جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی تطبیقی اصول روش‌شناختی کلام اجتماعی و جامعه‌شناسی دین

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی اصول روش‌شناختی کلام اجتماعی و جامعه‌شناسی دین

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی اصول روش‌شناختی کلام اجتماعی و جامعه‌شناسی دین با تأکید بر کارکردگرایی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  کلام اجتماعی، جامعه‌شناسی دین، اصول روش‌شناختی، روش، کارکرد پرداخته شده است چکیده مقاله کلام اجتماعی از حوزه‌های مطالعاتی اندیشه اجتماعی اسلام و شاخه‌ای از الهیات اجتماعی اسلامی است که به تبیین و دفاع از آموزه‌های ایمانی و دیدگاه‌های دینی درباب مسائل اجتماعی می‌پردازد. مهم‌ترین اصول روش‌شناختیِ کلام اجتماعی عبارتند از: سنجش اعتبار تاریخی، واقع‌گرایی و معناداری، اعتبار هرمونیتیکی، روشمندی اجتهاد و استنباط معارف. در مقابل، اصول روش‌شناختی جامعه‌شناسی دین در فهم موضوع و دستیابی به غایت در تقسیم پارادیمی به سه دسته اثباتی، تفسیری و انتقادی قابل تفکیک است. تبیین کارکردی، نمونه‌ای از سنخ تبیین‌های روش اثباتی است که مبتنی بر دو اصل: اصالت کل و اصالت سودمندی با ویژگی‌هایی چون تأکید بر سودمندی اشیا، نفی معیارهای ماوراءطبیعی و نسبی‌گرایی می‌باشد. در مقابل، منطق کارکردی کلام اجتماعی، یک منطق کارکردی جدید با محوریت آموزه‌های دینی و فاقد ویژگی‌های توجیه کارکردی جامعه‌شناسی دین و پیامدهای عرفی‌کننده آن است. عدم توجه استقلالی به کارکردهای دنیوی دین و تقدم حقانیت بر کارکرد ازجمله مهم‌ترین اسباب تمایز منطق کارکردی متکلمان از توجیه کارکردی جامعه‌شناسان دین هستند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران " مقاله ای است در 23 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بعد فردی؛ عامل نهادی؛ عامل کارکردی؛ بعد فراسازمانی؛ منابع انسانی حرفه‌ای؛ تعالی عملکرد سازمانی؛ سازمانهای دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله مقالۀ حاضر در نظر دارد تا به موضوع حرفه‌ای‌گرایی منابع انسانی و بررسی ابعاد/ عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی آن در سازمان‌های دولتی ایران بپردازد و با نگرشی کل‌گرا و نظام‌مند، الزامات ترویج این رویکرد تعالیِ سازمانی را در روح افراد، سازمان‌ها و جامعه مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق، شامل 5 متغیر اصلی با عناوین: بعد فردی، عامل نهادی و عامل کارکردی (از عوامل زیرمجموعه بعد سازمانی)، بعد فراسازمانی و دستاوردهای حرفه‌ای‌گرایی می‌باشد که از دل ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان مرتبط با حوزۀ مدیریت منابع انسانی صنعت برق، استخراج شده است. جامعۀ آماری، کارکنان بخش‌های دولتی حوزۀ برق وزارت نیرو با تعداد 10000 نفر می‌باشند. تعداد نمونه، بر اساس جدول مورگان، 370 نفر به‌دست آمد و با توجه به پراکندگی نمونه و احتمال عدم بازگشت پاسخ‌های مورد انتظار، تعداد 600 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای توزیع شد که کار تحلیل داده‌ها با 480 مورد پالایش‌شده صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است که نتیجه تحلیل‌ها، بر اساس آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام و مدل‌سازی معادلات ساختاری، حکایت از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد و عوامل مؤثر بر حرفه‌ای‌گرایی منابع انسانی بر تعالی عملکرد سازمانهای دولتی ایران با تمرکز بر دستاوردهای فردی، سازمانی، و اجتماعی حرفه‌ای‌گرایی منابع انسانی دارد و به بخش حاکمیتی دولت پیشنهاد شده است. عنوان مقاله [English] Professional Human Resource: Key to the Performance Excellence of the Public Organizations in Iran چکیده [English] This research in intended to study human resource professionalism, and to identify factors which affect its justification in individuals and organizations in the public organization in Iran. It is also aimed at investigating the requirements of developing this approach through a holistic and systematic perspective. This is a descriptive survey research which contains five main variables including individual aspect, institutional and functional factors (in organizational aspect), extra-organizational aspect, and the outcomes of professionalism. These are extracted from the interviews and the related literature in electrical industry human resource. The research population include 10000 employees at the public power industry in the ministry of power. A sample of 370 subjects was selected according to Morgan table. A number of 600 questionnaire were exposed to the subjects based on stratified sampling method. 480 correctly handled questionnaires returned back. Route analysis method was employed for data analysis. The results indicated that there were direct and indirect effects by human resource professionalism on organizational performance excellence of the Iranian public organizations. Emphasizing on individuals, organizational, and social outcomes of professionalism, the researchers presented the results to the governing body of the country. کلیدواژه‌ها [English] Individual Aspect, Institutional Factor, Functional Factor, Extra-Organizational Aspect, Professional Human Resource, Governing Body of the Country دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثرات کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌‏های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‏های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌‏های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‏های دولتی ایران

 مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌‏های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‏های دولتی ایران " مقاله ای است در 22 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سامانه‌های اطلاعاتی؛ سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی؛ سازمان‌های دولتی ایران پرداخته شده است چکیده مقاله مدیریت منابع انسانی دربرگیرنده‌ی فعالیت‏هایی همچون جذب، انتخاب، نگه‌داشت، و بهبود نیروی کار به‌منظور دست‌یابی به اهداف فردی و سازمانی است. سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی، ترکیبی از مدیریت منابع انسانی و بانک‌های اطلاعاتی است. این فناوری، سامانه‌ای است که به‌منظور دست‌یابی، حفظ، ویرایش، کاوش، بازیابی و توزیع اطلاعات مربوط به منابع انسانی به‌کار می‏رود. سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی، معمولاً بخشی از سامانه‌ی اطلاعاتی اصلی سازمان است که بخش‏های دیگری مانند: حسابداری، تولید و بازاریابی را نیز پوشش می‏دهد. در این پژوهش، اثراتِ ابعاد کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) بر سازمان‏های دولتی شناسایی شده و در ادامه، میزان تحقق آنها در بخش دولتی ایران مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. برای شناسایی ابعاد، از ادبیات تحقیق و همچنین نظر خبرگان و برای ارزیابی تحقق آنها در بخش دولتی ایران از دیدگاه مدیران منابع انسانی سازمان‏های دولتی استفاده شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که تأکید بر مزایای کارکردی به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی می‏تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا، مزایای اصلی پیاده‏سازی آن در جنبه‏های ارتباطی و تحولی آن نهفته است. عنوان مقاله [English] Assessment of Performance, Communicative, and Transformational Effects Of Human Resource Information Systems in Iranian Public Organizations چکیده [English] Human resource management encompasses activities such as attraction, maintenance, and improvement of work force to achieve individual and organizational goals. Human resource information systems are combinations of human resource management and databanks. This is a technology for attraction, maintenance, editing, investigation, reviving and distribution of human resources. Human resource information systems are part of main information system of the organization which covers other parts such as accounting, production and marketing. In this research, the effect of performance, communicative, and transformational dimensions of human resource information system (HRIS) are identified and their implementations are assessed. The research literature as well as the opinions of the experts are analysed to identify the dimensions of the issue. For the assessment of their implementation, the opinions of the public administrators are used. The results show that emphasizing on the performance advantage of applying human resource information systems can be misleading, because their main advantage of their implementation is due to their communicative and transformational dimensions. کلیدواژه‌ها [English] information systems, Human Resource Information Systems (HRIS), Public Organizations in Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب لینوکس مقدماتی

ادامه مطلب

closeکتاب لینوکس مقدماتی

کتاب لینوکس مقدماتی اثر صوفیا علیخانی است که به صورت ساده به تعریف و بکارگیری سیستم عامل Linux پرداخته است. این کتاب برای کلیه افرادی که تازه می‌خواهند به یادگیری این سیستم عامل بپردازند می‌تواند مفید باشد. کتاب لینوکس مقدماتی به زبانی ساده؛ مبانی یادگیری سیستم عامل لینوکس را بازگو می‌کند و با مثال‌هایی واقعی که طی بیست سال سابقه کاری صوفیا علیخانی در سازمان‌های مختلف داشته است مفهوم سیستم عامل Linux را به مخاطب آموزش می‌دهد. با خواندن این کتاب می‌توانید با بعضی از دستورات این سیستم عامل و نحوه بکارگیری آن‌ها آشنا شوید. فهرست مطالب1. مقدمه2. انقلاب لینوکس3. آشنایی با برنامه‌های کاربردی متن آزاد4. مهارت ICT و کار با لینوکس5. دستورات اولیه لینوکس6. Help linux7. مدیریت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در لینوکس8. ایجاد حذف و جابجایی فایل‌ها در لینوکس9. نحوه پشتیبان‌گیری از داده‌ها در لینوکس10. نحوه جستجوی متن در فایل‌ها11. داده‌های ما کجا ذخیره میشوند12. انواع کاربران سیستم عامل لینوکس و مفاهیمی از امنیت اولیه در سطح سیستم عامل لینوکس در ارتباط با کاربران13. ایجاد کاربران و گروه‌های کاربری14. نحوه اجازه دسترسی به کاربران

more_vert پایان پشتیبانی واتساپ از سیستم عامل‌های قدیمی

ادامه مطلب

closeپایان پشتیبانی واتساپ از سیستم عامل‌های قدیمی

پیام‌رسان واتساپ از امروز اول فوریه (۱۲ بهمن) دیگر بر روی آیفون‌ها و گوشی‌های اندرویدی مجهز به سیستم عامل‌های قدیمی کار نخواهد کرد. به گزارش بی‌بی‌سی انگلیسی، واتساپ از این پس از سیستم‌عامل‌های قدیمی که دیگر بروزرسانی نشده یا بر روی دستگاه‌های جدید نصب نخواهند شد، پشتیبانی نمی‌کند. بر این اساس، گوشی‌های اندرویدی مجهز به اندروید ۲، ۳، ۷ یا نسخه‌های قدیمی‌تر و آیفون‌هایی که با iOS۸ یا نسخه‌های قدیمی‌تر این سیستم عامل کار می‌کنند، از امروز دیگر امکان نصب و استفاده از پیام‌رسان واتساپ را نخواهند داشت. واتساپ می‌گوید که این کار را برای حفاظت از امنیت کاربرانش انجام داده است و بیشتر کاربران می‌توانند با بروزرسانی سیستم عامل گوشی‌های خود، به استفاده از این سرویس پیام‌رسان ادامه دهند.

more_vert کتاب مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX

ادامه مطلب

closeکتاب مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX

  یونیکس (UNIX) یک سیستم‌عامل چندوظیفه‌ای و چندکاربره است که در سال ۱۹۶۹ به دست گروهی از کارمندان آزمایشگاه‌های بل متعلق به شرکت ای‌تی‌اندتی (AT&T Bell Labs) نوشته شد. سیستم‌های یونیکس امروزی به شاخه‌های مختلفی تبدیل شده است که در مرور زمان به دست ای‌تی‌اندتی توسعه داده شده. یونیکس طوری طراحی شده است تا قابل انتقال به هر سیستمی، چند کاره و همچنین چند کاربره باشد. در کتاب حاضر شما بیشتر با مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX آشنا خواهید شد.

more_vert کتاب لینوکس و امنیت

ادامه مطلب

closeکتاب لینوکس و امنیت

کتاب لینوکس و امنیت، نوشتۀ فاطمه صالح احمدی، ابتدا مروری بر تاریخچه سیستم عامل دارد، سپس به معرفی سیستم عامل لینوکس و انواع نسخه‌های آن و امنیت لینوکس می‌پردازد. با توجه به کمبودهای موجود در دانشگاه‌­ها و مراکز آموزشی از نظر وجود محتوای علمی و عملی در رشته رایانه و نیازهای موجود، این کتاب براساس اطلاعات روز در زمینه سیستم عامل لینوکس و ملاحظات امنیتی آن، با زبانی ساده و ارائه مطالب بصورت عملی و کاربردی برای کاربران IT، دانشجویان رشته کامپیوتر و همچنین دانش‌آموزان علاقمند حاضر در مراکز فنی و حرفه‌ای تهیه و تنظیم شده‌است و با بهره‌گیری از مثال‌ها و تمرینات تصویری، امید است بتواند نیاز این عزیزان را برطرف نماید.. کتاب لینوکس و امنیت، در آستانه تحول بنیادین علمی و اقتصادی برای رسیدن به خود باوری و شکوفا شدن استعدادهای رهپویان علم، دانشجویان، مهندسین و کاربرانIT،و همچنین در عرصه تکنولوژی و کاربرد فنآوری یکی از نیازهای یادگیری علمم کامپیوتر به حساب می‌آید. براساس نظریه Gene Spafford 1989، تنها سیتم ایمن، سیستمی است که خاموش باشد، غل وزنجیر شده باشد در اتاقی نگهداری شود در حالیکه یک عده گارد از آن محافظت نمایند. با توسعه سریع سیستم‌های ارتباط عمومی، توجه افراد به امنیت و قابلیت اعتماد سیستم عامل‌ها دوچندان شده است. دراین کتاب به مفاهیم پایه سیستم عامل، انواع سیستم عامل بطور عام و لینوکس به طور خاص پرداخته، موارد امنیتی آن به چالش گذاشته شد و راهبردهایی عملی جهت رفع نواقص امنیتی آن برشمرده گردید. فهرست مطالبمقدمه مؤلففصل اول:مفاهیم پایه سیستم عاملفصل دوم:محیط کارسیستم عامل لینوکسفصل سوم:امنیت در لینوکسنتیجه گیریمنابع

more_vert کتاب مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض

ادامه مطلب

closeکتاب مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض

کتاب مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض نوشته‌ی فرشاد حیدرپور، در قالب تحقیقی از نوع توصیفی و علی - مقایسه‌ای (پس رویداد)، به بررسی استراتژی‌های مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مدارس متوسطه‌ی پسرانۀ شهر کرمانشاه می‌پردازد. افراد با توجه به منافع خود با دیگران می‌توانند پنج شیوه‌ی مختلف را در مدیریت تعارض بکار گیرند. این روش‌ها شامل همکاری یا حل مسئله (حداکثر توجه به منافع خود و دیگران)، مصالحه (توجه نسبت به مسائل خود و دیگران)، اجبار (فقط توجه به منافع خود)، گذشت (فقط توجه به منافع دیگران) و اجتناب (عدم توجه به منافع خود و دیگران) می‌باشد. سازمان‌های اجتماعی مانند مدارس برای بهره‌وری باید از تمام توان بالقوه‌ی اعضای خود بهره‌مند شوند. جامعه‌ی آماری این کتاب شامل تمام دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مدارس متوسطه‌ی پسرانه شهر کرمانشاه می‌باشد که شامل 620 نفر دبیر غیر تربیت بدنی و 55 نفر دبیر تربیت بدنی بوده که نمونه‌ی آماری از دبیران غیر تربیت بدنی طبق جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری تحقیق استفاده شده و همچنین نمونه‌ی آماری دبیران تربیت بدنی شامل کل جامعه‌ی آماری و آمار ارائه شده یعنی 55 نفر بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی استاندارد تعیین سبک مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون استفاده شده، این پرسشنامه شامل 30 سوال است و استراتژی‌های تعارض را در پنج سبک حل مسئله، مصالحه، اجتناب، گذشت، و اجبار اندازه‌گیری کرده است. در این کتاب، داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق نشان داده است که در استفاده از سبک‌های حل مسئله، اجتناب، گذشت و اجبار تفاوتی معنی داری بین دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی وجود ندارد. اما در سبک مصالحه، تفاوت معنی‌دار است و دبیران تربیت بدنی این سبک را بیشتر از دبیران غیر تربیت بدنی مورد استفاده قرار دادند. همچنین در استفاده‌ی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از پنج سبک استراتژی تعارض تفاوت معناداری وجود ندارد. اهمیت مدیریت تعارض در این است که بتوان با مدیریت بهنیه‌ی تعارض، اثر موجود در تعارض را از سمت تعارض غیر کارکردی (مخرب) به مسیر تعارض کارکردی (سازنده) هدایت نمود و به این وسیله سازمان را از نتایج کارکردی تعارض برخوردار کرد. بر اساس نگرش جدید، تعارض در زندگی سازمانی اجتناب ناپذیر می‌باشد، ولی توافق ممکن است. عاملی که در کارکردی نمودن تعارض به عنوان جز لاینفک سازمان می‌شود مدیریت صحیح آن است. مدیریت صحیح تعارض از طرفی گره را از بی‌تفاوتی، راکد و بی روح بودن، عدم ارائه فکر و نظر‌های جدید (تعارض بسیار کم) و از طرف دیگر از اخلال‌گری، هرج و مرج، داشتن روحیه‌ی مبارزه و رقابت (تعارض بسیار زیاد) دور کرده و به سمت رفتار‌های مناسب، رشد و ترقی، مبتکرانه، انتقادپذیر، خلاقانه و دارای انگیزه برای تغیرات روبه جلو (سطح بهینه تعارض) سوق می‌دهد. در بخشی از مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض می‌خوانیم: شمسی پور (1379) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی ارتباط بین سبک‌های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس" نتیجه گرفت که بین سبک‌های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس با احتمال 99 در صد رابطه‌ی مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سبک‌های رقابت و اثربخشی رابطه‌ی معکوس و معنادار، بین سبک همکاری و اثربخشی رابطه مستقیم معنادار، بین سبک سازگاری و اثربخشی رابطه مستقیم، بین سبک اجتناب و اثر بخشی رابطه‌ی معکوس و بین سازش و اثربخشی رابطه‌ی معکوس و بین سبک سازش و اثربخشی رابطه‌ی مستقیم و معنادار وجود دارد. ناصری (1379) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی ارتباط بین سبک‌های مدیریت تعارض مدیران و استرس شغلی کارکنان در بانک‌های کشاورزی شهر تهران" نتیجه گرفت که بین سبک مدیریت تعارض همکاری و سازش و استرس شغلی کارکنان رابطه‌ی معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش مدیران از سبک‌های همکاری و سازش، استرس شغلی کارکنان کاهش می‌یابد و بین سایر سبک‌ها (سازگاری، اجتناب و رقابت) و استرس کارکنان رابطه‌ی معنا داری وجود ندارد. اسماعیلی (1379) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه‌ی سبک‌های مدیریت تعارض مدیران و خلاقیت دبیران در دبیرستان‌های دخترانه‌ی شهر تهران" نتیجه گرفت که در مدارس مختلف تنها یک سبک خاص برای کنترل تعارض استفاده نمی‌شود بلکه، در شرایط و موقعیت‌های مختلف هر یک از سبک‌ها ممکن است کم و بیش توسط مدیران بکار روند و همچنین، دبیرانی که سبک قالب آن‌ها همکاری بوده، دارای بالاترین میانگین خلاقیت هستند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقفصل سوم: روش تحقیقفصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده هافصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمنابع و مآخذ

more_vert کتاب مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض

ادامه مطلب

closeکتاب مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض

کتاب مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض نوشته‌ی فرشاد حیدرپور، در قالب تحقیقی از نوع توصیفی و علی - مقایسه‌ای (پس رویداد)، به بررسی استراتژی‌های مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مدارس متوسطه‌ی پسرانۀ شهر کرمانشاه می‌پردازد. افراد با توجه به منافع خود با دیگران می‌توانند پنج شیوه‌ی مختلف را در مدیریت تعارض بکار گیرند. این روش‌ها شامل همکاری یا حل مسئله (حداکثر توجه به منافع خود و دیگران)، مصالحه (توجه نسبت به مسائل خود و دیگران)، اجبار (فقط توجه به منافع خود)، گذشت (فقط توجه به منافع دیگران) و اجتناب (عدم توجه به منافع خود و دیگران) می‌باشد. سازمان‌های اجتماعی مانند مدارس برای بهره‌وری باید از تمام توان بالقوه‌ی اعضای خود بهره‌مند شوند. جامعه‌ی آماری این کتاب شامل تمام دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مدارس متوسطه‌ی پسرانه شهر کرمانشاه می‌باشد که شامل 620 نفر دبیر غیر تربیت بدنی و 55 نفر دبیر تربیت بدنی بوده که نمونه‌ی آماری از دبیران غیر تربیت بدنی طبق جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری تحقیق استفاده شده و همچنین نمونه‌ی آماری دبیران تربیت بدنی شامل کل جامعه‌ی آماری و آمار ارائه شده یعنی 55 نفر بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی استاندارد تعیین سبک مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون استفاده شده، این پرسشنامه شامل 30 سوال است و استراتژی‌های تعارض را در پنج سبک حل مسئله، مصالحه، اجتناب، گذشت، و اجبار اندازه‌گیری کرده است. در این کتاب، داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق نشان داده است که در استفاده از سبک‌های حل مسئله، اجتناب، گذشت و اجبار تفاوتی معنی داری بین دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی وجود ندارد. اما در سبک مصالحه، تفاوت معنی‌دار است و دبیران تربیت بدنی این سبک را بیشتر از دبیران غیر تربیت بدنی مورد استفاده قرار دادند. همچنین در استفاده‌ی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از پنج سبک استراتژی تعارض تفاوت معناداری وجود ندارد. اهمیت مدیریت تعارض در این است که بتوان با مدیریت بهنیه‌ی تعارض، اثر موجود در تعارض را از سمت تعارض غیر کارکردی (مخرب) به مسیر تعارض کارکردی (سازنده) هدایت نمود و به این وسیله سازمان را از نتایج کارکردی تعارض برخوردار کرد. بر اساس نگرش جدید، تعارض در زندگی سازمانی اجتناب ناپذیر می‌باشد، ولی توافق ممکن است. عاملی که در کارکردی نمودن تعارض به عنوان جز لاینفک سازمان می‌شود مدیریت صحیح آن است. مدیریت صحیح تعارض از طرفی گره را از بی‌تفاوتی، راکد و بی روح بودن، عدم ارائه فکر و نظر‌های جدید (تعارض بسیار کم) و از طرف دیگر از اخلال‌گری، هرج و مرج، داشتن روحیه‌ی مبارزه و رقابت (تعارض بسیار زیاد) دور کرده و به سمت رفتار‌های مناسب، رشد و ترقی، مبتکرانه، انتقادپذیر، خلاقانه و دارای انگیزه برای تغیرات روبه جلو (سطح بهینه تعارض) سوق می‌دهد. در بخشی از مقایسه استراتژی‌های مدیریت تعارض می‌خوانیم: شمسی پور (1379) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی ارتباط بین سبک‌های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس" نتیجه گرفت که بین سبک‌های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس با احتمال 99 در صد رابطه‌ی مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سبک‌های رقابت و اثربخشی رابطه‌ی معکوس و معنادار، بین سبک همکاری و اثربخشی رابطه مستقیم معنادار، بین سبک سازگاری و اثربخشی رابطه مستقیم، بین سبک اجتناب و اثر بخشی رابطه‌ی معکوس و بین سازش و اثربخشی رابطه‌ی معکوس و بین سبک سازش و اثربخشی رابطه‌ی مستقیم و معنادار وجود دارد. ناصری (1379) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی ارتباط بین سبک‌های مدیریت تعارض مدیران و استرس شغلی کارکنان در بانک‌های کشاورزی شهر تهران" نتیجه گرفت که بین سبک مدیریت تعارض همکاری و سازش و استرس شغلی کارکنان رابطه‌ی معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش مدیران از سبک‌های همکاری و سازش، استرس شغلی کارکنان کاهش می‌یابد و بین سایر سبک‌ها (سازگاری، اجتناب و رقابت) و استرس کارکنان رابطه‌ی معنا داری وجود ندارد. اسماعیلی (1379) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه‌ی سبک‌های مدیریت تعارض مدیران و خلاقیت دبیران در دبیرستان‌های دخترانه‌ی شهر تهران" نتیجه گرفت که در مدارس مختلف تنها یک سبک خاص برای کنترل تعارض استفاده نمی‌شود بلکه، در شرایط و موقعیت‌های مختلف هر یک از سبک‌ها ممکن است کم و بیش توسط مدیران بکار روند و همچنین، دبیرانی که سبک قالب آن‌ها همکاری بوده، دارای بالاترین میانگین خلاقیت هستند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقفصل سوم: روش تحقیقفصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده هافصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمنابع و مآخذ

more_vert کتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box)

ادامه مطلب

closeکتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box)

کتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box) به قلم انور پوراحمد، شما را با کامپیوتر مجازی آشنا کرده و سپس قابلیت‌ها و توانایی‌های آن را گام به گام شرح می‌دهد. وقتی سیستم عامل جدیدی وارد بازار می‌شود، کاربران نسبت به آن عکس‌العمل‌های مختلفی نشان می‌دهند. بعضی‌ها سریعاً آن را خریداری و نصب می‌کنند. بعضی‌ها مدتی منتظر می‌مانند تا ببینند سیستم عامل جدید امتحان را چطور پس می‌دهد. بعضی‌ها هم تا مجبور نشوند آن را نصب نمی‌کنند. شما از کدام دسته هستید؟ سریعاًً سیستم عامل را نصب می‌کنید؟ اگر کامپیوترتان را به هم بریزد چه؟ کلی نرم‌افزار روی سیستم عامل کنونی هست که از دست می‌رود. بعضی از آن‌ها را دیگر نمی‌شود پیدا کرد. پس چه باید کرد؟ اینجاست که احتمالاً با خودتان می‌گویید: کاش کامپیوتر دیگری داشتم که سیستم عامل جدید را رویش امتحان می‌کردم و اگر خوشم می‌آمد نصبش می‌کردم. خوب، کامپیوتر مجازی هم قرار است دقیقاً همین کار را برایتان انجام می‌دهد. کامپیوتر مجازی یعنی یک کامپیوتر کاملاً مستقل که داخل کامپیوتر کنونی شما جای گرفته است. این نرم‌افزار استفاده از یک یا دو یا چندین سیستم‌ عامل را به صورت همزمان میسر می‌سازد، مانند یک کامپیوتر معمولی آن را روشن می‌کنید، با آن کارهایتان را انجام می‌دهید و در نهایت آن را خاموش می‌کنید. کامپیوتر مجازی کاربردهای مفید زیادی دارد که این کتاب به آن‌ها خواهد پرداخت. می‌توان گفت که مباحث این کتاب مفیدترین منبع برای سازندگان و توسعه‌ دهندگان نرم‌افزار است، به گونه‌ای که این افراد به جای نصب چندین سیستم عامل (یا استفاده از چندین کامپیوتر)، جهت بررسی و رفع عیوب نرم‌افزار ساخته شده، با نصب تمامی سیستم عامل‌ها به صورت مجازی و البته در یک کامپیوتر در هزینه‌ها و وقت خود صرفه‌جویی کنند. کامپیوتر مجازی کاربردهای گوناگونی دارد. قابلیت‌های کامپیوتر مجازی توجه کاربران مبتدی، متوسط و حرفه‌ای را به خود معطوف می‌کند. کاربران مبتدی اکثراً برای استفاده از سیستم عامل دلخواهشان از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند. همچنین به کاربران مبتدی استفاده از این نرم‌افزار جهت آشنایی با نرم‌افزارهای گوناگون توصیه می‌شود، در کامپیوتر مجازی ابتدا نرم‌افزار دلخواه را نصب کنند و روش کار با آن را بیاموزند، سپس در صورت یادگیری نحوه کار نرم‌افزار و رضایت از آن، آن را بر روی سیستم عامل اصلی نصب نمایند. این امر مخصوصاً در مورد نرم‌افزارهای پارتیشن‌بندی و نرم‌افزارهایی که ممکن است به کامپیوتر آسیب بزنند اهمیت بیشتری دارد. استفاده از این کتاب تنها به توانایی شما در استفاده از سیستم‌ عامل‌ها بستگی دارد. برای استفاده از این کتاب تنها دو پیش نیاز وجود دارد: 1. توانایی نصب سیستم عامل 2. توانایی کار با سیستم عامل مورد نظر آنچه در کتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box) می‌آموزید: - کامپیوتر مجازی چیست؟- نصب و اجرای Virtual Box- ایجاد و اجرای یک کامپیوتر مجازی- نصب چندین سیستم عامل روی یک کامپیوتر فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: نصب Virtual Boxفصل دوم: راه‌اندازی کامپیوتر مجازیفصل سوم: بررسی تنظیمات نرم‌افزارفصل چهارم: کلیدهای میانبرسخن آخر

more_vert کتاب آموزش مصور نصب درایور

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش مصور نصب درایور

تا حالا شده که ویندوز کامپیوتر خود را عوض کنید و بعد از نصب ببینید که چرا کامپیوتر شما صدا ندارد یا پرش تصویر دارد یا چرا به اینترنت وصل نمیشود؟ خب دوستان پس از نصب سیستم عامل جدید ویندوز بعضی سخت افزار ها را شناسایی و بعضی دیگر را نمیشناسد خب این امری عادی است!! شاید سیستم عامل جدید سخت افزار کارت صدای کامپیوتر شما را نشناسد و آنگاه کامپیوتر شما صدا ندارد برای رفع این مشکل بیشتر سخت افزارها سی دی های راه اندازی دارند که با نصب انها سیستم عامل سخت افزار مورد نظر را میشناسد. ما در این کتاب شما را با نحوه نصب ، گرفتن نسخه پشتیبان از درایور ها تا در صورتی که به سی دی راه اندار دسترسی نداشتید بک آپ ها را ری استور کنید همین طور نحوه دانلود کردن درایور ها از اینترنت تا اگر به سی دی راه انداز دسترسی نداشتید یا شاید از درایور نسخه پشتیبان نداشتید باز هم بتوانید سخت افزار را به سیستم عامل بشناسانید. فهرست مطالبمقدمه نصب درایورها با سی دی راه انداز نصب نرم افزار driver genius رجیستر کردن نرم افزار driver genius گرفتن نسخه پشتیبان از درایورها نصب درایورها با چند کلیک دانلود درایورها از اینترنت توسط نرم افزار driver genius

more_vert مقاله مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

ادامه مطلب

closeمقاله مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار" مقاله ای است در 18 صفحه با 36 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات پنج عامل بزرگ شخصیتی؛ زنان ورزشکار و زنان غیرورزشکار.؛ شخصیت؛ مردان غیرورزشکار؛ مردان ورزشکارمطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله مدل تعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل‌رفتگی

ادامه مطلب

closeمقاله مدل تعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل‌رفتگی

مقاله علمی و پژوهشی " مدل تعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل‌رفتگی " مقاله ای است در 19 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تحلیل‌رفتگی؛ انعطاف منابع انسانی؛ کانون واپایش درونی؛ خودباوری پرداخته شده است چکیده مقاله انعطاف منابع انسانی با توسعه‌ی قابلیت‌های سرمایه‌های انسانی و تجهیز بهتر کارکنان، تسهیل فرایندهای مدیریت منابع انسانی و فراهم آوردن قابلیت انطباق کارکنان با تقاضاهای متعدد و در حال تغییر، زمینه‌ی پیش‌گیری از تحلیل‌رفتگی آنان را فراهم می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی پیش‌گیری از تحلیل‌رفتگی منابع انسانی از منظر ویژگی‌های شخصیتی و با نگاهی به ابتکارات مدیریت منابع انسانی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی‌همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. نتایج نشان می‌دهد که بین انعطاف کارکردی با خودباوری و انعطاف مهارتی با کانون واپایش درونی، رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد. ضمن آنکه بین انعطاف کارکردی و انعطاف رفتاری با کانون واپایش درونی رابطه‌ای معنادار مشاهده نشد. درنهایت اینکه، بین دو بعد شخصیتی کانون واپایش درونی و خودباوری با تحلیل‌رفتگی، رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد عنوان مقاله [English] An Interactive Model of Human Resource Flexibility and Job Burnout چکیده [English] The flexibility of human resource along with development of employees’ competence and providing them with more facilities, simplifying human resource management processes, and providing the situation for the employees to adapt with various changing requirements, will protect human resources from job burnout. The main purpose of this study is to consider how it possible to prevent job burnout of human resources with regard to personal traits and managerial human resource innovations. Questionnaires were employed to collect data. The research population included all the employees at the headquarter of the ministry of road and urban development. This correlational research followed a descriptive method based on structural equation model, (SEM). The results indicated that there are significant relationship between performance flexibility and self-esteem, and between skill flexibility and internal control. There is also a significant relationship between performance flexibility and behavioural flexibility, and the central internal control. Finally there is a negative relationship between personality internal control and self-esteem, and job burnout. کلیدواژه‌ها [English] Job Burnout, Human Resource Burnout, Central Internal Control, self-esteem دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب راهنمای جامع خرید تبلت

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای جامع خرید تبلت

شاید خیلی از شما قصد خرید یک تبلت را داشته باشید ولی ندانید که کدام بهتر است و یا آیا بدردتان می خورد یانه؟ پاسخ تمامی سوال های شما در این کتاب است. همچنین در این کتاب 15 تبلت برتر بازار را هم بررسی کرده ایم و در ادامه تبلت ها را بر اساس نوع کاربردشان دسته بندی کرده ایم. امیدوارم که از این کتاب راضی باشید. فهرست مطالبانتخاب تبلت بر اساسنوع کاربرد و سیستم عاملمزایای سیستم عامل های اندروید و آی او اسانتخاب تبلت بر اساس برند و مدل تبلتلیست 15 تبلت برتر بازارانتخاب برترین تبلت ها بر اساس نوع استفاده

more_vert کتاب آموزش راه اندازی کامپیوتر مجازی

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش راه اندازی کامپیوتر مجازی

در همین اول بپرسم شما در خانه چند کامپیوتر دارید؟ آیا تا به حال شده بخواهید در خانه شبکه کار کنید؟آیا تا به حال اتفاق افتاده است برای یک بازی یا نرم افزار ویندوز فعلی را تغییر دهید؟آیا تا به حال میخواستید سیستم عامل جدیدی را تجربه کنید در حالی که نمیخواهیدسیستم عامل کنونی شما در آن تغییری ایجاد شود؟یا تا به حال خواسته اید که از مراحل نصب ویندوز عکس یا فیلم تهیه کنید؟ و...این سوالاتی است که شاید برای شما پیش آید ما در این کتاب به تمام این سوالات پاسخ میدهیم پس با ما همراه باشید.فهرست مطالب مقدمهدانلود نرم افزار vmware workstationنصب و رجیستر کردن نرم افزار vmware workstationساخت یک کامپیوتر مجازیتنظیمات مربوط به کامپیوتر مجازی

more_vert کتاب کلید Linux

ادامه مطلب

closeکتاب کلید Linux

کتاب کلید Linux به قلم امین فردین و مریم قنواتی، شما را با طریقۀ نصب، اجرا و محیط این سیستم عامل آشنا کرده و سپس به معرفی تعدادی از نرم‌افزارهای موجود در آن می‌پردازد. چه بخواهید چه نخواهید، کامپیوتر جزئى از زندگى روزمره شما شده است. حتماً تا به حال کلیپى را با کامپیوتر تماشا کرده‌اید، از آهنگى با کیفیت دیجیتال لذت برده‌اید، متنى را تایپ کرده‌اید یا شبى را به گشت و گذار در دنیاى اینترنت یا چت روم‌ها به صبح رسانده‌اید! بستر اجرایى همه این برنامه‌ها، برنامه‌اى مادر به نام سیستم عامل است. به احتمال زیاد شما یکى از نسخه‌هاى ویندوز مایکروسافت مانند ویندوز XP، Vista و یا Seven را استفاده مى‌کنید. آیا تا به حال برایتان پیش نیامده که کامپیوترتان خود به خود ریست شود یا یک روز صبح که کامپیوتر اداره‌تان را روشن مى‌کنید بالا آمدن ویندوزتان را نبینید؟ این کتاب برای کسانی نوشته شده که یا تا به حال به هیچ عنوان با سیستم عامل لینوکس آشنایی نداشته‌اند و مایلند این سیستم عامل را شناخته، با آن کار کنند و یا کسانی که با لینوکس آشنایی مقدماتی دارند و مایلند اطلاعات خود را از حد مقدماتی به سطوح متوسط و پیشرفته افزایش دهند. در این کتاب سعی شده تا تعدادی از نرم‌افزارهای موجود لینوکس تشریح شوند تا بتوانید با هر یک از آن‌ها آشنا شوید و سعی شده تا بیشتر مطالب به جای تئوری بودن، به سمت عملی و کاربردی‌تر شدن سوق داده شوند. لینوکس این امکان را برای بسیاری از کشورها فراهم نموده است تا بجای از میان بردن سرمایه‌های ملی خود برای خرید نرم‌افزارهای اختصاصی، آن را مطابق با نیازهای خود تغییر داده و استفاده نمایند. این حرکت را هر روز و هر روز به طور گسترده‌تر شاهد هستید. آلمان، اسپانیا، برزیل، ژاپن، استرالیا و حتی ایران و... کشورهایی هستند که بیشترین استقبال به این سیستم عامل در آن‌ها مشاهده می‌شود. آنچه در کتاب کلید Linux می‌آموزید: - راه‌های نصب لینوکس- آشنایی با ابزار اداری Open Office- مزایای استفاده از سیستم عامل لینوکس- معرفی نرم‌افزارها و سایت‌های مرتبط با لینوکس- چگونگی استفاده از لینوکس بدون نصب روی کامپیوتر فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول - مفاهیمفصل دوم - اجرای سیستم عامل لینوکس توسط دیسک زنده و...فصل سوم - آشنایی با پنجره مدیر فایل (Home Folder)فصل چهارم - آشنایی با برنامه‌های کاربردیفصل پنجم - ابزارهای گرافیکی و برنامه اداری Open Officeفصل چهارم - آشنایی با برنامه‌های کاربردیفصل پنجم - ابزارهای گرافیکی و برنامه اداری Open Officeفصل ششم - ابزارهای چند رسانه ای، صوت و ویدیوفصل هفتم - اتصال به اینترنت و آشنایی با ابزارهای اینترنتفصل هشتم - نکات و تنظیمات محیط کاری Gnomeفصل نهم - نصب سیستم عامل لینوکسسخن آخر

more_vert کتاب مدیریت سیستم عامل لینوکس نسخه 7

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت سیستم عامل لینوکس نسخه 7

کتاب مدیریت سیستم عامل لینوکس نسخه 7 اثر صوفیا علیخانی برای کسانی‌که با لینوکس آشنایی اولیه داشته و یا با آن کار کرده باشند بسیار مفید بوده و آن‌ها را قادر خواهد ساخت که مدیریت این سیستم عامل را به صورت کاربردی و مسئله محور آموزش ببینند. کتاب مدیریت سیستم عامل لینوکس نسخه 7 بصورتی کاملاً عملی و ساده برای تمام کسانیکه می‌خواهند این سیستم عامل را از صفر بیاموزند نوشته شده است و نحوه نصب و راه اندازی سیستم عامل لینوکس نسخه CentOS 7 را بصورت کاملاً عملی و گام به گام تحت ویندوز نشان داده شده است. همچنین با نحوه کار کردن در خط فرمان لینوکس وبا نحوه کار با دستورات و مدیریت کاربران در لینوکس و مسائل امنیتی آنها آشنا خواهید شد. فهرست مطالب1- وظایف اولیه یک مدیر سیستم عامل لینوکسنصب سیستم عامل2- استفاده از ابزارهای ضروری مدیریت سیستممفهوم man و طریقه استفاده از آنمفهوم vim و طریقه استفاده از آنUnderstanding globing and wildcardsUnderstanding I/O Redirection and pipes3- آشنایی با مفاهیم اولیه فایل سیستم و مدیریت آن‌هاآشنایی با مفهوم فایل سیستم و نحوه ذخیره شدن فایل‌ها در هر یک از فایل سیستم‌هایادگیری دستورات اولیه برای مدیریت فایل‌ها در سیستم عامل لینوکساستفاده از دستور find برای پیدا کردن فایل‌هامفهوم link در لینوکسنحوه استفاده از لینک در لینوکسچگونه از دستور tar استفاده کنیم؟تمرین بخش 34- نحوه کار با فایل‌های متنیمفهوم Regular Expressionusing command text tools (tail, head, tr, cut, sort)working with grepsed and awkتمرین بخش 45- چگونگی اتصال به serveropening local shellconnectiong to server with sshunderstanding ssh keysusing ssh keyتمرین بخش 56- مدیریت کاربران و گرو ههاunderstanding the need for usersunderstanding user propertiescreating and managing the usersunderstanding group membershipcreating and managing GroupsUsers and Groups configuration filesManaging Password Propertiesتمرین درس ششم7- مدیریت اجازه‌های دسترسیمفهوم ownership و user, group, otherchanging file ownership نحوه تغییر مالکیت فایلunderstanding basic permission مفهوم اولیه اجازه دسترسیManaging Basic Permission مدیریت اولیه اجازه دسترسیunderstanding special permission مفهوم اجاز ههای دسترسی خاصManaging Special Permission مدیریت اجازه‌های دسترسی خاصunderstanding ACLunderstanding ACL مفهوم ACLManaging ACL مدیریت ACL8- پیکربندی شبکهمفهوم NIC namingمدیریت پیکربندی NIC به وسیله دستورات ipذخیره اطلاعات کارت‌های شبکه به‌صورت دائمیتوضیح در مورد network managerاستفاده از ابزارهای مدیریت کارت‌های شبکه به‌وسیله nmcli, nm-toolsRouting و DNS چه هستند؟9- مدیریت package یا package managementمفهوم meta package hadlerچگونه یک repository برای نصب package ها بسازیم؟

more_vert پلاک‌های آمیلوئیدی عامل بروز آلزایمر نیستند

ادامه مطلب

closeپلاک‌های آمیلوئیدی عامل بروز آلزایمر نیستند

 نتایج یک مطالعه جدید بر روی پیشرفت اولیه آلزایمر در مبتلایان، این فرضیه که پلاک‌های آمیلوئیدی عامل اصلی بروز این بیماری هستند را، رد کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس الرت، در سی سال گذشته پلاک‌های آمیلوئیدی به عنوان عاملین اصلی زوال عقل شناخته می‌شدند. اگرچه این تجمعات پروتئینی سمی هنوز به نظر با این بیماری ارتباط دارند اما دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با آنالیز اسکن‌های مغزی صدها داوطلب مبتلا به افت شناختی به این نتیجه دست پیدا کردند که این پلاک‌ها عامل اولیه نبوده و بعدها در اثر این بیماری ایجاد می‌شوند. طبق نظریه آبشار آمیلوئیدی، قطعات گره‌دار از یک پروتئین رایج که در غشاء سلولی یافت می‌شود، عامل نشانه‌هایی چون از دست دادن حافظه و گیجی در مبتلایان به آلزایمر هستند.از زمان طرح شدن این فرضیه در دهه ۸۰ میلادی تاکنون، مطالعات متعددی با نشان دادن این که چگونه تجمع بتاآمیلوئیدها سلامت نورون‌ها را تضعیف می‌کند از این نظریه پشتیبانی کرده‌اند.اما همانطور که یک کارآگاه خبره می‌داند، پیدا کردن یک مظنون در محل جرم به منزله مجرم بودن او نیست.نتایج مطالعه جدیدی که بر روی ۷۴۷ داوطلب انجام شد، نشان می‌دهد اگرچه پلاک‌های آمیلوئیدی در افرادی که در مراحل اولیه بیماری آلزایمر قرار دارند نسبت به افراد عادی با سرعت بالاتری جمع می‌شود و این گروه در اسکن‌های ابتدایی سطوح آمیلوئید بالاتری دارند، اما این میزان با گذشت زمان افزایش نمی‌یابد.به علاوه، محققان هیچ تفاوت آماری در میزان غلظت و تراکم آمیلوئید در مغز این دو گروه پیدا نکردند؛ در نتیجه این توده‌های پروتئینی الزاما عامل ایجاد این بیماری نیستند. با رد این فرضیه حال توجه محققان به گره‌های تائو به عنوان عوامل اصلی بروز آلزایمر جلب شده است. گزارش این مطالعه در مجله Neurology منتشر شده است.

more_vert کتاب اسمبل کامپیوتر و راهنمای نصب ویندوز ویستا

ادامه مطلب

closeکتاب اسمبل کامپیوتر و راهنمای نصب ویندوز ویستا

  در این کتاب سعی بر آن شده است تا با اطلاعات جمع آوری شده و بهره گیری از تجربیات، به آموزش اسمبل کردن کامپیوتر بپردازیم، که البته توصیه اکید می‌شود که در صورتیکه به مشکل برخورد کردید و نتوانستید با روشهای بیان شده رفع مشکل نمائید از یک متخصص امور کامپیوتر کمک بگیرید تا خدشه‌ای به قطعات کامپیوتر شما وارد نشود. همچنین سعی نمودیم با معرفی و ارائه اطلاعاتی در مورد ویندوز ویستا، کاربران گرامی را با این سیستم عامل آشنا نمائیم تا قبل از تهیه دی وی دی، در صورت نیاز برای ارتقاء رایانه خود اقدام نمایند و نیز بتوانند به راحتی بوسیله راهنمای تصویری، آنرا نصب نمایند. ویستا بسیار مجهز و مفید است ولی شاید از یک نظر بسیار نامرغوب باشد که باعث اختلاف زیاد در مقایسه با سیستم عامل های قبلی ویندوز می‌شود، که آن نیاز بالای این سیستم عامل به سخت افزار قوی و سنگین است. کمبودهایی در این کتاب وجود دارد که خوشحال خواهیم شد ما را در بهبود و تکمیل اطلاعات آن یاری نمائید.فهرست مطالب مقدمهاسمبل قطعات کامپیوترمراحل اسمبل کردننصب CPUنصب حافظه (RAM)محکم کردن مادربورد در داخل کیستست اولنصب وسایل ذخیره سازیاتصال کابلهای Data و Powerنصب کارتهای expansionتست اصلیروشن کردن کامپیوتر و نصب سیستم عاملمشخصات و قطعات لازم برای ویندوز ویستانگارش‌های ویندوز ویستاتفاوت نگارش‌های مختلفمناسبترین نگارش ویستا برای کامپیوترنصب ویستاامکانات جدید ویندوز ویستاجست‌وجومحیط گرافیکیدسترسی به شبکه و اینترنتراهنمای تصویری نصب ویستاسه انتخاب برای نصب ویستا

more_vert کتاب درس و کنکور سیستم عامل پیشرفته

ادامه مطلب

closeکتاب درس و کنکور سیستم عامل پیشرفته

در کتاب درس و کنکور سیستم عامل پیشرفته، به مبحث سیستم‌های توزیع شده که به عنوان یکی از دروس اصلی در دوره کارشناسی ارشد در وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی تدریس می­‌شود، پرداخته شده است. کتاب درس و کنکور سیستم عامل پیشرفته (Operating System) شامل مباحث زیر است:- مفاهیم سیستم‌های توزیع شده، معماری‌ها، فرآیندها.- ارتباطات، نام‌گذاری، همگام‌سازی، تکثیر و سازگاری- تحمل خطا، امنیت و مدیریت فایل در سیستم‌های توزیع شده.- حدود 700 سؤال چهار گزینه‌ای فراگیر و ترمی پیام نور با پاسخ تشریحی آن‌ها.- سؤالات دکتری سراسری سال‌های 91، 92، 93، 94 و سؤالات دکتری آزاد سال 94 به همراه پاسخ تشریحی.- حدود 18 سوال تشریحی آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی به همراه پاسخ آن‌ها فهرست مطالبفصل اول: آشنایی با سیستم‌های توضیح شدهفصل دوم: معماری‌های نرم‌افزارفصل سوم: فرآیندفصل چهارم: ارتباطاتفصل پنجم: نام‌گذاریفصل ششم: همگام‌سازیفصل هفتم: سازگاری و تکثیرپیوست الف: تست‌های تکمیلیپیوست ب: سوالات دکتریپیوست ج: پرسش‌های حل شده در سایتپیوست د: مباحث تکمیلیمنابع