جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی

مقاله علمی و پژوهشی" سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سواد رسانه ای و مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی ، شبکه اجتماعی ، رسانه های جمعی ، نظریه شکاف و نظریه آگاهی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

ادامه مطلب

closeمقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

مقاله علمی و پژوهشی " تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین" مقاله ای است در 39 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارجحیت در مصرف‌ کالاهای ‌داخلی؛ الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE)؛ رویکرد بیزی؛ سیاست پولی بهینه پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مقاله، تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در هنگام ورود شوک‌ درآمد نفتی، توسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با تاکید بر ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی از طریق رویکرد بیزی است. در این مطالعه، مصرف خانوارها به دو بخش مصرف کالاهای داخلی و وارداتی تقسیم می‌شود. پس از طراحی الگو، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی و با به کارگیری داده‌های واقعی تخمین‌زده می‌شوند. سیاست بهینه پولی آن سیاستی خواهد بود که تابع زیان رفاهی را حداقل کند. نتایج حاکی از آن است که با ورود شوک درآمد نفتی، سیاست بهینه پولی؛ سیاست واکنش بانک مرکزی به شکاف تورم و نرخ ارز است. با افزایش پارامتر میزان ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی در الگو، مقدار زیان رفاهی بدست آمده در تمامی قواعد سیاستی، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. توصیه سیاستی این مطالعه آن است که بانک مرکزی در هنگام ورود شوک‌های برون‌زا (به ویژه شوک درآمد نفتی) به اقتصاد، علاوه بر هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار دهد. عنوان مقاله [English] Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach چکیده [English] The aim of this article is to determine the optimal monetary policy rule when there is oil revenues shock by new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model through Bayesian approach with emphasis on Home Bias in Consumption. In this study, household consumption is divided into two parts; consumption of domestic goods and the consumption of the imported goods. After specifying the model, the parameters of proposed model are estimated using Bayesian methods and real data where Optimal Monetary Policy will be the policy which makes the welfare loss function minimized. The results show with the entrance of oil revenues shock, Optimal Monetary Policy is the central banks’ response to the inflation and exchange rate gap. By increasing Home Bias parameter in the model, welfare loss in all the policy rules is significantly reduced. The policy recommendations of this study are that, with exogenous shocks (in particular oil revenue shock) to the economy, in addition to inflation targeting, the exchange rate should be considered by central bank. کلیدواژه‌ها [English] Home Bias in consumption, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE), Bayesian Approach, Optimal Monetary Policy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران (به‌عنوان موردی مشابه بیماری هلندی) " مقاله ای است در 33 صفحه و با 10 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بیماری هلندی، اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، نسبت شاخص قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله تلاش شده است تا مبانی نظری بیماری هلندی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از شاخصهایی، وجود یا عدم وجود آن در اقتصاد ایران آزمون شود. براساس ملاحظات نظری اولین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات موادخام، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در درون نظام اقتصادی است که علاوه بر دامن‌زدن بر رشد مصرف در جامعه، با افزایش نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای غیر بهینه تولید، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می دهد و غیر رقابتی بودن محصول صنایع داخلی را تشدید می‌کند که همه این عوارض به‌عنوان آثار بروز بیماری هلندی در اقتصاد تلقی می شود. یکی از معتبرترین شاخصها جهت تأیید بیماری هلندی از بعد نظری و آماری، نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله است که در این مورد تفکیک آماری مشخصی در کشور وجود ندارد. اطلاعات آماری استخراج شده از شاخص جانشین بیان‌کننده آن است که با رشد درآمدهای نفتی نسبت شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله افزایش ملایمی را طی سالهای گذشته تجربه کرده است که در سالهای اخیر دارای رشد سریع‌تری نیز بوده است. این امر گمان ما را در مورد وجود سطح خفیفی از بیماری هلندی در کشور، به‌ویژه در سالهای اخیر تقویت می‌کند، هر چند که استفاده از در این رابطه همواره استنتاج نتایج قطعی را با تردید رو برو می‌کند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله رابطه مصرف انرژی و درآمد

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه مصرف انرژی و درآمد

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه مصرف انرژی و درآمد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از رویکرد مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم پانل" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مصرف سرانه انرژی، درآمد سرانه، مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل، کشش درآمدی مصرف سرانه انرژی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص‌ داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می‌توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی‌کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس تأیید می‌شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش می‌یابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش می‌یابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اقتصاد نرخ ارز

ادامه مطلب

closeکتاب اقتصاد نرخ ارز

احمد یزدان پناه در کتاب اقتصاد نرخ ارز، با توجه به اهمیت و منافع تجارت برای ملت‌ها به بررسی نظریه‌ها و سیاست‌ها در این حیطه پرداخته است. هر کشوری جهت تجارت از طریق «تخصص‌ها» و افزایش «کارایی‌ها» در حوزه‌ی کالاها، خدمات و دارایی‌ها، برای تأمین مالی پروژه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی، نیازمند تبدیل واحد پول با پول سایر کشورها است. به نرخی که پول کشورها با هم مبادله می‌شوند «نرخ ارز رسمی» یا به طور خلاصه‌تر «نرخ ارز» می‌گویند. در یک تابستان گرم شاید توانسته باشید به شهر بازی گریزی بزنید. هنگام ورود باید مقداری از پول‌های خود را برای استفاده از هر بازی به بلیط تبدیل کنید. چند واحد (چند ریال) پول خود را برای تهیه هر بلیط باید بپردازید؟ این نسبت پول شما در مقابل هر بلیط همان «نرخ مبادله» و یا «نرخ ارز» است. همین مثال ساده کمک می‌کند تا رابطه‌ی بین قیمت دو پول مثل ریال و دلار به‌ طور مفهومی روشن‌تر گردد و افزایش و کاهش ارزش هر کدام در مقابل دیگری بهتر مشخص شود. در بخشی از کتاب اقتصاد نرخ ارز می‌خوانیم: همواره برخی تعدیلات بزرگ نرخ ارز واقعی حکایت از آن دارد که علاوه بر عواملی چون هزینه‌های حمل و نقل، سلیقه‌ها و تعرفه‌ها، عوامل دیگری هستند که نقش کلیدی در نوسانات نرخ ارز واقعی مؤثر بازی می‌کنند. پیشرفت تکنولوژی که موجب افزایش بهره‌وری کالاهای قابل تجارت (تجارت از بعد بین‌المللی آن) یکی از آن عوامل است. بهره‌وری بیشتر یعنی هزینه تمام‌ شده کم‌تر. بنابراین در کشورهایی که بهره‌وری بالاست، قیمت کالاهای قابل مبادله پایین بوده و این امر از طریق مجاری رقابت بین‌المللی به‌ سوی کالاهای قابل مبادله به سایر مناطق کشیده می‌شود. ولی همه کالاها قابل مبادله (صادراتی و وارداتی) نیستند. بخش غیرقابل مبادله اقتصادها مثل مسکن و بسیاری از خدمات از حداقل رقابت قیمت‌ها در سطح بین‌المللی برخوردارند. بنابراین، قیمت کالاهای قابل مبادله نسبت به کالاهای غیرقابل مبادله گرایش به کاهش دارند. بسته به وزنه کالاهای غیرقابل مبادله در سبد مصرفی کشور، شاخص قیمت مصرف‌ کننده (CPI) کشور نسبت به سبد مصرف‌ کننده بین‌المللی افزایش می‌یابد و در نهایت «نرخ ارز واقعی مؤثر» کشور میل به تقویت پیدا می‌کند. اغلب به این سازوکار در اقتصاد «اثر بالاسا - ساموئلسن» می‌گویند. هم تئوری و هم شواهد آماری و تجربی، به‌ خصوص در کشورهای در حال توسعه، گواه آنند. بیشتر نوسانات نرخ ارز واقعی مؤثر این کشورها تحت تأثیر نوسانات قیمت کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت قرار دارند. فهرست مطالبمقدمهنرخ ارز چیست؟نرخ ارزمقایسه قیمت کالاها وقتی بر حسب پول‌های مختلف هستندمفاهیم اساسی نرخ ارز از دیدگاه مدیریتیرفتار نرخ پوند از 1980 تا قبل از تولد یورو (یعنی تا 1998)اوضاع پوند بعد از تولد یوروبازار ارز خارجی (FOREX)کاهش و افزایش نرخ ارز رسمینرخ ارز در رژیم شناور مدیریت‌شدهنرخ ارز شناور مدیریت‌شده در کوتاه‌مدت و بلندمدتارزش پول‌ها در کشورهای در حال توسعهکاهش ارزش پول یا افزایش نرخ ارزافزایش نرخ ارز و قیمت‌های داخلیچه عواملی نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کنند؟چه عواملی نرخ ارز را در کوتاه‌مدت تعیین می‌کنند؟مداخله دولت‌ها در نرخ ارزتغییرات نرخ ارز و بنگاه‌های تولیدینرخ ارز واقعی و اهمیت آنمحاسبه نرخ ارز واقعیشاخص نرخ ارزآثار سیاست پولی بر نرخ ارزاقتصادهای نفتی و نرخ ارزآثار تغییرات نرخ ارز بر تجارت خارجیکاربرد تئوری ارزشاخص همبرگرپیش‌بینی نرخ‌های ارز (تحلیل رگرسیون)قدرت خرید پول‌هانرخ ارز و کسری تجاریپوشش ریسک (هجینگ، HEDGING) در معاملات ارزی

