جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی مدارای مذهبی و برادری جهانی

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی مدارای مذهبی و برادری جهانی

مقاله علمی و پژوهشی مدارای مذهبی و برادری جهانی مقاله ای است که در 24 صفحه و با 17 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات امام علی(ع) ؛ مدارای مذهبی؛ برادری جهانی؛ نهج‌البلاغه؛ اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین

ادامه مطلب

closeمقاله نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین

مقاله علمی و پژوهشی " نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین" مقاله ای است در 16 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جهت گیری مذهبی، مناسبات سالم ، رضایت زناشویی، سازگاری زوجین، افزایش سازگاری پرداخته شده است چکیده مقاله کاهش طلاق و افزایش سازگاری زناشویی و یافتن مؤلفه های مرتبط از جمله اهداف و رویکرد این پژوهش است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جماعت وارگی و جماعت هیأتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جماعت وارگی و جماعت هیأتی

مقاله علمی و پژوهشی" جماعت وارگی و جماعت هیأتی " مقاله ای است در 13 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جماعت وارگی و جماعت هیأتی ، مناسک عزاداری ، هیأت مذهبی ، جماعت هیأتی  مذهبی و ویکتور ترنر مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله گرایش مذهبی ادریسیان

ادامه مطلب

closeمقاله گرایش مذهبی ادریسیان

مقاله علمی و پژوهشی " گرایش مذهبی ادریسیان" مقاله ای است در 16 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ادریسیان، مذهب، زیدیه، امامیه و معتزله پرداخته شده است چکیده مقاله ادریس بن عبدالله از سادات حسنی و نوادگان امام حسن مجتبی× در سال 169 قمری بعد از شرکت در قیام خونین حسین بن علی، مشهور به صاحب فخّ، متواری شد و به‌سوی مغرب رفت. وی در مغرب اسلامی در مراکش و قسمتی از الجزایر کنونی، اولین دولت مستقل شیعی را تشکیل داد که به نام او موسوم شد و در مدتی کوتاه، تمدنی را در مغرب پایه‌گذاری کرد؛ تمدنی که هرچند عمری کوتاه داشت، آثار فرهنگی آن تا امروز باقی مانده است. به دلایل مختلف و با گذشت زمان، در گرایش مذهبی ادریس و جانشینان او ابهام ایجاد شد. با بررسی این مسئله در مقاله حاضر روشن می‌شود که هرچند با قطعیت نمی‌توان درباره مذهب آنها اظهارنظر کرد، اعتقاد به امامی بودن ادریس و فرزندانش قوت بیشتری دارد و در مقابل، هیچ سند قطعی بر غیرامامی بودن ایشان در دست نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن" مقاله ای است در 13 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث وسواس مرگ؛ جهت‌گیری مذهبی؛ سنخ شخصیتی عصبیت؛ پرستاران پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش‌آیندهای وسواس مرگ از طریق جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن بیمارستان های شهر تهران انجام شد.مطالعۀحاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ پرستاران زن بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران (لاله، دی، آپادانا، آسیا، آزادی، تهرانپارس، خاتم‌الانبیاء، فجر) در سال 1391 بودند. به این منظور، 110 پرستار زناز طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های وسواس مرگ عبدالخالق، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و خرده مقیاس عصبیت پرسش‌نامه سنخ‌های شخصیتی نئو مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌هاازطریقنرم‌افزار SPSSنسخۀ16وبااستفادهازآزمون-هایضریبهمبستگیپیرسونوتحلیلرگرسیونچندمتغیریتحلیلشدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری مشخص نمود که 30 درصد واریانس وسواس مرگ توسط متغیرهای پیش‌بین (جهتگیری مذهبی بیرونی و سنخ شخصیتی عصبیت) تبیین می‌شود. همچنین رابطۀ بین وسواس مرگ با جهت‌گیری مذهبی بیرونی عنوان مقاله [English] Prediction of Death Obsession According to Religious Orientation and Neurotic Personality Type in Female Nurses of Tehran چکیده [English] This study aimed to investigate the prediction of death obsession through religious orientation and neurotic personality type of female nurses of Tehran hospitals.The method used in the study was correlation and multiple regression analysis. The population of the study included all female nurses of private hospitals in Tehran (Laleh, Dey, Apadana, Asia, Azadi, Tehran, KhatamolanbIya, and Fajr) in 2012. Data was analyzed using SPSS version 16 and was examined using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis revealed that 30% of the variance death obsession is explained by death predictor variables (extrinsic religious orientation and neurotic personality type). The relationship between extrinsic religious orientation with obsession death (p<0/01), intrinsic religious orientation (p <0/01), and neurotic individual type (p<0/01) is significant. It can be concluded that extrinsic religious orientation and personality type can lead to the formation of neurotic and obsessively ruminative thoughts about death and its various aspects. کلیدواژه‌ها [English] death obsession, religious orientation, neurotic type, nurses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق" مقاله ای است در 22 صفحه و با 69 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انفاق، نهادهای مذهبی، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، داده‌های ادغام‌‌شده پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ابزارهای پایه‌ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق عدالت انفاق است، همچنین انفاق رشد و تعالی بخش انسان‌های پرداخت‌کننده و در پی آن جامعه است، زیرا انفاق یک عمل اقتصادی است، می‌تواند از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بسیاری داشته باشد. در این مقاله در پی برآورد اثر بهبودها و نابسامانی‌های بازارها بر انفاق هستیم. برای این منظور، تلاش می‌شود اثر برخی متغیرهای اصلی اقتصادی جامعه بر انفاق برآورد شود. اثر متغیرهای درآمد (تولید) که نشانه بهبود اقتصاد است، شمار واحدهای مذهبی که نشان‌دهنده اندازه بازارهای جانشین انفاق مالی از مسیر کمیته امداد برای انفاق‌می‌باشند، بیکاری و تورم که نابسامانی بازار کار و بازار کالاها و خدمات را نشان می‌دهند و هزینه‌های دولتی که تزریق به جامعه را نشان می‌دهد در مدل وارد شده است. این کار با روش داده‌های ادغام شده اقتصادسنجی و بکارگیری داده‌های استان‌های کشور برای سال‌های (1388-1380) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد انفاق تابع مثبت درآمد سرانه استانی و هزینه‌های استانی دولت و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و تابعی کاهنده از تورم و بیکاری به‌عنوان عامل نابسامانی اقتصادی می‌باشد. همچنین، کشش‌ها نشان می‌دهند انفاق سرانه استانی نسبت به درآمد سرانه استانی و نیز نسبت به تعداد سرانه نهادهای مذهبی به‌عنوان فرصت جانشین انفاق کم‌کشش هستند و از این جهت می‌توان گفت مصرف‌کنندگان آن را هزینه ضروری تلقی می‌کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی (مطالعه موردی: چهار روستای شهرستان کردکوی در استان گلستان)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  باورهای دینی، کشاورزی، بلایای طبیعی، قرآن، استان گلستان پرداخته شده است چکیده مقاله ترویج امورکشاورزی اکنون بیشتر بر پایه مباحث علمی و بر اساس اصول علمی صورت می‌گیرد؛ با این حال کشاورزان هنوز هم اغلب بدون تحصیلات عالی بوده و در عین توجه به اصول علمی، همچنان باورهای مذهبی خود را در پیشبرد امور کشاورزی حفظ کرده‌اند؛ در این بین دخالت باورهای مذهبی و نحوه اعتقاد به مسائل مذهبی در عملیات ترویج و تداوم کشاورزی دارای اهمیت زیادی است؛ لذا جهت بررسی صحت این ادعا، از طریق پرسش‌نامه بر روی حدود 400 نفر از کشاورزان روستاهای غرب استان گلستان مطالعه آماری صورت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان باور کشاورزان به موضوع مورد مطالعه نمراتی بین 6/3 تا 7/3 را به خود تخصیص می‌دهد. بنابراین به کارگیری نتایج این بحث، جهت انجام فعالیت‌های ترویجی در امورکشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است، همچنین برای تقویت وجوه مثبت باورها استفاده از روحانیون در امر ترویج پیشنهاد می‌گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شکوفه های قرآنی

