جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

مقاله علمی و پژوهشی" آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات ، قانون مطبوعات ، آزادی مطبوعات ، پاسخگویی و شفافیت اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی ، کارکرد رسانه ها و حقوق مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی ، کارکرد رسانه ها و حقوق مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" انقلاب اسلامی ، کارکرد رسانه ها و حقوق مطبوعات " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به انقلاب اسلامی ، کارکرد رسانه ها و حقوق مطبوعات، رسالت مطبوعات ، قانون مطبوعات ، جریان آزاد اطلاعات اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی حقوق مطبوعات ، چالش های امروز و نیازهای فردا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی حقوق مطبوعات ، چالش های امروز و نیازهای فردا

مقاله علمی و پژوهشی" حقوق مطبوعات ، چالش های امروز و نیازهای فردا " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به حقوق مطبوعات ، چالش های امروز و نیازهای فردا ، قانون مطبوعات ، قانون جامع رسانه ، نظام صنفی رسانه ، توازن حقوق ، رسانه محوری ، اخلاق حرفه ای ، نظارت صنفی ، نظارت مدنی و فناوری نوین اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مطبوعات محلی و آسیب ها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مطبوعات محلی و آسیب ها

مقاله علمی و پژوهشی" مطبوعات محلی و آسیب ها " مقاله ای است در 30 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مطبوعات محلی و آسیب ها ، ساختار مطبوعات ، آسیب شناسی ، کارکرد نشریات محلی ، مطبوعات اصفهان و محتوای نشریات محلی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی حمایت های دولتی و محتوای مطبوعات ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی حمایت های دولتی و محتوای مطبوعات ایران

مقاله علمی و پژوهشی" حمایت های دولتی و محتوای مطبوعات ایران " مقاله ای است در 21 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به حمایت های دولتی و محتوای مطبوعات ایران ، یارانه مطبوعات ، هژمونی ، استقلال مطبوعات و انجمن های صنفی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات کشور

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات کشور

مقاله علمی و پژوهشی" طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات کشور " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات کشور ، ارزیابی مطبوعات ، مدل مفهومی ، تعریف مطبوعات و اهداف ارزیابی عملکرد اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی خشونت در مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی خشونت در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" خشونت در مطبوعات " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به خشونت در مطبوعات ، عوامل اجتماعی ، نظریه های خشونت ، رسالت مطبوعات و افکار عمومی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی

  مقاله علمی و پژوهشی" بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی  " مقاله ای است در 30 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به بیداری اسلامی ، ایران هراسی و مطبوعات غربی ، اسلام هراسی ، نئوشرق شناسی ، مطبوعات آمریکایی ، مطبوعات اروپایی و شرق شناسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی صنعت مطبوعات و محیط جدید رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی صنعت مطبوعات و محیط جدید رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" صنعت مطبوعات و محیط جدید رسانه ای " مقاله ای است که در 17  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به صنعت مطبوعات، مطبوعات دولتی ، محیط رسانه ای، نظریه رقابتی پورتر و محیط جدید رسانه ای اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مطبوعات استانی ، روندها و عملکردها

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مطبوعات استانی ، روندها و عملکردها

مقاله علمی و پژوهشی" مطبوعات استانی ، روندها و عملکردها " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مطبوعات استانی ، روندها و عملکردها ، مطبوعات استانی ، محتوای پیام ، نیاز مخاطب،  نظریه وابستگی و نظریه مسئولیت اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی

مقاله علمی و پژوهشی" چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به چالش های مطبوعات و الگوی مطلوب مدیریتی ، مدیریت مطبوعات ، دیدگاه امام خمینی (ره) و دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

ادامه مطلب

closeکتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)

حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه‌های گروهی در سال‌های اخیر مورد توجه صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است. کتاب حاضر، سعی کرده با بررسی قوانین ایران در زمینه حقوق مخاطب در حوزه حریم خصوصی و حق پاسخگویی اشخاص در مطبوعات، و با اشاره به اسناد بین المللی و قوانین مطبوعاتی برخی کشورها، وضعیت ایران را در این حوزه بررسی و تحلیل کند. از آنجایی که، تاکنون، درمورد حقوق مخاطب مطبوعات، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است، بنابراین در این کتاب تلاش شده تا حد امکان با بررسی دقیق‌تر قوانین داخلی و اسناد بین المللی، بحث متفاوت و در عین حال کامل‌تری از حقوق مخاطب ارائه دهد. البته ناگفته نماند که درباره حقوق بنیادین بشری از قبیل آزادی بیان،آزادی دریافت اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و... بحث و بررسی‌هایی فراوانی صورت گرفته و کتب متعددی تألیف شده است، اما این کتب و تحقیقات بیشتر در مورد همان حقوق بالذات بحث کرده‌اند و در مورد چگونگی حق حریم خصوصی و راه‌های حفاظت از آن در رسانه‌ها یا چگونگی دست یابی به حق پاسخ و تصحیح مطلب مفصل یا جامعی بیان نکرده‌اند. با این حال، این کتاب خالی از نقص نیست، امیدواریم که این نقص‌ها، به لطف نقد و نظر خوانندگان عزیز در چاپ‌های بعدی رفع گردند. این کتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در پنج گفتار به کلیات و مفاهیم پرداخته، بدین گونه که در گفتار اول تعریف و مفهوم حقوق مخاطب، گفتار دوم به مبانی حقوق مخاطب، گفتار سوم به منابع حقوق مخاطب، گفتار چهارم به انواع مخاطب و در گفتار پنجم به ضمانت اجرای ناشی از نقض حقوق مخاطب اشاره شده است. فصل دوم در پنج گفتار به حق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات پرداخته است. بدین شکل که درگفتار اول به مفهوم، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصی، گفتار دوم به تاریخچه حریم خصوصی، گفتار سوم حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها،گفتار چهارم به حریم خصوصی اشخاص و آزادی بیان در مطبوعات و گفتار پنجم به مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات با ذکر برخی از قضایا و آراء مطبوعاتی پرداخته است. فصل سوم در سه گفتار به حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعات اشاره کرده است بدین گونه که در گفتار اول به ماهیت حق تصحیح و پاسخگویی، گفتار دوم به حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران و گفتار سوم به اشکال حق پاسخگویی در مطبوعات پرداخته است.فهرست مطالب مقدمهفصل 1 : کلیاتگفتار اول: تعریف و مفهوم حقوق مخاطببند اول: مفهوم و ماهیت حقبند دوم : تعریف و مفهوم ارتباطبند سوم: تعریف و مفهوم مخاطببند چهارم: سابقه تاریخی مخاطببند پنجم: ویژگی‌های عمومی مخاطب رسانه ایبند ششم: مطبوعات به عنوان وسیله ارتباط جمعیالف: مطبوعات وسایل ارتباط توده‌ای یا جمعیب: تعریف مطبوعاتبند هفتم: تعریف و موضوع حقوق مخاطببند هشتم: انواع حقوق مخاطبالف: آزادی بیان و ابراز عقیدهب: حق دسترسی به اطلاعاتج: احترام به حقوق اقلیت هاد: حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی در مطبوعاتگفتار دوم: مبانی حقوق مخاطببند اول: مبانی فلسفی حقوق بنیادین بشرالف: مفهوم حقوق طبیعیب: نظریه قرارداد محوریبند دوم: مبانی اسلامی حقوق بنیادین بشربند سوم: محدودیت‌های حقوق بنیادین بشربند چهارم: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگوییالف: مبانی حق احترام به حریم خصوصی اشخاصب: مبانی حق تصحیح و پاسخگوییگفتار سوم: منابع حقوق مخاطببند اول- حقوق مخاطب در اسناد بین المللیالف: اسناد بین المللی جهانی منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق‌های بین المللیالف- میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسیب- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلامیه کنفرانس عمومی یونسکو درباره اصول بنیادی کمک وسایل ارتباط جمعی اصول بین المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه نگاری پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین المللی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد: عهدنامه مربوط به حق بین المللی تصحیح:ب- حقوق مخاطب در اسناد بین المللی منطقه ای: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم:اعلامیه اسلامی حقوق بشر:بند دوم: حق مخاطب در حقوق داخلی: قانون اساسی قانون مجازات اسلامی قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدی آن حقوق مخاطب در قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان حقوق شهروندی: حقوق مخاطب در پیش نویس میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری در ایران: (تدوین نهایی 1383)آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354 هیأت وزیرانگفتار چهارم- انواع مخاطبگفتار پنجم: ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق مخاطببند اول: ضمانت اجراها در اسناد بین المللیبند دوم- ضمانت اجراها در حقوق داخلی:الف- ضمانت اجراهای کیفریب- ضمانت اجراهای مدنیفصل 2 : حق احترام به حریم خصوصی اشخاص در مطبوعاتگفتار اول: تعریف، ماهیت و حوزه‌های حریم خصوصیبند اول: تعریف و مفهوم حریم خصوصیبند دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظام‌های حقوقیالف: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق بشریب: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسیبند سوم: حوزه‌های حریم خصوصیگفتار دوم: تاریخچه حریم خصوصیبند اول: در دوران باستان و در ادیان و مذاهببند دوم: در مطبوعاتگفتار سوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)بند اول: حریم خصوصی در حقوق اسلامبند دوم: حریم خصوصی در قوانین راجع به مطبوعات در ایرانالف: قانون اساسیب: قانون آیین دادرسی کیفریج: قانون مسئولیت مدنید: قانون تجارت الکترونیکیه: قانون مطبوعاتو- مجموع قوانین مطبوعاتی آلمانز- حریم خصوصی در قانون مطبوعات مصرح- میثاق اخلاقی مطبوعات کشور پادشاهی اردن:گفتار چهارم: حریم خصوصی و آزادی بیان در مطبوعاتبند اول: حریم خصوصی اشخاص و حق دسترسی به اطلاعاتبند دوم: استدلالهایی در امکان پذیری نقض حریم خصوصی اشخاص:الف: وقتی کسی شخصیتی عمومی یافت، طبیعی است که حریم خصوصی خود را از دست می‌دهد:ب: نقض حریم خصوصی در مقام خدمت به منافع عمومی:ج: نقض حریم خصوصی آن گاه که عموم نسبت به دانستن امور خصوصی علاقه داشته باشندبند سوم: اخلاق روزنامه نگاری و حق حریم خصوصیگفتار پنجم- مصادیق حریم خصوصی اشخاص در مطبوعات (با ذکر برخی قضایا و آراء مطبوعاتی)بند اول- مصادیق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقیقیبند دوم: مصادیق حق حریم خصوصی نسبت به اشخاص حقوقیالف: مفهوم شخصیت حقوقیب: آثار شخصیت حقوقیج: انواع اشخاص حقوقی1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصیفصل 3 : حق تصحیح و پاسخگویی اشخاص در مطبوعاتگفتار اول: مفهوم حق تصحیح و پاسخگوییبند اول: تعریف حق تصحیح و پاسخگوییبند دوم: تفاوت بین حق تصحیح و حق پاسخگوییبند سوم: حق پاسخگویی و آزادی بیانگفتار دوم: حق تصحیح و پاسخگویی در حقوق ایران (با نگاهی به قوانین مطبوعاتی برخی کشورها)بند اول: در قوانین پیش از انقلاببند دوم: در قوانین پس از انقلاب (همراه با تحلیل و بررسی ماده 23 قانون مطبوعات)بند سوم: حق تصحیح و پاسخگویی در قوانین مطبوعاتی برخی کشورهاگفتار سوم: اشکال حق پاسخ گویی اشخاص در مطبوعاتبند اول: انواع مطبوعاتبند دوم: انواع پاسخگویی به مطبوعاتبند سوم: زمان و مکان درج پاسخ در مطبوعاتبند چهارم: حق پاسخگویی سایر اشخاصالف: پاسخگویی گروههای فشارب: اشخاصی که تابعیت کشور را ندارندج- حق پاسخگویی اشخاص حقوقی.نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع و مأخذ