more_vert مقاله منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی، سرمایه انسانی و سرریز فناوری پرداخته شده است چکیده مقاله پیشرفت فناوری و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی می‌باشند. طبق تئوری‌های جدید تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی درون‌زا، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت‌های R&D داخلی و جذب R&D بین‌المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می‌کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می‌باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387-1338) می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی‌کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه‌های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه‌داخلی، نیروی‌کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش‌بینی را توضیح می‌دهند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ارائه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی

ادامه مطلب

closeکتاب ارائه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی

میترا رحمانی کتاب ارائه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی را با هدف مشخص کردن روش‌ها برای فهرست نمودن کالاهای خاص بخش کشاورزی، به رشته تحریر درآورده؛ زیرا طبق آمار بررسی شده در ایران هیچ قانون مشخصی برای تعیین کالاهای کشاورزی گزارش نشده است. افزایش حجم تجارت و گسترش سهم تجارت جهانی، از اهداف مهم سیاست‌گذاران اقتصادی ایران است. این هدف از طریق تلاش برای ورود در سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و دو جانبه پیگیری شده است. یکی از این موارد، دسترسی به فهرست کالاهای خاص بخش کشاورزی به شمار می‌رود که در چارچوب مذاکرات تجاری در سطح‌های مختلفی می‌توان آن‌ها را از دامنه موافقت‌نامه‌ها حذف کرد. در کتاب ارائه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی (Introducing the methodology of determining special agricultural) روش‌هایی که در ارتباط با تعیین فهرست کالاهای خاص کشاورزی توسط نهادهای مرتبط بین‌المللی بیان شده‌اند، مور بررسی قرار می‌گیرند تا متدلوژی مناسب برای ایران انتخاب شود. به منظور برقراری تسهیلات تجاری، هر کشور بنا به دلایل اقتصادی، تجاری، سیاسی و اجتماعی به دنبال حذف تعدادی از کالاها از دامنۀ موافقت‌نامه و یا واگذار کردن کمترین امتیاز هستند که این کالاها در مذاکرات تجاری، به عنوان کالاهای خاص مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. در بخشی از کتاب ارائه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی می‌خوانیم: کالاهای حساس و کالاهای خام از نظر زمانی با فاصله قابل توجهی وارد مذاکرات تجاری بین‌الملل شده‌اند. بحث در مورد کالاهای حساس از نظر تاریخی قدیمی‌تر است و به ادوار مذاکراتی گات مربوط می‌شود. در مذاکرات دور اروگوئه نیز اغلب کالاهای حساس با حفظ سهمیه‌های مقداری با تعرفه‌های بالا از حمایت‌های بیشتری برخوردار شدند. همه کشورها (کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه) امکان استفاده از فهرست کالاهای حساس را داشته و دارند. البته لازم به توضیح است که هنوز تعریف مشخص و ملاک‌های مورد توافقی برای تعیین کالاهای حساس وجود ندارد و این خود کشورها هستند که بر حسب اهمیت یک کالا آن را به عنوان حساس انتخاب می‌کنند. در طول زمان، دامنه پوشش کالاهای حساس از ترکیبی از کالاهای صنعتی و کشاورزی به سوی کالاهای عمدتا کشاورزی سوق پیدا کرده است. ولی هنوز معدودی کالاهای حساس صنعتی بخصوص در کشورهای توسعه یافته وجود دارند. در عوض موضوع کالاهای خاص، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و در بخش کشاورزی مطرح شده است تا این کشورها که در دور اروگوئه نتوانستند از سهمیه‌های مقداری و حفاظت‌های ویژه برای کالاهایی که از نظر ملاک‌های مورد توافق امنیت غذایی، معیشت زندگی و توسعه روستایی برایشان حیاتی بود برخوردار شوند، بتوانند تا حدودی مسائل خود را از این طریق حل کنند. در حقیقت، استفاده کنندگان از مزایای کالاهای خاص تنها کشورهای در حال توسعه هستند.موافقت نامه چارچوب ژوئیه 2004 اولین متنی است که انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به کالاهای حساس و خاص را به رسمیت شناخته است. هر دو این گروه از کالاها می‌توانند یا از کاهش فرمولی تعرفه‌ها معاف یا نسبت به آن تعهدات کاهشی کمتری داشته باشند. هنوز مذاکرات مربوط به نحوه کاهش و درصد پوشش کالایی در مورد کالاهای خاص و حساس در مذاکرات تجاری چند جانبه تحت عنوان دور دوحه در سازمان جهانی تجارت ادامه دارد. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: درآمدی بر فنون و تکنیک‌های مذاکرات تجاریفصل دوم: مروری بر موقعیت محصولات کشاورزی و کالاهای خاص در مذاکرات تجاریفصل سوم: بررسی متدولوژی‌های متداول تعیین کالاهای خاص در سطح سازمان‌های مرتبط با موضوع و معرفی متدولوژی تعیین کالاهای خاص در ایرانفصل چهارم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاداتکتابنامه

more_vert مقاله سنجش یارانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی

ادامه مطلب

closeمقاله سنجش یارانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی

مقاله علمی و پژوهشی " سنجش یارانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی (مطالعه موردی استان ایلام)" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کالاهای اساسی+یارانه سرانه+ دهکهای درآمدی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از سیاستهای رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب و پرداخت یارانه است. امروزه یارانه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست های اقتصادی برای حمایت از قشرها و بخشهای مختلف اقتصادی به کار می رود. این مقاله به دنبال اندازه‌گیری یارانه سرانه کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن بین دهکهای درآمدی در استان ایلام است. در این مقاله پس از طرح موضوع، به چارچوب نظری تحقیق اشاره می‌شود. در ادامه با استفاده از روش قیمت تمام شده به آزمون فرضیه ها پرداخته و در پایان به نتیجه‌گیری و ارائه سیاستهای راهبردی اشاره می‌شود. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که مقدار و مبلغ یارانه سرانه کالاهایی نظیر روغن نباتی، برنج و قند و شکر در استان ایلام در سال 1381 تقریباً برابر یارانه سرانه همین کالاها در سطح کشور بوده اما مقدار و مبلغ یارانه سرانه شیر در استان ایلام (پنج لیتر و 3250 ریال) در سال مورد نظر کمتر از سطح کشور (620/11 لیتر و 7553 ریال) است. در ارتباط با آرد جامعه شهری مقدار و قیمت یارانه سرانه بیش از جامعه شهری کشور بوده و یارانه همین کالا در جامعه روستایی استان ایلام کمتر از جامعه روستایی در سطح کشور در همان سال بوده است. بهره‌مندی چهار دهک پایین درآمدی از مصرف کالاهای اساسی در مناطق شهری (به استثنای برنج خارجی درجه دو) و روستایی استان ایلام در مجموع کمتر از چهار دهک بالای درآمدی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دلالت‌هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله دلالت‌هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " دلالت‌هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث رشد اقتصادی، رهیافت آزمون کرانه‌ها، قیمت فرآورده‌های نفتی، مصرف فرآورده‌های نفتی پرداخته شده است چکیده مقاله این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده‌های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده‌ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می‌پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده‌شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه‌ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی می‌باشد. نتایج به دست‌آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک‌طرفه از مصرف فرآورده‌های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می‌باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده‌های نفتی در کشور دلالت می‌کند به این صورت که قیمت فرآورده‌های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی‌های ناکارامد، فرسوده و انرژی‌بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش‌های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده‌های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده‌ها در بلندمدت تأثیرگذار می‌باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده‌های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه‌سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده‌ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب فرهنگ جامع تشخیص ، پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور

ادامه مطلب

closeکتاب فرهنگ جامع تشخیص ، پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور

کتاب فرهنگ جامع تشخیص ، پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور تالیف دکتر سید مهرداد مظفر و دکتر طاهره محمودیان می باشد که برای خانوده ها ، مصرف کنند گان، دانشجویان ، درمان گران حوزه اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد در 1000 نسخه منتشر شده است . ‎ در این کتاب در قالب 4 بخش مهم به شناخت مواد اعتیاد آور، قوانین مبارزه با مواد اعتیاد آور ، روش های درمانی متداول ، کار آزمایی و مصاحبه بالینی با مصرف کنند گان مواد اعتیاد آور اشاره شده است .در مقد مه کتاب آمده است : امروزه گرایش به مصرف مواد اعتیاد آور به معضلی بزرگ در جهان مبدل شده است گروه های تبهکار و ما فیای مواد مخدر در سراسر دنیا شبکه های پهناور ی را به وجود آورده اند ، تجارت مواد بعد از اسلحه یکی از پرسو د ترین کالاهای غیر مجاز تجاری است این تجارت آنچنان منا فعی را در بر دارد که شبکه های بزرگ آن حاضرند پول فراوانی هزینه و افراد بسیاری را در این راه قربانی کنند تا این شبکه های قدرتمند وجود دارند و برخی کشور ها یا بهتر بگوییم برخی سیاستمداران برای کسب سود بیشتر با آنها همکاری می کنند جریان تولید و عرضه مواد ادامه خواهد یافت . وقتی به علل گرایش جوانان به مصرف مواد اعتیاد آور در فرهنگ ها و جوامع مختلف می پردازیم به این نتیجه می رسیم که انگیزه مصرف کنند گان کاملا متفاوت می باشد به عنوان مثال یک جوان مصرف کننده ایرانی علت گرایش خود را به مواد بیکاری ، فقر ، ترس از برخورد با مشکلات عدم اعتماد به نفس و نا کافی بودن برنامه های تفریحی و سر گرم کننده می داند در صورتی که بیشتر جوانان اروپایی یا آمریکایی در طلب کسب لذت بیشتر ، درک بهتر موسیقی و تبعیت از الگو های رفتاری فلان هنر پیشه یا خواننده هستند وجه مشترک آنها بیماری شان و کمک های جسمی و روحی است که نیاز دارند برخورد های خشن و غیر اصولی با مصرف کنند گان موجب به حاشیه رفتن و منزوی شدن آنان می شود و اعتماد شان نسبت به دیگران کمتر خواهد شد .

more_vert کتاب بازار برنج

ادامه مطلب

closeکتاب بازار برنج

کتاب بازار برنج به بررسی مصرف جهانی برنج، بررسی ساختار بازار جهانی، تقاضای برنج و سیاست‌های حمایتی و اقتصادی محصول می‌پردازد. برنج یکی از غلات اساسی است که نقش مهمی در جیره غذایی خانوارها دارد. در ایران نیز پس از گندم، برنج دومین محصول پر مصرف کشاورزی محسوب می‌شود. مصرف این کالا در دهه 50 تحت تأثیر جهش در آمدهای نفتی، افزایش چشمگیری داشته، به طوری که ایران تا دهه 40 صادر کننده برنج بود، طی مدت کوتاهی پس از آن به یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج تبدیل شد. امروزه برنج یکی از عمده‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایران است و این محصول در ردیف کالاهای اساسی و ضروری قرار گرفته و تأمین و توزیع آن جزو دغدغه‌های اصلی دولت و به ویژه وزارت بازرگانی می‌باشد. در حال حاضر ایران یکی از وارد کنندگان بزرگ برنج در جهان به شمار می‌رود و طی دو دهه گذشته به طور میانگین حدود 30 درصد نیاز داخل از طریق واردات تأمین گردیده است. در بخش تجارت برنج به دلیل شرایط موجود در بخش بازرگانی کشور، اخلال‌های فراوانی مشاهده می‌شود که شاید به عنوان مهم‌ترین آن‌ها بتوان به انحصار در واردات توسط بخش دولتی، عدم هماهنگی لازم بین نهادها و ارگان‌های مربوطه، عدم وجود سیستم‌های تعرفه‌ای مناسب و ... اشاره کرد. در بخشی از کتاب بازار برنج (The Rice Market) می‌خوانیم: گندم و ذرت، قبل از آنکه مورد تقاضای مصرف کنندگان قرار گیرند، مورد پردازش کامل قرار می‌گیرند. در مورد برنج وضعیت کاملا فرق می‌کند. مصرف کنندگان قبل از پردازش و قبل از پخته شدن برنج، آن را به لحاظ کیفیت ظاهری و فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهند. مصرف کنندگان در قضاوت کیفی برنج‌ها قواعد خاصی دارند. معمولا اکثر آن‌ها برنجی را می‌پسندند که درصد شکستگی کمتری داشته باشد. برنجی که مخلوطی از دانه‌های شکسته و سالم باشد، یکنواخت پخته نشده و جذابیت لازم را برای مصرف کننده ندارد. بر عکس برنجی که دانه‌های آن هم اندازه و هم شکل بوده و شامل واریته‌های مختلف نباشد، رضایت مشتریان را جلب می‌کند. برنج بایستی کاملا آسیاب شده و صدف‌وار سفید باشد و علاوه بر آن اگر دارای دانه‌های شفاف باشد بیشتر مورد پسند قرار می‌گیرد. خصوصیات فرق بر تقاضای مصرف کننده اثر گذاشته و در نهایت درجات برنج را مشخص می‌سازد. در واقع خصوصیات فرق، استانداردهای برنج در بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. فهرست مطالب فصل اول: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار برنجفصل دوم: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع، نظام نظارت، حمایت از مصرف کننده، تجارت خارجی و حمایت تجاری از برنجفصل سوم: ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر محصول، کالاها و فعالیت‌های مرتبطفصل چهارم: بسته سیاستی کاربردی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، تنظیم بازار (قیمت گذاری، توزیع و نظارت)، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، حمایت تجاری (صادرات و واردات)، ذخیره سازی و حمل و نقل، مصرف و سایرمنابع و مراجع

