جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی اینترنت و هویت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اینترنت و هویت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" اینترنت و هویت اجتماعی " مقاله ای است در 34 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات اینترنت و هویت اجتماعی ، هویت ملی ، فضای مجازی ، هویت قومی ، هویت جهانی ، نظریه گیدنز ، نظریه تامپسون ، نظریه تاملینسون و دانشجویان مطرح شده است.  محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت آنلاین و اینستاگرام

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت آنلاین و اینستاگرام

مقاله علمی و پژوهشی" هویت آنلاین و اینستاگرام " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هویت آنلاین و اینستاگرام ، اپلیکیشن ، جوانان ، هویت آفلاین ، تحلیل گافمن ، نظریه هویت گیدنز، نام کاربری و پروفایل کاربران اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فضای مجازی و هویت مدرن

مقاله علمی و پژوهشی" فضای مجازی و هویت مدرن " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فضای مجازی و هویت مدرن ، هویت شخصی ، بازاندیشی ، اعتماد ، پیشامدرن ، پست مدرن ، نظریه ساخت یابی ، نظریه کنش متقابل ، نظریه نمایش ، نظریه های خوشبینانه و نظریه های بدبینانه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی " مقاله ای است در 30 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات نظریه ابن خلدون و مدرنیته سیاسی ، نظریه ریزش ، نظریه چرخش ، عسبیت ، معرفت شناسی ، انسان شناسی ، نظریه گیدنز ، نظریه مارکس و حقوق شهروندی مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت

مقاله علمی و پژوهشی" سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک زندگی و میزان استفاده از اینترنت ، اوقات فراغت ، مفهوم سبک زندگی ، ارتباطات مجازی ، نظریه گافمن ، نظریه بوردیو ، نظریه دیوید چنی ، نظریه کاستلز و نظریه گیدنز اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین

مقاله علمی و پژوهشی" نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین ، کاربران ایرانی ، برندسازی ، اینستاگرام ، رسانه های اجتماعی ، برندینگ شخصی ، نظریه نشانه شناسی ، نظریه هویت و نظریه تمایز اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون

مقاله علمی و پژوهشی" بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بازنمایی هویت ملی در مجموعه های تاریخی تلویزیون ، امر سیاسی ، سیاست فرهنگی ، نظریه هژمونی و نظریه گرامشی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی زبان و زندگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی زبان و زندگی

مقاله علمی و پژوهشی" زبان و زندگی " مقاله ای است در 25 صفحه و 15 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات زبان و زندگی ، گفتمان ، عمل گفتمانی ، هابر ماس ، جامعه شناسی ، نظریه گیدنز و نظریه فوکو مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert هویت و هویت یابی در نوجوانان

ادامه مطلب

closeهویت و هویت یابی در نوجوانان

وظیفه اصلی نوجوانی هویت یابی است. انحراف در هویت یابی هویت یابی زودرس: زودتر از موعد مناسب، تصور فرد از خود ثبت می شود: به تایید دیگران اهمیت می دهند. عزت نفس منوط به تایید دیگران است. به مراجع قدرت اهمیت زیادی می دهند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت سازمانی و عوامل درونی و بیرونی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 18 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هویت سازمانی ،عوامل درونی، عوامل بیرونی، هویت اجتماعی، هویت شرکتی ، شکل دهی هویت و سازمان دولتی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مصرف رسانه و هویت ملی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مصرف رسانه و هویت ملی

مقاله علمی و پژوهشی" مصرف رسانه و هویت ملی " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مصرف رسانه و هویت ملی ، هویت دینی ، هویت اجتماعی ، هویت فرهنگی ماهواره ، اینترنت و رسانه های اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی" فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی " مقاله ای است که در 32  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی ، دوسویگی عاملیت ، ماتریس توسعه منابع انسانی ، نظریه ساخت یابی گیدنز اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جامعه شناسی سیاسی دورکیم

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جامعه شناسی سیاسی دورکیم

مقاله علمی و پژوهشی" جامعه شناسی سیاسی دورکیم " مقاله ای است در 26 صفحه با 24 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جامعه شناسی سیاسی دورکیم ، دموکراسی ، جامعه مدنی ، پلورالیسم ، نظریه گیدنز و جامعه شناسی کلاسیک مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

