جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert دانلود مقاله علمی و پژوهشی مدارای مذهبی و برادری جهانی

ادامه مطلب

closeدانلود مقاله علمی و پژوهشی مدارای مذهبی و برادری جهانی

مقاله علمی و پژوهشی مدارای مذهبی و برادری جهانی مقاله ای است که در 24 صفحه و با 17 عنوان فهرست منابع منتشر شده است . در این مقاله موضوعات امام علی(ع) ؛ مدارای مذهبی؛ برادری جهانی؛ نهج‌البلاغه؛ اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

more_vert مقاله نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین

ادامه مطلب

closeمقاله نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین

مقاله علمی و پژوهشی " نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین" مقاله ای است در 16 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث جهت گیری مذهبی، مناسبات سالم ، رضایت زناشویی، سازگاری زوجین، افزایش سازگاری پرداخته شده است چکیده مقاله کاهش طلاق و افزایش سازگاری زناشویی و یافتن مؤلفه های مرتبط از جمله اهداف و رویکرد این پژوهش است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جماعت وارگی و جماعت هیأتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جماعت وارگی و جماعت هیأتی

مقاله علمی و پژوهشی" جماعت وارگی و جماعت هیأتی " مقاله ای است در 13 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جماعت وارگی و جماعت هیأتی ، مناسک عزاداری ، هیأت مذهبی ، جماعت هیأتی  مذهبی و ویکتور ترنر مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله گرایش مذهبی ادریسیان

ادامه مطلب

closeمقاله گرایش مذهبی ادریسیان

مقاله علمی و پژوهشی " گرایش مذهبی ادریسیان" مقاله ای است در 16 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ادریسیان، مذهب، زیدیه، امامیه و معتزله پرداخته شده است چکیده مقاله ادریس بن عبدالله از سادات حسنی و نوادگان امام حسن مجتبی× در سال 169 قمری بعد از شرکت در قیام خونین حسین بن علی، مشهور به صاحب فخّ، متواری شد و به‌سوی مغرب رفت. وی در مغرب اسلامی در مراکش و قسمتی از الجزایر کنونی، اولین دولت مستقل شیعی را تشکیل داد که به نام او موسوم شد و در مدتی کوتاه، تمدنی را در مغرب پایه‌گذاری کرد؛ تمدنی که هرچند عمری کوتاه داشت، آثار فرهنگی آن تا امروز باقی مانده است. به دلایل مختلف و با گذشت زمان، در گرایش مذهبی ادریس و جانشینان او ابهام ایجاد شد. با بررسی این مسئله در مقاله حاضر روشن می‌شود که هرچند با قطعیت نمی‌توان درباره مذهب آنها اظهارنظر کرد، اعتقاد به امامی بودن ادریس و فرزندانش قوت بیشتری دارد و در مقابل، هیچ سند قطعی بر غیرامامی بودن ایشان در دست نیست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن" مقاله ای است در 13 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث وسواس مرگ؛ جهت‌گیری مذهبی؛ سنخ شخصیتی عصبیت؛ پرستاران پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی پیش‌آیندهای وسواس مرگ از طریق جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیت در پرستاران زن بیمارستان های شهر تهران انجام شد.مطالعۀحاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ پرستاران زن بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران (لاله، دی، آپادانا، آسیا، آزادی، تهرانپارس، خاتم‌الانبیاء، فجر) در سال 1391 بودند. به این منظور، 110 پرستار زناز طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های وسواس مرگ عبدالخالق، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و خرده مقیاس عصبیت پرسش‌نامه سنخ‌های شخصیتی نئو مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌هاازطریقنرم‌افزار SPSSنسخۀ16وبااستفادهازآزمون-هایضریبهمبستگیپیرسونوتحلیلرگرسیونچندمتغیریتحلیلشدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری مشخص نمود که 30 درصد واریانس وسواس مرگ توسط متغیرهای پیش‌بین (جهتگیری مذهبی بیرونی و سنخ شخصیتی عصبیت) تبیین می‌شود. همچنین رابطۀ بین وسواس مرگ با جهت‌گیری مذهبی بیرونی عنوان مقاله [English] Prediction of Death Obsession According to Religious Orientation and Neurotic Personality Type in Female Nurses of Tehran چکیده [English] This study aimed to investigate the prediction of death obsession through religious orientation and neurotic personality type of female nurses of Tehran hospitals.The method used in the study was correlation and multiple regression analysis. The population of the study included all female nurses of private hospitals in Tehran (Laleh, Dey, Apadana, Asia, Azadi, Tehran, KhatamolanbIya, and Fajr) in 2012. Data was analyzed using SPSS version 16 and was examined using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis revealed that 30% of the variance death obsession is explained by death predictor variables (extrinsic religious orientation and neurotic personality type). The relationship between extrinsic religious orientation with obsession death (p<0/01), intrinsic religious orientation (p <0/01), and neurotic individual type (p<0/01) is significant. It can be concluded that extrinsic religious orientation and personality type can lead to the formation of neurotic and obsessively ruminative thoughts about death and its various aspects. کلیدواژه‌ها [English] death obsession, religious orientation, neurotic type, nurses دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق

ادامه مطلب

closeمقاله برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر انفاق" مقاله ای است در 22 صفحه و با 69 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انفاق، نهادهای مذهبی، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، داده‌های ادغام‌‌شده پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ابزارهای پایه‌ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق عدالت انفاق است، همچنین انفاق رشد و تعالی بخش انسان‌های پرداخت‌کننده و در پی آن جامعه است، زیرا انفاق یک عمل اقتصادی است، می‌تواند از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بسیاری داشته باشد. در این مقاله در پی برآورد اثر بهبودها و نابسامانی‌های بازارها بر انفاق هستیم. برای این منظور، تلاش می‌شود اثر برخی متغیرهای اصلی اقتصادی جامعه بر انفاق برآورد شود. اثر متغیرهای درآمد (تولید) که نشانه بهبود اقتصاد است، شمار واحدهای مذهبی که نشان‌دهنده اندازه بازارهای جانشین انفاق مالی از مسیر کمیته امداد برای انفاق‌می‌باشند، بیکاری و تورم که نابسامانی بازار کار و بازار کالاها و خدمات را نشان می‌دهند و هزینه‌های دولتی که تزریق به جامعه را نشان می‌دهد در مدل وارد شده است. این کار با روش داده‌های ادغام شده اقتصادسنجی و بکارگیری داده‌های استان‌های کشور برای سال‌های (1388-1380) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد انفاق تابع مثبت درآمد سرانه استانی و هزینه‌های استانی دولت و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و تابعی کاهنده از تورم و بیکاری به‌عنوان عامل نابسامانی اقتصادی می‌باشد. همچنین، کشش‌ها نشان می‌دهند انفاق سرانه استانی نسبت به درآمد سرانه استانی و نیز نسبت به تعداد سرانه نهادهای مذهبی به‌عنوان فرصت جانشین انفاق کم‌کشش هستند و از این جهت می‌توان گفت مصرف‌کنندگان آن را هزینه ضروری تلقی می‌کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شکوفه های قرآنی

ادامه مطلب

closeشکوفه های قرآنی

همان‌طور که می دانید یکی از اهداف آموزش و پرورش تقویت حس دینی و مذهبی دانش‌آموزان است. در این بین قرائت قرآن و حفظ سوره می‌تواند به ما کمک کند تا انس با قرآن را در دانش‌آموزان ایجاد کنیم./ ی ارسال مطلب توسط صدیقه شبابی

more_vert مقاله بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عقاید زارعان در مورد رابطه باورها با میزان تولید و نزول بلایای طبیعی در امر کشاورزی (مطالعه موردی: چهار روستای شهرستان کردکوی در استان گلستان)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  باورهای دینی، کشاورزی، بلایای طبیعی، قرآن، استان گلستان پرداخته شده است چکیده مقاله ترویج امورکشاورزی اکنون بیشتر بر پایه مباحث علمی و بر اساس اصول علمی صورت می‌گیرد؛ با این حال کشاورزان هنوز هم اغلب بدون تحصیلات عالی بوده و در عین توجه به اصول علمی، همچنان باورهای مذهبی خود را در پیشبرد امور کشاورزی حفظ کرده‌اند؛ در این بین دخالت باورهای مذهبی و نحوه اعتقاد به مسائل مذهبی در عملیات ترویج و تداوم کشاورزی دارای اهمیت زیادی است؛ لذا جهت بررسی صحت این ادعا، از طریق پرسش‌نامه بر روی حدود 400 نفر از کشاورزان روستاهای غرب استان گلستان مطالعه آماری صورت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان باور کشاورزان به موضوع مورد مطالعه نمراتی بین 6/3 تا 7/3 را به خود تخصیص می‌دهد. بنابراین به کارگیری نتایج این بحث، جهت انجام فعالیت‌های ترویجی در امورکشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است، همچنین برای تقویت وجوه مثبت باورها استفاده از روحانیون در امر ترویج پیشنهاد می‌گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی زنان متأهل 50-15 ساله ساکن شهر تبریز)" مقاله ای است در 29 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گرایش به باروری؛ سرمایه اجتماعی؛ باورهای مذهبی؛ پایگاه اجتماعی؛ شهرنشینی پرداخته شده است چکیده مقاله ایران به عنوان کشوری در حال انتقال از لحاظ ساخت سنی و سطح توسعه­ای، طی دهه­های اخیر کاهش باروری سریعی را تجربه کرده است. باروری و فرزندآوری در جمعیت­های انسانی با دو جنبه زیستی و اجتماعی در ارتباط است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به باروری است. با روش تحقیق پیمایش، اطلاعات مورد نیاز از 460 زن متاهل 50-15 ساله شهر تبریز به روش نمونه‌گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به دست آمده است. نتایج بدست‌آمده از تحلیل­های دو متغیره و چند متغیره نشان دادند، باورهای مذهبی مهمترین عامل در گرایش به باروری زنان است. بطوریکه با توجه به یافته­های حاصل از رگرسیون چند متغیره، باورهای مذهبی با 21 درصد بیشترین سهم را در میزان گرایش به باروری زنان دارد و در مجموع 30 درصد گرایش به باروری توسط متغیرهای باورهای مذهبی، فرزند ایده­آل، سرمایه اجتماعی، مدت اقامت در شهر تبریز و پایگاه اجتماعی تبیین می­شود. در تحلیل مسیر، متغیر سن زن بیش­ترین اثر و متغیر پایگاه اجتماعی کم­ترین اثر را بر میزان گرایش به باروری زنان دارد. در نهایت می­توان نظریه­های بونگارت، نوتشتاین، رانگ و بکر، و نیز نظریه­های پایگاه اجتماعی، باورهای مذهبی و سرمایه اجتماعی را جهت تبیین رابطه عوامل اجتماعی با میزان گرایش به باروری مناسب دانست. عنوان مقاله [English] Investigation on Tendency to Fertility and its Related Social Factors (A Case Study of Married Women Aged 15 to 50 in Tabriz) چکیده [English] Abstract Iran as a developing country (in terms of age and development level), has experienced rapid fertility decline in recent years. Fertility and childbearing are closely related to biologic and social conditions of humans. The purpose of this study was to identify the connection of social factors with fertility tendency. Using multi-stage cluster sampling measurement method, the data was obtained from 460 married women 15 to 50 years in Tabriz. The findings of multi and two purpose analysis results showed that religious belief is one of the most important factors in women’s tendencies to fertility. As shown in the results of multi-stage regression, the major part of tendency to fertility is religious belief (21%). Totally, religious belief, ideal number of children, social capital, the residence period in Tabriz and social status determine 30% of tendency to fertility. Findings of analysis showed that women’s age and social status have maximum and minimum effect on fertility, respectively. Finally, Bongaarts, Notestein, Leibenstein and Becker (1986) theories and also theories of social status, religious beliefs and social capital are appropriate in determining the relationship between social factors and tendency to fertility. کلیدواژه‌ها [English] Keyword tendency to fertility, Social Capital, religious belief دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

