جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی شرکت های زایشی و پژوهشی و توسعه سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شرکت های زایشی و پژوهشی و توسعه سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 21 عنوان فهرست منبع ارائه شده است تحقیق و توسعه، شرکتهای زایشی ، شرکت های پژوهشی ،دانشگاه ، کارآفرینی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت

ادامه مطلب

closeمقاله تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت

 مقاله علمی و پژوهشی " تغییرات ساختاری در شرکتهای بین‌المللی نفتی در پی تحولات بازار نفت" مقاله ای است در 28 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شرکتهای بین‌المللی نفتی، تحولات ساختاری، استراتژی شرکتهای نفتی پرداخته شده است چکیده مقاله صنعت نفت جهان از اوایل قرن بیستم تاکنون تحولات چشمگیری را پشت سر نهاده است. تغییر ساختار در شرکتهای بین‌المللی نفتی را جدای از تغییرات بنیادین در بازار جهانی نفت نمی‌توان به خوبی مطالعه کرد. این تغییرات، ارتباطی دو سویه است. تغییر در استراتژی شرکتهای بزرگ نفتی نه‌تنها بر تحولات صنعت نفت اثر گذاشته بلکه خود متأثر از این تغییرات است. آگاهی از روند تحولات آتی شرکتهای نفتی مستلزم بررسی تاریخی عملکرد این شرکتهاست. این تحولات در دو بازه زمانی بررسی می‌شود. نخست، دوره‌ای که نگرانی از کاهش عرضه نفت خام وجود نداشت و دوم، دورانی که مسئله امنیت عرضه برای مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی مطرح شده است. در دوره اول شاهد قدرت یافتن شرکتهای نفتی و نوعی رابطه حاکمیتی در عملکرد این شرکتها هستیم اما در بازه زمانی دوم نوعی رابطه رقابتی بین بازیگران اصلی در بازار نفت خام حاکم شده است. در وضعیت کنونی که بازار جهانی نفت به علت کاهش ذخایر بزرگ نفتی با کمبود شدید عرضه مورد انتظار و لذا افزایش قیمت نفت خام مواجه است و در عین حال به شدت تحت تأثیر بازارهای کاغذی قرار دارد، بررسی استراتژی شرکتهای بزرگ نفتی و تغییرات ساختاری احتمالی آنها از اهمیت ویژه‌ای به خصوص برای صادرکنندگان بزرگ نفت برخوردار است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انکوباتورهای دانشگاهی؛ مدیریت منابع انسانی؛ شرکت های زایشی دانشگاه پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش به شناسایی مؤلفه‌های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی مراکز رشد دانشگاهی و نقش آنها در شکل‌گیری شرکت‌های زایشی دانشگاه پرداخت. روش پژوهش کیفی- کمی (آمیخته) و جامعۀ آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه‌های استان مازندران است. نمونه‌گیری در بخش مطالعۀ کیفی هدف‌مند و در بخش کمی تصادفی طبقه‌ای است. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 304 نفر، 170 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که بعد از تأئید روایی، پایایی آن 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن است که در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاهی، 16 مؤلفه در بعد مدیریت و کارکنان شناسایی شد. در بخش کمّی، یافته‌ها نشان داد که مؤلفۀ حفاظت از دارایی‌های فکری توسط مدیران مرکز رشد با بالاترین بار عاملی (1)، و مؤلفۀ استقرار یک سامانۀ نظارتی دقیق بر عملکرد با کمترین بار عاملی(66/0) از کل واریانس‌ها را تبیین و سایر مؤلفه‌ها نیز هر کدام به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. عنوان مقاله [English] Identifying the Present Components of Human Resource Management of University Incubators and the Role They Play in the Establishment of Creative University Companies چکیده [English] The study focuses on identifying the university incubators existing in human resources management and their role in the university spin-offs establishment. The study adopts an integrated approach as its methodology. The statistical population includes all universities and colleges managers, experts in universities’ incubators in Mazandaran Province. To perform the sampling, the purposive sampling and stratified random sampling were used for qualitative and quantitative parts, respectively.13 subjects were interviewed for the qualitative phase and 170 subjects out of 304 participated in the quantitative part using stratified random sampling. The results of the qualitative study showed that 16 components were identified in the human resources management aspect in the establishment of university spin-offs. Considering the quantitative aspect, the findings also emphasized that the protection of intellectual property by incubators' managers with the highest factorial load (1/15) and establishment of a system of oversight with the lowest factorial load (0/66) explained the variances and other components had their prioritized relative contribution. Also, the final research model was approved considering the fit indexes and standard coefficients. کلیدواژه‌ها [English] University Incubators, human resource management, University Creative Companies دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه

ادامه مطلب

closeمقاله ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه

مقاله علمی و پژوهشی " ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه" مقاله ای است در 21 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شرکت مدیریت جمعی؛ شرکتهای دریافت و توزیع حقوق؛ شرکت مدنی؛ حق مولف؛ حقوق مجاور پرداخته شده است چکیده مقاله بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر­آمده­است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت‌های مدنی مدیریت جمعی (شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق) انجام می­پذیرد، هر­چند این شرکت‌ها از برخی قواعد شرکت‌های تجارتی نیز الهام می‌گیرند. ساختار شرکت‌های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی­ها در مقایسه با سایر شرکت‌های مدنی است. نقش شرکت‌های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می‌شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت‌ها با کاربران و رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می‌تواندبا در نظر گرفتن ویژگی­های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود. عنوان مقاله [English] The structure and role of collective management companies in protecting the rights of creators and performers in french law چکیده [English] Without any doubt, France is the first country to have achieved the collective management of creators and performers' literary and artistic rights. The management of artistic and literary property right is administrated within collective management civil companies (receipt and distribution companies); however, these companies are inspired by some rules of business companies. The structure of collective management companies in French law has some properties compared to other civil companies. The role of right management can be described in one sentence as "the optimized right management which the authors and other literary and artistic law holders benefit from". This role is expressed through three different contractual relations; the relation between the collective management company and its members, the relation between these companies and the users, and the relation between the collective management companies together. In some cases, the transfer of French law's experiences to Iran's law can be considered useful with regard to the characteristics of the domestic law and cultural needs. کلیدواژه‌ها [English] collective management companies, receipt and distribution companies, civil company, copyright, related right دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " مقاله ای است در 14 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق، زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، عوامل محیطی, عوامل سازمانی، عوامل حاکمیت شرکتی، عوامل فنی و تکنولوژی پرداخته شده است چکیده مقاله زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگری مالی توسعه پذیراست. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثر بخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل ،وفرآیندتحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.روش پژوهش؛توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وحسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. از میان جامعه120 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده های پژوهش ،پرسشنامه می باشد.بمنظور تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش،از آزمون دو جمله ای و آزمون tو آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای وآزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق در تسریع پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است وعوامل : محیطی ، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی از منظر اخلاق در پیاده سازی این زبان گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند.از آنجایی که الزام قانونی برای پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) برای شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد ، بنابراین بحث اخلاق بعنوان عامل اصلی می تواند در پیاده سازی این زبان گزارشگری مالی در راستای شفاف سازی اطلاعات موثر واقع گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert دلیل افزایش ۶۰ درصدی قیمت «بیت کوین» طی ۲ ماه گذشته چیست؟