ادامه مطلب

closeشکوفه های قرآنی

همان‌طور که می دانید یکی از اهداف آموزش و پرورش تقویت حس دینی و مذهبی دانش‌آموزان است. در این بین قرائت قرآن و حفظ سوره می‌تواند به ما کمک کند تا انس با قرآن را در دانش‌آموزان ایجاد کنیم./ ی ارسال مطلب توسط صدیقه شبابی

more_vert مقاله بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی زنان متأهل 50-15 ساله ساکن شهر تبریز)" مقاله ای است در 29 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گرایش به باروری؛ سرمایه اجتماعی؛ باورهای مذهبی؛ پایگاه اجتماعی؛ شهرنشینی پرداخته شده است چکیده مقاله ایران به عنوان کشوری در حال انتقال از لحاظ ساخت سنی و سطح توسعه­ای، طی دهه­های اخیر کاهش باروری سریعی را تجربه کرده است. باروری و فرزندآوری در جمعیت­های انسانی با دو جنبه زیستی و اجتماعی در ارتباط است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به باروری است. با روش تحقیق پیمایش، اطلاعات مورد نیاز از 460 زن متاهل 50-15 ساله شهر تبریز به روش نمونه‌گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به دست آمده است. نتایج بدست‌آمده از تحلیل­های دو متغیره و چند متغیره نشان دادند، باورهای مذهبی مهمترین عامل در گرایش به باروری زنان است. بطوریکه با توجه به یافته­های حاصل از رگرسیون چند متغیره، باورهای مذهبی با 21 درصد بیشترین سهم را در میزان گرایش به باروری زنان دارد و در مجموع 30 درصد گرایش به باروری توسط متغیرهای باورهای مذهبی، فرزند ایده­آل، سرمایه اجتماعی، مدت اقامت در شهر تبریز و پایگاه اجتماعی تبیین می­شود. در تحلیل مسیر، متغیر سن زن بیش­ترین اثر و متغیر پایگاه اجتماعی کم­ترین اثر را بر میزان گرایش به باروری زنان دارد. در نهایت می­توان نظریه­های بونگارت، نوتشتاین، رانگ و بکر، و نیز نظریه­های پایگاه اجتماعی، باورهای مذهبی و سرمایه اجتماعی را جهت تبیین رابطه عوامل اجتماعی با میزان گرایش به باروری مناسب دانست. عنوان مقاله [English] Investigation on Tendency to Fertility and its Related Social Factors (A Case Study of Married Women Aged 15 to 50 in Tabriz) چکیده [English] Abstract Iran as a developing country (in terms of age and development level), has experienced rapid fertility decline in recent years. Fertility and childbearing are closely related to biologic and social conditions of humans. The purpose of this study was to identify the connection of social factors with fertility tendency. Using multi-stage cluster sampling measurement method, the data was obtained from 460 married women 15 to 50 years in Tabriz. The findings of multi and two purpose analysis results showed that religious belief is one of the most important factors in women’s tendencies to fertility. As shown in the results of multi-stage regression, the major part of tendency to fertility is religious belief (21%). Totally, religious belief, ideal number of children, social capital, the residence period in Tabriz and social status determine 30% of tendency to fertility. Findings of analysis showed that women’s age and social status have maximum and minimum effect on fertility, respectively. Finally, Bongaarts, Notestein, Leibenstein and Becker (1986) theories and also theories of social status, religious beliefs and social capital are appropriate in determining the relationship between social factors and tendency to fertility. کلیدواژه‌ها [English] Keyword tendency to fertility, Social Capital, religious belief دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی " مقاله ای است در 17 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اسلام، جرمشناسی، تروریسم مذهبی، اخلاق شیعی، بنیادگرایی پرداخته شده است چکیده مقاله به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شیعی خاورمیانه، در نتیجه تحریکِ ایران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب «کوچه پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد»روایتی از اراک قدیم