more_vert دام «دامپینگ» برای اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeدام «دامپینگ» برای اقتصاد ایران

 ارزان‌فروشی یکی از آیتم‌های خاصی بوده که به نظر می‌رسد همیشه طرفداران خود را دارد. به عبارتی دیگر کالاهای ارزان بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان زیادی را جذب می‌کنند. فرآیندی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران می‌تواند باعث شکست بنگاه‌های دیگر شود و تبعات منفی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. روزنامه ابتکار در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی در بررسی پیامدهای ارزان‌فروشی برای تسخیر بازارهای اقتصادی، آورده است: این ‌روزها مشکلات اقتصادی، معیشت خانوارها را با چالش‌های بی‫شماری روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی افراد به مصرف کالاهای ارزان‌قیمت علاقه‌مند می‌شوند و استقبال آنها برای تامین نیازهای‌شان با هزینه‌ای کمتر کسب‌وکار بنگاه‌هایی که کالا و یا خدمات ارزان‌تری ارائه می‌دهند را سکه می‌کنند. اما بسیاری از کارشناسان مسئله ارزان-فروشی را معضلی برای فضای کسب‌وکارها می‌دانند که می‫تواند ریتم بازارهای اقتصادی را برهم بزنند و از سوی دیگر بنگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک‌تر را به تعطیلی بکشانند، چراکه عده‌ای با کاهش قیمت کالا و خدمات خود سعی دارند بازار را به انحصار خود درآورند. به گفته آنها کاسبان در شرایط فعلی به دلیل مشکلات بسیاری که در اقتصاد به وجود آمده فروش خود را از دست داده‌اند و ارزان‌فروشی توسط برخی از بنگاه‌ها می‌تواند همان اندک مشتری باقی مانده را نیز جذب کرده و تولیدکننده و بنگاه‌های کوچک را از دور خارج کند. البته به انحصار درآمدن بازار توسط ارزان‌فروشی برخی از بنگاه‌ها تنها مختص بازارهای داخلی نیست. چین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کالاهای مختلفی است که بازار اقتصادی دیگر کشورها را به انحصار خود درآورده است. این کشور محصولات متنوع و ارزان قیمتی را به بازار کشورهای دیگر عرضه می‌کند. در بسیاری از مواقع مصرف‌کننده نسبت به کیفیت پایین محصول آگاهی داشته اما به دلیل مشکلات مالی و تهیه محصول با قیمتی پایین‌تر تمایل به استفاده از آن را دارد و همین دلیلی برای حضور تولیدات چینی در بازار کشورها می‌شود. حال در این میان باید دید که به دست گرفتن بازار با ترفند ارزان‌فروشی در بازارهای داخلی و خارجی چه تبعاتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‫کنندگان به همراه خواهد داشت؟ در این راستا مهدی تقوی، اقتصاددان با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها درخصوص ارزان‫فروشی برخی از بنگاه‌های اقتصادی به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بدانیم که ما با پدیده‌ای به نام تورم روبه‌رو هستیم. در شرایط تورمی قدرت خرید افراد روز به روز پایین‌تر می‌آید و سبد خریدشان کوچک‌تر می‌شود. اکنون مسئله مهم این است که تورم با درآمد افراد هماهنگ نبوده و همین مسئله می‌تواند راهی برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی باشد تا با تولیدات ارزان‌قیمت خود، انحصار بازار را در دست بگیرند. وی در ادامه افزود: در اقتصادی که تورم معضل اصلی معیشت افراد باشد مصرف‌کنندگان خواسته و یا ناخواسته به سمت مصرف کالاها و خدمات ارزان‌قیمت کشیده می‌شوند.این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیامدهای بازارهای انحصاری اشاره کرد و در‫این‌باره گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورمی اجناس و یا خدماتی با کیفیت را به دست مصرف‌کننده برسانند، این اقدام نه تنها مضر نبوده بلکه می‌تواند پیامدهای خوبی را برای اقتصاد و معیشت افراد به همراه داشته باشد. اما گاهی مواقع بنگاه‌هایی به میان می‌آیند که با تولید کالاهای ارزان و نامرغوب انحصار بازار را در دست می‌گیرند و در این شرایط قطعا آسیب‌هایی را به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای دیگر وارد می‌کند.وی اظهار کرد: در این شرایط رقابت بنگاه‌ها از بین می‌رود و بازار تحت فرمان عده کمی از تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که تبعات منفی بسیاری را چه برای مصرف‌کننده و چه تولیدکنندگان دیگر به همراه خواهد داشت. بازار بنگاه‌های ناکارآمد را حذف و بخش‌های کارآمد را حفظ میکندبرخلاف مهدی تقوی، مرتضی عزتی معتقد است که به انحصار درآمدن بازار با ارزان‌فروشی توسط بنگاه‌های جدید به نفع مصرف‌کننده و اقتصاد خواهد. این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص انحصار بازار توسط برخی بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد ارزان‌فروشی به «ابتکار» گفت: در اقتصاد هر بنگاهی که کارایی بالاتری داشته باشد موفق‌تر خواهد بود و بازار را به دست می‌گیرد. ما نمونه‌های زیادی را در بخش‫های مختلف داریم که توانسته‌اند بازار را در انحصار خود درآورند. علت اینکه برخی از تولیدکنندگان می‌تواند بازار را در دست بگیرند این است که آنها منافع مصرف‌کننده را به خوبی شناخته‌اند و بهتر از هر بنگاه دیگری می‌تواند نیاز بازار را تامین کنند. وی در ادامه به استقبال مصرف‌کنندگان از مصرف کالا و خدمات ارزان‫تر اشاره کرد و در‫این‌باره گفت: بدیهی است که مصرف‌کننده به دنبال تامین نیازهای خود با هزینه کمتر بوده و قطعا از فعالیت این بنگاه‌ها استقبال خواهد کرد. بنابراین اگر بنگاهی وجود دارد که چنین اقدامی را انجام دهد و نیازهای بازار را با سرعت بالا و هزینه‌های پایین‫تر برطرف کند قطعا به نفع مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد خواهد بود. عزتی در ادامه گفت: ما نباید تصور کنیم که یک بنگاه کارا و موفق با انحصاری کردن بخشی از بازار آثار منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، خیر اینگونه نیست. اگر بنگاه کوچکی ناکارآمد باشد قطعا حضورش در بازار کم‌رنگ خواهد شد و بنگاه‌های کارآمد جایگزین آن می‌شوند. به عبارتی دیگر بخش‌ها و کسب‌وکارهای بسیار موفق با ایده‫های جدید و هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه به جای چند بنگاه ناکارآمد به میان آمده و نیازهای بازار را برطرف می‌کنند. وی ادامه داد: مصرف‌کنندگان قطعا برای رفع نیازهای‌شان بهترین و ارزان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و فعالیت اینگونه بنگاه‫ها به نفع جامعه خواهد بود. بنابراین بازار بنگاه‌های ناکارآمد را حذف و بخش‌های کارآمد را حفظ می‌کند. در این شرایط رشد چنین بنگاه کارآمدی آسیب و بحرانی را نمی‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: این بنگاه‌ها میزان بهره‌وری را بالا می‌برند و از سوی دیگر در تولید و اشتغال نیز موثر خواهند بود. مثلا برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان را با قیمتی مناسب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند، توزیع محصولات با قیمت مناسب به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود. درصورت ارزان‌فروشی تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن تولیدکنندگان میزان تولید خود را افزایش می‌دهند. این در حالی است که تاسیس چنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیازمند نیروی کار بیشتر بوده و در نتیجه کارآفرینی هم می‫کند، به همین دلیل فعالیت این بنگاه‌ها در تولید اشتغال نیز موثر خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا اشاره کردم فرآیند بهبود وضعیت جامعه ایجاب کند که به صورت طبیعی کارآمدترها حفظ و ناکارآمدها از چرخه اقتصاد خارج شوند. در این شرایط بنگاه‌های ناکارآمد یا باید سرمایه‌ خود را به بخش دیگری برده و فعالیت خود را آغاز کنند و یا تمام تلاش خود را به کار بگیرد و به رقابت با بنگاه موفق-تر بپردازند.