ادامه مطلب

closeدلیل افزایش ۶۰ درصدی قیمت «بیت کوین» طی ۲ ماه گذشته چیست؟

بازار؛ گروه بین الملل: طی دو ماه گذشته قیمت بیت کوین در دنیا بالغ بر ۶۰ درصد رشد کرده است. این درحالیست که ارزهای مجازی دیگری هم در بازار وجود دارد ولی قیمت آنها در این بازه زمانی به اندازه بیت کوین افزایش نداشته است. حال سوال این است که دلیل افزایش ۶۰ درصدی ارزش بیت کوین ظرف تنها دو ماه چیست ؟ وب سایت کوین دسک برای پاسخ به این سوال در ابتدا به بررسی روند تاریخی افزایش قیمت بیت کوین پرداخت و نوشت:«روند افزایشی قیمت بیت کوین از اوایل سپتامبر شروع شده است.در آن زمان قیمت هر بیت کوین کمتر از ۱۰ هزار دلار بود. از اوایل اکتبر بود که سرعت افزایش قیمت بیشتر شد و بالاخره در هفته اخیر ما شاهد نزدیک شدن قیمت هر بیت کوین به مرز ۱۶ هزار دلار بودیم که بالاترین قیمت بیت کوین از ژانویه سال ۲۰۱۸ تا کنون است. طی سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کمتر زمانی بود که قیمت آن از مرز ۱۰ هزار دلار تنزل پیدا کرده باشد. لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۷ رکود قیمت ۲۰ هزار دلاری برای هر بیت کوین در دنیا شکسته شده بود و بسیاری از فعالان بازار در سالهای ۲۰۱۸ تا کنون منتظر رسیدن به آن نقطه بودند.» این وب سایت در پاسخ به این سوال که چه دلیلی برای افزایش ۶۰ درصدی قیمت بیت کوین در این بازه زمانی دو ماهه وجود دارد نوشت: «به نظر می رسد سه دلیل عمده وجود داشته باشد. یک دلیل افزایش سرمایه گذاری موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری در بازار بیت کوین به دلیل افزایش سطح اعتماد به این بازار است. دومین مساله کاهش عرضه بیت کوین ها در بازار است و سومین مساله هم کاهش موانع فنی در بازار بیت کوین است. از طرف دیگر باید در نظر داشت که ارزش بیت کوین بیش از دیگر ارزهای مجازی رشد کرده است و دلیل این مساله را هم می توان به اعتماد بیشتر دنیا به بیت کوین نسبت به دیگر ارزها دانست. از طرف دیگر بیت کوین قدیمی ترین ارز در بازار است و حجم معاملات آن بیش از دیگر ارزهای مجازی است.» اول: سرمایه گذاری موسسات در بازار بیت کوین رشد کردبررسی ها نشان داده است طی دو ماه گذشته شمار زیادی از شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای دولتی دنیا در بازار ارزهای مجازی سرمایه گذاری کرده اند و مبلغ سرمایه گذاری آنها هم بسیار زیاد بود.مارک اوستاک ، تحلیل گر بازار ارزهای مجازی در این زمینه گفت: «افزایش سرمایه گذاری موسسات و شرکت در بازار بیت کوین باعث شد تا فشار زیادی در زمینه افزایش قیمت به بازار وارد شود. حضور این سرمایه گذاران بزرگ باعث شد تا اعتماد به این بازار بازهم افزایش یابدو خریداران بیشتری جذب بازار شوند. افزایش تقاضا تا اندازه ای تعادل در بازار را از بین برد و رشد قیمتها را به همراه آورد.» اولیور دیب رییس مرکز سرمایه گذاری بیت کوین در مورد تاثیر بحران کرونا روی افزایش قیمت بیت کوین هم صحبت کرده است. او تاکید کرد: «بعد از همه گیری کرونا، تزریق به اقتصاد افزایش یافت و ارزش پول های کاغذی در جهان کمتر شد و تقاضا برای بیت کوین به منظور حفظ ارزش دارایی رشد کرد. از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت دموکرات در امریکا و طرح این دولت برای افزایش تزریق به اقتصاد، انتظار می رود سرمایه گذاری روی بیت کوین ها بیشتر هم بشود.» دوم: عرضه کاهش یافتبا توجه به تقاضای زیادی که برای بیت کوین ها در بازار وجود دارد، ظرفیت رشد تولید به این اندازه نیست. به همین دلیل است که کاهش عرضه به نسبت میزان تقاضا در بازار ایجاد شده است و قیمت رشد کرد.