ادامه مطلب

closeکتاب «کوچه پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد»روایتی از اراک قدیم

 «کوچه پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد» نام کتابی ۹۰ صفحه‌ای در خصوص مختصات و تاریخ اراک در روزگاران گذشته است که « محسن خدیمی»، »فاطمه متقی‌زاده» و «گل‌چهره باستان» آن را به رشته تحریر در آورده‌اند. در این کتاب که در شمارگان یک‌هزار نسخه و با قیمت هر جلد ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات ارشک اراک روانه کتابفروشی‌ها شده، ۶۰ خیابان و محله و شماری از جاذبه‌های طبیعی، مذهبی و تاریخی و برخی از مشاهیر و شهدای این کانون جمعیتی معرفی شده‌اند. در مقدمه این کتاب آمده است: بنیان شهر اراک در دوره فتحعلی شاه قاجار گذاشته شد و تاسیس ساختمان اولیه این شهر که توسط «یوسف‌خان گرجی» نهاده شد قلعه‌ای به نام «سلطان‌آباد» بود که مطابق شهر نیس فرانسه طراحی شده بود و اهمیت شهر با تکمیل راه‌آهن سراسری شمال به جنوب ایران در سال ۱۹۳۸ افزایش یافت. شهر قدیم اراک دارای چهار دروازه و ۲ راسته بازار عمود برهم بود که از تمامی امکانات زیستی بهره‌مند و به عنوان آخرین نمونه شهرسازی ایرانی و اسلامی مطرح بود ولی متاسفانه در دهه های بعد توسعه آن نامتوازن شد. در ادامه نویسندگان این کتاب با ذکر نام هر خیابان و محله اراک کوشیده‌اند سابقه شکل‌گیری و مختصات جغرافیایی و علت نامگذاری آن را مطرح کنند و نقش این مناطق در پیوست شهری را به بحث و نظر گذاشته‌اند. در بخش معرفی جاذبه‌های طبیعی ، تاریخی و مذهبی اراک، دریاچه میقان، پارک لاله، مجموعه طوفان، شهر بازی پامچال، باغ وحش اراک،حمام چهارفصل، مدرسه سپهداری، برج شیشه، ارگ حکومتی، تخت سادات، امامزاده محمدعابد(ع)، امامزاده آمنه خاتون، مقبره آقا نورالدین اراکی، کلیسای مسروپ و بقعه پیرمرادآباد و بخشی از قلاع تاریخی اطراف اراک شرح داده شده است. در بخش مشاهیر و شهدای اراکی نیز گلچینی از افراد ذی نفوذ اراکی و شهدا با شرح کوتاهی از زندگی و آثار آنان معرفی شده است.

more_vert کتاب تجارت موفق

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت موفق

بازار یا همان «سوق» در فرهنگ و متون اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان مرکز تجارت اسلامی، همیشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و هیچ‌گاه صلاح و فساد بازار را از صلاح و فساد جامعه جدا نمی‌دانسته‌اند. با توجه به اینکه بازار، اجناس مورد نیاز مردم را تهیه و عرضه می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کارهای خدماتی را انجام می‌دهد، از ارزش و قداست ویژه‌ای برخوردار است و چنانچه به برخی گناهان آلوده نمی‌شد، بی‌گمان یک عبادتگاه بزرگ به حساب می‌آمد؛ زیرا برآوردن نیازها و راه انداختن کارهای مردم و برطرف کردن مشکلات جامعه، از بزرگ‌ترین عبادات است. کسی که با تاریخ آثار مذهبی آشنا باشد کاملاً به نقش بازار در این میدان آگاه است؛ چراکه ساخت و احداث بسیاری از مساجد بزرگ، تکیه‌ها، حسینیه‌ها و مدارس علمیه، چاپ کتب ارزشمند، تقویت بنیه حوزه‌های علمیه و ... به همّت بازاریان و کسبه متدین و مذهبی بازار بوده است. روشن است که وقتی سخن از بازار و کسبه به میان می‌آید، مقصودمان سودجویان، محتکرن و زالوصفتانی نیستند که تنها در فکر پر کردن جیب خود هستند و از درآمدهای نامشروع و مکیدن خون جامعه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند؛ بلکه منظور ما قشر متدین، مذهبی و مؤمنی است که ضمن برخورداری از امکان مالی، از راه مشروع به تجارت می‌پردازند و در بسیاری از کارهای خیر و عام‌المنفعه به فریاد نیازمندان جامعه می‌رسند. فهرست مطالبپیش‏گفتار فصل اول بازار و تجارت در اسلام بازار و سیاست بازاریان فریادرس بازار در احادیث آیا مال و ثروت داشتن اشکال دارد؟ فصل دوم: کار در اسلام بی‏کاری و فساد بی‏کاری و ذلّت بزرگ‏ترین عبادت کار کردن فریضه است کار کردن خانم‏‌ها کار و کرامت انسانی شغل نیکو و مقدس تجارت سالم ترک نکردن کسب و کار فصل سوم: آداب خرید و فروش رعایت کیل و وزن سنگین‏تر گرفتن هنگام فروش تجارت و نماز دعا در بازار دعای خرید و فروش آشنایی با مسائل کسب و کار فصل چهارم: آفات بازار 1. ربا بیماری اقتصادی بزرگی گناه رباخواری کثیف‌‏ترین شغل عذاب رباخوار شریک گناه حیله‏ های شرعی بانکداری اسلامی مضاربه یا رباخواری 2. تقلّب و غش در معامله بزرگ‏ترین خیانت 3. احتکار 4. درست انجام ندادن کار کاردانی شرط‏های موفقیت دروغ یا صداقت؟ بازرگان راستگو آداب تجارت 5. سوگند در معامله 6. امروز و فردا کردن سفارش امیرمؤمنان علیه‏ السلام به بازاریان 7. پنهان کردن عیب کالا 8. گران‏فروشی یا عدالت در سود؟ امام صادق علیه ‏السلام و سود برابر سرمایه 9. تبلیغ کالا و ایجاد جوّ روانی 10. سوءاستفاده از احتیاج فروشنده یا خریدار 11. افزایش قیمت بدون قصد خرید 12. دخالت در معامله دیگران 13. خرید اموال مسروقه و غصبی 14. خرید یا تصرف اموال عمومی 15. کسب‏های حرام فصل پنجم: اخلاق فروشندگی الف ـ وفاداری نسبت به معاملات ب ـ پس گرفتن جنس فروخته شده ج ـ مواردی که می‏شود معامله را برهم زد تجارت موفق سؤالات