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات " مقاله ای است در 20 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اخلاق حرفه ای و عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات ، مسئولیت اجتماعی ، مصاحبه عمقی ، اصول اخلاقی ، نظریه اقتدار گرا ، نظریه مطبوعات آزاد ، تئوری مشارکت دموکراتیک ، نظریه رسانه های شوروی ، نظریه رسانه های توسعه بخش و روزنامه نگاری عینی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جایگاه طنز در مطبوعات ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جایگاه طنز در مطبوعات ایران

مقاله علمی و پژوهشی" جایگاه طنز در مطبوعات ایران " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جایگاه طنز در مطبوعات ایران ، نظریات طنز ، نظریه کارناوال ، نظریه مسئولیت اجتماعی و مصاحبه عمقی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی اخبار حوادث و مطبوعات فارسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اخبار حوادث و مطبوعات فارسی

مقاله علمی و پژوهشی" اخبار حوادث و مطبوعات فارسی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اخبار حوادث و مطبوعات فارسی ، وظایف اجتماعی ، رسانه جمعی و صفحه حوادث اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی در مطبوعات آمریکا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی در مطبوعات آمریکا

مقاله علمی و پژوهشی" انقلاب اسلامی در مطبوعات آمریکا " مقاله ای است در 12 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به انقلاب اسلامی در مطبوعات آمریکا ،رسانه های آمریکایی ، تبلیغات سیاسی ، فرهنگ توده ، سلطه فرهنگی ، تصویر سازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی نظرات و ایدئولوژی ها در مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی نظرات و ایدئولوژی ها در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" نظرات و ایدئولوژی ها در مطبوعات " مقاله ای است در 34  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به نظرات و ایدئولوژی ها در مطبوعات ، ایدئولوژی ، گفتمان ، ساختارهای شناختی ، دلالت ضمنی ، کارکردهای اجتماعی ، ساختارهای گفتمان و انسجام موضعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات " مقاله ای است در 12  صفحه و با 8 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ادبیات رسانه ای و آئین نگارش در مطبوعات ، درست نویسی ، قواعد نشانه گذاری و ساده نویسی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند

مقاله علمی و پژوهشی" ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند ، استمرار فرهنگی ، ترقی خواهی ، بلوک قدرت ، نمایش رسانه ای و ستاره سازی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات

مقاله علمی و پژوهشی" آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به آستانه انقلاب اسلامی و عملکرد مطبوعات ، شریف امامی ، بختیار ، ازهاری ، اصلاحات سیاسی ، اصلاحات مذهبی و اصلاحات اقتصادی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.