همچنین بحران های اقتصادی کنونی سبب شده است تا مالکان ارزهای مجازی اقدام به معامله در بازار نکنند و بیشتر تمایل داشته باشند این ارزهای مجازی را در کیف پول مجازی خود نگهداری کنند. عدم عرضه ارز به بازار هم خود محدودیتی دیگر ایجاد کرد و تعادل در بازار را از بین برد. سوم:موانع فنی از میان رفتسومین دلیل افزایش قیمت بیت کوین هم از بین رفتن موانع فنی برای تولید آن و به تعبیر بهتر توسعه تکنولوژیکی در دنیا است. در زمانی که قیمت هر بیت کوین در مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار بود، تصور بر این بود که ظرفیتهای فنی لازم برای افزایش عرضه بیت کوین ها وجود ندارد. به همین دلیل این مرز قیمتی به عنوان بالاترین قیمت هر بیت کوین تصور می شد و انتظارات تنها در جهت کاهش قیمت وجود داشت . اما این موانع فنی برطرف شده است و ما شاهد افزایش قیمت بیت کوین در بازار هستیم. در نهایت باید در نظر داشت بازار بیت کوین ها با اینکه بازاری بسیار نوپا است و کمتر از ۱۲ سال از عمرش می گذرد ولی حاصل علم و تکنولوژی روز دنیا است و می تواند انقلابی بزرگ در اقتصاد و نظام بانکی دنیا ایجاد کند.برای همسو شدن با این تحول باید آماده بود.

more_vert حضور ۲۸۶۰ شرکت دانش بنیان در زیر شاخه برق و الکترونیک

ادامه مطلب

closeحضور ۲۸۶۰ شرکت دانش بنیان در زیر شاخه برق و الکترونیک

مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: یکی از مزیت های امروز بخش صنعت حضور شرکت های دانش بنیان در زیرشاخه های برق و الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی دانست و از حضور ۲ هزار و ۸۶۰ شرکت در این عرصه خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، کیوان گردان افزود: بیش از نیمی از واحد های فعال در حوزه برق الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی شرکت های دانش بنیان هستند. گردان تاکید کرد: شرکتهای دانش بنیان با توجه به ظرفیت هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکاء به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. وی اضافه کرد: حضور این تعداد از شرکت های دانش بنیان که به تولید علم و فناوری می پردازند به عنوان یک مزیت و ماهیت برای این صنعت به شمار می رود که می توانند به خودکفایی علمی و تولید به خصوص در زمینه تجهیزات پزشکی دست یابیم. پیش از این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت گفته بود، امسال در چارچوب برنامه های محوری وزارت صنعت، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان همزمان با توسعه و تعمیق ساخت داخل دنبال می شود و امروز برخی واحدهای استارت آپ کشورمان از پیشگامان دانش در سطح جهان هستند. وی خاطرنشان کرد: در قالب یک برنامه جامع و در چارچوب حمایت از دانشجویان برتر و نخبه به شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور، جذب نیروهای نخبه تکلیف شده و همچنین سهمیه جذب سرباز نخبه در این بخش توسط وزارت صنعت اخذ شده است.