ادامه مطلب

closeمقاله چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ

مقاله علمی و پژوهشی " چیستی، اعتبارو کاربست نظریه دینی درعلم تاریخ" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نظریه دینی، نظریه دینی تاریخی، گزاره دینی، علم تاریخ دینی، چیستی نظریه دینی، اعتبار نظریه دینی و کاربست نظریه دینی پرداخته شده است چکیده مقاله چیستی، اعتباروکاربست نظریه دینی در علم تاریخ و مطالعات تاریخی، از مسائل اساسی فلسفه علم تاریخ دینی است. کاربردی کردن نظریه دینی در علم تاریخ و تحقق عینی تحلیل دینی تاریخ، ضرورت تحقیق را مضاعف می‌کند. (هدف و ضرورت مقاله) سؤال اصلی تحقیق برچیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در مطالعات تاریخی متمرکزشده است. (سؤال اصلی مقاله) چیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ، مستند به گزاره‌های دینی و یا مستند به تأسیس علم تاریخ دینی است. علم تاریخ ناظر به علم نافع و آیه محکم، به‌مثابه سطحی از حضور معرفتی یک نظریه تاریخی دینی در مطالعات تاریخی است. با دینی شدن مفاهیم، سازه‌ها، متغیرها و گزاره‌های نظری نظریه تاریخی در مطالعات تاریخی، نظریه دینی مستند به تأسیس علم تاریخ دینی را می‌توان تولید کرد. تولید معرفت تاریخی دینی، تحلیل تاریخی دینی، انسان‌شناسی تاریخی دینی و هویت تاریخی دینی از کاربست‌ها و نتایج معرفت‌شناختی نظریه دینی در مطالعات تاریخی است. (ایده و نتایج مقاله) روش‌شناسی حاکم بر تحقیق، سه فاز اساسی را طی کرده است. فازاول؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی قیاسی صورت گرفت. فازدوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی استقرایی انجام گرفت. فازسوم؛ روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر رجوع دوباره به استراتژی قیاسی بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل

ادامه مطلب

closeمقاله هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل

مقاله علمی و پژوهشی " هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل" مقاله ای است در 24 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دختران دانشجو؛ هویت جمعی؛ احساس امنیت اجتماعیپرداخته شده است چکیده مقاله از آن جایی که حضور دختران دانشجو درسال های اخیر در دانشگاه های کشور، بسیار پررنگ ترشده است و تعداد دانشجویان زن روند افزایشی داشته است.بررسی هویت جمعی دانشجویان دختر برای حضور در جامعه و احساس امنیت اجتماعی آنان ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل درسال95 -1394 انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین گردید. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار محتوایی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرها بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویه ها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش بود. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر دیدگاه نظری بوزان، ویور، مولار و گیدنز می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که ،5/78 درصد از دانشجویان دختر دارای هویت جمعی بالا بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، بین هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بر اساس نتایج رگرسیون خطی بین متغیرهای سن و مقطع تحصیلی با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری دارد. با توجه به نتایج آنالیز واریانس چندگانه، همچنین بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه معنی دار است. عنوان مقاله [English] Collective Identity and Sense of Social Security of Female Students State University of Babol چکیده [English] Since the presence of female students in universities in the country in recent years, very bold coated and the number of female students has increased, the collective identity of students to participate in community and social security is critical. This study aimed to investigate the relationship between collective identity and social security of female students in State University of Babol was conducted in 1394-95. Methods to run the survey, in terms of the criteria applicable to the measure of time, has been cross-sectional. Data was collected using a questionnaire. The sample size was determined using a Cochran formula of 400 people. The validity of the content has been validated. Cronbach's alpha coefficient for the variable statements indicate high internal consistency and reliability of the questionnaire was favorable in other words. The theoretical framework used in this study is based on theories Buzan, Weaver, Molar, and Giddens. The results showed that the 78/5 high percentage of female students has been a collective identity. The results of this study, the relationship between collective identity and social security of female students is not statistically significant. Based on the results of the linear regression between age and level of education has a significant relationship with a sense of social security. According to the results of multiple analysis of variance, also is a significant relationship between socio-economic status and social security. کلیدواژه‌ها [English] Female Students, collective identity, a sense of social security دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب شعر و ادب پارسی پشتوانه فرهنگی ایرانیان در عصر جهانی شدن

