جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظریات ارتباطات توسعه و چندگانگی فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظریات ارتباطات توسعه و چندگانگی فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" نظریات ارتباطات توسعه و چندگانگی فرهنگی " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نظریات ارتباطات توسعه و چندگانگی فرهنگی ، نظریات توسعه ، نظریه نوسازی ، پارادایم نوسازی ، نظریه نشر نوآوری ، بازاریابی اجتماعی و پارادایم وابستگی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی روایت تاریخ درمطالعات فرودستان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی روایت تاریخ درمطالعات فرودستان

مقاله علمی و پژوهشی" روایت تاریخ درمطالعات فرودستان " مقاله ای است در 23 صفحه با 29 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات روایت تاریخ درمطالعات فرودستان ، پسا استعمارگری ، فرودست ، نظریات گرامشی ، نظریات فوکو و نظریات اسپیواک مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مبانی نظریه‌پردازی در تعیین قلمرو دین

ادامه مطلب

closeمقاله مبانی نظریه‌پردازی در تعیین قلمرو دین

مقاله علمی و پژوهشی " مبانی نظریه‌پردازی در تعیین قلمرو دین" مقاله ای است در 16 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قلمرو، دین، نظریه، مبانی نظری پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله اصلی این نوشتار بیانِ بایسته‌ها در چگونگی تولید یک نظریه در حوزۀ قلمرو دین می‌باشد. روش این مقاله نیز اسنادی ـ تحلیلی و براساس بررسی روشی نظریات مختلف در این حوزه می‌باشد. با بررسی صورت گرفته، مشخص می‌شود که در تولید و تبیین نظریات مختلف در حوزه قلمرو دین می‌بایست دو ساحت دین‌پژوهی مد نظر قرار گیرد؛ ابتدا می‌بایست براساس ارائه یک چارچوب استاندارد، بستر نظری اطلاق دین تبیین گردیده و در آن چارچوب دین مدنظر خویش را تبیین نماید. سپس می‌بایست موضع نظریه‌پرداز در آن دسته از مبانی نظری که در مسئله قلمرو دین دخیل هستند نیز روشن گردد و از این رهگذر، منشأ تفاوت نظریات موجود در حوزۀ قلمرو دین تبیین صورت پذیرد. این امر علاوه بر فهم هندسۀ نظریات مطروحه، اتخاذ رأی و داوری در این مسئله را نیز برای مخاطبین این نظریات، تسهیل می‌گرداند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

ادامه مطلب

closeمقاله نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

مقاله علمی و پژوهشی " نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور" مقاله ای است در 23 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  خواجه‌نصیر؛ نتیجه‌گرایی؛ تکلیف‌گرایی؛ اخلاق فضیلت‌محور؛ سعادت پرداخته شده است چکیده مقاله نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیرالدین طوسی، یکی ازنظریات هنجاری بسیار مهم در اخلاق فلسفی اسلامی است. به‌روزرسانی این نظریه و مشخص کردن نسبت آن با نظریات هنجاری در فلسفۀ اخلاق معاصر، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف ما از این پژوهش، این است که با معرفی نظریات هنجاری اصلی در فلسفۀ اخلاق معاصر، نسبت نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را با هریک از آن‌ها مشخص کنیم تا معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی در نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر مشخص شود. چنین کاری ضمن به‌روزرسانی نظریۀ اخلاقی وی، استفاده از این نظریه را در اخلاق کاربردی امکان‌پذیر می‌کند. یافته‌های این پژوهش نمایانگر این است که نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر  با هرسه نظریۀ نتیجه‌گرایی، تکلیف‌گرایی و اخلاق فضیلت‌محور نسبت دارد؛ اما عناصر اخلاق فضیلت‌محور در نظریۀ وی غلبه دارد؛ پس می‌توان گفت نظریۀ هنجاری خواجه‌نصیر قرائتی از اخلاق فضیلت‌محور است. تلاش کردیم با روش تحلیلی، نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را ازحیث معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی بررسی و نسبت عمیق آن را با اخلاق فضیلت‌محور مشخص کنیم.  عنوان مقاله [English] The Relationship between Nasir al-Din al-Tusi’s Moral Theory and the Normative Theories in Contemporary Moral Philosophy with an Emphasis on Virtue Ethics چکیده [English] The moral theory of Nasir al-Din al-Tusi is an important normative theory in the Islamic philosophical ethics. It is important to update this theory and specify its relationship with other normative theories in contemporary moral philosophy. Introducing the principal normative theories in contemporary moral philosophy, the present study specifies the relationship between the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi and these contemporary ones, so that we can find the evaluation criterions for moral values in Nasir al-Din al-Tusi’s moral theory. In this way, his moral theory will be updated, which makes it possible to use this theory in applied ethics. Our findings show that Nasir al-Din’s moral theory has relationships with all three kinds of consequentialism, deontological ethics and virtue ethics. However, there are more elements of virtue ethics in his theory, so that we can say that the normative theory of Nasir al-Din al-Tusi is a version of virtue ethics. We have explained the evaluation criterions for moral values in the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi. کلیدواژه‌ها [English] Nasir al-Din al-Tusi, Consequentialism, Deontological Ethics, Virtue Ethics, Happiness دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی ادله نقلی ثبوت لوازم حیات برزخی در منابع اهلِ‌سنت