more_vert کتاب آموزش کشت قارچ

ادامه مطلب

closeکتاب آموزش کشت قارچ

شما هم توی خانه فضای اضافی دارید، دوست دارید از فضای اضافی خانه خودتان درآمد بدست آورید اونم نه درآمد معمولی، بلکه درآمدی در حد شغل فعلی شما یا حتی بالاتر از آن. این کتاب تمام رموز کشت قارچ را از ابتدا تا انتها در بر گرفته و حتی شامل قارچهای می شود هنوز در ایران یا کاشته نمی شود یا اگر هم کاشته می شود در سطح محدودی کاشته می شود. با این کتاب می توانید در سطح کوچک مثل مصرف خانواده و یا متوسط در سطح محلی و یا در تولید در سطح تجاری و گسترده استفاده کنید. در این کتاب ما تمام مسائل و مشکلاتی که ممکن است طی فرآیند کار با آن مواجه بشوید برای شما شرح دادیم و حتی افات و بیماری های که طی کار ممکن است با آن روبه رو شوید را همراه با راه چاره گفتیم، پس شما چی میخواهید فقط باید برنامه ریزی کنید و پووول در بیاورید. فهرست مطالب چرا قارچ؟تاریخچه قارچارزش غذایی و داروئیمزایای کشت و پرورش قارچبررسی صنعتمروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفیتوجه:پرورش کشت قارچ با کمترین تخصصانواع روشهای کشت قارچ صدفیتکنیک های تولید و کشت آگارطراحی و احداث آزمایشگاه استریلآماده کردن محیط کشتدر تهیه محیط کشت، رعایت نکات زیر ضروری استفصل کاشت:اطاق پرورش قارچ:نحوه اسکلت بندی:تهیه بستر برای پرورش قارچ:طرز کاشت قارچ در اطاق پرورش:پوشاندن سطح بسترشرایط برای پرورش و رشد قارچتهویهدرجه حرارترطوبت هوا و آبیاریدرجه حرارت محیطتقویت خاک بستربسته بندیفصل کاشتاطاق پرورش قارچروش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان۱- روش کشت قارچ صدفی در کیسه پلاستیکی۲- روش کشت در جعبه های چوبی:۳- روش کشت در سبدهای پلاستیکی:۴- روش کشت پـایه‏ای یا(ستونی):۵- روش کشت‏ بـرروی قفسه‏های فلزی یاتورهای فلزی:۶- روش کشت‏ بر روی زمین یا سکو بصورت پشته‏ای :۷- روش کشت بر روی کنده درختان:۸- روش کشت از طریق تزریق ریسه های قارچ برکنده های درختاناطلاعات تکمیلی در خصوص کشت قارچخیساندن:مخلوط کردن:نکات:روش تهیه بذر قارچ دکمه ای:روش پرورش قارچ صدفی :مرحله اسپان ران:مرحله زایشی:چند نکته:روش ساخت کمپوست قارچ صدفی:روش بذر زنی :روش ضدعفونی سالن پرورش قارچ:آشنایی با اصول قارچ صدفیآشنایی با اصول پرورش قارچ دکمه ایمراحل پرورش قارچ دکمه ایکمپوست سازیبذر زنیپنجه دوانیبرداشتنظافتصنایع جانبیسایتهای مرتبط- پرورش قارچ صدفی- پرورش قارچ دکمه ای- آشنایی با گونه های مختلف قارچ- بذر قارچ- تصاویر قارچ هاروش تهیه بذر قارچ دکمه ای:1) روش تهیه سویه:2) تهیه بذر:روشهای کشت قارچ صدفیکشت در قفسه یا تاقچهکشت در بطریکشت روی کنده درخت

more_vert تعریف استارت آپ

ادامه مطلب

closeتعریف استارت آپ

تعریف استارت آپ یا کسب و کار نوپا چیست؟ استارت آپ (به انگلیسی: Startup یا Start-up) را به فارسی به شرکت نوپا ترجمه کرده‌اند. اگر چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر، حول این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند، گاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله هم اشاره می‌شود که استارت آپ باید در حوزه فن آوری‌های نوین فعال باشد. در اینجا چند تعریف استارت آپ را با هم مرور می‌کنیم: تعریف استارت آپ به عنوان یک واژه انگلیسی در دیکشنری وبستر استارت آپ یک کسب و کار جدید است (A New Business) (منبع) تعریف استارت آپ توسط مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا (USSBA) کسب و کاری که عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارد. (منبع) تعریف استارت آپ توسط استیو بلنک سازمانی که در جستجوی یک مدل کسب و کار که قابل تکرار و مقیاس پذیر باشد شکل گرفته است. (منبع) تعریف استارت آپ توسط اریک ریس استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالایی وجود دارد به وجود آمده است. ویژگی‌های استارت آپ کسب و کار نوپا مبتنی بر تکنولوژی های نوین استارت آپ مبتنی بر فن آوری اطلاعات کسب و کار نوپای خانگی کسب و کارهای نوپای آینده نگر کسب و کارهای نوپای ایجادکننده تحول در بازار (Disruptive) معادل فارسی استارت آپ چیست؟ در برخی وب‌سایت‌ها چنین ذکر شده که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌ی کارآغازیان را به عنوان معادل فارسی واژه‌ی Startup برگزیده است. اما فرهنگستان چنین ادعایی را تکذیب کرده است به‌نظر می‌رسد که اگر استفاده‌ از واژه‌ی استارت آپ را مناسب نمی‌دانید، هم‌چنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای توصیف شرکتهای استارت آپی، اصطلاح شرکت نوپا باشد. تعبیری که در ترجمه‌ی عنوان برخی از کتابهای مربوط به استارت آپ نیز به‌کار رفته است.