ادامه مطلب

closeکتاب شعر و ادب پارسی پشتوانه فرهنگی ایرانیان در عصر جهانی شدن

یوسف محمدنژاد عالی زمینی در کتاب شعر و ادب پارسی پشتوانه فرهنگی ایرانیان در عصر جهانی شدن، به مباحثی چون نگرش مفهومی به جهانی شدن، جلوه‌هایی از هویت ملی ایرانی در شعر پارسی، هویت‌یابی‌ ملی‌ در دنیای‌ امروز و... می‌پردازد. در سال‌های اخیر بحث‌ها و حتی مناقشات زیادی در میان اندیشمندان، سیاستمداران و محققان کشورها و مجامع مختلف جهان دربارۀ چگونگی روبرو شدن این کشورها، به ویژه کشورهای پیرامونی و در حال توسعۀ دنیا با پدیدۀ غالب جهانی شدن در گرفته و هر یک به فراخور موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش واکنش‌های متفاوتی در برابر آن نشان داده و اقداماتی نیز کرده‌اند. به طور طبیعی، کشورهای کانونی و پیشرفتۀ جهان، به خصوص کشورهای غربی و بالاخص آمریکا، به عنوان به وجود آورندگان و پشتیبانان این جریان، به شدت آن را پی گرفته و به دنبال گسترش آن بوده‌اند. شماری از کشورها به خصوص کشورهای کوچک و با سابقۀ تمدنی و فرهنگی کمتر نیز با کمترین مقاومت و تردیدی خود را کاملاً در مسیر این جریان قدرتمند جهانی قرار داده و چشم انداز کلان خود را متناسب با آن ترسیم کرده‌اند و اتفاقاً از مواهب آن نیز بهره‌مند شده‌اند. اما شماری از کشورهای دارای پیشینۀ تمدنی و فرهنگی غنی‌تر که به لحاظ سیاسی نیز به دنبال استقلال عمل بیشتری بوده‌اند، کوشیده‌اند با تأمل و احتیاط بیشتری با این مسئلۀ ناگزیر امروز خود مواجه شوند؛ نه کاملاً تسلیم آن شوند و نه یکسره در برابرش بایستند، چرا که نه وانهادگی و بی‌عملی در برابر چنین موجی منطقی و مطلوب است و نه ایستادگی در مقابل آن عقلانی و حتی ممکن. ایران نیز در مقام کشوری با پیشینۀ پرافتخار فرهنگی و تمدنی کوشیده است با مطالعۀ ابعاد مختلف این مسئله، نحوۀ مواجهه‌اش را با آن مشخص سازد. کتاب حاضر که حاصل تحقیقی است در این زمینه، در سال 1392 در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تحت عنوان «جهانی شدن، زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی» انجام شده تا نشان دهد که ایران با این پیشینۀ پرافتخار و غنی فرهنگی و تمدنی می‌تواند با استفاده از این اندوخته و سرمایۀ عظیم برای حضور مؤثر در عرصۀ بین‌المللی آماده شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی در جهت جهانی کردن جنبه‌های انسانی و معنوی فرهنگ، زبان و ادبیات خود گام بردارد و چندان نگران پیامدهای منفی پدیدۀ جهانی شدن نباشد. در بخشی از کتاب شعر و ادب پارسی پشتوانه فرهنگی ایرانیان در عصر جهانی شدن می‌خوانیم: صرف‌نظر از شیوۀ تحلیل نسبت میان هویت و جهانی‌ شدن، در برخی از شناخته شده‌ترین نظریه‌های اجتماعی معاصر این دو مفهوم در پیوند با یکدیگر محور تحلیل و تبیین مهم‌ترین جریان‌های اجتماعی امروز قرار گرفته‌اند. از میان نظریه‌پردازان مشهور، مانوئل کاستلز و رولاند رابرستون از جمله کسانی هستند که طرح نظری خود را حول محور پیوند میان جهانی‌شدن و هویت بنا کرده‌اند. کاستلز در کتاب قدرت هویت و رابرتسون در کتاب جهانی‌ شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی مسائل عمده جهان ما و نیروهای اصلی پویش آن را با رجوع به رابطۀ بین جهانی ‌شدن و هویت تحلیل کرده و توضیح داده‌اند. هر یک از این دو نظریه‌پرداز ملازمت جهانی‌ شدن و هویت را به شیوۀ متفاوت ارزیابی کرده‌اند؛ اما هر دوی آن‌ها بر قدرت هویت تأکید کرده و آن را پایۀ پویایی‌های کنونی عرصۀ جهانی قرار داده‌اند. کاستلز هویت را در چارچوب نیروهای مقاومت در برابر جهانی ‌شدن مفهوم‌بندی می‌کند، در حالی‌ که رابرتسون، هویت را در زمره نیروهای اصلی پویایی جهانی شدن تحلیل کرده است. کاستلز معتقد است که زندگی امروز ما در عمده‌ترین وجوه خود با دو جریان متضاد جهانی‌ شدن و هویت شکل می‌گیرد و در دهه‌های پایانی قرن بیستم همراه با انقلاب فنّاوری، تغییر شکل سرمایه‌داری و فروپاشی شوروی سابق این موج‌های نیرومند هویت‌های جمعی بود که جهان ما را به لرزه درآورده است. در برابر مظاهری چون تجدید ساختار سرمایه‌داری، شبکه‌بندی سازمانی، اطلاعات‌گرایی کنترل شده و پدرسالاری، جنبش‌های مقاومت نیرومندی بروز کرده‌اند که جهانی‌ شدن و درواقع سرمایه‌داری جهانی را به چالش کشید‌اند. بنیادگرایان دینی، ملی‌گرایان، محلی‌گرایان، طرفداران حقوق زن و مدافعان محیط زیست، فاعلان (سوژه‌های) نوظهور در عصر اطلاعات هستند که سنگربندی در برابر جهانی ‌شدن را شکل داده‌اند.فهرست مطالب فصل اول: کلیاتجهانی شدنهویتهویت ملیفرهنگزبانادبیاتفصل دوم: جهانی شدن، ادبیات و هویت ملیمقدمهنگرش مفهومی به جهانی شدنپیشینۀ جهانی شدنجهانی شدن / جهانی‌سازیموافقان و مخالفان جهانی شدنجهانی شدن و سلطۀ فرهنگینقد دیدگاه سلطۀ فرهنگیگونه‌های حیات فرهنگی در فرایند جهانی شدنجهانی شدن و زبان و ادبیاتجهانی‌ شدن و هویتجهانی‌ شدن و پارادوکس هویتجهانی شدن و پارادایم نوستالوژیک هویتجهانی‌ شدن و الزامات هویتجهانی شدن و هویت ملیجهانی شدن و بحران هویت ملىهویت‌یابی‌ ملی‌ در دنیای‌ امروزفصل سوم: جلوه‌هایی از هویت ملی ایرانی در شعر پارسیمقدمهشاهنامهمثنوی معنویبخش نخست: مثنوی معنوی- دفتر اولبخش دوم: مثنوی معنوی دفتر دومبخش سوم: مثنوی معنوی دفتر سومبخش چهارم :مثنوی معنوی دفتر ششمدیوان حافظفصل چهارم: جمع بندی و سخن پایانیمقدمهشاهنامۀ فردوسیمثنوی معنویدیوان حافظاندیشه و سخن انسانی و مانا از دیدگاه فردوسی، مولانا و حافظسخن پایانیفهرست منابع