more_vert سالمندان پروتئین کافی مصرف کنند

ادامه مطلب

closeسالمندان پروتئین کافی مصرف کنند

 مطالعات اخیر محققان دانشگاه شفیلد انگلیس نشان می‌دهد، بیش از نیمی از سالمندان پروتئین کافی مصرف نمی‌کنند. به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، مصرف پروتئین کافی برای بهبود عملکرد اکثر ارگان‌های بدن به ویژه عضلات ضروری است. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کاهش می‌یابد. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه‌های بدن سالم است. با تضعیف عضلات، اندام‌های داخلی بدن و به ویژه استخوان‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند. محققان به سالمندان توصیه می‌کنند که برای جلوگیری از کاهش حجم و قدرت عضلات، پروتئین‌های گیاهی و حیوانی مصرف کنند. استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی و افزایش اوره، محدودیت دارد و استفاده از گوشت سفید توصیه شده است؛ ولی استفاده از پروتئین های گیاهی هیچ محدودیتی ندارد. افراد میانسال برای تحریک سنتز پروتئین عضلات باید در هر وعده غذایی حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم پروتئین مصرف کنند. متخصصان و سازمان‌های بین‌المللی مصرف ۱.۲ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را در روز پیشنهاد می‌کنند؛ در حالی که افراد سالمند معمولا کمتر از این میزان مصرف می‌کنند. معمولا توده عضلانی پس از ۵۰ سالگی، حدود ۱.۵ درصد در سال کاهش می یابد. این میزان پس از ۶۰ سالگی به ۳ درصد در سال می‌رسد. شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، گوشت مرغ و ماهی، آجیل، سویا و حبوبات مملو از پروتئین هستند. نتایج این مطالعه در نشریه Geriatrics منتشر شده است.

more_vert کتاب خانواده درمانی سو ء مصرف مواد

ادامه مطلب

closeکتاب خانواده درمانی سو ء مصرف مواد

کتاب خانواده درمانی سو ء مصرف مواد تالیف اصغر بدایع و شهناز شیبانی است که از سوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد در 1000 نسخه منتشر شده است . ‎ این کتاب دارای شش فصل است که در آن به مباحث آسیب شناسی خانواده دچار سوء مصرف مواد ، نظریه های خانواده درمانی سوء مصرف مواد ، مهارتها و فنون خانواده درمانی سوء مصرف مواد ، خانواده درمانی سو ء مصرف مواد در نوجوانان و زوج در مانی پرداخته شده است .در مقدمه این کتاب هدف اصلی انتشار کتاب تبیین و آمده است : علیرغم پذیرش اهمیت در نظر گرفتن خانواده ها در درمان می دانیم که بسیاری از درمانگران یا مشاوران سوء مصرف مواد باور ندارند که مهارتها یا آموزش مورد نیاز را برای انجام این کار ندارند این کتاب بدین منظور تهیه شده است که مجموعه ای از اطلا عات و مها رتهای لازم را در اختیار مشاوران و درمانگران سوء مصرف مواد قرار دهد قصد این کتاب تبدیل مشاوران سوء مصرف مواد به خانواده درمانگر نیست خانواده درمانی همانند درمان سوء مصرف مواد رشته وسیعی با دانش عمیق و مهارتهایی است که نمی توان آن را در قالب یک دوره یا از طریق یک کتاب آموخت رابطه میان خانواده درمانی و درمان سوء مصرف مواد یک رابطه همیارانه است تا یک رابطه رقابتی به عبارتی دیگر می توان از طریق انتقال دانش مربوط به خانواده درمانی به درمانگران سوء مصرف مواد به آ نها در بهبود کارشان کمک کرد درست همانطوریکه آگاهی از حیطه درمان اعتیاد می تواند به خانواده درمانگران در دیدن و کار کردن با مراجعینی که برای خانواده درمانی مراجعه می کنند مفید باشد .

more_vert مقاله اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران" مقاله ای است در 17 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مصرف؛ نوسانات نرخ ارز واقعی موثر؛ مدل تصحیح خطا؛ خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده(ARDL) پرداخته شده است چکیده مقاله مصرف از اجزای عمده تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر مصرف در ایران، با تاکید بر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و روش تصحیح خطا (ECM) برای داده‌های فصلی دورة 1389-1367 است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی(GDP) اثر مثبت ولی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی و نوسانات نرخ ارز واقعی موثر اثر منفی بر مصرف دارند. لذا برای هموارسازی مصرف و کاهش نوسانات آن، اعمال سیاست‌های ثبات نرخ ارز واقعی موثر پیشنهاد می‌گردد. عنوان مقاله [English] The Effects of Real Effective Exchange Rate Volatility on Consumption in Iran چکیده [English] Consumption is an important component of aggregate demand and among the main drivers of gross domestic product. This paper, therefore, identifies the factors affecting domestic consumption in Iran, with an emphasis on the volatility of real effective exchange rate, using Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) approach and Error Correction Model (ECM), for a time period of 1988Q2-2010Q1. The findings reveal that gross domestic product (GDP) has a positive relationship with Consumption, while the saving interest rates as well as the volatility of real effective exchange rate have a negative effect. To smooth consumption trends and reduce its fluctuations, policy measures to stabilize real effective exchange rate are recommended. کلیدواژه‌ها [English] Consumption, Real Effective Exchange Rate Volatility, ARDL bounds Testing, Error Correction Model (ECM) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تاریخ اقتصادی همدان؛ دریچه‌ دانایی به عصر باستان