ادامه مطلب

closeمقاله مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی " مقاله ای است در 17 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اسلام، جرمشناسی، تروریسم مذهبی، اخلاق شیعی، بنیادگرایی پرداخته شده است چکیده مقاله به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شیعی خاورمیانه، در نتیجه تحریکِ ایران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب «کوچه پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد»روایتی از اراک قدیم

ادامه مطلب

closeکتاب «کوچه پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد»روایتی از اراک قدیم

 «کوچه پس‌کوچه‌های سلطان‌آباد» نام کتابی ۹۰ صفحه‌ای در خصوص مختصات و تاریخ اراک در روزگاران گذشته است که « محسن خدیمی»، »فاطمه متقی‌زاده» و «گل‌چهره باستان» آن را به رشته تحریر در آورده‌اند. در این کتاب که در شمارگان یک‌هزار نسخه و با قیمت هر جلد ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات ارشک اراک روانه کتابفروشی‌ها شده، ۶۰ خیابان و محله و شماری از جاذبه‌های طبیعی، مذهبی و تاریخی و برخی از مشاهیر و شهدای این کانون جمعیتی معرفی شده‌اند. در مقدمه این کتاب آمده است: بنیان شهر اراک در دوره فتحعلی شاه قاجار گذاشته شد و تاسیس ساختمان اولیه این شهر که توسط «یوسف‌خان گرجی» نهاده شد قلعه‌ای به نام «سلطان‌آباد» بود که مطابق شهر نیس فرانسه طراحی شده بود و اهمیت شهر با تکمیل راه‌آهن سراسری شمال به جنوب ایران در سال ۱۹۳۸ افزایش یافت. شهر قدیم اراک دارای چهار دروازه و ۲ راسته بازار عمود برهم بود که از تمامی امکانات زیستی بهره‌مند و به عنوان آخرین نمونه شهرسازی ایرانی و اسلامی مطرح بود ولی متاسفانه در دهه های بعد توسعه آن نامتوازن شد. در ادامه نویسندگان این کتاب با ذکر نام هر خیابان و محله اراک کوشیده‌اند سابقه شکل‌گیری و مختصات جغرافیایی و علت نامگذاری آن را مطرح کنند و نقش این مناطق در پیوست شهری را به بحث و نظر گذاشته‌اند. در بخش معرفی جاذبه‌های طبیعی ، تاریخی و مذهبی اراک، دریاچه میقان، پارک لاله، مجموعه طوفان، شهر بازی پامچال، باغ وحش اراک،حمام چهارفصل، مدرسه سپهداری، برج شیشه، ارگ حکومتی، تخت سادات، امامزاده محمدعابد(ع)، امامزاده آمنه خاتون، مقبره آقا نورالدین اراکی، کلیسای مسروپ و بقعه پیرمرادآباد و بخشی از قلاع تاریخی اطراف اراک شرح داده شده است. در بخش مشاهیر و شهدای اراکی نیز گلچینی از افراد ذی نفوذ اراکی و شهدا با شرح کوتاهی از زندگی و آثار آنان معرفی شده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی

مقاله علمی و پژوهشی" سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سبک زندگی و سریالهای تلویزیونی ، نظریه کاشت ، جامعه پذیری ، الگوی ترکیبی ، مفهوم سبک زندگی و ارزشهای مذهبی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آئین زنده ، ارتباط زنده

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آئین زنده ، ارتباط زنده

مقاله علمی و پژوهشی" آئین زنده ، ارتباط زنده " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آئین زنده ، ارتباط زنده ، مناسک مذهبی ، مدل ارتباط ، ارتباط آئینی ، برنامه زنده تلویزیونی و واقعیت نمایی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مهم‌ترین‌ معیار‌‌ در‌ ازدواج