more_vert مقاله هویت بشری نبی در اندیشه متکلمان امامیه

ادامه مطلب

closeمقاله هویت بشری نبی در اندیشه متکلمان امامیه

مقاله علمی و پژوهشی " هویت بشری نبی در اندیشه متکلمان امامیه" مقاله ای است در 18 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نبی، هویت بشری، امکان وحی، عصمت، اختیار، اسوه بودن پیامبران پرداخته شده است چکیده مقاله پس از اصل توحید، «نبوت» جایگاه ویژه و نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام فکری و اندیشه‌ دینی دارد. متکلمان مسلمان در مقام تبیین مفهوم نبی، به مؤلفه‌هایی چون هویت بشری، هویت واسطه‌ای و هویت اِخباری نبی اشاره کرده‌اند. متکلمان امامیه، بیش از متکلمان معتزلی و اشعری، به تعریف نبی اهتمام داشته‌اند و ازاین‌رو این مؤلفه‌ها در آثار کلامی امامیه با صراحت بیشتری واکاوی شده است. در این میان، تصریح متکلمان مسلمان در تبیین هویت نبی، به «بشر بودن» او، بیان‌کننده اهمیت این بُعد از حقیقت نبوت است. سر توجه ایشان به این هویت بشری، ازآن‌رو است که بشر بودن پیامبران، با بسیاری از مسائل کلامی در حوزه «نبی» و «نبوت»، ملازم و مرتبط است؛ از جمله: «امکان وحی الهی به پیامبران»، «برتری پیامبران بر فرشتگان»، «امکان عصمت پیامبران»، «رویکرد اختیارگرایانه در عصمت پیامبران» و «اسوه و الگو بودن پیامبران». دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هویت بخشی سازمانی و رضایت شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هویت بخشی سازمانی و رضایت شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" هویت بخشی سازمانی و رضایت شغلی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هویت بخشی سازمانی، ترک شغل ، رفتار شهروندی و رضایت شغلی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