ادامه مطلب

closeتاریخ اقتصادی همدان؛ دریچه‌ دانایی به عصر باستان

 «تاریخ اقتصادی همدان» نام اثری پژوهشی است که اقتصاد و تجارت همدان را از چشم انداز تاریخی مورد بررسی و واکاوی قرار داده و دریچه‌ای به جنس دانایی از عصر حاضر تا عمق دوران باستان به روی دوستداران این کهن دیار می‌گشاید. اوضاع اقتصادی و وضعیت تجارت همدان در عصر قاجار تابعی از ۲ متغیر است که هر یک به نوبه خود نقشی مهم در فرایند اقتصادی و تجاری این شهر بر عهده دارند. عامل اول موقعیت جغرافیایی و استراتژیک همدان است که به خاطر قرار گرفتن در مسیر شاهراه های اصلی حیاتی تجاری همچون ادوار قبل، از موقعیت ممتاز برخوردار بوده؛ در ایران دوره قاجار پنج شاهراه حیاتی و شریان بزرگ تجاری وجود داشت. عامل دوم نقش همدان در زمینه تولید مواد خام اولیه که با توجه به نیاز روز افزون کشورهای مختلف غربی به ویژه روسیه و انگلستان به این مواد که البته این مسئله ریشه در تغییر مدل بازرگانی ایران داشت که پیش تر به آن اشاره گردید، نقش مهمی در این فرآیند به عهده داشت. تولید این محصولات گذشته از جنبه صادراتی مصرف داخلی نیز داشت و به هر حال در رونق اقتصادی شهر همدان موثر بود. به طوری که همدان در این عهد یکی از کانون های مهم تولید مواد خام بود و در وهله اول باید از چرم همدان نام برد که به علت مرغوبیت در سراسر دنیا به چرم روسی معروف بوده است. حسب گفته جرج ناتانیل کرزن، چرم روسی در واقع همان چرم همدان بوده است که علاوه بر صادرات مصرف داخلی هم داشته و در تولید کفش و چمدان و زین و برگ هم مورد استفاده قرار می گرفته و به سایر شهرها از جمله تهران صادر می شد.   طبق گفته چارلز عیسوی در سال ۱۹۰۹ در همدان ۳۰۰ مغازه کوچک و بزرگ چرم سازی وجود داشته که این رقم در سال ۱۹۱۲ به ۴۰۰ مغازه افزایش یافته است. محصول دیگر همدان که جنبه صادراتی داشته تریاک بوده که از طریق ترکیه به اروپا صادر می گشته و جالب اینجاست که اکثر کشاورزان در کنار سایر محصولات کشاورزی که تولید می کردند معمولا به کشت خشخاش هم اقدام می کردند و این احتمالا به خاطر قیمت بالای این محصول و صرفه اقتصادی آن بوده که در موقع خشکسالی تا حدودی جبران ضرر و زیان آنها را می کرده است. خریداران عمده تریاک کشورهای بریتانیا، آمریکا، بلژیک و چین بوند. همچنین باید از پنبه همدان نام برد که از جمله محصولات صادراتی این شهر بوده که از طریق آستاراخان و بادکوبه به روسیه صادر می شده و نیز ابریشم همدان که از راه تبریز به اروپا می رفته و جالب اینجاست که در صورتحساب عواید همدان در سال ۱۸۸۹- ۱۸۸۸ میلادی ۳۰ مَن ابریشم ذکر شده است. علاوه بر محصولات خام نام برده برخی کالاهای تولیدی همدان هم به خارج از کشور صادر می شد که از جمله مهمترین این کالاها فرش است که معمولا به اروپا صادر می شده است. ویژگی بارز فرش همدان به کار بردن کُرک شتر در زمینه آنها به رنگ قهوه ای کمرنگ بوده که جلوه خاصی به آن داده و علاوه بر صادرات مصرف داخلی هم داشته است. محصولات صنعتی دست ساز همدان مانند ظروف مسی و نقره ای و همچنین زیورآلات قیمتی هم از دیرباز شهرت بین المللی داشته و به سایر نقاط ارسال شده اما در این دوره گزارشی از صادرات آنها به خارج ارائه نشده و ظاهرا مصرف داخلی داشته است. کرزن اشاره می کند که صنعتگران زیرک همدان علاوه بر طلا و نقره کاری در ساخت سکه های تقلبی هم مهارت فوق العاده دارند که البته این قضیه موید مهارت صنعتگران این خطه در تولید دست سازه های صنعتی است.   امور تجارت و کار بازرگانی در همدان توسط تجار همدانی و بازرگانان خارجی انجام می گرفته که از تجار بومی همدان افرادی همچون حاج نصرالله تاجر همدانی، حاج میرزا عباس تاجر شوشتری، حاج درویش، محمدرضا همدانی، حاج محمدرضا تاجر نراقی، حاج محمدجواد اصفهانی و حاج محمد حسین یزدیاز از همه مشهورترند. برخی شرکتهای تجاری که در سایر شهرهای ایران نمایندگی داشتند در همدان نیز دارای شعبه بودند؛ تجار و بازرگانان خارجی به ویژه بازرگانان روسی و انگلیسی هم در این زمینه فعال بودند و در مورد فعالیت شرکتهای بازرگانی غربی باید یادآور شد که فعالیتهای اقتصادی سرمایه دران و تجار غربی در ایران دو گونه بود. آنها ابتدا برای امور تجارت یعنی صدور مواد خام و وارد نمودن کالاهای صنعتی به ایران می آمدند و سپس گروهی از آنها به ویژه برخی از سرمایه داران روسی گذشته از امور بازرگانی به فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و سرمایه گذاری در ارتباطات نیز گرایش پیدا کردند. حال آنکه سرمایه داران انگلیسی فعالیت خود را منحصر به امور تجاری و بانکی محدود کرده و با سرمایه گذاری در صنایع نفت جنوب و تنها در یک رشته صنعتی مشارکت کردند. ادامه اوضاع و احوال تجاری کهن دیار همدان را می توانید در کتاب «تاریخ اقتصادی همدان» بخوانید. این کتاب به قلم محمد حسین یزدانی راد چاپ شد که او در این اثر پژوهشی، اقتصاد همدان را از چشم انداز تاریخی واکاوی کرده و پیش از آنکه بر مطالعات تخصصی اقتصادی متکی باشد از دریچه اقتصاد سیاسی به موضوع پرداخته و آنرا با دیدگاه تاریخی درآمیخته است. «تاریخ اقتصادی همدان» شامل پنج فصل دوران باستان، دوره اسلامی، دوران قاجار، دوره پهلوی و بازار همدان و دارای ۳۰۰ صفحه است.