ادامه مطلب

closeمهم‌ترین‌ معیار‌‌ در‌ ازدواج

تا به حال درباره معیارهای گوناگون برای ازدواج زیاد شنیده‌اید که هر کدام هم در جایگاه خودشان از اهمیت زیادی برخوردار هستند، اما در میان همه این معیارها تشابه مذهبی و فرهنگی دختر و پسر و خانواده‌های آنها برای ازدواج و شروع یک زندگی موفق، بالاترین اهمیت را در تداوم زندگی مشترک افراد دارد. عقاید دینی بخش مهمی از فرهنگ و ذهنیت یک فرد را تشکیل می‌دهد که از شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره تا تربیت فرزندان و نوع روابط و معاشرت‌ها تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم تناسب اعتقادی در ازدواج، اولین و مهم‌ترین عامل تفاهم است. وقتی از دختر یا پسری درباره معیارهایش برای ازدواج سوال می‌شود، معمولا جواب‌هایی مثل داشتن خانواده خوب، سطح تحصیلی و طبقاتی قابل قبول، چهره خوب، اندام مناسب و... شنیده می‌شود. جلالی، کارشناس ارشد روان‌شناسی، با اشاره به تجربه کاری خود در زمینه مشاوره، می‌گوید: قبل از ازدواج تمام جوانب اعم از این‌که تشابه و تفاهم در چند زمینه باید وجود داشته باشد یا این‌که تفاوت‌های موجود در دختر و پسر تا چه حد قابل چشم‌پوشی و گذشتن و تا چه حد جدی و مهم است را باید در نظر بگیریم. وی می‌افزاید: مسائل مختلفی مثل میزان رشد عاطفی، تناسب هوشی و تشابه علایق و طرز تفکر، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، تشابه تحصیلی، طبقاتی و حتی تناسب در ویژگی‌های ظاهری طرفین باید بررسی شود. از نظر میزان رشد عاطفی، شخصی که ناپخته و خام است نمی‌تواند با فردی که از نظر عاطفی پخته است، تجربیات عاطفی ارضاکننده‌ای داشته باشند و در جریان زندگی همیشه می‌پندارد همسرش به او علاقه‌ای ندارد، چون ابراز علاقه نمی‌کند و علاقه خودش را با غافلگیر کردن او یا به صورت کلامی نشان نمی‌دهد، در صورتی که همسر او این طرز ابراز علاقه را بچگانه و حتی توقعات او را سطح پایین می‌داند که همین مساله به بروز مشکلات زیادی در زندگی مشترک آنها ختم می‌شود. وقتی همسران از نظر بهره هوشی هم خیلی زیاد با هم تفاوت داشته باشند زندگی کلافه‌کننده‌ای برایشان به وجود می‌آید که در آن دائم یکی در حال تحقیر دیگری است. جلالی همچنین با اشاره به تشابهات در علایق و طرز تفکر، می‌گوید: به طور حتم نباید دو نفر که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، عین هم و آیینه هم باشند، اما حتما باید با هم تناسب داشته باشند و این تناسبات در مورد علاقه‌ها و طرز فکر هم بسیار اهمیت دارد، به طور مثال مردی که عاشق سر و صدا و مهمانی و بودن در جمع است نمی‌تواند با خانمی که درونگراست و همیشه ترجیح می‌دهد با همسرش در سکوت و تنهایی باشد زندگی مشترک خوبی داشته باشد، چون هر دو همیشه ناراضی هستند و نمی‌توانند هیچ تجربه و خاطره مشترک خوشایندی با همدیگر داشته باشند. وی می‌افزاید: این مساله در مورد تشابه تحصیلی و طبقاتی هم صدق می‌کند و یک فرد تحصیلکرده نمی‌تواند نقاط مشترک زیادی با فردی که تحصیلات پایینی دارد، داشته باشد. در مورد اختلافات طبقاتی هم همین‌طور است و این نکته گر چه در ابتدای زندگی ممکن است به چشم نیاید، اما در درازمدت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و یکی از نکات جالبی که در این زمینه می‌بینیم این است که بیشتر، آن فردی که از نظر تحصیلی و طبقاتی پایین‌تر است ابتدا شروع به ناسازگاری می‌کند و دردسرساز می‌شود و آن هم به دلیل حقارتی است که در رابطه با طرف مقابلش احساس می‌کند؛ در حالی که اگر همین فرد با کسی هم‌طبقه و هم‌شأن خودش ازدواج کرده بود می‌توانست بسیار هم سازگار باشد و زندگی موفقی داشته باشد. اختلاف در سطح ایمان و اعتقاد دینیدر نگاه اول شاید غیرقابل‌باور و کمی اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما در تمام موارد مطرح شده در مورد معیارهای ازدواج، تشابه مذهبی و فرهنگی نقش دارد. ریحانه جلالی در این باره می‌گوید: تشابه مذهبی روی تک‌تک معیارهای افراد برای ازدواج سایه می‌اندازد و اعتقادات مذهبی هر فرد و خانواده‌اش، علایق، طرز فکر، آداب، سنت و حتی دیدگاه‌های افراد در مورد خانواده‌های یکدیگر و... را نیز شامل می‌شود. مراسم و آداب و سنت‌ها در افراد مذهبی و غیرمذهبی یا به طور کلی در افرادی که تفاوت خیلی زیادی در سطح اعتقاد و مذهب با یکدیگر دارند، متفاوت است. جلالی می‌افزاید: حد و مرزها و شوخی‌های افراد با یکدیگر، جداسازی آقایان و خانم‌ها و حتی تعیین سن ازدواج و چگونگی ازدواج مثل سنتی یا مدرن بودن آن، در افراد با سطح فرهنگی و مذهبی مختلف، متفاوت است. در مواردی ممکن است دو نفر به دلیل علاقه‌ای که بین آنها به وجود آمده، از این اختلاف فرهنگی و مذهبی چشم‌پوشی کنند و در ابتدا خود را با شرایط دیگری و خانواده او سازگار سازند یا حتی یکی به خاطر دیگری از خانواده خود به طور کامل طرد شود یا خود او از آنها کناره‌گیری کند، اما جلالی معتقد است زمانی که کمی از شور و شوق اولیه زندگی مشترک کاسته می‌شود و زندگی به روال عادی خود برمی‌گردد، به طور معمول این افراد از انتخاب خود پشیمان می‌شوند و نمی‌توانند خود را همرنگ دیگری کنند و در مواردی هم که یک نفر از خانواده خود دور یا طرد شده است، دائم با دیدن کوچک‌ترین خطایی، طرف مقابل را به بی‌لیاقتی در برابر از خودگذشتی خود متهم می‌کند! به گفته این کارشناس مسائل خانواده، باثبات‌ترین ازدواج‌ها، بیشترین تشابهات و تناسبات را دارند و از تشابه مذهبی هم می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل تفاهم و درختی نام برد که شاخه‌ها و تبعات آن روی همه معیارهای دیگر سایه انداخته است. دین قسمت مهم فرهنگ و ذهنیت و شیوه زندگی هر فرد است و روابط و معاشرت و بویژه تربیت فرزندان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اختلاف در تربیت فرزندان، ناشی از اختلاف مذهبیدختر و پسری که با اختلاف در نوع اعتقادات ازدواج می‌کنند، حتی اگر قبل از ازدواج به این توافق رسیده باشند که به مسائل مربوط به مذهب کاری ندارند، پس از کاهش احساسات پرشور جوانی، در زمینه‌های مختلف اختلاف نظر و احتمالا‌ ناسازگاری خواهند داشت. تصور کنید در چنین خانواده‌ای پای یک کودک نیز به میان بیاید. تربیت و پرورش کودک یکی از زمینه‌های مهم برای ناسازگاری‌های دائم زن و شوهر خواهد بود. به طور معمول، فرزندان چنین ازدواج‌هایی نه عقیده پدر را قبول می‌کنند و نه عقیده مادر، بلکه برخلاف قوانین جامعه و بشریت حرکت می‌کنند. جلالی هم وضعیت تربیت بچه‌هایی را که در این خانواده‌ها به دنیا می‌آیند اسفبار توصیف می‌کند و می‌گوید: در بهترین شرایط فرض می‌کنیم اختلاف چندانی بین پدر و مادر در این زمینه به وجود نیامده و یکی خود را با شرایط خانواده دیگری سازگار کرده است و فقط در زمان رفت و آمد با آنها مجموعه‌ای نکات را به صورت نمایشی رعایت می‌کند، حال فکر می‌کنید چه بلایی بر سر فرزند این خانواده می‌آید؟ فردی که از کودکی شاهد نقش بازی کردن والدین و نیرنگ آنهاست مثلا مادر را می‌بیند که به منزل خانواده پدری می‌رسد چادر به سر می‌کند یا برعکس پدر رفتاری در خانواده مادری نشان می‌دهد که به آن اعتقادی ندارد، این فرد علاوه‌بر این‌که هرگز نمی‌تواند اعتقاد ثابت و درستی پیدا کند از نظر شخصیتی هم دچار دوگانگی و تزلزل می‌شود. منبع: سلامت نیوز

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و خودافشایی در شبکه های اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و خودافشایی در شبکه های اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 35 فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی ، خودافشایی در شبکه های اجتماعی ، اعتماد ، مشارکت اجتماعی ، مشارکت مذهبی ، سرمایه معنوی ، شبکه اجتماعی و افشاگری شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات ، شریف امامی ، بختیار ، ازهاری ، اصلاحات سیاسی ، اصلاحات مذهبی و اصلاحات اقتصادی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی سیر تحول دیدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن

ادامه مطلب

closeمقاله علمی سیر تحول دیدگاههای خاورشناسان در مورد مصادر قرآن

چکیدهدر دو سده ی اخیر، اسلام و قرآن از موضوعاتی است که به صورت آکادمیک، در کانون توجه خاورشناسان بوده است. از ویژگی های این دوره از خاورشناسی، لزوم ارائه ی نظریات در قالب روش های علمی معتبر و آمادگی برای پذیرش نقد علمی از سوی نظریه های رقیب است. از این رو، قرآن پژوهی خاورشناسان، با تحوّلی چشم گیر نسبت به گذشته همراه بوده است. یکی از محورهایی که قرآن پژوهان غربی درباره ی آن آثاری را پدید آورده اند، میزان اصالت قرآن نسبت به متون مذهبی گذشته است. پیش فرضِ بسیاری از خاورشناسان این است که قرآن اثری بشری است که پیامبر اسلام برای پدید آوردنش از آموزه ها و گزارش های تاریخی پیش از خود نیز بهره برده است. با این حال، همه ی خاورشناسان، در این باره یکسان نمی اندیشند. این مقاله چند هدف را دنبال می کند: یکی آن که خوانندگان را با آثار خاورشناسان و سیر تاریخی آنها آشنا سازد؛ دوم این که، تحول دیدگاههای خاورشناسان و اختلاف نظر میان خودشان را واگوید؛ و سوم آن که، به تجزیه و تحلیل دیدگاههای ارائه شده بپردازد.

more_vert مقاله بررسی تطبیقی تمایلات فرزندآوری زنان کُرد شیعه و سنّی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی تمایلات فرزندآوری زنان کُرد شیعه و سنّی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی تمایلات فرزندآوری زنان کُرد شیعه و سنّی در مناطق روستایی شهرستان کامیاران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تمایلات فرزندآوری؛ شیعه؛ سنّی؛ زنان کُرد؛ شمار فرزندان ایده‌آل؛ کامیاران پرداخته شده است چکیده مقاله تدوین و اجرای موفّق هرگونه سیاست جمعیّتی در زمینة باروری، متّکی به ارتقای شناخت و آگاهی از عواملی است که تمایلات فرزندآوری زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از این مقاله، بررسی و تبیین تمایلات فرزندآوری زنان کُرد همسردار شیعه و سنّی واقع در دامنة سنّی تولید مثل ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران است. داده‌ها از طریق پیمایشی که در مرداد 1393 در میان 500 خانوار نمونة مناطق روستایی شهرستان کامیاران صورت گرفت، گردآوری شد. نتایج نشان داد که تمایل به فرزندآوری بیش‌تر در هر دو گروه مذهبی مورد بررسی؛ پایین است. بااین‌وجود، تمایلات فرزندآوری زنان اهل سنّت کمی بیش‌تر از زنان شیعه است. در میان زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، نسبت قابل توجّهی از آن‌ها در هر دو گروه مذهبی اظهار داشته‌اند که می‌خواهند یک فرزند دیگر به دنیا بیاورند. این نسبت در میان زنان اهل سنّت (4/66 درصد) بیش‌تر از نسبت متناظر (62 درصد) در میان زنان شیعه است. نتایج تحلیل چندمتغیّره نشان داد که ترکیبی از مشخّصه‌های فرهنگی، اقتصادی - اجتماعی و جمعیّتی نقش تعیین‌کننده و معناداری در پیش‌بینی احتمال تمایل به فرزندآوری در میان زنان هر دو گروه مذهبی دارند. بر اساس این نتایج، و برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری یا ارتقای آن به بالاتر از سطح جایگزینی؛ سیاست‌های دولت باید همسو با خواسته‌ها و منافع زنان و خانواده‌ها باشد. در غیر این صورت، سیاست‌ها با مقاومت روبرو می‌شوند و در نهایت احتمالاً شکست می‌خورند. عنوان مقاله [English] A Comparative Study of Childbearing Desires of Shia and Sunni Kurdish Women in Rural Areas of Kamyaran چکیده [English] Any successful development and implementation of population policy in the field of fertility, is based on promotion of understanding and knowledge of the factors that affect women's fertility desires. The aim of this paper is to study and explain the childbearing desires of Sunni and Shia married Kurdish women in the range of reproductive age, living in rural areas of Kamyaran.Data were taken from the Kamyaran Fertility Survey (KFS) conducted on a sample of over 500 households in August 2014. Results showed that more childbearing desire is low among both religious groups. However, childbearing desires of Sunni women is a little more than Shia women. Among women who wished to have more children, a large proportion of them in both religious groups have stated that want to have one child more. This proportion among Sunni women (66.4%) is more than Shia counterparts (62%). The multivariate analysis showed that a combination of cultural, socio-economic and demographic characteristics have determinant and significant role in predicting the risk of women’s childbearing of both religious groups. Based on these results, government’s programs and policies to prevent the continuing of fertility decline or promoting it to replacement level should be in line with the demands and interests of women and families. Otherwise, the policies will face resistance and ultimately likely to fail.  کلیدواژه‌ها [English] childbearing desire, Shia, Sunni, Kurdish Women, Kamyaran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب دین و جهانی‌شدن

ادامه مطلب

closeکتاب دین و جهانی‌شدن

 کتاب «دین و جهانی شدن» شامل مجموعه مقالاتی از جامعه شناسان دین، فیلسوفان، مورخان و الهی‌دانان اساتید دانشگاه‌های مختلف جهان است که به بررسی جایگاه دین در جوامع فعلی به ویژه در پرتو شاخصه جهانی شدن می‌پردازد. کتاب دین و جهانی شدن از مجموعه آثار تازه‌انتشاریافته انتشارات علمی و فرهنگی مجموعه مقالاتی به قلم اندیشمندان مختلف و گردآوری ورونیکا التگلس Veronique Altglas است که به کوشش سیدمحمدرضا دهشیری در ۳۹۰ صفحه و یکهزار نسخه گرد آمده و راهی بازار کتاب است. التگلس استاد جامعه شناسی و خط مشی اجتماعی در دانشگاه کوئنیز بلفاست انگلیس است. حوزه های مشخص کاری و تحقیقاتی وی که دانش آموخته مقطع دکتری از دانشگاه سوربن است شامل جهانی شدن دین، حرکت های جدید مذهبی و مغایرت های مذاهب پاسخ به تنوع های مذهبی و فرهنگی در فرانسه و انگلیس است. از وی آثار دیگری چون از یوگا تا کابالا (۲۰۱۴)؛ تمایزهای مذهبی و منطق ترکیب نمادها، بازگشت اجتماعی به جامعه شناسی مذهب (۲۰۱۸) نیز منتشر شده است اما به عنوان ویراستار مجموعه چهارجلدی دین و جهانی شدن؛ مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعی بسیار مطرح شد. این مجموعه که طی دو سال پیاپی، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توسط انتشارت راتلج راهی بازار کتاب شده بود، گستره وسیعی از موضوعات مرتبط به مذهب و دین پژوهی را دربر می گیرد. محمدرضا دهشیری دانش‌آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تولوز ۱ در مقطع دکتری و معاون آموزشی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن است و در مقدمه مفصلی که بر این کتاب نوشته توضیح داده که ادیان با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و فرهنگی، مفاهیم قلمرو و هویت را بازسازی می کنند. از این رو دین امروزه عامل بزرگ جهانی شدن شناخته می شود و ادیان به علت فراملی شدن ضمن هماهنگی با مضامین اجتماعی جدید با سایر فرهنگ ها تعامل و خود و محیط فرهنگی را صادر می کنند. وی که گزیده ای از مجموعه مقالات کتاب چهارجلدی پیش‌گفته را به برگردان مترجمان مختلف کنار هم گردآورده، خلاصه ای از هر کدام را در مقدمه آورده است و توضیح داده مقالات گزینش شده به دور از تعصب های غیرعلمی انتخاب شده اند. نسرین اصغرزاده، ایران محرابی، ارسطو میرانی، فاطمه نام‌آور و سعید شیرنگی هر کدام یک یا بیشتر از یک مقاله از کتاب را ترجمه و گاه بازخوانی کرده اند. راه های ایمان در عصر جهانی شدن نظریه کلاسیک و شواهد معاصر، بشریت، جهانی سازی و تجدید حیات دینی در سطح جهان، دین هزاره جدید و جهانی شدن، نظام دینی جامعه جهانی نگاهی جامعه شناختی به دین و ادیان کنونی، چشم اندازهای جهانی شدن در عصر جدید امپریالیسم معنوی در مقابل تنوع فرهنگی، جهانی شدن و هویت های جمعی، دین و حوزه جهانی، دین حقوق و نظم جهانی، حقوق بشر، نزاع های مذهبی و جهانی شدن، انعطاف پذیری دولت- ملت، فعالان مذهبی فراملی و سیاست های بین المللی و تعامل ادیان در یک بافت جهانی مقالات این کتاب هستند. مقاله اول به نام راه های ایمان در عصر جهانی شدن؛ نظریه کلاسیک و شواهد معاصر نوشته فرانک جی لکنر استاد دانشگاه ایموری آمریکا به بررسی برخی خطوط سیر دین جهانی از طریق جامعه شناسی کلاسیک می پردازد و این مساله را طرح می کند که اکثر خطوط فکری کلاسیک راجع به دین و مدرنتیه دلالت های جهانی دارند. لکنر در فراز نتیجه گیری مقاله می نویسد: گرچه جامعه شناسان کلاسیک از نظر بینش ها و پیش فرض های نظری با هم تفاوت دارند، در مورد دین درباره برخی نکات هم گرایی نیز دارند. (ص. ۲۵) دیگر مقاله کتاب به قلم رولاند رابرتسون Roland Robertson استاد دانشگاه ابردین اسکاتلند در زمینه جامعه شناسی و نظریه پرداز جهانی شدن و یوان چیریکو JoAnn Chirico مربی جامعه شناسی در دانشگاه دولتی پنسیلوانیای آمریکا به نام بشریت، جهانی سازی و تجدید حیات دینی در سطح جهان با این داعیه که جهانی شدن و احیای دغدغه های مذهبی و شبه مذهبی، تنها در قالب اصطلاحات جامعه شناختی و با ارائه یک طرح تحلیلی قابل درک است به مفهوم سازی در این زمینه می پردازد. مبحث رابطه میان دو مقوله دین و جهانی شدن نیاز جدی به بررسی از جنبه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی دارد و شایسته است که یکی از اهداف مطالعات میان رشته ای واقع شود. دین، هزاره جدید و جهانی شدن مقاله سوم این کتاب به قلم خوزه کازانوا José Casanova یکی از چهره های مطرح حوزه جامعه شناسی دین و استاد دانشگاه دولتی جرج تاون انگلیس با آثار فراوانی در زمینه دین، جهانی شدن و جامعه است که نویسنده در آن ابتدا جهانی شدن را توضیح می‌دهد و سپس از یک جنبه تاریخی درازمدت مروری بر تغییرات الگوهای روابط میان کلیسا، دولت، ملت و جامعه مدنی دارد و دو شکل همزمان از دین جهانی را مطرح می کند: دین کاتولیک و دین اصول‌گرا. (ص .