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی ادله نقلی ثبوت لوازم حیات برزخی در منابع اهلِ‌سنت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ادله نقلی ثبوت لوازم حیات برزخی در منابع اهلِ‌سنت" مقاله ای است در 16 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  برزخ، اماته، ملکین، لوازم حیات برزخی، وهابیت پرداخته شده است چکیده مقاله پیدایش گروه‌های تکفیری در کشورهای اسلامی موجب اشاعه اندیشه‌های افراطی و ناصواب آنان نیز شده است. یکی از اساسی‌ترین اعتقادات این گروه، انکار لوازم حیات برزخی مانند شفاعت، استغاثه و توسل به اولیای الهی می‌باشد. با اینکه اصل وجود حیات برزخی، به‌عنوان یک اصل مهم قرآنی، مورد پذیرش قرار گرفته است لذا با اثبات حیات برزخی، لوازم و آثار آن نیز اثبات خواهد شد؛ با این وجود، وهابیت برخلاف دیدگاه‌های بزرگان اهل‌سنت، منکر این موضوع گشته‌اند و چنین اعمالی را از مظاهر شرک و کفر تلقی نموده‌اند. این پژوهش با مطالعه‌ای اسنادی ـ تحلیلی در منابع اهل سنت، درصدد تبیین نظریات بزرگان اهل‌سنت راجع‌به موضوع لوازم حیات برزخی می‌باشد. براساس این کاوش، ادعای وهابیت مبنی بر انکار لوازم حیات برزخی، برخلاف ظاهر آیات قرآنی‌، روایات معتبر و نظریات بزرگان اهل سنت می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آیه و ان یکاد در تفاسیر مختلف

ادامه مطلب

closeمقاله آیه و ان یکاد در تفاسیر مختلف

مقاله آیه و ان یکاد در تفاسیر مختلف که توسط استادیار دانشگاه ایلام در ۱۵ صفحه و با ۵۴ عنوان فهرست منابع منتشر شده است به موضوعات مهمی از جمله چشم زخم ، شان نزول ، مفهوم شناسی ، بیان نظریات تفسیری وسنجش آرا به صورت بررسی تطبیقی در تفاسیر المیزان فی تفسیر القرآن و فی ضلال القرآن می پردازد

more_vert مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف ‌کننده " مقاله ای است در 24 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رفتار مصرف کننده، اخلاق بازاریابی، رفتار اخلاقی مصرف کننده سودگرایی اخلاقی، تکلیف گرایی اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله با توسعه روزافزون نقش و اهمیت بکارگیری اصول اخلاقی در کسب و کار، حجم زیادی از مطالعات و تحقیقات مدیریت در سالهای اخیر به موضوع اخلاق در مدیریت پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده و تحلیل این عوامل بر اساس نظریات اخلاقی معاصر می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه¬های زنجیره‌ای شهرستان کرمانشاه می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان می دهد عوامل جمعیت شناختی، عوامل اجتماعی، روانشناختی و باورهای دینی بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده موثر هستند که در این میان عوامل فرهنگی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در بروز رفتار اخلاقی در مصرف‌کنندگان دارد. در نهایت نیز تاثیر این عوامل بر مصرف کننده از منظر فلسفه اخلاق و نظریات اخلاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