ادامه مطلب

closeکتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

در کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)، تالیف محمد پورکار، کوشش گردیده که دانشجویان علوم اجتماعی با حوزه‌ها و مفاهیم اساسی جامعه شناسی آشنا گردند و برای آزمون کنکور کارشناسی ارشد و آزمون‌های داخلی دانشگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند. حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌شناسی از گسترده‌ترین بخش‌های رشته علوم اجتماعی و به‌ ویژه گرایش جامعه‌شناسی است؛ از آنجایی‌ که در کنکور کارشناسی ارشد، مطالعه کتب حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌شناسی - با وجود ضرورت اما گستردگی و تنوع آن زمان‌بر است. از این رو محمد پورکار، نوسندۀ این کتاب، چکیده و تست‌هایی مهم و استاندارد از این منابع را در 2 بخش (2 کتاب جداگانه) برای آسان‌‌سازی مطالعه و درک مفاهیم اساسی این حوزه‌ها تالیف نموده که هر بخش شامل 9 فصل جامعه‌شناسی است و هر یک از فصل‌ها شامل چکیده مطالب اصلی و 100 تست تالیفی (مجموعاً 900 تست) همراه پاسخنامه است. دانشجویان مربوطه می‌توانند جهت خودآزمایی خود با تست‌های کتاب حاضر، به دانسته‌های خود در بخش حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌ شناسی بیافزایند. این کتاب در آسان‌‌سازی مطالب، انتقال مفاهیم و تحکیم آموخته‌ها برای دانشجویان عزیز، گامی محکم است. در بخشی از کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) می‌خوانیم: واژه ارتباط (communication) از ریشه لاتین به معنای اشتراک گرفته شده‌ است و در فارسی به معنای پیوستگی، بستگی و پیوند کاربرد دارد. واژه ارتباط در دایره‌‌المعارف عمومی فیشر چنین تعریف شده‌ است: «ارتباط در مفهوم گسترده آن، برای بیان هر نوع انتقال اطلاعات به کار می‌رود.» از ارتباط تعاریف دیگری نیز آمده‌است که عبارتند از: ادوین اِمِری: ارتباط عبارت از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتار انسانی از یک فرد به شخص دیگر است. رشیدپور: ارتباط را جریانی می‌داند که طی آن، دو نفر یا بیشتر از طریق کاربرد پیام‌هایی که معنایشان برایشان یکسان است به تبادل افکار، احساسات، نظرها و عقاید خود می‌پردازند. ویلبر شرام: مفهوم ارتباط در واقع هماهنگ‌شدن فرستنده و گیرنده در رابطه با یک پیام ویژه است. ژان مزون نو: ارتباط به معنای وسیع، مبادله پیام‌هاست و با الهام از مدل لاسول، هفت پرسش را مطرح می‌کند:1-چه کسی می‌گوید؟2-چه می‌گوید؟3-به چه کسی می‌گوید؟4-کجا می‌گوید؟5-چگونه می‌گوید؟6-برای چه می‌گوید؟7-با چه تاثیری می‌گوید؟ جرج جرنبر: ارتباط را به مفهوم کنش متقابل اجتماعی براساس پیام می‌داند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: مبانی جامعه‌شناسی (چکیده)1/1- مقدمه2/1- پژوهش جامعه‌شناختی و روش‌های آن3/1- فرهنگ4/1- منزلت و نقش5/1- اجتماعی‌ شدن و شخصیت6/1- گروه‌های اجتماعی7/1- نهادهای اجتماعی8/1- خانواده9/1- نظارت اجتماعی10/1- انحرافات اجتماعی11/1- طبقات اجتماعی12/1- تحرک اجتماعی13/1- جمعیت و بوم‌شناختی14/1- اجتماع روستایی و اجتماع شهری15/1- رفتار جمعی16/1- سازمان‌های رسمی17/1- قدرت اجتماعی18/1- جنبش‌های اجتماعی19/1- دگرگونی اجتماعیتست‌های فصل 1- مبانی جامعه‌شناسیپاسخنامه فصل 1- مبانی جامعه‌شناسیفصل 2: جامعه‌شناسی عمومی (چکیده)1/2- اصول و کلیات 2/2- سیر تحول جامعه‌شناسی3/2- روش‌های تحقیق در جامعه‌شناسیتست‌های فصل 2- جامعه‌شناسی عمومیپاسخنامه فصل 2- جامعه‌شناسی عمومیفصل 3: جامعه‌شناسی گیدنز (چکیده)1/3- مسائل و دیدگاه‌ها2/3- فرهنگ و جامعه3/3- اجتماعی‌ شدن و دور زندگی4/3- همنوایی و کجروی5/3- قشربندی و ساخت‌ طبقاتی6/3- سیاست، حکومت و دولت7/3- نهادهای اجتماعی: خانواده، خویشاوندی و ازدواجتست‌های فصل 3- جامعه‌شناسی گیدنزپاسخنامه فصل 3- جامعه‌شناسی گیدنزفصل 4: تغییرات اجتماعی (چکیده)1/4- مسائل جامعه‌شناسی تاریخ‌گرا2/4- عوامل مسلط تغییر اجتماعی از نظر جامعه‌شناسان3/4- کارگزاران (نخبگان) تغییر4/4- جنبش‌های اجتماعی5/4- صنعتی‌شدن، توسعه و نوسازی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی6/4- سیستم استعماری و استعمارزدایی7/4- فرایند انقلابیتست‌های فصل4- تغییرات اجتماعیپاسخنامه فصل 4- تغییرات اجتماعیفصل 5: جامعه‌شناسی آموزش و پرورش (چکیده)1/5- کلیات2/5- آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعی3/5- کارکردهای آموزش و پرورش4/5- جامعه‌پذیری5/5- پرورش سیاسی6/5- آموزش و پروش و تغییر اجتماعی7/5- آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی8/5- رویکردها و نظریه‌های جامعه‌شناختی آموزش و پرورشتست‌های فصل 5- جامعه‌شناسی آموزش و پرورشپاسخنامه فصل 5- جامعه‌شناسی آموزش و پرورشفصل 6: جامعه‌شناسی خانواده (چکیده)1/6- مفاهیم اساسی2/6- نظریات مربوط به تکوین و تحول خانواده3/6- معیارهای طبقه‌بندی خانواده4/6- کارکردهای خانواده5/6- خویشاوندی6/6- نظام‌های خویشاوندی7/6- شبکه‌های خویشاوندی8/6- ازدواج و طلاق9/6- نظام‌های زناشویی10/6- همسرگزینی و همسان‌گزینیتست‌های فصل 6- جامعه‌شناسی خانوادهپاسخنامه فصل 6- جامعه‌شناسی خانوادهفصل 7: جامعه‌شناسی توسعه (چکیده)1/7- تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن2/7- پیشگامان توسعه3/7- نظریه‌های جامعه‌شناسی توسعه6/7- فرایند توسعه در ایرانتست‌های فصل 7- جامعه‌شناسی توسعهپاسخنامه فصل 7- جامعه‌شناسی توسعهفصل 8: جامعه‌شناسی انقلاب (چکیده)1/8- مقدمه و فرانگرش2/8- ابعاد تحول انقلابی3/8- تئوری‌ها ومدل‌های تحلیل انقلاب4/8- مدل و تئوری مارکس درباره انقلاب5/8- تئوری‌های مارکسیستی انقلاب6/8- رویکرد کارکردگرایانه در زمینه انقلاب7/8- تئوری جامعه توده‌وار8/8- رویکردهای روان‌شناسانه در زمینه انقلابتست‌های فصل 8- جامعه‌شناسی انقلابفصل 9: جامعه‌شناسی ارتباطات (چکیده)1/9- دیدگاه‌هایی پیرامون مفهوم ارتباط2/9- پیشینه پژوهش در زمبنه ارتباطات سیاسی3/9- دیدگاه‌های پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی4/9- نقش وسایل ارتباط جمعی5/9- اثرات وسایل ارتباط جمعیتست‌های فصل 9- جامعه‌شناسی ارتباطاتپاسخنامه فصل 9- جامعه‌شناسی ارتباطاتمنابع و مآخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ساخت هویت آنلاین و کاربران فیس بوک

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ساخت هویت آنلاین و کاربران فیس بوک

مقاله علمی و پژوهشی" ساخت هویت آنلاین و کاربران فیس بوک " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ساخت هویت آنلاین و کاربران فیس بوک، شبکه اجتماعی ، پروفایل فیس بوک ، خودابرازی ، رفتار فیس بوکی و قدرت حذف اطلاعات اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.