۹۰) نظام دینی جامعه جهانی به قلم پیتر بیر Peter Byrne صاحب کرسی اقتصادجامعه شناسی در دانشگاه لندن مقاله چهارم این کتاب است که نویسنده طی آن نتیجه می گیرد ادیان در دو قرن گذشته به صورت زیرمجموعه های یک نظام دینی جهانی رشده یافته اند، هر چند همچون نظام سیاسی باید به این موضوع نیز بنگریم که چگونه این زیرمجموعه ها در نظام کلی ادیان با یکدیگر مرتبط اند. (ص. ۱۶۲) وی در انتها نتیجه می گیرد: مقوله دین جهانی توام با ابهامات و تناقضات حول آنها تنها به این دلیل شکل گرفته است که پدیده مد نظر تنها در آن بافت در حال شکل گیری بوده است، چرا که ما پیروان دین راه گریزی از تعصبات فرهنگی مان نداریم. در حقیقت شناخت تعصبات خود نشانه موضوع تاریخی و اجتماعی مطالعه ماست. (ص. ۱۶۵) چشم اندازهای جهانی شدن در عصر جدید نوشته ووتر جی هانگراف Wouter Hanegraaff استادتمام تاریخ فلسفه هرمیسه دانشگاه آمستردام هلند به طور ضمنی سرنخ‌های تحقیق در این مورد را به دست می دهد و نویسنده می نویسد: تحقیق منظم در موضوع جهانی شدن معنویت عصر جدید باید حداقل چهار مورد را در نظر بگیرد، نخست: باید بر پایه تعاریف کارامد روشنی از عصر جدید باشد، اگر عصر جدید جنبشی از نقد فرهنگ غربی است، محققان باید به محرک های پیچیده نژادپرستی در روند انتقال فرهنگی عصر جدیدی حساس باشند، باید به میزانی که معنویت عصر جدید تحت تاثیر زمینه های فرهنگی غیرغربی خاص شکل های جدیدی به خود می گیرد توجه کرد و محققان باید در مورد اینکه چگونه تئوری های نژاد پرستی در باب جادو، رمزگونگی همزادگرایی می تواند آنها را در مقابل مراحل تغییر تاریخی اغفال کند بسیار هوشیار باشند. (ص. ۱۸۵) جهانی شدن و هویت‌های جمعی دیگر مقاله این کتاب به قلم جودیت باکسر لیورانت Judith Baxter استاد زبانشناسی کاربردی و جامعه شناسی زبان در دانشگاه آستون شهر بیرمنگام انگلیس است که به دلایل ظهور جهان های متفاوت هویتی و دین و هویت های جمعی در عصر جهانی شدن می پردازد. رولاند رابرتسون در مقاله دین و حوزه جهانی می کوشد برخی مشخصات جامعه دینی را در رابطه با ویژگی ها و مفاهیم جهانی شدن را بررسی کند و به بررسی موارد مرتبط با جامعه شناسی دین بپردازد که متکی بر الگوی اجتماعی است؛ یعنی بینشی که بر اساس آن ساختار اجتماعی جامعه قالبی را برای زندگی اجتماعی به وجود می آورد. فرانک جی لکنر در مقاله دین، حقوق و نظم جهانی مساله چگونگی تحقق نظم جهانی را در رابطه با مذهب می کاود و بیان می کند جهانی شدن فرایندی است که از طریق آن یک نظم اجتماعی جدید در مقیاس جهانی پدید می آید و جوامع متمایز به لحاظ فرهنگی را در تعامل با یکدیگر قرار می دهد. مقاله حقوق بشر، نزاع های مذهبی و جهانی شدن به قلم جیمز وی اسپیکارد James Spickard استان جامعه شناسی و انسان شناسی در دانشگاه خصوصی ردلند کالیفرنیا در با تاکید بر این باور که در دنیای مدرن امروز، اعتقاد به حقوق بشر فطری به وضعیت شبه مذهبی درآمده است بیان می کند به رغم وجود منشا این اعتقاد در فلسفه غرب و مخالفت فعال برخی حکومت های اسلامی و دولت های بومی ضداستعماری این عقیده که همه افراد دارای حقوق لاینفک برای زندگی، آزادی و شرایط اقتصادی اولیه برای کسب درامد زندگی خود هستند قابل توجه و احترام است. استیو بروس Steve Bruce استاد جامعه شناسی دانشگاه آبردین و دیوید وواس David Voas استاد دانشگاه گلوبال لندن در مقاله انعطاف پذیری دولت- ملت؛ دین و نهادهای مدنی در دوران مدرن به بررسی برخی مفروضات جامعه شناسان پرداخته؛ از جمله اینکه جامعه با دولت-ملت همخوانی دارد یا اینکه نهادهای مدنی و نه دولت ها هستند که از مشروعیت اعمال قدرت برخوردارند. جف هنیس Jeffery Haynes استاد علوم سیاسی در دانشگاه متروپلیتن لندن در مقاله فعالان مذهبی فراملی و سیاست های بین المللی به بررسی پدیده عاملان مذهبی فراملی می پردازد و این ادعا را ارزیابی می کند که فعالیت آنها ممکن است حاکمیت دولت را تضعیف کند. جیمز آ بکفورد James A. Beckford استاد جامعه شناسی دین در دانشگاه وارویک لندن در مقاله تعامل ادیان در یک بافت جهانی با اشاره به نامتعارف بودن مطالبات جهانی و مذهبی شدن تا اوایل قرن و یادآوری اینکه نهادها و عقاید مذهبی از برخی جنبه ها بسیار پیش تر از دیگر نهادهای اجتماعی روند جهانی شدن را پی می گیرند بیان می کند اکنون نظریه پردازان اجتماعی باید توجه بیشتری به مطالعات مذهبی داشته باشند.

more_vert کتاب «سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم»

ادامه مطلب

closeکتاب «سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم»

«سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم» عنوان کتابی است که به کوشش «فاطمه بهشتی» و «فاطمه آستانه‌اصل» به رشته تحریر درآمده و نگاهی تمام عیار به جایگاه زن در ادبیات ایرانی از دوران بیهقی تا سعدی دارد. این کتاب ۱۱۲ صفحه‌ای با شمارگان ۳۳۰ نسخه از سوی انتشارات «نگارکمال» به چاپ رسیده و روانه کتابفروشی‌ها شده است. قیمت هر جلد از این کتاب برای علاقه‌مندان به ادب و جامعه شناسی زنان ۱۴ هزار تومان است. مطالب این کتاب در چهار فصل ارایه شده که در فصل نخست آن با عنوان «زن در ایران باستان و دین اسلام» کوشش شده ارتباط زن با اسطوره‌های ایرانی و پس از آن با تفکر اسلامی را در لابه‌لای سطور ادبی واکاوی شود. در این بخش زن موجودی عنوان شده که مایه آرامش و زایش است و ساختارهای اندیشه جامعه ایران باستان و دوران اسلامی در خصوص اهمیت و ارزش زن با استفاده از مثال‌هایی که در متون نثر فارسی ارایه شده به شرح و نظر آمده است. در بخشی از این فصل آمده است : زن در ایران باستان دوران پر از رنج و محرومیت را گذرانده و اقوام پیش از اسلام هرگز آزمایش عقل، خرد، اخلاق، نبوغ و مهارت زن توجه در خوری نکرده‌اند اما، در دوره ساسانی شیوه نگرش به زن تا حدودی متفاوت با دیگر ممالک بود و این دوره به «پادشاه‌زن» و ارزش والا برای زن برخورده و زن سوگلی صاحب حق کامل بوده و شوهر مکلف بوده مادام‌العمر از زن ممتازش نگهداری کند. در نثر فارسی داستان «خسرو و شیرین» نمونه بارز آن است که نشانگر جایگاه زنان در دوران ساسانی است که رده‌ها و طبقات مختلف اجتماعی زن با جه وزنی نگریسته می‌شده است. در بخش دیگری از این فصل به شیوه جاهلیت و رفتار ظلمت‌آمیز به زنان قبل از اسلام با زنده به گور کردن آنان اشاره می‌کند و بعد با اشاره به چندین ایه از قران مجید جایگاه والای زن در دین مبین اسلام را شرح داده است و عنوان کرده است: در اسلام وجود زن و مرد لازم و ملزوم همدیگر دانسته شده و ارزش زن از منظر ادیان مختلف والا و تحسین برانگیر عنوان شده است. فصل دوم کتاب با عنوان سیمای زن در نثر قرن پنجم، به جایگاه و ارزش زن از دیدگاه اجتماعی، سیاسی، مذهبی و در شمای مذهبی - اجتماعی پرداخته است و بیان کرده است: وضع زن در ادوار مختلف تاریخ ایران پس از اسلام، دستخوش تغییر و تحول بوده و اقوام ترک و مغول و سایر قوم‌ها به زن و جایگاه اجتماعی آن اهمیت داده‌اند چرا که به گواه مستندات زن دوشادوش مرد کار می‌کرد و چرخ اقتصادی خانوار در مشارکت با زنان می‌چرخید. در این بخش نقش اجتماعی زن در دربار نیز به صورت ریز از بین متون نثر ارزیابی شده و از نظر دلاوری، خویشتن‌داری و قورت در راهبری فکری و عملی مصادیق زیادی از کلام بیهقی مطرح شده است برای مثال آنجا که از دلاوری و خویشتن‌داری طن در مورد مادر عبدالله زبیر که به دستور حجاج سر از تنش جدا شد می‌گوید و کلام مادر را اینطور منتقل کرده که « اگر پسرم نه چنین کردی، مه پسر زبیر بودی»... و از این دست از نثر فارسی مثال‌های متعددی در باب زنان و رفتارها و کنش‌های آنان با ادبیاتی شیرین و بلیغ عنوان شده و تلاش شده تا چه در داستان پیرزن و انوشیروان، سیاوش و سودابه، و مثال‌هایی از کلیله و دمنه آینه‌ای از سیمای زن را فرا رو قرار دهد. در بخشی از این فصل با ارایه بخش‌هایی از نثر فارسی جایگاه سیاسی زنان در ادوار پیش از اسلام تا قرن‌ پنجم به تصویر کشیده شده که به‌دلیل در حرم بودن زن به طور عموم پرده‌ای پنهان بر نقش وی در سیاست وجود دارد اما بسیاری از مقاصد سیاسی در ازدواج‌ها و کنش‌های رفتار سیاسی زنان در مناسبات جامعه با مثال‌های زیبا از ادبیات نثر فارسی ارایه شده که جذاب و خواندنی است. ارزش و جایگاه زنان قبل از اسلام تا قرن پنجم نیز در این فصل از نظر مذهبی با نگاه اسرارالتوحید، کلیله و دمنه، تفسیر ابوالفتح رازی و سایر متون فارسی شرح داده شده است. فصل سوم این کتاب نگاهی به سیمای زن در قرن ششم از دید مرزبان‌نامه و جهان‌گشا دارد و فصل چهخارم نیز جایگاه زن ایرانی را در قرن هفتم از منظر متون در گلستان سعدی، تذکره‌الاولیا و بررسی شخصیت رابعه از دیدگاه عرفانی و اجتماعی عنوان کرده است. در مقدمه این کتاب امده است: زندگانی اجتماعی از مسایل مهم در جوامع انسانی محسوب می‌شود و از این حیث نقش و جایگاه زن به‌عنوان بخش مهمی از کمناسبات و روابط بین فردی اهمیت زیادی دارد. شخصیت و جایگاه زن ایرانی در گذر تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی داشته که برای دستیابی به تفکر عمیق و موثر در حوزه فعالیت‌های مختلف یک جامعه باید از شرایط و اثربخشی حضور زنان آگاه بود.