more_vert گوشی هایP40 و P40 Pro بدون برنامه های کلیدی گوگل در بازار

ادامه مطلب

closeگوشی هایP40 و P40 Pro بدون برنامه های کلیدی گوگل در بازار

شرکت هواوی تأیید کرد که گوشی های P40 و P40 Pro جدید را بدون خدمات موبایل گوگل به بازار عرضه خواهد کرد. اگرچه شاید این خبر بسیاری از افراد را شوکه نکند اما برای برخی دیگر نیز بسیار ناراحت کننده است.  هواوی اعلام کرده است که انتظار دارد P40 و P40 Pro جدید را با خدمات موبایل داخلی و اختصاصی خود هواوی (HMS) و نه خدمات موبایل گوگل (GMS) به بازار عرضه کند. وزارت بازرگانی ایالات متحده در ماه مه هوآوی را به فهرست سیاه خود اضافه کرد و مانع از آن شد که شرکتهای آمریکایی مانند گوگل از تکنولوژی این شرکت استفاده کنند. مدیر بخش امور مصرف کنندگان هواوی در این خصوص می گوید گوشی های P40 و Pro اندروید 10 را با لایه رابط EMUI هواوی اجرا می کنند ، اما با جایگزینی هواوی برای GMS همراه خواهند بود. این یعنی دستگاههای مذکور با فروشگاه های گوگل پلی، جی میل، یوتیوب و گوگل مپس کار نمی کنند. در حالی که هواوی می تواند از اندروید منبع باز استفاده کند اما گوگل نمی تواند مجوز را برای استفاده از GMS برای هواوی صادر کند. این پیچیدگی را برای خریداران بالقوه جدید که انتظار دارند بتوانند برنامه های جدیدی را از گوگل پلی نصب کنند تعارض ایجاد می کند. هواوی قصد دارد P3 و P40 Pro را در سه ماهه اول سال 2020 در پاریس به بازار عرضه کند. ریچارد یو؛ از مدیران ارشد هواوی می گوید: سری جدید P دارای طراحی "هرگز دیده نشده" با دوربین بهتر ، عملکرد بهتر و بهبود هوش مصنوعی خواهد بود." پیش بینی می شود P40 از بروزرسانی P30 Pro که در ماه سپتامبر به بازار عرضه شد ، نیز زیر سایه درگیری تجاری ایالات متحده و چین دور باشد.در حالی که محدودیت هایی برای عرضه فناوری هواوی وجود دارد ، گوگل در ماه اوت تأیید کرد که محدودیت های فعلی هواوی محدود به محصولات جدید نیست.دولت آمریکا ادعا کرده است که هواوی علیه منافع امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی آمریکا مشغول بوده است. ادعاهایی که هواوی به شدت آنها را رد کرده است. عدم وجود GMS در تلفن های جدید هواوی به این معنی است که کاربران فقط به 45000 برنامه در مقایسه با نزدیک به 3 میلیون برنامه موجود در گوگل پلی دسترسی خواهند داشت.

more_vert مقاله مدلسازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی شرکتی

ادامه مطلب

closeمقاله مدلسازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی شرکتی

مقاله علمی و پژوهشی " مدلسازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 63 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق کسب و کار، تعهد به ارزشهای اسلامی، مسئولیت های اجتماعی سازمان، مدلسازی ساختاری تفسیری، صنعت مواد غذایی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این تحقیق بررسی نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی در شرکتهای تولید کننده مواد غذایی است. منظور از اخلاق اسلامی کسب وکار رعایت اخلاقیات مبتنی بر اصول و مبانی است که دین مبین اسلام در قبال همه ذی نفعان (اعم از کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و جامعه) به صاحبان کسب و کار تکلیف می نماید. از سوی دیگر، انجام مسئولیتهای اجتماعی سازمانها از تبعات پایبندی آنها به اخلاقیات در حوزه کسب و کار است. در این تحقیق از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بدین منظور از نظر ۲۱ نفر از خبرگان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ده عامل تعهد به ارزشهای اسلامی (تعهد به رعایت عدالت با کارکنان، تعهد به توانمند سازی کارکنان، تعهد به حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان، تعهد به پرهیز از کم فروشی و گران فروشی، تعهد به پرهیز از تقلب، تعهد به پرهیز از احتکار، تعهد به وفای به عهد با شرکا، تعهد به صداقت با شرکا، تعهد به حفظ و ارتقای فرهنگ، تعهد به حفظ محیط زیست) با رعایت اخلاقیات مبتنی بر قانون و مبتنی بر ارزشهای درونی سازمان رابطه وجود دارد. همچنین رعایت اخلاقیات با انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان در قبال اجتماع، اقتصاد و محیط زیست رابطه دارد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت و ویژگیهای این سازمان" مقاله ای است در 40 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدلهای اقتصادی رفتار اوپک، عملکرد اوپک، ساختار بازار جهانی نفت، ویژگیهای اوپک پرداخته شده است چکیده مقاله بیشتر مدلهایی که طی 30 سال گذشته برای توضیح رفتار اوپک بیان شده‌اند فقط رفتار این سازمان را از دیدگاه ریاضی و در چارچوب اقتصاد بنگاهها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله مدلهای اقتصادی رفتار اوپک معرفی و عملکرد اوپک به کمک این مدلها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که هر یک از مدلهای رفتاری اوپک در کوتاه‌مدت می‌تواند رفتار این سازمان را توضیح دهد اما دلایلی نظیر تغییر ساختار بازار جهانی نفت طی عمر 48 ساله اوپک (کاهش قدرت انحصاری شرکتهای نفت، ورود عرضه غیراوپک و کاهش تقاضا برای نفت اوپک، فروپاشی شوروی و کاهش مازاد ظرفیت تولید)، بی‌ثباتی وضع اقتصادی ـ سیاسی پنج کشور مهم تولیدکننده نفت‌خام اوپک در خلیج فارس (ایران، عربستان، کویت، عراق و امارات) که بر روی عملکرد اوپک تأثیرگذار است، همچنین نامتجانس بودن اعضای اوپک سبب شده است که در بلندمدت نتوان رفتار اوپک را با مدلهای صرفاً اقتصادی بیان کرد. شاید تلفیقی از مدلهای اقتصادی رفتار اوپک با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ـ سیاسی کشورهای مهم تولیدکننده نفت‌خام این سازمان و توجه به وضع ذخایر نفتی و پیش‌بینی کاهش ظرفیت تولید در کشورهایی که ذخایر اصلی نفت را دارند بتواند رفتار اوپک را در بلندمدت توضیح دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert تاریخ اقتصادی همدان؛ دریچه‌ دانایی به عصر باستان