more_vert مقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران" مقاله ای است در 33صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات‌بندی الکترونیکی، کالاهای دیجیتالی، تجربه کشور‌ها پرداخته شده است چکیده مقاله  در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور داراییهای جدید، شیوه ثبت و پرداخت الکترونیکی مباحث مهمی هستند. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف کنندگان می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند. تجارت الکترونیکی با وجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر واردات را بهبود می‌بخشد. درکوتاه مدت، معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه های زیادی در بردارد. در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکتها، مشاغل، ثبت فروشگاههای اینترنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جمع آوری مالیاتها و قوانین بین المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می شود. از این رو لازم است به سادگی قوانین، توانایی اجرا، سازگاری، جلوگیری از وصول مالیات بیشتر، نبودِ تبعیض و امنیت مبادلات توجه شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 33 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  عبور نرخ ارز؛ رفتار غیرخطی؛ وضعیت تولید؛ الگوی خود توضیح‌برداری؛ ساختار آستانه‌ای؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش امکان رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران را با توجه به وضعیت تولید بررسی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که تاکنون این موضوع برای اقتصاد ایران برای رژیم‌های رونق (تولید بالا) و رکود (تولید پائین) بررسی نشده است. در جهت پر کردن این خلاء در ادبیات اقتصاد ایران، یک الگوی خودتوضیح برداری ساختاری آستانه‌ای با بکارگیری داده‌های ماهیانه برای دوره‌ی 1395-1381 برآورد شده است. بردار متغیرها شامل نرخ ارز، شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده، تولیدات صنعتی و نرخ سود بانکی است. از شاخص تولیدات صنعتی به¬عنوان متغیر آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه مثبت نرخ ارز در هر دو رژیم تولید بالا و پائین باعث رشد شاخص‌های قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده می‌شود. امّا بر اساس توابع ضربه-واکنش، عکس العمل قیمت کالاهای وارداتی، قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به تکانه نرخ ارز در رژیم رونق محصول شدیدتر از رکود است. بر اساس یافته‌ها، عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران رفتار غیرخطی و ناقص دارد. نتایج بیانگر اهمیّت توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به تفاوت اثرات تکانه ارزی بر شاخص‌های قیمتی در وضعیت¬های رونق و رکود است. عنوان مقاله [English] Production State-Dependent Non-Linear Behavior of Exchange Rate Pass-Through in Iran چکیده [English] The purpose of this study is to investigate the possibility of non-linear behavior of exchange rate pass-through in the states of boom and recession in Iran. To the best of our knowledge, this issue has not studied for Iran. To this end, using monthly data for the period of 2002:4-2017:3, we estimate a structural threshold vector autoregressive (STVAR) model. Our endogenous variables include exchange rate, import price index, producer price index, consumer price index, industrial production index, and the interest rate. The results show that an increase in exchange rate has positive impacts on import price, producer price and consumer price indices. The impulse-response functions indicate that the reactions of the import price, the producer price and the consumer price to exchange rate shock are higher in the boom than that in the recession. Hence, our finding confirms the non-linear behavior of the exchange rate pass-through in Iran. Moreover, the degree of exchange rate pass-through in Iran is incomplete. The results show that the policymaker should take into consideration the importance of non-linear behavior of exchange rate pass-through when conducting an exchange rate policy in Iran. کلیدواژه‌ها [English] Exchange Rate Pass-Through, Non-Linear Behavior, Boom and Recession, Structural Threshold Vector Autoregressive Model, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بازار گوشت قرمز