ادامه مطلب

closeکتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی، تالیف فاطمه رمضانی، درباره رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی است که مستلزم صرف هزینه‌های مختلفی هست و تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده است. این هزینه‌ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می‌توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیر قراردادی مورد بحث قرار می‌گیرد. نظر به این‌ که خسارات مذکور از توابع دادرسی است در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. با توجه به ماده 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم است را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیر محق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می‌آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می‌شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که حتی بعد از صدور حکم قطعی هم بتوان دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را در دادگاهی که دادخواست دعوای اصلی مطرح شده است را مطرح نمود چه آن‌که دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوای اصلی از کم و کیف دعوا اطلاع بیشتری دارد و در این مورد می‌تواند رأی بهتر و عادلانه‌تری صادر نماید. با بررسی محاکم در کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی، در می‌یابیم که از دعاوی مهمی که قابل طرح است دعاوی مربوط به خسارات ناشی از دادرسی است. کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی پس از ارائه تعریف و قلمرو خسارات دادرسی، شرایط مطالبه و آیین رسیدگی به آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی اثبات نموده و نظر فقها و حقوق‌دانان را نیز ذکر نموده است. نظر اکثریت حقوقدانان و فقها بر این بوده است که مبنای خسارات دادرسی قاعده تسبیب است و در هر صورت با تقاضای خواهان قابل مطالبه است و شرایط مطالبه خسارات دادرسی و آیین رسیدگی به آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی به آیین رسیدگی به خسارات دادرسی پرداخته و آراء دادگاه‌ها و رویه قضایی و نظریات مشورتی که در این مورد صادر شده، نقل نموده است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات (مفاهیم، پیشینه، مبانی)فصل دوم: قلمرو خسارات دادرسی در حقوق ایرانفصل سوم: شرایط تحقق و آیین رسیدگی به دعوای خسارات دادرسیفهرست منابع

more_vert کتاب گذری بر اختلالات یادگیری

ادامه مطلب

closeکتاب گذری بر اختلالات یادگیری

کتاب گذری بر اختلالات یادگیری نوشته‌ی مقداد جوانشیری قاسم آبادی و فاطمه خفاجه، مشکلات گروهی از کودکان و دانش‌آموزانی که اختلالاتی در یادگیری دارند را بررسی می‌کند. اختلالات یادگیری اصطلاحی کلی است که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و استفاده از توانایی‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، استدلال یا محاسبات ریاضی و... نشان داده می‌شود. این مشکلات تأثیرات دائمی روی افراد می‌گذارد و حوزه‌هایی همچون سلامت، بهداشت روانی و روابط بین شخصی را دربرمی‌گیرد. همان‌طور که مشخص است تأثیراتش خیلی بیشتر از خواندن، نوشتن و حساب کردن می‌باشد. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی شاخه‌ی اختلالات یادگیری است. نکته‌ی مهمی که در زمینه‌ی این اختلال‌ها وجود دارد این است که اگر به موقع تشخیص داده شود می‌تواند موفقیت چشمگیری در زندگی این افراد ایجاد نماید. اگر کودکان و نوجوانان در جهان پیشرفته و پیچیده‌ی امروز نتوانند یاد بگیرند، نمی‌توانند خوب زندگی کنند زیرا یادگیری ابزار عمده‌ی سازگاری انسان با محیط در حال تغییر خود است. چندین نسل پیش مردم بدون یادگیری آموزشگاهی از عهده‌ی مشاغل مختلف، تجارت و امور اجتماعی بر می‌آمدند، اما در دنیای امروز چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. در بخشی از کتاب گذری بر اختلالات یادگیری می‌خوانیم: ما اینک به عصر فناوری پا گذاشته‌ایم و این امر خواه و ناخواه بر چگونگی یادگیری کودکان خردسال تأثیر گذاشته است. وقتی به کودکان خردسال دچار اختلال فرصت‌هایی برای استفاده از رایانه داده می‌شود، این تجربه‌ها به جزء مکملی در رشد کلی آن‌ها بدل می‌شود. رایانه با اعطای قدرت استقلال و کنترل به کودکانی که نیازهای ویژه دارند تأثیر سحرآمیز بر آن‌ها می‌گذارد. برای کودکان استثنایی ارزش رایانه ممکن است بیشتر از کودکان دیگر باشد. باید اذعان کرد که رایانه مردم عادی را قادر می‌سازد کارهایی فوق العاده انجام دهند؛ اما برای کودکی که نیازهایی ویژه دارد، رایانه حتی کار مهم‌تری انجام می‌دهد: رایانه کودکان استثنایی را قادر می‌سازد که کارهای عادی انجام دهند. تجهیزات جنبی اختیاری به ویژه برای کودکان خردسال بسیار مفید است. فهرست مطالبمقدمهتعاریفتاریخچه اختلالات یادگیریپژوهش‌های در مورد اختلالات یادگیرینظریات مرتبط با اختلال ویژه در یادگیریاول- نظریات رشدیکاربرد نظریات رشدی در اختلال ویژه در یادگیریدوم- نظریات رفتاریسوم- روش شناختیکاربرد روانشناسی شناختی در اختلال ویژه در یادگیریویژگی‌های کودکان با اختلال ویژه در یادگیریعلل احتمالی اختلال ویژه در یادگیریطبقه‌بندی اختلالات ویژه در یادگیریتیزهوشان با اختلالات یادگیریویژگی‌های دانش‌آموزان باهوش دارای اختلال یادگیریراهبردهای آموزش برای دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری باهوشهوش‌های چندگانه و اختلالات یادگیریاختلال بیش فعالی / کم توجهیویژگی‌های معلم اختلالات ویژه در یادگیریمدرسه و والدین کودک با اختلال ویژه در یادگیریتوصیه به والدین کودکان با اختلالات ویژه در یادگیریارزیابی کودکان با اختلالات ویژه در یادگیریمطالعات مغزیارتباط نوشتاری در نظام یکپارچۀ زباناختلال در ریاضیاترفتار اجتماعی و هیجانیپیامدهای اختلالات خواندننارساخوانیلکنت در میان کودکاننقش بازی در درمان اختلالات یادگیریمطالعات تشریحی مغز مرده در افراد نارسا خوانعلوم اعصاب و مطالعه مغزوجوه هشت گانه مغز انساناختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزیدشواری در انجام دادن تکالیف تحصیلی و یادگیرینقش معلم در اجرای موفق‌تر برنامه‌های درسییادگیری مبتنی بر مغزتئوری‌های شناخت مغز و آموزشفعالیت‌های یادگیریمشکلات زبانی دانش‌آموزان دچار اختلالات یادگیریاختلالات زبانیالگوهای برنامۀ درسی دورۀ اول کودکیالگوهای ترکیبی برنامۀ درسی دورۀ اول کودکیاستفاده از فناوری برای کودکان خردسال دچار اختلالآموزش بالینیطبقه‌بندی روش‌های تدریسروش‌های مبتنی بر تحلیل دانش‌آموزروش‌های مبتنی بر تحلیل برنامۀ درسیروش‌های مبتنی بر تحلیل محیطمفاهیم ضمنی نظام طبقه‌بندیمنابع و مآخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه طنز در مطبوعات ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه طنز در مطبوعات ایران

