ها با مدارس مشارکت نکنند. چون از نظر ما غیرقانونی است.مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اینکه معلمان توصیه کنند دانش آموزان کتاب های کمک درسی را تهیه کنند این موضوع را هم تایید نمی کنیم و به هیچ وجه این گونه کتاب ها مورد وثوق ما نیست. در واقع تاکیدی بر استفاده دانش آموزان از این گونه کتاب ها نداریم.مظفر از مدیران مدارس درخواست کرد این کتاب ها را به دانش آموزان توصیه نکنند و خانواده ها به عنوان ناظر در مدارس، موارد الزام دانش آموزان به تهیه این کتاب ها را حتما به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند تا رسیدگی کنیم.وی ادامه داد: معتقدیم دانش آموز باید کارش مدرسه محور باشد و براساس کتاب های درسی که طراحی شده و توسط دبیر و آموزشگاه تدریس می شود، تحصیل خود را ادامه دهد. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از دو سال گذشته وزیر پیشین آموزش و پرورش ممنوعیت کتاب های کمک درسی را در بخشنامه ای به سراسر کشور ابلاغ کرد و اگر احیانا معلمی یا مدرسه ای اقدام به معرفی کتاب های کمک درسی کند، انتظار داریم اولیاء این موضوع را اطلاع رسانی کنند.وی خاطرنشان کرد: امید است بتوانیم طرح ممنوعیت استفاده از کتاب های کمک درسی را در سراسر کشور به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی و عملیاتی کنیم. آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سناد ، تا ۲۵ شهریورماه ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار و۷۴۴ نفر است.

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی علوم تجربی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی علوم تجربی

این دفترچه شامل 25 سئوال زمین شناسی ، 30 سئوال ریاضی ، 50 سئوال زیست شناسی ، 30 سئوال فیزیک و 25 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی زبان خارجی آلمانی و فرانسه

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات کنکور 97 گروه آزمایشی زبان خارجی آلمانی و فرانسه

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان خارجی آلمانی و فرانسه است که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است  

more_vert دانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی علوم تجربی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه اختصاصی سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی علوم تجربی

این دفترچه شامل 25 سئوال زمین شناسی ، 30 سئوال ریاضی ، 50 سئوال زیست شناسی ، 30 سئوال فیزیک و 25 سئوال شیمی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 175 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان خارجی آلمانی و فرانسه

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات کنکور 98 گروه آزمایشی زبان خارجی آلمانی و فرانسه

این دفترچه شامل 70 سئوال اختصاصی زبان خارجی آلمانی و فرانسه است که برای پاسخگویی به سئوالات 105 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی هنر

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی هنر

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی هنر

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی هنر

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی هنر

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی هنر

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم انسانی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم انسانی

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم تجربی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 97 گروه آزمایشی علوم تجربی

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است

more_vert دانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم انسانی

ادامه مطلب

closeدانلود دفترچه سئوالات عمومی کنکور 98 گروه آزمایشی علوم انسانی

این دفترچه شامل 25 سئوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سئوال زبان عربی ، 25 سئوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان انگلیسی می باشد که برای پاسخگویی به سئوالات 75 دقیقه در نظر گرفته شده است