ادامه مطلب

closeتاریخ اقتصادی همدان؛ دریچه‌ دانایی به عصر باستان

 «تاریخ اقتصادی همدان» نام اثری پژوهشی است که اقتصاد و تجارت همدان را از چشم انداز تاریخی مورد بررسی و واکاوی قرار داده و دریچه‌ای به جنس دانایی از عصر حاضر تا عمق دوران باستان به روی دوستداران این کهن دیار می‌گشاید. اوضاع اقتصادی و وضعیت تجارت همدان در عصر قاجار تابعی از ۲ متغیر است که هر یک به نوبه خود نقشی مهم در فرایند اقتصادی و تجاری این شهر بر عهده دارند. عامل اول موقعیت جغرافیایی و استراتژیک همدان است که به خاطر قرار گرفتن در مسیر شاهراه های اصلی حیاتی تجاری همچون ادوار قبل، از موقعیت ممتاز برخوردار بوده؛ در ایران دوره قاجار پنج شاهراه حیاتی و شریان بزرگ تجاری وجود داشت. عامل دوم نقش همدان در زمینه تولید مواد خام اولیه که با توجه به نیاز روز افزون کشورهای مختلف غربی به ویژه روسیه و انگلستان به این مواد که البته این مسئله ریشه در تغییر مدل بازرگانی ایران داشت که پیش تر به آن اشاره گردید، نقش مهمی در این فرآیند به عهده داشت. تولید این محصولات گذشته از جنبه صادراتی مصرف داخلی نیز داشت و به هر حال در رونق اقتصادی شهر همدان موثر بود. به طوری که همدان در این عهد یکی از کانون های مهم تولید مواد خام بود و در وهله اول باید از چرم همدان نام برد که به علت مرغوبیت در سراسر دنیا به چرم روسی معروف بوده است. حسب گفته جرج ناتانیل کرزن، چرم روسی در واقع همان چرم همدان بوده است که علاوه بر صادرات مصرف داخلی هم داشته و در تولید کفش و چمدان و زین و برگ هم مورد استفاده قرار می گرفته و به سایر شهرها از جمله تهران صادر می شد.   طبق گفته چارلز عیسوی در سال ۱۹۰۹ در همدان ۳۰۰ مغازه کوچک و بزرگ چرم سازی وجود داشته که این رقم در سال ۱۹۱۲ به ۴۰۰ مغازه افزایش یافته است. محصول دیگر همدان که جنبه صادراتی داشته تریاک بوده که از طریق ترکیه به اروپا صادر می گشته و جالب اینجاست که اکثر کشاورزان در کنار سایر محصولات کشاورزی که تولید می کردند معمولا به کشت خشخاش هم اقدام می کردند و این احتمالا به خاطر قیمت بالای این محصول و صرفه اقتصادی آن بوده که در موقع خشکسالی تا حدودی جبران ضرر و زیان آنها را می کرده است. خریداران عمده تریاک کشورهای بریتانیا، آمریکا، بلژیک و چین بوند. همچنین باید از پنبه همدان نام برد که از جمله محصولات صادراتی این شهر بوده که از طریق آستاراخان و بادکوبه به روسیه صادر می شده و نیز ابریشم همدان که از راه تبریز به اروپا می رفته و جالب اینجاست که در صورتحساب عواید همدان در سال ۱۸۸۹- ۱۸۸۸ میلادی ۳۰ مَن ابریشم ذکر شده است. علاوه بر محصولات خام نام برده برخی کالاهای تولیدی همدان هم به خارج از کشور صادر می شد که از جمله مهمترین این کالاها فرش است که معمولا به اروپا صادر می شده است. ویژگی بارز فرش همدان به کار بردن کُرک شتر در زمینه آنها به رنگ قهوه ای کمرنگ بوده که جلوه خاصی به آن داده و علاوه بر صادرات مصرف داخلی هم داشته است. محصولات صنعتی دست ساز همدان مانند ظروف مسی و نقره ای و همچنین زیورآلات قیمتی هم از دیرباز شهرت بین المللی داشته و به سایر نقاط ارسال شده اما در این دوره گزارشی از صادرات آنها به خارج ارائه نشده و ظاهرا مصرف داخلی داشته است. کرزن اشاره می کند که صنعتگران زیرک همدان علاوه بر طلا و نقره کاری در ساخت سکه های تقلبی هم مهارت فوق العاده دارند که البته این قضیه موید مهارت صنعتگران این خطه در تولید دست سازه های صنعتی است.   امور تجارت و کار بازرگانی در همدان توسط تجار همدانی و بازرگانان خارجی انجام می گرفته که از تجار بومی همدان افرادی همچون حاج نصرالله تاجر همدانی، حاج میرزا عباس تاجر شوشتری، حاج درویش، محمدرضا همدانی، حاج محمدرضا تاجر نراقی، حاج محمدجواد اصفهانی و حاج محمد حسین یزدیاز از همه مشهورترند. برخی شرکتهای تجاری که در سایر شهرهای ایران نمایندگی داشتند در همدان نیز دارای شعبه بودند؛ تجار و بازرگانان خارجی به ویژه بازرگانان روسی و انگلیسی هم در این زمینه فعال بودند و در مورد فعالیت شرکتهای بازرگانی غربی باید یادآور شد که فعالیتهای اقتصادی سرمایه دران و تجار غربی در ایران دو گونه بود. آنها ابتدا برای امور تجارت یعنی صدور مواد خام و وارد نمودن کالاهای صنعتی به ایران می آمدند و سپس گروهی از آنها به ویژه برخی از سرمایه داران روسی گذشته از امور بازرگانی به فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و سرمایه گذاری در ارتباطات نیز گرایش پیدا کردند. حال آنکه سرمایه داران انگلیسی فعالیت خود را منحصر به امور تجاری و بانکی محدود کرده و با سرمایه گذاری در صنایع نفت جنوب و تنها در یک رشته صنعتی مشارکت کردند. ادامه اوضاع و احوال تجاری کهن دیار همدان را می توانید در کتاب «تاریخ اقتصادی همدان» بخوانید. این کتاب به قلم محمد حسین یزدانی راد چاپ شد که او در این اثر پژوهشی، اقتصاد همدان را از چشم انداز تاریخی واکاوی کرده و پیش از آنکه بر مطالعات تخصصی اقتصادی متکی باشد از دریچه اقتصاد سیاسی به موضوع پرداخته و آنرا با دیدگاه تاریخی درآمیخته است. «تاریخ اقتصادی همدان» شامل پنج فصل دوران باستان، دوره اسلامی، دوران قاجار، دوره پهلوی و بازار همدان و دارای ۳۰۰ صفحه است.

more_vert مقاله مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق

ادامه مطلب

closeمقاله مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق

مقاله علمی و پژوهشی " مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق " مقاله ای است در 22 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قراردادهای بالادستی صنعت نفت، تغییر بنیادین اوضاع و احوال، مذاکره مجدد، اخلاق در مذاکره مجدد، تعادل اقتصادی، قرارداد مشارکتی، قرارداد امتیازی، قرارداد خدمت پرداخته شده است چکیده مقاله به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب بحران و رسانه