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه طنز در مطبوعات ایران " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه طنز در مطبوعات ایران ، نظریات طنز ، نظریه کارناوال ، نظریه مسئولیت اجتماعی و مصاحبه عمقی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی عصب شناسی شناختی و مطالعات سینمایی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی عصب شناسی شناختی و مطالعات سینمایی

مقاله علمی و پژوهشی" عصب شناسی شناختی و مطالعات سینمایی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به عصب شناسی شناختی و مطالعات سینمایی ، نظریات سینمایی ، کنترل شناختی ، سنجش همبستگی و درگیرسازی جمعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رسانه ملی و الگوی حکمرانی پایداری

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رسانه ملی و الگوی حکمرانی پایداری

مقاله علمی و پژوهشی" رسانه ملی و الگوی حکمرانی پایداری " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رسانه ملی و الگوی حکمرانی پایداری ، نظریات حکمرانی ، حکمرانی خوب ، حکمرانی پایداری و رسانه های جمعی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی

ادامه مطلب

closeکتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی

  کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی اثر ژوپین ایزدی سنگ بنای اولیه نگرش و بیان متخصصین این رشته را نشان می‌دهند. ارائه یک نظریه در پی سال‌ها تحقیق و آزمون آن در مدل‌های مختلف صورت می‌پذیرد و پایداری و استحکام آن در طی زمان در وقایع و مواقع مختلف، خود را متبلور می‌سازد. بنیاد اندیشه در هر رشته‌ای بر فلسفه و جهان‌بینی صاحبان ارائه دهنده نظریه‌های آن استوار است که از چه منظری به جهان و انسان می‌نگرند. رشته جرم‌شناسی رشته‌ای علمی و کودک، در مقایسه با بسیاری دیگر از رشته‌های کهن‌سال دانشگاهی است. اما این کودک به‌سرعت بالغ گردید و صاحب‌نظران بزرگی در آن عرض اندام نمودند و از رشته‌های متعددی چون روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، حقوق و حتی خارج از حیطه رشته‌های علوم انسانی از رشته‌هایی چون پزشکی وام‌ها گرفتند و امروز در بین نظریات مطرح در جرم‌شناسی به نظریاتی بر می‌خوریم که سن آن‌ها بیشتر از جرم‌شناسی است و ارائه دهنگان آن شاید تولد رشته‌ای چون جرم‌شناسی را حتی تصور نمی‌نمودند. هر کدام از نظریات مطرح در کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی (criminology theories important theories in criminology) تحقیقات عدیده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند اما در اینجا بسیار خلاصه گردیدند و این به منزله کم اهمیت بودن آن‌ها نیست بلکه هدف جای دادن آن‌ها در تعداد صفحات محدود این کتاب است. در بخشی از کتاب نظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی می‌خوانید: جرم‌شناسان ضریب هوشی شفاهی و غیر‌شفاهی بزهکاران را از هم تفکیک کردند و مشاهده کردند که در خصوص معیار شفاهی یا حضوری مشکلات هوشی این افراد، بزهکاران، زودتر نمود پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از طریق صحبت کردن نشان می‌دهند که فکر انتزاعی ندارند و شکل‌گیری مفاهیم در ذهن آن‌ها بسیار مشکل انجام می‌شود و ناتوان از محاسبه روابط علت و معلولی عمل و نتیجه‌شان هستند و یک واقعه را به علل وقوع آن واقعه ربط دهند و قادر نیستند که یک عملیات برنامه‌ریزی شده را انجام دهند. لذا یک فکر انتزاعی و مجرد آن‌ها را به سوی ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه مکرر سوق می‌دهد چون دارای یک تفکر شفاف و روشن نیستند و نمی‌توانند رابطه علیت را برقرار کنند و از طرف دیگر نمی‌توانند از عوامل و عواقب گذشته فعل خود برای افعال آینده خود درس بگیرند و به مجازات‌های آینده فکر نمی‌کنند و بیشتر به نتایج فوری عمل و آنی آن توجه دارند تا به مجازات و رنج ناشی از ارتکاب بزه. مثلا آن نیازی که احساس می‌کنند مثل گرسنگی آن‌چنان نیرویی در آن‌ها به وجود می‌آورد که از هر طریق آن نیاز باید برآورده شود بدون این که قادر باشد نتایج عمل خود را بازنمایی نماید و در زمانی که می‌خواهد عمل را انجام دهد آن مجازات و ضمانت اجرا را لمس نمی‌کنند و فقط نتیجه حاصل از عمل را لمس می‌کنند. پس مجازات برای آن‌ها حالت بازدارندگی را ایجاد نمی‌کند. یک بزهکار مزمن هرگز خود را در زندان در لحظه ارتکاب عمل تصور نمی‌کند و پاداش و لذت فوری حاصل از عمل جای فضای آگاهی و شعور وی را اشغال می‌کند و اصلاً مجازات در ذهن وی وارد نمی‌شود. فهرست مطالب مقدمهپیشینه جرم‌شناختیعلوم جرم‌شناختینظریه‌های جرم‌شناختینظریات عدم آموزش صحیحنظریه طبقات بزهکارینظریه آمار جنایینظریه کثرت جرم در حیات مجرمانهنظریه جرم‌شناسی واکنش اجتماعینظریه مهندسی جرم‌شناسینظریه رقم سیاه در جرم‌شناختینظریه لاکاسانی درتولد و گسترش جامعه‌شناسی جنایینظریه فری در تولد و گسترش جامعه‌شناسی جنایینظریه هرم نیازهای مازلونظریه نقش پرخاشگرینظریه برچسب‌زنی یا تعامل‌گرانظریه جرم‌شناسی رادیکالنظریه جرم‌شناسی بزه دیده‌شناسینظریه بکاریانظریات سیاست جنایینظریه مدت حیات مجرمانهنظریه بزهکاری مزمننظریه دمدمی مزاج و متغیر بودن بزهکاران مزمننظریه شخصیت جنایی پیناتلنظریه هیرسچی - فردسوننظریه حالا و اینجانظریه اختلالات روانی بزهکاران مزمننظریه بهره هوشی پایین بزهکارنظریه بزهکاران غیر ارادینظریه عمل و اقدام جبران کننده بزهکارنظریه احساس بی‌عدالتی بزهکارنظریه تعامل شخصیت با موقعیتنظریه خلاء هنجاری و فرآیند جامعه‌پذیرینظریه میدان از کورت لویننظریه افسردگی تاپیرنظریه اسگود و همکارانشنظریه پیوند افتراقی ادوین ساترلندنظریه گلوکنظریه فرزندان طلاق جودیت والرستین و جون کلیصاحب‌نظران مطرح در جرم‌شناختی گسستگی خانوادهمنابع مورد استفادهنظریه‌های مطرح در جرم‌شناسی