ادامه مطلب

closeکتاب بازار گوشت قرمز

کتاب بازار گوشت قرمز ضمن بر شمردن ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت در مورد گوشت قرمز به بررسی سیاست‌های حمایتی و تنظیمی کشور‌های منتخب در تنظیم بازار و آثار سیاست‌های اتخاذی دولت بر مؤلفه‌های مهم بازار پرداخته است. در سال‌های اخیر تنظیم بازار مواد پروتئینی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و زیان مصرف کننده یا کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با افزایش تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و کاهش نسبی قیمت در بازار، دولت با خرید و ذخیره‌سازی مواد پروتئینی مازاد نیاز بازار و ذخیره‌سازی آن و همچنین عرضه‌ی آن به هنگام افزایش تقاضا و سیر صعودی قیمت، ایجاد تعادل در بازار را دنبال می‌کند. با وجود این همچنان در بازار کالاهای پروتئینی نوسان وجود دارد. بخشی از این نوسانات به دلیل شرایط خاص حاکم بر بخش تولید این کالاهاست که نمی‌توان به آسانی برآورد درستی از وضعیت آینده‌ی آن نمود و به همین سبب است که نمی‌توان برنامه‌ریزی منطقی برای آینده این بازار کرد. از سوی دیگر دخالت‌های مقطعی در بازار مواد پروتئینی موجب شده حمایت‌های دولت از این کالاها سازمان یافته نباشد. از این رو بررسی بازار این محصولات و به ویژه گوشت قرمز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این کتاب ابتدا بازار جهانی گوشت قرمز به لحاظ مؤلفه‌های مهم تشکیل دهنده‌ی عرضه و تقاضا، قیمت، تعرفه، ساختار بازار، پیش‌بینی مؤلفه‌های مهم بازار، ضایعات محصول و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در قسمت بعد بازار داخلی گوشت قرمز به تفصیلی‌ترین وجه مطالعه می‌شود. این بخش مشتمل بر مطالعه‌ی روند تولید، مصرف، تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، پیش‌بینی روندهای آتی مولفه‌های بازار، وضعیت مصرف کالا در دهک‌های مختلف خانوارها، بررسی روند قیمت‌ها، بررسی وضعیت بازارهای هدف، بررسی تعرفه و سیاست‌های حمایتی از صادرات است. بخش سوم این مطالعه به بررسی تنظیم بازار داخلی و خارجی گوشت قرمز می‌پردازد. در این بخش ضمن برشمردن ضرورت عملکرد دولت در بازار گوشت قرمز به بررسی سیاست‌های کشورهای دیگر در تنظیم بازار پرداخته می‌شود و سپس نهادهای دخیل در امر تنظیم بازار داخلی مطالعه می‌گردد. در بخش آخر نیز ضمن برشمردن چالش‌ها و مشکلات تنظیم بازار گوشت قرمز، بسته‌ی سیاستی تنظیم بازار آن ارائه می‌شود. در بخشی از کتاب بازار گوشت قرمز (The red meat market) می‌خوانیم: زمانی در کشورهای در حال توسعه، بخش دام فعالیتی چند منظوره محسوب می‌شد. علاوه بر نقش غذایی دام، استفاده از قدرت کششی دام، چرم و پوست، کود و سوخت و نظایر آن از جمله این اهداف بود. امروزه بخش دام به عنوان قسمتی از فعالیت ائتلاف جهانی تولید غذا در آمده است. درک اثر این تغییرات بر مردم ساکن کشورها‌ی فقیر نه تنها به فهم نیروهایی که موجب مصرف بیشتر گوشت می‌گردد نیاز دارد بلکه ضرورت دارد ماهیت تغییر بازار جهانی برای تولیدات گوشت قرمز نیز بررسی گردد. تغییرات در سازمان صنعتی تولید گوشت قرمز با ادغام عمودی و قراردادها در سطح جهان همراه گشته است. مارتینز (2002)، در ایالات متحده آمریکا به ارزیابی انگیزه‌ها برای این ائتلافات پرداخت و در نهایت نشان داد که قراردادها و ادغام‌های عمودی می‌توانند روشی برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی باشند. مخصوصاً در نواحی که تولید در حال گسترش است، قراردادها می‌توانند مانعی برای رفتارهای فرصت طلبانه ایجاد کنند و ادغام‌ها در مجموع رابطه مبادله‌ای را حذف می‌کنند. تحلیل مشابهی می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه انجام پذیرد. از آن‌جا که به علت وجود بازارهای غیر رقابتی در مورد اطلاعات و دارایی‌ها، هزینه‌های مبالداتی بالا هستند، ادغام عمودی به طور بالقوه‌ای از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی مبادله اجازه کاهش هزینه‌های انجام داد و ستد را مهیا می‌کند. سیستم‌های بزرگ تجاری تولید گوشت قرمز معمولاً به صورت قراردادی کار می‌کنند. این واحدها تمایل دارند در مجاورت زمین‌هایی که فرآوری در آن‌ها انجام می‌گیرد، مستقر گردند. این عمل باعث کاهش هزینه‌ها، همکاری بهتر، کنترل مدیریت و در نهایت نیل به درجه بالای کارایی عملیاتی است. درجه خاص ادغام بین کشورها و بنگاه‌ها متفاوت است. فهرست مطالب فصل اول: بررسی روند تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار جهانی گوشت قرمزتولید جهانی گوشت قرمزروند تولید جهانی گوشت گاو و گوسفندتولیدکنندگان عمده گوشت قرمز در جهان و سهم هر یک از تولیدتولید منطقه‌ای گوشت قرمزبهای تمام شده محصول در کشورهای عمده تولیدکننده گوشت قرمزقیمت تمام شده گوشت گاوقیمت تمام شده گوشت گوسفندروند مصرف جهانی گوشت قرمزمصرف کنندگان عمده گوشت قرمزپیش‌بینی روند تولید و مصرف جهانی گوشت قرمزتجارت جهانی گوشت قرمزروند صادرات جهانی گوشت قرمزصادرکنندگان عمده گوشت قرمز و سهم هر یکروند واردات جهانی گوشت قرمزواردکنندگان عمده و سهم هر یک از وارداتموانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای واردات گوشت قرمز در کشورهای منتخبروند قیمت جهانی گوشت قرمزعوامل مؤثر بر قیمت گوشت قرمزبررسی تحولات بازار جهانی گوشت قرمزبررسی ساختار بازار گوشت قرمزساختار فعلی تجارت گوشت در جهاناندازه تمرکز در بازار جهانیاندازه تمرکز در بازار جهانی گوشت گوسفندعوامل مؤثر بر تمرکز در بازار جهانی گوشت قرمزترتیبات بین المللی نهادی گوشت قرمزبررسی وضعیت ضایعات و سهم از تولیدجمع‌بندی و نتیجه‌گیری بازار جهانی گوشت قرمزفصل دوم: بررسی روند، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع، نظارت، حمایت از مصرفکننده، تجارت گوشت قرمز در بازار داخلیبررسی روند تولید گوشت قرمزبررسی عملکرد تولید گوشت قرمزبررسی تعداد کشتارگاه‌های دامی کشوربررسی وضعیت کشتار دامسهم تولید داخلی انواع گوشت قرمز از کل عرضه داخلیمقدار و ارزش خوراک دام مصرف شده گاوداری‌های صنعتی کشورتوزیع جغرافیایی تولید گوشت قرمزتعداد و ظرفیت کارخانه‌های فرآوری گوشت قرمزتعداد و ظرفیت گاوداری‌های صنعتی کشورتعداد گاو و گوساله گاوداری‌های صنعتی کشوربررسی میزان اعتبارات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه گوشت قرمزبررسی روند مصرف گوشت قرمزپیش‌بینی مصرف گوشت قرمز در ایرانبررسی مصرف سرانهبررسی سهم هزینه گوشت قرمز در خانواربررسی عوامل موثر بر مصرف گوشت قرمزبررسی روند قیمت گوشت قرمزبررسی روند قیمت عمده فروشی گوشت قرمزگوشت گاوگوشت گوسفندبررسی روند قیمت خرده فروشی گوشت قرمزگوشت گاوگوشت گوسفندبررسی روند قیمت در مقاطع زمانی کمتر از یک سالبررسی نظام توزیع و نظارت بر گوشت قرمزسیر تحولات توزیع گوشت قرمزبررسی سیستم ذخیره سازی گوشت قرمزبررسی روند صادرات گوشت قرمز در ایرانبررسی قیمت‌های صادراتی گوشت قرمز و بازارهای هدف صادراتیمشکلات مبتلا به صادرات گوشت قرمزبررسی حمایت‌های تجاریبررسی روند واردات گوشت قرمزجمع‌بندی بازار داخلی گوشت قرمزفصل سوم: ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی بر عرضه و تقاضای گوشت قرمزکالاها و فعالیت‌های مرتبطسیاست‌های تنظیم بازار در کشورهای مختلفسیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز در کشورهای منتخبسیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز در ژاپنسیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز در کره جنوبیسیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز در جمهوری اسلواکیسیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز در نروژسیاست‌های تنظیم بازار در ایرانسیاست‌های تنظیم بازار گوشت قرمز در ایرانبررسی اثرات سیاست‌های تنظیم دولت در خصوص بهبود نظام تهیه، تدارک و توزیع گوشت قرمزسرمایه‌گذاری در گوشت قرمزتجارت گوشت قرمز (صادرات و واردات)بودجه دولت برای گوشت قرمز و بازار گوشت قرمزجمع‌بندی و نتیجه‌گیریفصل چهارم: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادهتصویری از وضعیت اقتصادی گوشت قرمز در جهانتصویری از وضعیت اقتصادی گوشت قرمز در ایرانمهم‌ترین تهدیدها در بازار داخلی گوشت قرمزتوصیه‌های سیاستیبسته سیاستی حمایت از تولید و مصرف گوشت قرمزضمائمسیکل افزایش قیمت در جدول داده- ستاندهتحلیل یافته‌ها و نتایجاثرات افزایش قیمت گوشت قرمز بر شاخص قیمت سایر بخش‌هااثرات افزایش دستمزد بخش گوشت قرمز بر شاخص قیمت زیر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدماتاثرات افزایش تعرفه واردات گوشت قرمز بر شاخص قیمت بخش‌های اقتصادیاثرات افزایش قیمت سایر بخش‌ها بر شاخص قیمت گوشت قرمزمنابع و مراجع

more_vert مقاله آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می‌شود؟

ادامه مطلب

closeمقاله آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می‌شود؟

مقاله علمی و پژوهشی " آیا افزایش قیمت انرژی تهدید جدی برای صادرات صنعتی در ایران محسوب می‌شود؟" مقاله ای است در 16 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ایران، عرضه صادرات صنعتی، مصرف انرژی، هم‌انباشتگی، اثرات کوتاه‌مدت، اثرات بلندمدت پرداخته شده است چکیده مقاله در چارچوب نظریات تجارت بین‌الملل، اختلاف در بهره‌مندی از عوامل تولید یکی از اصلی‌ترین علل شکل‌گیری تجارت است. در واقع، کشورها به تولید و صادرات کالاهایی می‌پردازند که عوامل تولید مورد نیاز برای آنها را به وفور در اختیار داشته ‌باشند. انرژی نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهاده‌های تولید از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. انتظار می‌رود به دلیل برخورداری نسبتاً فراوان ایران از منابع انرژی بسیاری از کالاهای صادراتی ایران انرژی‌بر باشند. هدف از مقاله حاضر بررسی ارتباط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان مصرف انرژی در بخش صنعت و میزان صادرات صنعتی برای دوره (1386-1349) با استفاده از روش هم‌انباشتگی یوهانسن و جوسلیوس می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در بلندمدت در کنار سایر عوامل یک ارتباط قوی میان مصرف انرژی در بخش صنعت و عرضه صادرات صنعتی وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت این متغیر تأثیر معناداری بر عرضه صادرات صنعتی ندارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .