جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی:مورد اقتصادهای نفتی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی:مورد اقتصادهای نفتی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی:مورد اقتصادهای نفتی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اقتصادهای نفتی، داده‌های تابلویی، رشد اقتصادی، کیفیت نهادی، وفور منابع طبیعی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (2010- 1996) با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می‌دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل‌های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می‌شود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر می‌تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانال‌های دیگر نیز می‌تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر

مقاله علمی و پژوهشی" رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر " مقاله ای است در 34 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات رویکرد نهادی و تحلیل سیاستهای رفاهی در ایران معاصر ، تحلیل دولت محور ، رویکرد صنعتی شدن ، رویکرد نئومارکسیسم ، نظریه هابرماس ، رویکرد نهادی و دوران اصلاحات مطرح شده است محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری" مقاله ای است در 24 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شاخص نهادی، نرخ بیکاری، آزادی اقتصادی، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد پرداخته شده است چکیده مقاله بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می­دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می­توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی­معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست­های کلان اقتصادی با راهبرد­های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست­گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به­کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه­های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی­معنی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد پانل دیتا" مقاله ای است در 24 صفحه و با 65 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صادرات، کیفیتمحیط نهادی، رانت منابع طبیعی، کشورهای در حال توسعه، پانل دیتا.پرداخته شده است چکیده مقاله در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده­های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته­ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه­ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه­ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه­های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه­ها به هنگام طرح­ریزی برنامه­­های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط‌زیست

ادامه مطلب

closeمقاله اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط‌زیست

  مقاله علمی و پژوهشی " اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر کیفیت محیط‌زیست (شواهدی از اقتصادهای درحال توسعه) " مقاله ای است در 24 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث محیط‌زیست، بهره‌وری، نهاد، پانل دیتا پرداخته شده است چکیده مقاله بررسی آلودگی محیط‌زیست و عوامل تأثیر‌گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر‌ کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره‌وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت‌ محیط‌زیست را با استفاده از رهیافت داده‌های تابلوئی برای 16 کشور درحال‌توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می‌کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط‌زیست می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال‌توسعه، اثر رشد بهره‌وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی) بر روی کیفیت محیط‌زیست منفی می‌باشد، به‌طوری‌که با افزایش بهره‌وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط­زیست توسط گروه­های ذی­نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده‌ها افزایش خواهد یافت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران" مقاله ای است در 29 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ثبات بانکی؛ کیفیت نهادی؛ رگرسیون انتقال ملایم ترکیبی؛ سهم بانک‌های خصوصی پرداخته شده است چکیده مقاله ثبات بانکی یکی از مباحث مهم در هر نظام مالی به شمار می‌رود. یکی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات نظام بانکی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی است که از دو طریق تاسیس بانک‌های خصوصی جدید و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی صورت می‌پذیرد. در این میان نباید نقش ویژه و پراهمیت کیفیت نهادی و میزان اثربخشی آن بر رابطه بین افزایش سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی و ثبات بانکی را نادیده گرفت. هدف این مقاله بررسی رابطه افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران و ارزیابی میزان اثر بخشی کیفیت نهادی بر رابطه بین این دو است. با استفاده از داده‌های ترکیبی نامتوازن، برای برآورد الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته و رگرسیون انتقال ملایم ترکیبی استفاده می‌شود. نتایج تخمین الگو به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می‌دهد که با افزایش سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی، ثبات بانکی کاهش یافته است و افزایش کیفیت نهادی می‌تواند این رابطه را بهبود ببخشد. همچنین نتایج با استفاده از روش انتقال ملایم ترکیبی نشان می‌دهد که کیفیت نهادی یک مقدار آستانه‌ای برای تاثیر بر رابطه بین این دو دارد. عنوان مقاله [English] Institutional Quality, Increasing Share of Private Banks and Banking System Stability in Iran چکیده [English] Banking stability is considered as one of the most important economic topics of every country. Increasing share of private banks is a factor which can influence banking stability. This paper investigates the relationship between increasing share of private banks and banking stability across different levels of institutional quality in Iran and using unbalanced panel dataset. Accordingly, the generalized method of moments and a panel smooth transition regression model were used to estimate. The results obtained through the generalized method of moments indicated that increasing share of private banks, is negatively associated with bank stability. Furthermore, an improvement of the institutional quality can reduce the adverse influence of increasing share of private banks on bank stability. The results obtained through the use of the panel threshold regression model further revealed that institutional quality has a threshold value which can affect the relationship between share of private banks and bank stability. کلیدواژه‌ها [English] Banking Stability, Institutional Quality, Panel Smooth Transition Regression, Share of Private Banks دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله عوامل موثر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل‌های چند سطحی پنل

ادامه مطلب

closeمقاله عوامل موثر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل‌های چند سطحی پنل

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل موثر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل‌های چند سطحی پنل" مقاله ای است در 40 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فقر چندبعدی، مدل‌های چند سطحی، عوامل سطح فردی، عوامل سطح کلان، عوامل سطح نهادی پرداخته شده است چکیده مقاله این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر چندبعدی که یکی از مشکلات اقتصادی اجتماعی ریشه‌ای قابل توجه در ایران است، انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت‌های مطالعات پیشین، در این مطالعه از مدل چند سطحی استفاده گردید تا به طور همزمان امکان تجزیه و تحلیل در سطح فردی و کلان (ویژگی‌های اقتصادی و نهادی) فراهم آید. ابتدا در این مطالعه به تفصیل شاخص فقر چندبعدی الکیر فوستر برای ایران و استان‌ها طی سال‌های 1394-1384  محاسبه و ارائه شد. سپس در گروه عوامل فردی موثر بر فقر چندبعدی 7 متغیر بعد خانوار، سطح تحصیل سرپرست و همسر سرپرست خانوار، جنس، سن و وضعیت تأهل سرپرست خانوار و در نهایت متغیر درجه استقلال اعضای خانوار مورد بررسی قرار گرفت. در گروه عوامل کلان و نهادی، 10 متغیر تولید ناخالص سرانه هر استان، ارزش افزوده سرانه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، نرخ بیکاری (با یک دوره وقفه)، نرخ تورم (با یک دوره وقفه)، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سرانه، مالیات سرانه و در نهایت نرخ شهر نشینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر دو گروه  سطح فردی  و سطح نهادی و کلان بر شاخص فقر چندبعدی اثرگذار می‌باشد در بین متغیرهای سطح فردی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص فقرچند بعدی به ترتیب سال‌های تحصیل سرپرست خانوار، درجه استقلال تعداد اعضای خانوار و در نهایت بعد خانوار است. در بین متغیرهای سطح کلان، نرخ تورم (با یک دوره وقفه) مهم‌ترین و مؤثرترین متغیر (از لحاظ بزرگی ضریب) بر شاخص فقرچند بعدی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر متقابل متغیرهای استاندارد اقتصادی بر فرایند رشد درآمد سرانه

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر متقابل متغیرهای استاندارد اقتصادی بر فرایند رشد درآمد سرانه

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر متقابل متغیرهای استاندارد اقتصادی بر فرایند رشد درآمد سرانه" مقاله ای است در 24 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برهم‌کنش، نهادها، متغیرهای استاندارد، درآمد سرانه، پانل دومرحله‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله شناسایی مکانیزم‌های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت‌های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش‌شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم‌کنش شاخص‌های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله‌ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم‌کنش‌های شاخص‌های نهادی و 3 متغیر هزینه‌های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته‌های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال‌های غیرمستقیم (هزینه‌های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب لینوکس مقدماتی

ادامه مطلب

closeکتاب لینوکس مقدماتی

کتاب لینوکس مقدماتی اثر صوفیا علیخانی است که به صورت ساده به تعریف و بکارگیری سیستم عامل Linux پرداخته است. این کتاب برای کلیه افرادی که تازه می‌خواهند به یادگیری این سیستم عامل بپردازند می‌تواند مفید باشد. کتاب لینوکس مقدماتی به زبانی ساده؛ مبانی یادگیری سیستم عامل لینوکس را بازگو می‌کند و با مثال‌هایی واقعی که طی بیست سال سابقه کاری صوفیا علیخانی در سازمان‌های مختلف داشته است مفهوم سیستم عامل Linux را به مخاطب آموزش می‌دهد. با خواندن این کتاب می‌توانید با بعضی از دستورات این سیستم عامل و نحوه بکارگیری آن‌ها آشنا شوید. فهرست مطالب1. مقدمه2. انقلاب لینوکس3. آشنایی با برنامه‌های کاربردی متن آزاد4. مهارت ICT و کار با لینوکس5. دستورات اولیه لینوکس6. Help linux7. مدیریت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در لینوکس8. ایجاد حذف و جابجایی فایل‌ها در لینوکس9. نحوه پشتیبان‌گیری از داده‌ها در لینوکس10. نحوه جستجوی متن در فایل‌ها11. داده‌های ما کجا ذخیره میشوند12. انواع کاربران سیستم عامل لینوکس و مفاهیمی از امنیت اولیه در سطح سیستم عامل لینوکس در ارتباط با کاربران13. ایجاد کاربران و گروه‌های کاربری14. نحوه اجازه دسترسی به کاربران

more_vert پایان پشتیبانی واتساپ از سیستم عامل‌های قدیمی

ادامه مطلب

closeپایان پشتیبانی واتساپ از سیستم عامل‌های قدیمی

پیام‌رسان واتساپ از امروز اول فوریه (۱۲ بهمن) دیگر بر روی آیفون‌ها و گوشی‌های اندرویدی مجهز به سیستم عامل‌های قدیمی کار نخواهد کرد. به گزارش بی‌بی‌سی انگلیسی، واتساپ از این پس از سیستم‌عامل‌های قدیمی که دیگر بروزرسانی نشده یا بر روی دستگاه‌های جدید نصب نخواهند شد، پشتیبانی نمی‌کند. بر این اساس، گوشی‌های اندرویدی مجهز به اندروید ۲، ۳، ۷ یا نسخه‌های قدیمی‌تر و آیفون‌هایی که با iOS۸ یا نسخه‌های قدیمی‌تر این سیستم عامل کار می‌کنند، از امروز دیگر امکان نصب و استفاده از پیام‌رسان واتساپ را نخواهند داشت. واتساپ می‌گوید که این کار را برای حفاظت از امنیت کاربرانش انجام داده است و بیشتر کاربران می‌توانند با بروزرسانی سیستم عامل گوشی‌های خود، به استفاده از این سرویس پیام‌رسان ادامه دهند.

more_vert مقاله منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران " مقاله ای است در 23 صفحه و با 52 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بعد فردی؛ عامل نهادی؛ عامل کارکردی؛ بعد فراسازمانی؛ منابع انسانی حرفه‌ای؛ تعالی عملکرد سازمانی؛ سازمانهای دولتی پرداخته شده است چکیده مقاله مقالۀ حاضر در نظر دارد تا به موضوع حرفه‌ای‌گرایی منابع انسانی و بررسی ابعاد/ عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی آن در سازمان‌های دولتی ایران بپردازد و با نگرشی کل‌گرا و نظام‌مند، الزامات ترویج این رویکرد تعالیِ سازمانی را در روح افراد، سازمان‌ها و جامعه مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق، شامل 5 متغیر اصلی با عناوین: بعد فردی، عامل نهادی و عامل کارکردی (از عوامل زیرمجموعه بعد سازمانی)، بعد فراسازمانی و دستاوردهای حرفه‌ای‌گرایی می‌باشد که از دل ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان مرتبط با حوزۀ مدیریت منابع انسانی صنعت برق، استخراج شده است. جامعۀ آماری، کارکنان بخش‌های دولتی حوزۀ برق وزارت نیرو با تعداد 10000 نفر می‌باشند. تعداد نمونه، بر اساس جدول مورگان، 370 نفر به‌دست آمد و با توجه به پراکندگی نمونه و احتمال عدم بازگشت پاسخ‌های مورد انتظار، تعداد 600 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای توزیع شد که کار تحلیل داده‌ها با 480 مورد پالایش‌شده صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است که نتیجه تحلیل‌ها، بر اساس آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به گام و مدل‌سازی معادلات ساختاری، حکایت از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد و عوامل مؤثر بر حرفه‌ای‌گرایی منابع انسانی بر تعالی عملکرد سازمانهای دولتی ایران با تمرکز بر دستاوردهای فردی، سازمانی، و اجتماعی حرفه‌ای‌گرایی منابع انسانی دارد و به بخش حاکمیتی دولت پیشنهاد شده است. عنوان مقاله [English] Professional Human Resource: Key to the Performance Excellence of the Public Organizations in Iran چکیده [English] This research in intended to study human resource professionalism, and to identify factors which affect its justification in individuals and organizations in the public organization in Iran. It is also aimed at investigating the requirements of developing this approach through a holistic and systematic perspective. This is a descriptive survey research which contains five main variables including individual aspect, institutional and functional factors (in organizational aspect), extra-organizational aspect, and the outcomes of professionalism. These are extracted from the interviews and the related literature in electrical industry human resource. The research population include 10000 employees at the public power industry in the ministry of power. A sample of 370 subjects was selected according to Morgan table. A number of 600 questionnaire were exposed to the subjects based on stratified sampling method. 480 correctly handled questionnaires returned back. Route analysis method was employed for data analysis. The results indicated that there were direct and indirect effects by human resource professionalism on organizational performance excellence of the Iranian public organizations. Emphasizing on individuals, organizational, and social outcomes of professionalism, the researchers presented the results to the governing body of the country. کلیدواژه‌ها [English] Individual Aspect, Institutional Factor, Functional Factor, Extra-Organizational Aspect, Professional Human Resource, Governing Body of the Country دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX

ادامه مطلب

closeکتاب مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX

  یونیکس (UNIX) یک سیستم‌عامل چندوظیفه‌ای و چندکاربره است که در سال ۱۹۶۹ به دست گروهی از کارمندان آزمایشگاه‌های بل متعلق به شرکت ای‌تی‌اندتی (AT&T Bell Labs) نوشته شد. سیستم‌های یونیکس امروزی به شاخه‌های مختلفی تبدیل شده است که در مرور زمان به دست ای‌تی‌اندتی توسعه داده شده. یونیکس طوری طراحی شده است تا قابل انتقال به هر سیستمی، چند کاره و همچنین چند کاربره باشد. در کتاب حاضر شما بیشتر با مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX آشنا خواهید شد.

more_vert مقاله بررسی فرهنگ سازمانی یک سازمان با رویکرد نهادی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی فرهنگ سازمانی یک سازمان با رویکرد نهادی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی فرهنگ سازمانی یک سازمان با رویکرد نهادی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ سازمانی؛ رویکرد‌نهادی؛ واحد نظامی پرداخته شده است چکیده مقاله ارزیابی و گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی برای فرماندهان، مشاوران آموزشی و متولیان تربیت سرمایه انسانی، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی یک واحد نظامی با رویکرد نهادی است. تحقیق، توصیفی از نوع کمی است. جامعۀ آماری کل واحد نظامی است. نمونۀ تحقیق تعداد 265 نفر بوده‌اند که به روش خوشه ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ معتبر دارای روایی و پایایی می‌باشد. قابلیت اعتماد ابزار سنجش، از روش آلفای کرونباخ93/0 به دست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای24 SPSS وxel 365 E در پنج بعد: جهادی(3.50)، بعد محیط‌محور(3.08)، انسان‌محور(3.10)، آرمان‌محور(3.25)، قانون‌محور(3.18 ) نشان داد که واحد نظامی از وضعیت متوسطی برخوردار است. همچنین یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که. بالاترین میانگین، بعد جهادی با 3.50 که لازم است این بعد با روحیه جهاد و مدیریت جهادی تقویت و حفظ شود و اما پایین‌ترین بعد محیط‌ محور با 3.08 است که با آموزش و تغییر نگرش تقویت شود. عنوان مقاله [English] Investigating organizational culture of a military unit with an institutional approach چکیده [English] The evaluation and typology of organizational culture for commanders, educational advisors, and human capital education trustees is of particular importance. Therefore, the main purpose of this study is to examine the organizational culture of a military unit with an institutional approach. Research is a little descriptive. The statistical community is the entire military unit. A sample of 265 people were selected by cluster sampling. he data gathering tool was a valid and reliable questionnaire. The reliability of the instrument was obtained by using Cronbach's alpha of 0.93. Data were analyzed using SPSS-24 and xel 365 E software in five dimensions: jihadi (3.50), dimensional dimension (3.08), humanoid (3.10), idealistic (3.25), rule-based (3.18), showed that military unit It has a modest status. The research findings also indicate that. The highest average is the jihadi dimension of 3.50, which is necessary to strengthen and maintain this dimension with the spirit of jihad and jihad management, but the lowest dimension of the centered environment is 3.08, reinforced by training and changing attitudes. کلیدواژه‌ها [English] Organizational culture, Institutional approach, Military unit دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه منابع انسانی؛ آموزش؛ توانمندسازی؛ تربیت؛ رویکرد نهادی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخورداری از منابع انسانی متعهد و ایثارگر است که با تکیه بر همین نیروی انسانی توانسته است، نقش خود را در حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن به‌خوبی ایفا نماید. هدف از این پژوهش «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)» است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش کلیه مدیران وکارشناسان ارشد قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) هستند که 30 نفر از مدیران و 30 نفر از کارشناسان عالی و ارشد از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج تحلیل داده‌های تحقیق، در بعد ساختاری، عوامل: برخورداری از بصیرت‌افزایی، برنامه‌ریزی‌های آموزشی با نگاه به آینده و چندمنظورگی نظام آموزشی؛ در بعد رفتاری، عوامل: برخورداری از استادان آماده عمل، انقلابی و با ایمان و برخورداری از کارکنان خودکارآمد و در بعد زمینه‌ای عوامل: حمایت قانونی از نظام آموزشی، حمایت از فرهنگ خلاقیت و تشویق ایده‌ها و نظرات خلاق، بالاترین امتیاز را کسب نموده‌اند. عنوان مقاله [English] Factors Affecting Human Resource Development an Appraisal Through Institutional Approach چکیده [English] Having committed and devoted human resources is a prevailing characteristic of the Islamic revolutionary guard Corps (IRGC). By this, the IRGC has been able to protect the Islamic revolution and its values splendidly. This research is intended to investigate factors affecting human resource development in Khatamolanbia headquarters. This applied research follows a descriptive-survey method. The population includes all top managers and experts in the headquarters from whom 30 managers and 30 experts were selected through purposive sampling method as the sample group. The results indicated that increase of vision, future oriented curriculum, and multi-purpose educational system are effective factors in structural aspect. Behavioral factors included being ready-for-action, having revolutionary and faithful instructors as well as efficient employees. Legal support of the educational system, supporting creativity culture and protecting creative ideas gained the highest scores in contextual aspect. کلیدواژه‌ها [English] Human Resource Development, instruction, Enabling, Training, Institutional Approach دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب لینوکس و امنیت

ادامه مطلب

closeکتاب لینوکس و امنیت

کتاب لینوکس و امنیت، نوشتۀ فاطمه صالح احمدی، ابتدا مروری بر تاریخچه سیستم عامل دارد، سپس به معرفی سیستم عامل لینوکس و انواع نسخه‌های آن و امنیت لینوکس می‌پردازد. با توجه به کمبودهای موجود در دانشگاه‌­ها و مراکز آموزشی از نظر وجود محتوای علمی و عملی در رشته رایانه و نیازهای موجود، این کتاب براساس اطلاعات روز در زمینه سیستم عامل لینوکس و ملاحظات امنیتی آن، با زبانی ساده و ارائه مطالب بصورت عملی و کاربردی برای کاربران IT، دانشجویان رشته کامپیوتر و همچنین دانش‌آموزان علاقمند حاضر در مراکز فنی و حرفه‌ای تهیه و تنظیم شده‌است و با بهره‌گیری از مثال‌ها و تمرینات تصویری، امید است بتواند نیاز این عزیزان را برطرف نماید.. کتاب لینوکس و امنیت، در آستانه تحول بنیادین علمی و اقتصادی برای رسیدن به خود باوری و شکوفا شدن استعدادهای رهپویان علم، دانشجویان، مهندسین و کاربرانIT،و همچنین در عرصه تکنولوژی و کاربرد فنآوری یکی از نیازهای یادگیری علمم کامپیوتر به حساب می‌آید. براساس نظریه Gene Spafford 1989، تنها سیتم ایمن، سیستمی است که خاموش باشد، غل وزنجیر شده باشد در اتاقی نگهداری شود در حالیکه یک عده گارد از آن محافظت نمایند. با توسعه سریع سیستم‌های ارتباط عمومی، توجه افراد به امنیت و قابلیت اعتماد سیستم عامل‌ها دوچندان شده است. دراین کتاب به مفاهیم پایه سیستم عامل، انواع سیستم عامل بطور عام و لینوکس به طور خاص پرداخته، موارد امنیتی آن به چالش گذاشته شد و راهبردهایی عملی جهت رفع نواقص امنیتی آن برشمرده گردید. فهرست مطالبمقدمه مؤلففصل اول:مفاهیم پایه سیستم عاملفصل دوم:محیط کارسیستم عامل لینوکسفصل سوم:امنیت در لینوکسنتیجه گیریمنابع

more_vert مقاله طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران" مقاله ای است در 36 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل تعادل عمومی پویا، کالیبراسیون، پول نقد دم دستی، اقتصاد کلان ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق مجموعه‌ای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران می‌باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخش‌های مختلف این مدل‌ هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شده‌اند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران به‌دست آمد. با استفاده از مدل‌ ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دم‌دستی (Cash-In-Advance) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهره‌وری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاه‌مدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدل‌های پایه ارائه شده می‌توان به عنوان یک مدل هسته در مدل‌سازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8" مقاله ای است در 28 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث محیط کسب و کار، رشد اقتصادی، سهولت اجرای قراردادها، نظام قضایی، داده‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه بهبود محیط کسب و کار به‌عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه‌های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می‌گردد. در این مطالعه تلاش می‌شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال‌های (2009-2004) به روش داده‌های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه‌ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می‌شود، به‌ طوری‌که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می‌یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می‌گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC" مقاله ای است در 28 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تربیت و آموزش؛ مدیران نهادی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ مدل‌سازی ساختاری تفسیری؛ تحلیل خوشه‌ای پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف طراحی الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به‌عنوان نمونه‌ای از مدیران نهادی) و با استفاده از پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است. به‌این‌منظور، تعداد 40 پرسشنامه بین خبرگان دانشگاهی و سازمانی که دارای سابقه، تجربه یا تخصص در حوزه فرماندهی و مدیریت در سپاه هستند، توزیع و درنهایت 32 پرسشنامه جمع‌آوری شد و با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی (میک‌مک) و با استفاده از نرم‌افزار متلب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه پژوهش در قالب مدل 6 سطحی به‌دست آمده است که پایه‌های اصلی آن را نظامات و فرهنگ سازمانی شکل می‌دهند. در سطح دوم، اساتید و مربیان و سپس محتوا قرار دارد. عرصه، قالب و ابزارهای آموزش و همچنین زمان، محیط و عوامل آموزش و تربیت، در سطوح بعدی هستند و درنهایت دانشجو به‌عنوان آخرین سطح و حلقۀ مکمل این مدل می‌باشد. همچنین در تحلیل خوشه‌ای، 5 مؤلفه: استاد، مربی، محتوا، نظامات و فرهنگ، دارای بیشترین تأثیرگذاری در میان سایر مفاهیم و مؤلفه‌های تربیت و آموزش گزارش شد. عنوان مقاله [English] Designing a Training and Instruction Model for Institutional Administrators of the Islamic Republic of Iran, Based on Interpretative Structural Modeling and MICMAC Analysis چکیده [English] This research is aimed at designing a training and instruction model for regional commanders in the Islamic Revolutionary Guards Corps (as an example of institutional managers) by employing an interpretive structural modeling questionnaire. Hence, 40 questionnaires were distributed among the academic and organizational experts with considerable experience in the field of command and control in the IRGC. Ultimately, 32 questionnaires were collected back and were analyzed and interpreted by structural interpretation method and matrix analysis of MICMAK through the use of MATLAB software. The result of the research resulted in a 6-level model, the main foundations of which were organizational systems and culture, professors and instructors at the second level. The background, the form and instruction instruments as well as time, environment and the elements of instruction and training are placed at the next levels. Finally, the students occupy the last level as the complementary to this model. Furthermore, cluster analysis revealed that 5 components including professors, instructors, content, systems and culture are the most effective factors compared to other concepts and components of instruction and training. کلیدواژه‌ها [English] training and instruction, institutional managers, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), interpretative structural modeling, cluster analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box)

ادامه مطلب

closeکتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box)

کتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box) به قلم انور پوراحمد، شما را با کامپیوتر مجازی آشنا کرده و سپس قابلیت‌ها و توانایی‌های آن را گام به گام شرح می‌دهد. وقتی سیستم عامل جدیدی وارد بازار می‌شود، کاربران نسبت به آن عکس‌العمل‌های مختلفی نشان می‌دهند. بعضی‌ها سریعاً آن را خریداری و نصب می‌کنند. بعضی‌ها مدتی منتظر می‌مانند تا ببینند سیستم عامل جدید امتحان را چطور پس می‌دهد. بعضی‌ها هم تا مجبور نشوند آن را نصب نمی‌کنند. شما از کدام دسته هستید؟ سریعاًً سیستم عامل را نصب می‌کنید؟ اگر کامپیوترتان را به هم بریزد چه؟ کلی نرم‌افزار روی سیستم عامل کنونی هست که از دست می‌رود. بعضی از آن‌ها را دیگر نمی‌شود پیدا کرد. پس چه باید کرد؟ اینجاست که احتمالاً با خودتان می‌گویید: کاش کامپیوتر دیگری داشتم که سیستم عامل جدید را رویش امتحان می‌کردم و اگر خوشم می‌آمد نصبش می‌کردم. خوب، کامپیوتر مجازی هم قرار است دقیقاً همین کار را برایتان انجام می‌دهد. کامپیوتر مجازی یعنی یک کامپیوتر کاملاً مستقل که داخل کامپیوتر کنونی شما جای گرفته است. این نرم‌افزار استفاده از یک یا دو یا چندین سیستم‌ عامل را به صورت همزمان میسر می‌سازد، مانند یک کامپیوتر معمولی آن را روشن می‌کنید، با آن کارهایتان را انجام می‌دهید و در نهایت آن را خاموش می‌کنید. کامپیوتر مجازی کاربردهای مفید زیادی دارد که این کتاب به آن‌ها خواهد پرداخت. می‌توان گفت که مباحث این کتاب مفیدترین منبع برای سازندگان و توسعه‌ دهندگان نرم‌افزار است، به گونه‌ای که این افراد به جای نصب چندین سیستم عامل (یا استفاده از چندین کامپیوتر)، جهت بررسی و رفع عیوب نرم‌افزار ساخته شده، با نصب تمامی سیستم عامل‌ها به صورت مجازی و البته در یک کامپیوتر در هزینه‌ها و وقت خود صرفه‌جویی کنند. کامپیوتر مجازی کاربردهای گوناگونی دارد. قابلیت‌های کامپیوتر مجازی توجه کاربران مبتدی، متوسط و حرفه‌ای را به خود معطوف می‌کند. کاربران مبتدی اکثراً برای استفاده از سیستم عامل دلخواهشان از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند. همچنین به کاربران مبتدی استفاده از این نرم‌افزار جهت آشنایی با نرم‌افزارهای گوناگون توصیه می‌شود، در کامپیوتر مجازی ابتدا نرم‌افزار دلخواه را نصب کنند و روش کار با آن را بیاموزند، سپس در صورت یادگیری نحوه کار نرم‌افزار و رضایت از آن، آن را بر روی سیستم عامل اصلی نصب نمایند. این امر مخصوصاً در مورد نرم‌افزارهای پارتیشن‌بندی و نرم‌افزارهایی که ممکن است به کامپیوتر آسیب بزنند اهمیت بیشتری دارد. استفاده از این کتاب تنها به توانایی شما در استفاده از سیستم‌ عامل‌ها بستگی دارد. برای استفاده از این کتاب تنها دو پیش نیاز وجود دارد: 1. توانایی نصب سیستم عامل 2. توانایی کار با سیستم عامل مورد نظر آنچه در کتاب کلید ساخت کامپیوتر مجازی (Vitural Box) می‌آموزید: - کامپیوتر مجازی چیست؟- نصب و اجرای Virtual Box- ایجاد و اجرای یک کامپیوتر مجازی- نصب چندین سیستم عامل روی یک کامپیوتر فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: نصب Virtual Boxفصل دوم: راه‌اندازی کامپیوتر مجازیفصل سوم: بررسی تنظیمات نرم‌افزارفصل چهارم: کلیدهای میانبرسخن آخر

more_vert کتاب آموزش مصور نصب درایور

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش مصور نصب درایور

تا حالا شده که ویندوز کامپیوتر خود را عوض کنید و بعد از نصب ببینید که چرا کامپیوتر شما صدا ندارد یا پرش تصویر دارد یا چرا به اینترنت وصل نمیشود؟ خب دوستان پس از نصب سیستم عامل جدید ویندوز بعضی سخت افزار ها را شناسایی و بعضی دیگر را نمیشناسد خب این امری عادی است!! شاید سیستم عامل جدید سخت افزار کارت صدای کامپیوتر شما را نشناسد و آنگاه کامپیوتر شما صدا ندارد برای رفع این مشکل بیشتر سخت افزارها سی دی های راه اندازی دارند که با نصب انها سیستم عامل سخت افزار مورد نظر را میشناسد. ما در این کتاب شما را با نحوه نصب ، گرفتن نسخه پشتیبان از درایور ها تا در صورتی که به سی دی راه اندار دسترسی نداشتید بک آپ ها را ری استور کنید همین طور نحوه دانلود کردن درایور ها از اینترنت تا اگر به سی دی راه انداز دسترسی نداشتید یا شاید از درایور نسخه پشتیبان نداشتید باز هم بتوانید سخت افزار را به سیستم عامل بشناسانید. فهرست مطالبمقدمه نصب درایورها با سی دی راه انداز نصب نرم افزار driver genius رجیستر کردن نرم افزار driver genius گرفتن نسخه پشتیبان از درایورها نصب درایورها با چند کلیک دانلود درایورها از اینترنت توسط نرم افزار driver genius