more_vert مقاله خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

ادامه مطلب

closeمقاله خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

مقاله علمی و پژوهشی " خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی" مقاله ای است در 38 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زن؛ «وَ اضرِبُوهُنَّ »؛ قرآن؛ خشونت؛ تعارض خانوادگی پرداخته شده است چکیده مقاله با وجود آن که اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می‌کند، اما امروزه به دلیل داشتن برخی واژگان و عبارات متهم به تجویزخشونت علیه زنان شده است‌. یکی از این عبارات واژه «وَاضرِبُوهُنَّ » در آیه 34 سوره نساء است. به این دلیل مقاله حاضر باذکر نظرات جامعه‌شناسان در باب خانواده و خشونت خانوادگی و کج رفتاری اجتماعی به بررسی این عبارت با استفاده از واژه‌شناسی و ایجاد شبکه مفاهیم قرآنی و آیات و روایات تفسیری مربوطه اقدام کرده است‌. این مقاله با روش تحلیل محتوا و در راستای چارچوب نظری اسنادی به بررسی دیدگاه قرآن نسبت به زن و خانواده و قرینه‌های لفظی موجود در آیه و روایات تفسیری به تحلیل شرایط ضرب و نمادهای مخالفت قرآن با خشنوت علیه زنان اقدام کرده است. همچنین مغایرت واژه « وَاضرِبُوهُنَّ »را با بنیادهای نظریات جامعه‌شناسی در باب خشونت علیه زنان به اثبات رسانده و از نشوز مد‌نظر در این آیه با توجه به نظریات کج رفتاری اجتماعی تبیین جامعه‌شناسانه کرده است. نتایج نشان داد که گفتمان آیه متفاوت از گفتمانی است که در انتقادات از آن استفاده شده است؛ واژه مذکور به‌عنوان یک امر ارشادی، درپی تنظیم زندگی خانوادگی مخدوش شده بر اثر فقدان رعایت حدود خانواده‌ است؛ و در فرآیندی ترتیبی بعد از دو مرحله «فعظوهن»و« واهجروهن فی المضاجع »و فقدان پاسخگویی آن‌ها و در شرایط بسیار محدود و مشخص اجرایی است؛ تعبیر مبارک« فلا تبغوا علیهن سبیلا » و روایات مفسر واژه «وَاضرِبُوهُنَّ »‌، ازمخالفت قرآن با خشونت علیه زنان حکایت می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جهان نگری در شبکه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جهان نگری در شبکه اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی" جهان نگری در شبکه اجتماعی " مقاله ای است در 36 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جهان نگری در شبکه اجتماعی ، جهانی شدن ، فیس بوک ، فضای مجازی ، جهانی شدن مدرن ، جهانی شدن اولیه ، جهانی شدن ارتباطات و نظریات هابرماس اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert دفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته باستان شناسی سال 1396

ادامه مطلب

closeدفترچه سئوالات آزمون دکترای رشته باستان شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته باستان شناسی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه تاریخ ایلام ، تاریخ مادها ، تاریخ هخامنشی ، تاریخ اشکانی ، تاریخ ساسانی ، معماری و شهرسازی ، فنون و صنایع ،خطوط و کتابت،نظریات باستان شناسی ، فنون باستان شناسی،تاریخچه باستان شناسی و مبانی باستان شناسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert کتاب روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی

ادامه مطلب

closeکتاب روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی

کتاب روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی نوشته‌ی محمدرضا مفیدی، به مهم‌ترین مولفه‌های تحقیق در شهرسازی در سطح دانشگاهی که شامل تدوین طرح پیشنهادی یا پروپوزال، مبانی پژوهش شهری، فرآیند روش‌های تحقیق عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه‌ی شهری است، اشاره می‌کند. تحقیق از نظر لغت به معنی درست کردن و یافتن حقیقت است. در اصطلاح علمی یعنی اجرای روش‌های همراه با طرح و اندیشه که برای کشف حقیقت به کار می‌رود. در واقع روشی برای مطالعه منظم و سازمان‌یافته پدیده‌ها به منظور کشف رابطه بین آن‌ها و درک قوانین و قواعد کلی حاکم بر آن‌ها می‌باشد. بدیهی است هدف اصلی هر تحقیق، همانطور که در تعریف آمده جستجوی حقیقت و رسیدن به واقعیت است. بر همین اساس؛ وقتی می‌گوییم تحقیق می‌کنیم، می‌خواهیم اعلام نماییم که قصد یافتن رابطه یا روابطی در بین امور و یا توجیه مسئله‌ای را داریم و در صدد آن هستیم که برای سوال و مشکل خود پاسخ و راه حل پیدا کنیم! بنابراین هدف پژوهشگر کشف اصول و قواعد کلی و توضیح رابطه بین عوامل و پدیده‌های مورد مطالعه است. هنگامی که به معنا و مفهوم واژه شهری می‌اندیشیم، بی‌درنگ سیماهای شهری گوناگونی از قبیل ساختمان‌های بلند مرتبه درخشان، آزادراه‌های شلوغ و پر پیچ و خم، ساختمان‌های مخروبه و بدشکل، سکونتگاه‌های مرتفع، مواد زاید و پسمانده‌ها و زباله‌ها، پارک‌های محلی و در نهایت شهروندان در نظرمان تجسم می‌شود. این طور که به نظر می‌رسد تفاوت‌های شدید فرهنگی در این سیماهای شهری، که ناشی از وجود فرهنگ‌های گوناگون آفریقایی، آسیایی، اروپایی و آمریکایی است، وجود دارد. این واقعیت حاکی از تنوع زندگی شهری و فضای جهان وطنی زندگی در کلان شهرها است. در حال حاضر سیماهای شهری عمدتا شامل: فرهنگ، هنر، موسیقی، اوقات فراغت و تفریح، جنب و جوش و سوداگری، رواج مواد مخدر، نابرابری‌های اجتماعی میان فقرا و ثروتمندان، زیرساخت‌های فرسوده، شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل و آلودگی‌های زیست محیطی است. در بخشی از کتاب روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی (research advanced methods in urban) می‌خوانیم: نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری در حقیقت الفبای تحلیل مسائل پیچیده شهرهای امروزی می‌باشند. امروزه شهرها بستر رخداد مسائل مختلفی می‌باشند که بدون در دست داشتن نظریه‌های کارآمد نمی‌توان آن‌ها را تحلیل نمود. نظریات شهری در حقیقت به عنوان یک ابزار کارآمد تحلیل برخی از مسائل پیچیده فراروی را ساده‌تر می‌کنند. دست کم طی سی سال اخیر است که نظریات اجتماعی به نحو بارزی وارد جغرافیای شهری گردیده و عده‌ای از معروف‌ترین جغرافی‌دانان جهت تحلیل پدیده‌های شهری از نظریه و خصوصا نظریات اجتماعی استفاده کرده‌اند. با توجه به مسائل پیچیده شهری زمان ما مرزهای سنتی جغرافیای شهری به سرعت شکسته می‌شود و شناخت و ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی شهری، ورای یک شاخه علمی خاص قرار می‌گیرد. با وجود این جغرافیادانان در ارزیابی کیفیت زندگی شهری و بهبود بخشی به شرایط آن بیش از متخصصین دیگر رشته‌های علمی سهم دارند. زیرا فقط در جغرافیای شهری محیط رفتاری با تمام ابعادش تحلیل می‌گردد. در چند سال اخیر نظریه‌های اجتماعی، محور اصلی تحلیل‌های جغرافیای انسانی از جمله جغرافیای شهری را تشکیل داده است. به گونه‌ای که به نظر معروف‌ترین جغرافی‌دانان معاصر ساختمان‌های اجتماعی را نمی‌توان از ساختمان‌های فضایی جدا کرد. نظریه‌های جدید مربوط به جامعه و فضا و فضا و جامعه تا سال 1980 در تاریخ علم جغرافیا سابقه نداشته و اعتبار علمی جغرافیای جدید نیز مربوط به این نظریات می‌باشد. البته تحلیل مسائل شهری تنها با استفاده از نظریه‌های اجتماعی صورت نمی‌گیرد و در این میان استفاده از نظریه‌های سازمان فضایی، نظریه‌های ساخت شهر، نظریه‌های روابط متقابل شهر و روستا و سایر نظریه‌های دیگر نیز استفاده می‌گردد. فهرست مطالب فصل اول: مبانی پژوهش‌های شهریفصل دوم: چارچوب پژوهش «شیوه تدوین پروپوزال»فصل سوم: فرایند روش تحقیقفصل چهارم: مولفه‌های تحقیق در شهرسازیفصل پنجم: شیوه تدوین گزارش پایان‌نامه و رسالهفصل ششم: شیوه تدوین دفاعیهفصل هفتم: شیوه نگارش مقالات علمی – پژوهشی فارسی و لاتینفصل هشتم: معرفی و آموزش نرم افزارهای کاربردی تحقیقفصل نهم: تشریح انواع مدل‌های تحقیقفصل دهم: شیوه استناددهی به منابع

more_vert کتاب بیکاری و جرم و جنایت اجتماعی

ادامه مطلب

closeکتاب بیکاری و جرم و جنایت اجتماعی

کتاب بیکاری و جرم و جنایت اجتماعی نوشته‌ی رضا عرشیا، آثار و تبعات بزرگترین معضل اجتماعی یعنی بیکاری را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مشکلی که تعادل هر جامعه‌ای را برهم می‌زند و منجر به ایجاد مشکلات مختلفی در بخش‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود. هر جامعه‌ای برای پایداری حیات خود به کار و فعالیت مردم و مسئولان احتیاج دارد. کار از مفاهیم بسیار مهم علم جامعه‌شناسی می‌باشد و به رشد تمدن کمک خواهد کرد. اگر افراد هر جامعه‌ای به طور نسبی بتوانند شغلی داشته باشند و کارشان متناسب با استعدادها، توانایی‌ها و علایق آن‌ها باشد، بستری برای نوآوری، ابتکار، رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود. برعکس اگر زمینه‌های اشتغال و کار در جامعه محدود و تقاضا بالا باشد به تدریج بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. بیکاری از برجسته‌ترین مشکلات در جامعه امروزی مخصوصا کشورهای جهان سوم می‌باشد و از لحاظ جرم‌شناسی به عنوان یک عامل تأثیرگذار اجتماعی در گسترش بزهکاری است. بیکاری مخصوصا برای مدت طولانی منجر به ایجاد فقر اقتصادی و فرهنگی می‌شود و تأثیر ویرانگری بر شخصیت و روحیات افراد بیکار می‌گذارد. بیشتر افرادی که بیکار هستند دچار عوارضی مانند افسردگی و احساس پوچ بودن می‌باشند که این مسئله خود زمینه خوبی را جهت پیشرفت و گسترش جرائم علیه اشخاص و اموال، ناآرامی‌های اجتماعی، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و... فراهم می‌کند. همه انسان‌ها برای سپری کردن زندگی خود به تلاش و فعالیت نیازمندند. فراهم کردن نیازهای فردی و اجتماعی هر فرد در گروی کار و تلاش می‌باشد و کشور هم برای گرداندن چرخ تولید در همه‌ی زمینه‌ها به نیروی کار احتیاج دارد، در واقع بدنه‌ی هر اجتماعی بدون کار و اشتغال آسیب می‌بیند. بیکاری بزرگترین مشکل اجتماعی است که هم آسیب‌های فردی و هم آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی به وجود می‌آورد. بیکاری و فقر اقتصادی منجر به جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. این موضوع از یک صد سال پیش مورد بحث جامعه‌شناسان، روانشناسان و جرم شناسان قرار گرفته است. در بخشی از کتاب بیکاری و جرم و جنایت اجتماعی (Unemployment and social crime) می‌خوانیم: بیکاری غیر ارادی، حالتی است که فرد توانایی انجام کار را داشته باشد و همچنین میل و رغبت برای انجام کار نیز در وجود او باشد اما در اقتصاد و جامعه شغلی برای وی وجود نداشته باشد. مرز بسیار باریکی بین بیکاری ارادی و بیکاری غیر ارادی وجود دارد. بنا بر فرض اگر در جامعه شغل مناسبی برای یک مهندس مکانیک باشد ولی مهندس مذکور با وجود اینکه خواهان کار باشد وتوانایی انجام کار را نیز داشته باشد اما در چنین شرایطی شغلی را انتخاب نکند در زمره بیکاران ارادی قرار می‌گیرد، ولی اگر شغل نامتناسب با وضعیت و تخصص خود انتخاب کند اگرچه ظاهراً بیکار نیست اما عملاً بیکار محسوب می‌شود و بیکاری وی یک نوع بیکاری پنهان است، چرا که از تمامی توان و تخصص بالقوه او در تولید کالا‌ها و خدمات استفاده نمی‌شود. بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری دو شکل مهم بیکاری غیر ارادی محسوب می‌شوند. فهرست مطالبفصل اول: کلیاتی در باب بیکاری، جرم و انحرافات اجتماعیمبحث اول: مفهوم‌شناسیگفتار اول: تعریف واژگانگفتار دوم: تاریخچۀ بیکاریمبحث دوم: انواع بیکاریگفتار اول: بیکاری ارادیگفتار دوم: بیکاری غیر ارادیمبحث سوم: نظریات مرتبط با اشتغال و بیکاریگفتار اول: نظریات اقتصادیگفتار دوم: نظریات جامعه شناختیفصل دوم: آثار بیکاری بر فرد، خانواده، جامعهمبحث اول: آثار بیکاری بر فردگفتار اول: فقر اقتصادیگفتار دوم: اعتیادگفتار سوم: بحران هویتگفتار چهارم: افسردگیمبحث دوم: آثار بیکاری بر خانوادهگفتار اول: خشونت خانگیگفتار دوم: طلاقگفتار اول: مهاجرتگفتار دوم: حاشیه نشینیفصل سوم: رویکردهای آماری و تجربیمبحث اول: کلیاتی در باب اشتغال و بیکاریگفتار اول: بررسی وضعیت اشتغال و بیکاریگفتاردوم: بررسی و تحلیل میدانیمبحث دوم: بررسی سؤالات پرسشنامهگفتار اول: بررسی توصیفی سوالات پرسشنامهگفتار دوم: بررسی تحلیلی سؤالات پرسشنامه

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی ، دوره اعتدال ، دوره اصلاحات ، دوره اصولگرایی ، نظریات طنز ، نظریه کارناوال ، نظریه مسئولیت اجتماعی ، تحلیل محتوا ، طنز تفسیری ، طنز تمثیلی ، طنز عبارتی ، طنز موقعیتی ، تعریف کاریکاتور ، طنز تلخ و طنز شیرین اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی

مقاله علمی و پژوهشی" مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مطبوعات اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی ، کارکرد رسانه ، نظریه هارولد لاسول ، نظریه مک کوئیل ، نظریه مسئولیت اجتماعی و نظریات توسعه اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.