more_vert کتاب تجارت موفق

ادامه مطلب

closeکتاب تجارت موفق

بازار یا همان «سوق» در فرهنگ و متون اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان مرکز تجارت اسلامی، همیشه مورد توجه بزرگان اسلام بوده و هیچ‌گاه صلاح و فساد بازار را از صلاح و فساد جامعه جدا نمی‌دانسته‌اند. با توجه به اینکه بازار، اجناس مورد نیاز مردم را تهیه و عرضه می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین کارهای خدماتی را انجام می‌دهد، از ارزش و قداست ویژه‌ای برخوردار است و چنانچه به برخی گناهان آلوده نمی‌شد، بی‌گمان یک عبادتگاه بزرگ به حساب می‌آمد؛ زیرا برآوردن نیازها و راه انداختن کارهای مردم و برطرف کردن مشکلات جامعه، از بزرگ‌ترین عبادات است. کسی که با تاریخ آثار مذهبی آشنا باشد کاملاً به نقش بازار در این میدان آگاه است؛ چراکه ساخت و احداث بسیاری از مساجد بزرگ، تکیه‌ها، حسینیه‌ها و مدارس علمیه، چاپ کتب ارزشمند، تقویت بنیه حوزه‌های علمیه و ... به همّت بازاریان و کسبه متدین و مذهبی بازار بوده است. روشن است که وقتی سخن از بازار و کسبه به میان می‌آید، مقصودمان سودجویان، محتکرن و زالوصفتانی نیستند که تنها در فکر پر کردن جیب خود هستند و از درآمدهای نامشروع و مکیدن خون جامعه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند؛ بلکه منظور ما قشر متدین، مذهبی و مؤمنی است که ضمن برخورداری از امکان مالی، از راه مشروع به تجارت می‌پردازند و در بسیاری از کارهای خیر و عام‌المنفعه به فریاد نیازمندان جامعه می‌رسند. فهرست مطالبپیش‏گفتار فصل اول بازار و تجارت در اسلام بازار و سیاست بازاریان فریادرس بازار در احادیث آیا مال و ثروت داشتن اشکال دارد؟ فصل دوم: کار در اسلام بی‏کاری و فساد بی‏کاری و ذلّت بزرگ‏ترین عبادت کار کردن فریضه است کار کردن خانم‏‌ها کار و کرامت انسانی شغل نیکو و مقدس تجارت سالم ترک نکردن کسب و کار فصل سوم: آداب خرید و فروش رعایت کیل و وزن سنگین‏تر گرفتن هنگام فروش تجارت و نماز دعا در بازار دعای خرید و فروش آشنایی با مسائل کسب و کار فصل چهارم: آفات بازار 1. ربا بیماری اقتصادی بزرگی گناه رباخواری کثیف‌‏ترین شغل عذاب رباخوار شریک گناه حیله‏ های شرعی بانکداری اسلامی مضاربه یا رباخواری 2. تقلّب و غش در معامله بزرگ‏ترین خیانت 3. احتکار 4. درست انجام ندادن کار کاردانی شرط‏های موفقیت دروغ یا صداقت؟ بازرگان راستگو آداب تجارت 5. سوگند در معامله 6. امروز و فردا کردن سفارش امیرمؤمنان علیه‏ السلام به بازاریان 7. پنهان کردن عیب کالا 8. گران‏فروشی یا عدالت در سود؟ امام صادق علیه ‏السلام و سود برابر سرمایه 9. تبلیغ کالا و ایجاد جوّ روانی 10. سوءاستفاده از احتیاج فروشنده یا خریدار 11. افزایش قیمت بدون قصد خرید 12. دخالت در معامله دیگران 13. خرید اموال مسروقه و غصبی 14. خرید یا تصرف اموال عمومی 15. کسب‏های حرام فصل پنجم: اخلاق فروشندگی الف ـ وفاداری نسبت به معاملات ب ـ پس گرفتن جنس فروخته شده ج ـ مواردی که می‏شود معامله را برهم زد تجارت موفق سؤالات

more_vert کتاب بنیان‏ های نظری و عملی موسیقی فیلم

ادامه مطلب

closeکتاب بنیان‏ های نظری و عملی موسیقی فیلم

این کتاب مجموعه‌ای است که، ضمن بررسی بنیان‌های نظری و عملی موسیقی فیلم، نیم‌نگاهی به جایگاه موسیقی فیلم در حوزۀ سینمای کشورهای اسلامی می‌اندازد. به‌کارگیری طیف متنوع موضوعات، از بررسی جنبه‌های کاملاً نظریِ موسیقی فیلم گرفته تا وقایع‌نگاریِ موسیقی در سینمای عرب و تجزیه و تحلیل موردیِ موسیقی فیلم‌های مذهبی به شکل تطبیقی، امکان واکاوی چندسویۀ این بحث را از منظرهای کاملاً بدیع و متنوع فراهم می‌سازد. در کشور ما، منابع محدودی در زمینۀ موسیقی فیلم منتشر شده است که بخش اعظم آن‌ها به صورت ترجمۀ مستقیم یا غیرمستقیمِ آرای نویسندگان غربی است. این طرحِ پژوهشی بر آن است تا زوایای جدیدی از جایگاه موسیقی در سینمای غیرغربی را ارائه نماید و برای دستیابی به این مهم، موضوع را از زاویۀ نگاه هنرمند شرقی به مخاطبان عرضه می‌دارد. در دو فصل آغازین این کتاب، مقالاتی ارائه شده که پایه‌های نظریِ کاربرد موسیقی در سینما را موشکافی می‌کند. فصل اول، با عنوان «بهره‌های متقابل موسیقی و درام»، به تجزیه و تحلیل ساختاریِ موسیقی و درام می‌پردازد. این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که چگونه عناصر سازندۀ موسیقی و درام قابلیت توصیف مشترک می‌یابند و افراد چگونه می‌توانند از این رهگذر به یک همانیِ ساختاری در مطالعۀ این دو دست یابند. فصل دوم نیز به بررسی راهکارهایی در زمینۀ موسیقی متن فیلم می‌پردازد. در این فصل، بیشتر بر دو حوزۀ تخصصی فرم و سازگزینی تأکید می‌شود. فصل سوم، که مفصل‌ترین بخش کتاب است، به بررسی جایگاه موسیقی در سینمای مصر می‌پردازد. در این فصل، تاریخ سینمای مصر و جایگاه موسیقی، در اولین فیلم‌های عربی، بررسی و مباحث مربوط به تغییر و تحولات انواع موسیقی، که در این سینما به بهره‌برداری رسیده، بررسی می‌شود. فصل چهارم این کتاب ارائۀ یک مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ بررسی موسیقی فیلم‌های مذهبی اسلامی و مسیحی است. این بررسی از طریق مطالعۀ موردی فیلم‌های محمد رسول‌الله و مصائب مسیح صورت گرفته است. فهرست مطالبمقدمهفصل یکم /دکتر محمد رضا آزاده فربهره ‏های متقابل موسیقی و درام‏کاربردهای مستقیم و غیرمستقیم موسیقیفرآیند خلق اثرعناصر و ابزار هنری در موسیقی و درام1. ملودی و دالآفرینشساختار ملودی و دال2. برجستگی، تعادل و پیوستگی3. ریتم‏4. تنالیته و مدالیته5. دینامیسم6. رنگ7. آرتیکولاسیون8. نقش مندی (فونکسیون)ساختمان هنریساختمان کلیساختمان درونیطرح تماتیکنتیجه‏ گیریکتابنامهفصل دوم /حمیدرضا رضاییفرم و سازگزینی در موسیقی فیلمکتابنامهفصل سوم /دکتر محمد رضا آزاده فرموسیقی فیلم در سینمای مصر: آوازها و رقص‏ های عربی، هارمونی، و سازبندی غربیویژگی‏ های ساختاری موسیقی در سینمای مصرمطالعۀ موسیقی فیلم در پس ‏زمینۀ اجتماعی مصرنقش موسیقی در زندگی روزمرّهآواز و موسیقی از عوامل تضمین‏ کنندۀ گیشهعلل گرایش تماشاگران عرب به فیلم ‏های موزیکالموسیقی و زبانموسیقیِ عواطفمقتضیات زمانموسیقی و ساختار فیلمنتیجه‏ گیریپیوست: چهل فیلم برجستۀ تاریخ سینمای مصرفصل چهارم /دکتر صادق رشیدیبررسی تطبیقی موسیقی فیلم‏ های مذهبی اسلامی و مسیحی: مطالعۀ موردی فیلم‏ های محمد رسول‏الله و مصائب مسیحمقدمهمبانی نظریموسیقیِ فیلمبازنمایی در موسیقی فیلمبازنمایی در موسیقیموسیقی فیلم محمد رسول‏اللهنتیجه‏ گیریکتابنامه

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی ، نظریه کاشت ، جامعه پذیری ، الگوی ترکیبی ، مفهوم سبک زندگی و ارزشهای مذهبی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آئین زنده ، ارتباط زنده

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آئین زنده ، ارتباط زنده

مقاله علمی و پژوهشی" آئین زنده ، ارتباط زنده " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آئین زنده ، ارتباط زنده ، مناسک مذهبی ، مدل ارتباط ، ارتباط آئینی ، برنامه زنده تلویزیونی و واقعیت نمایی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و خودافشایی در شبکه های اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و خودافشایی در شبکه های اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 35 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، خودافشایی در شبکه های اجتماعی ، اعتماد ، مشارکت اجتماعی ، مشارکت مذهبی ، سرمایه معنوی ، شبکه اجتماعی و افشاگری شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات ، شریف امامی ، بختیار ، ازهاری ، اصلاحات سیاسی ، اصلاحات مذهبی و اصلاحات اقتصادی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب زمینه های روان شناختی نماز

ادامه مطلب

closeکتاب زمینه های روان شناختی نماز

زمینه‌های روان‌شناختی نماز: (شیوه‌های جذب به نماز با تاکید بر مکتب اسلام و اصول روانشناسی) در این مجموعه تلاش شده است که راه‌های تشویق جوانان را از دیدگاه علم روانشناسی و قرآن و احادیث، به نماز و نقش رفیع این فریضه عبادی بر ابعاد گوناگون زندگی، را مورد بررسی قرار دهیم، تا اینکه جوانان ما به وضوح به این مطلب برسند که نماز واسطۀ محکمی است که تمام هستی انسان را به ملکوت هستی پیوند می‌دهد و به مانند آن برنامه‌ای را برای ربط دادن آدمی به حق و حقیقت نمی‌توان یافت و در دنیای به ظاهر متمدن امروزی که لعاب تجمل و تظاهر تمام زندگی انسان را قبضه کرده است از ظاهر و باطن خود مراقبت بیشتری به عمل آورده و آداب و شرایط باطنی و ظاهری و دستورهای دینی و وظایف شرعی را مورد توجه قرار دهند و نماز را بزرگ شمرده و به آن اهمیت دهند و درصدد انجام تکالیف الهی خویش برآمده و با عبادت و بندگی خدا و تقرب به درگاه او سود برده راه ترقی و کمال را بپیماید و با صدق و صفا و راستی به سوی خداوند و با دوری از محرمات و ناپاکی‌ها خویش را از صدمات جسمی و معنوی مصون و محفوظ نگه دارند و از هر آنچه غیر رضای الهی در آن است اجتناب کنند و با استفاده از اکسیر شفابخش و جان بخش نماز دل‌ها را تسلی بخشیده و از غبارهای مادیت و غفلت رهایی دهند چرا که هیاهوی تمدن امروزی، فطرت خداگونه ما را نمی‌تواند آرام کند و تنها یاد اوست که آرام بخش دل‌هاست فهرست مطالبسخن آغازینسخنی با متولیّان تعلیم و تربیت و خانواده هافصل اول : تعاریف و توصیفاتی از نمازبررسی ریشه‌ی واژه‌ی صلوة و معانی و کاربردهای آنتعریف نمازتوصیف‏ های کوتاهی از نمازنامه ای نماز در قرآنروح نماز و حقیقت آنفصل دوم : شیوه های گسترش فرهنگ نماز از دیدگاه قرآنبیان رمز و راز نماز و آثار آناصلاح جلوه‏ های رفتاری نمازگزارانعوامل موثر در اقامه نمازالف) کیفیت القای نمازب) شرایط القاءج) نحوه‌ی تمرین و عملد) القاآت لازمه) آغاز دعوت و تمرینآموزش جنبه های مذهبی در کودکدوران تمهید2. دوران تمرین3. دوران تکلیفو) راهنمای ما در اجرای نمازاصل استفاده از فرصت2. اصل اسوه پذیریز) قواعد و مراقبت ها1. در جنبه‌ی قواعدقاعده‌ی محبتقاعده‌ی لذتقاعده‌ی نخستین و تشویققاعده‌ی سندیتقاعده‌ی مساحتقاعده‌ی تدریجقاعده‌ی القاءقاعده‌ی تحریکقاعده‌ی انس2. مراقبت‏هافصل سوم : روشهای پرورش احساس مذهبی نماز در کودکان و نوجوانانروشهای مؤثر در پرورش احساس مذهبیالف) خانواده و احیاء پرورش احساس مذهبی در کودکانب) تأثیر یادگیری غیر مستقیم یا مشاهده ای در ایجاد و تقویت احساس مذهبیج) نقش الگوهای رفتاری در پرورش احساس مذهبید) تعظیم و تکریم «نماز» توسط الگوهای رفتاریه) نقل یا نمایش قصه ها و خاطره های زیبا در ارتباط با اهمیت و عظمت نمازو) توأم کردن نماز با تجارت متنوع و خوشایند برای کودکان و نوجوانانز) افزایش تجارب موفقیت آمیز کودکان در خواندن نمازح) توجه به توانمندی های کودکان و نوجوانان در اقامه نمازط) سادگی، زیبایی و گیرایی مساجد و نمازخانه های) نقش ائمه جماعات و خادمین مساجد در شکوفایی احساس مذهبی کودکان و نوجوانانفصل چهارم : نقش خانواده و تأثیر آن در خواندن نماززمینه های روان شناختی نماز در خانواده1. الگوپذیریویژگی‏های الگوویژگیهای مشاهده کنندگانپیامدهای پاداش مربوط به رفتارها2. شرطی سازی وسیله ایرفع نیازهای روانیمعنی گراییعشقپیشنهادهای عملینقش نماز در افزایش سلامت روانی خانوادهنقش خانواده در ترغیب نماز با تاکید بر روشها1-اذان و اقامه در گوش نوزاد2. برنامه آموزشی3. سن آشنایی بچه‏ ها با نماز4. نماز جماعت در خانه5. آموزش عملی6. بیدارکردن اهل خانه برای نماز7. اذانگفتن در خانه8 . حضور بچه ‏ها در مساجد9. احترام به شخصیت نوجوانان10. پدر و پسر در خدمت مسجد11. میانه روی در عبادت12. هشدار پیامبر(ص) نسبت به خانواده ‏ها13. انتخاب همسر نمازگزارفصل پنجم : جوانان را به نماز دعوت کنیماهمیت نمازارزش و جایگاه نماز2. اهمیت نماز در ایجاد ارتباط خدا و خلق3. نماز اولین فریضه‌ی الهی4. نماز اولین عمل خیری که نزد خدا بالا می‏رود5. نماز اولین پرسش در قبر6. برتری نماز بر سایر اعمال آدمی7. نماز و رابطه آن با حاکمیت دینی8 . نماز آخرین وصیت انبیاء و اولیاء الهی9. نماز یعنی تمام دین10. اهمیت دادن به وقت نماز11. نماز مهمترین وسیله تقرب به خدا12. آثار نماز در عالم قبر13. نماز باعث بخشش گناهان14. نماز عامل نجات از عذاب الهی15. نماز؛ یادخداتأثیرات نمازعدم احساس گناه و یا کاهش آن2- وحدت شخصیت و انسجام خانوادگی3- افزایش اعتماد به نفس4- بالا رفتن عزّت نفس5- کاهش فشار و استرس‏های روانی6- درمان و یا کاهش افسردگی7- نماز موجب گشایش مشکلات دنیا8- نماز بازدارنده‌ زشتی‏ها9- عنایت الهی به نمازگزارفصل ششم : چگونه نسلی نمازگزار پرورش دهیمعایق ها و بازدارنده ‏های نماز1. تأثیرکمرنگ خانواده، جامعه، آموزش و پرورش و رسانه ‏ها بر نماز2. تعارض میان بود و نبود دعوت کنندگان به نماز3. شیوه‏ های نامناسب دعوت به نماز4. نارسایی یا بازدارندگی مکان‏ها و امکانات برپایی نماز5. فقدان استمرار و برنامه ریزی دراز مدت در باب نماز6. شیوه های غیرمطلوب آشنایی با نماز در خانواده7. چگونگی حضور جوانان در نماز و مساجدسخن پایانیفهرست منابع

more_vert مهم‌ترین‌ معیار‌‌ در‌ ازدواج

ادامه مطلب

closeمهم‌ترین‌ معیار‌‌ در‌ ازدواج

تا به حال درباره معیارهای گوناگون برای ازدواج زیاد شنیده‌اید که هر کدام هم در جایگاه خودشان از اهمیت زیادی برخوردار هستند، اما در میان همه این معیارها تشابه مذهبی و فرهنگی دختر و پسر و خانواده‌های آنها برای ازدواج و شروع یک زندگی موفق، بالاترین اهمیت را در تداوم زندگی مشترک افراد دارد. عقاید دینی بخش مهمی از فرهنگ و ذهنیت یک فرد را تشکیل می‌دهد که از شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره تا تربیت فرزندان و نوع روابط و معاشرت‌ها تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم تناسب اعتقادی در ازدواج، اولین و مهم‌ترین عامل تفاهم است. وقتی از دختر یا پسری درباره معیارهایش برای ازدواج سوال می‌شود، معمولا جواب‌هایی مثل داشتن خانواده خوب، سطح تحصیلی و طبقاتی قابل قبول، چهره خوب، اندام مناسب و... شنیده می‌شود. جلالی، کارشناس ارشد روان‌شناسی، با اشاره به تجربه کاری خود در زمینه مشاوره، می‌گوید: قبل از ازدواج تمام جوانب اعم از این‌که تشابه و تفاهم در چند زمینه باید وجود داشته باشد یا این‌که تفاوت‌های موجود در دختر و پسر تا چه حد قابل چشم‌پوشی و گذشتن و تا چه حد جدی و مهم است را باید در نظر بگیریم. وی می‌افزاید: مسائل مختلفی مثل میزان رشد عاطفی، تناسب هوشی و تشابه علایق و طرز تفکر، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، تشابه تحصیلی، طبقاتی و حتی تناسب در ویژگی‌های ظاهری طرفین باید بررسی شود. از نظر میزان رشد عاطفی، شخصی که ناپخته و خام است نمی‌تواند با فردی که از نظر عاطفی پخته است، تجربیات عاطفی ارضاکننده‌ای داشته باشند و در جریان زندگی همیشه می‌پندارد همسرش به او علاقه‌ای ندارد، چون ابراز علاقه نمی‌کند و علاقه خودش را با غافلگیر کردن او یا به صورت کلامی نشان نمی‌دهد، در صورتی که همسر او این طرز ابراز علاقه را بچگانه و حتی توقعات او را سطح پایین می‌داند که همین مساله به بروز مشکلات زیادی در زندگی مشترک آنها ختم می‌شود. وقتی همسران از نظر بهره هوشی هم خیلی زیاد با هم تفاوت داشته باشند زندگی کلافه‌کننده‌ای برایشان به وجود می‌آید که در آن دائم یکی در حال تحقیر دیگری است. جلالی همچنین با اشاره به تشابهات در علایق و طرز تفکر، می‌گوید: به طور حتم نباید دو نفر که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، عین هم و آیینه هم باشند، اما حتما باید با هم تناسب داشته باشند و این تناسبات در مورد علاقه‌ها و طرز فکر هم بسیار اهمیت دارد، به طور مثال مردی که عاشق سر و صدا و مهمانی و بودن در جمع است نمی‌تواند با خانمی که درونگراست و همیشه ترجیح می‌دهد با همسرش در سکوت و تنهایی باشد زندگی مشترک خوبی داشته باشد، چون هر دو همیشه ناراضی هستند و نمی‌توانند هیچ تجربه و خاطره مشترک خوشایندی با همدیگر داشته باشند. وی می‌افزاید: این مساله در مورد تشابه تحصیلی و طبقاتی هم صدق می‌کند و یک فرد تحصیلکرده نمی‌تواند نقاط مشترک زیادی با فردی که تحصیلات پایینی دارد، داشته باشد. در مورد اختلافات طبقاتی هم همین‌طور است و این نکته گر چه در ابتدای زندگی ممکن است به چشم نیاید، اما در درازمدت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و یکی از نکات جالبی که در این زمینه می‌بینیم این است که بیشتر، آن فردی که از نظر تحصیلی و طبقاتی پایین‌تر است ابتدا شروع به ناسازگاری می‌کند و دردسرساز می‌شود و آن هم به دلیل حقارتی است که در رابطه با طرف مقابلش احساس می‌کند؛ در حالی که اگر همین فرد با کسی هم‌طبقه و هم‌شأن خودش ازدواج کرده بود می‌توانست بسیار هم سازگار باشد و زندگی موفقی داشته باشد. اختلاف در سطح ایمان و اعتقاد دینیدر نگاه اول شاید غیرقابل‌باور و کمی اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما در تمام موارد مطرح شده در مورد معیارهای ازدواج، تشابه مذهبی و فرهنگی نقش دارد. ریحانه جلالی در این باره می‌گوید: تشابه مذهبی روی تک‌تک معیارهای افراد برای ازدواج سایه می‌اندازد و اعتقادات مذهبی هر فرد و خانواده‌اش، علایق، طرز فکر، آداب، سنت و حتی دیدگاه‌های افراد در مورد خانواده‌های یکدیگر و... را نیز شامل می‌شود. مراسم و آداب و سنت‌ها در افراد مذهبی و غیرمذهبی یا به طور کلی در افرادی که تفاوت خیلی زیادی در سطح اعتقاد و مذهب با یکدیگر دارند، متفاوت است. جلالی می‌افزاید: حد و مرزها و شوخی‌های افراد با یکدیگر، جداسازی آقایان و خانم‌ها و حتی تعیین سن ازدواج و چگونگی ازدواج مثل سنتی یا مدرن بودن آن، در افراد با سطح فرهنگی و مذهبی مختلف، متفاوت است. در مواردی ممکن است دو نفر به دلیل علاقه‌ای که بین آنها به وجود آمده، از این اختلاف فرهنگی و مذهبی چشم‌پوشی کنند و در ابتدا خود را با شرایط دیگری و خانواده او سازگار سازند یا حتی یکی به خاطر دیگری از خانواده خود به طور کامل طرد شود یا خود او از آنها کناره‌گیری کند، اما جلالی معتقد است زمانی که کمی از شور و شوق اولیه زندگی مشترک کاسته می‌شود و زندگی به روال عادی خود برمی‌گردد، به طور معمول این افراد از انتخاب خود پشیمان می‌شوند و نمی‌توانند خود را همرنگ دیگری کنند و در مواردی هم که یک نفر از خانواده خود دور یا طرد شده است، دائم با دیدن کوچک‌ترین خطایی، طرف مقابل را به بی‌لیاقتی در برابر از خودگذشتی خود متهم می‌کند! به گفته این کارشناس مسائل خانواده، باثبات‌ترین ازدواج‌ها، بیشترین تشابهات و تناسبات را دارند و از تشابه مذهبی هم می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل تفاهم و درختی نام برد که شاخه‌ها و تبعات آن روی همه معیارهای دیگر سایه انداخته است. دین قسمت مهم فرهنگ و ذهنیت و شیوه زندگی هر فرد است و روابط و معاشرت و بویژه تربیت فرزندان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اختلاف در تربیت فرزندان، ناشی از اختلاف مذهبیدختر و پسری که با اختلاف در نوع اعتقادات ازدواج می‌کنند، حتی اگر قبل از ازدواج به این توافق رسیده باشند که به مسائل مربوط به مذهب کاری ندارند، پس از کاهش احساسات پرشور جوانی، در زمینه‌های مختلف اختلاف نظر و احتمالا‌ ناسازگاری خواهند داشت. تصور کنید در چنین خانواده‌ای پای یک کودک نیز به میان بیاید. تربیت و پرورش کودک یکی از زمینه‌های مهم برای ناسازگاری‌های دائم زن و شوهر خواهد بود. به طور معمول، فرزندان چنین ازدواج‌هایی نه عقیده پدر را قبول می‌کنند و نه عقیده مادر، بلکه برخلاف قوانین جامعه و بشریت حرکت می‌کنند. جلالی هم وضعیت تربیت بچه‌هایی را که در این خانواده‌ها به دنیا می‌آیند اسفبار توصیف می‌کند و می‌گوید: در بهترین شرایط فرض می‌کنیم اختلاف چندانی بین پدر و مادر در این زمینه به وجود نیامده و یکی خود را با شرایط خانواده دیگری سازگار کرده است و فقط در زمان رفت و آمد با آنها مجموعه‌ای نکات را به صورت نمایشی رعایت می‌کند، حال فکر می‌کنید چه بلایی بر سر فرزند این خانواده می‌آید؟ فردی که از کودکی شاهد نقش بازی کردن والدین و نیرنگ آنهاست مثلا مادر را می‌بیند که به منزل خانواده پدری می‌رسد چادر به سر می‌کند یا برعکس پدر رفتاری در خانواده مادری نشان می‌دهد که به آن اعتقادی ندارد، این فرد علاوه‌بر این‌که هرگز نمی‌تواند اعتقاد ثابت و درستی پیدا کند از نظر شخصیتی هم دچار دوگانگی و تزلزل می‌شود. منبع: سلامت نیوز