ادامه مطلب

closeکتاب بحران و رسانه

کتاب بحران و رسانه نوشته عادل علاف صالحی، به مدیریت بحران در رسانه‌های گروهی و جنبه‌های اجتماعی آن می‌پردازد. ارتباط با خطر یک مفهوم نسبتاً جدید برای ارتباط مردم با محیط‌زیست و خطرات بهداشتی است. این مفهوم بیشتر توسط وینسنت کویلو گسترش یافت. طبق تعریف انجمن ملی تحقیقات آمریکا، ارتباط با خطر، فرآیند تبادل اطلاعات و نظرات بین افراد، گروه‌ها و موسسات است و موقعیت‌های مختلف، روش‌های مختلفی را می‌طلبد. برخی از این موقعیت‌ها باعث برانگیختن شدید خشونت مردم می‌شود، در حالی که خطر واقعی کمتری دارد. نکته مهم نحوه مدیریت و کنترل بحران‌های پیش آمده و چگونگی ارتباط با آن‌هاست. پیام‌نگاری یکی از ابزارهای مفید است که توسط رابطان خطر و برای آگاه کردن مردم استفاده می‌شود. پیام‌نگاری بسیاری از قوانین ارتباط خطر را بازگو کرده و برای موقعیت‌های زیادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این یکی از جنبه‌های اجتماعی رسانه‌های گروهی است. در بخشی از کتاب بحران و رسانه می‌خوانیم: تئوری ایجاد اعتماد می‌گوید زمانی که مردم ناراحت هستند شک دارند که دیگران به آن‌ها گوش می‌دهند، از آن‌ها مراقبت می‌کنند و با آن‌ها همدل هستند. در نتیجه اولین و مهم‌ترین هدف پیامنگاری، ایجاد اعتماد در مخاطبان است. با توجه به بررسی انجام شده توسط مرکز ارتباط با خطر، عواملی که ایجاد اعتماد و اعتبار می‌کنند، دلسوزی و همدلی، شایستگی و تخصص، صداقت و راحت بودن و فداکاری و تعهد هستند. دلسوزی و همدلی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اعتماد و ارتباط است. مطالعات نشان داده که مردم در 30 ثانیه اول، قضاوت خود در مورد دلسوزی و همدلی را بیان می‌کنند. همچنین این نیز مهم است که ایجاد اعتماد و اعتبار با استفاده از منابع معتبر شخص ثالث صورت گیرد. با توجه به بررسی‌ها، کارشناسان بهداشت، دانشمندان، مربیان و گروه‌های مشاوره‌ای اعتبار خوبی دارند و به ترویج اعتماد در زمینه بهداشت، ایمنی و مسائل زیست محیطی کمک شایانی میتوانند بکنند. رسانه‌ها و گروهای فعال اعتبار نسبتاً خوب و شرکتهای صنعتی و مشاورانی که بابت کارشان پول دریافت میکنند اعتبار کمی دارند. شرکت "جانسون و جانسون" نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که در هنگام بروز حادثه تیلنول در سال 1982 اعتماد عمومی خود را دوباره به دست آورد. این شرکت تمام تیلنول‌های موجود در قفسه‌های فروشگاه‌ها را جمع‌آوری کرد. این اقدام برای شرکت 100 میلیون دلار هزینه در برداشت، اما احساس عمومی این بود که جانسون و جانسون نگران بهداشت عمومی و ایمنی مردم نگران است.

more_vert با استارت آپ بیشتر آشنا شویم

ادامه مطلب

closeبا استارت آپ بیشتر آشنا شویم

شرکت نوپااستارت آپ به شرکت و یا کسب و کاری گفته می‌شود که به تازگی ایجاد شده است و شرکتهای استارتاپی معمولا در نتیجه تفکر و راه‌کارهای کارآفرینی تاسیس میشوند و رشد سریعی دارند و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام‌پذیر برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته‌است.استارت آپ ها معمولاً مبتنی بر ایده‌هایی نوین و ریسک‌پذیر شکل میگیرند که مدل کسب و کارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض است. شرکت‌های استارتاپی می‌توانند در هر حوزه‌ای ایجاد شوند، ولی اغلب به شرکت‌هایی گفته می‌شود که رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژی فعالیت می‌کنند.استارت آپ (Start-Up) رویکرد و مفهومی‌ست، که در کمتر از یک دهه توانسته است در دنیای کارآفرینی، انقلاب بزرگی کند. اینکه بتوان بر اساس یک ایده درآمدزا، سیستم و یا سازمانی را متولد کرد و به آستانه رشد و سرمایه گذاری رساند. استارتاپ SatrtUp در فارسی به شرکتهای نوپا ترجمه شده است همه اختراعات و کسب و کارهای استارت آپی اینطور به وجود می‌آیند: از یک نیاز یا یک مشکل! شما از برق بگیرید تا تلفن، اینترنت و یا حتی پی‌پال (سامانه انتقال وجه آمریکایی)! همه این‌ها برای رفع یک نیاز یا یک مشکل درست شده‌اند! در اصل استارت آپ همین است! بله به این سادگی. استارت آپ یک کسب‌و‌کار نوپایی است که برای رفع یک مشکل یا نیاز درست می‌شود.البته جدیدا می‌بینید که استارتاپ‌های اینترنتی خیلی زیاده شده‌اند ولی همه آن‌ها برای حل یک مشکل نیستند. خیلی از استارت آپ‌ها هدف‌شان راحت‌تر کردن کاری است که ما انجام می‌دهیم. مثلا شما اسنپ را در نظر بگیرید: قبل از اسنپ همه می‌توانستند تاکسی تلفنی بگیرند و مشکل خاصی هم وجود نداشت. اما اسنپ این کار را خیلی راحت کرده و تبدیل به یک استارت آپ موفق شده است.استارتاپ به چه نوع کسب و کارهایی استارتاپ گفته می شود؟استارتاپ یک کسب و کاری است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و کار که بر پایه فناوری است، لزوما استارتاپ نیست، ولی همه استارتاپ‌ها به طرزی از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده می‌کنند تا رشد بالایی داشته باشند و به تعداد کاربران بالایی برسند. استارتاپ‌ها چیز عجیب غریبی نیستند که بعد از مدتی از «مد» بیافتند.تنها وقتی حباب استارتاپ‌ها خواهد ترکید که چه در ایران، چه در سیلیکون ولی، مشتری‌ها از استفاده از تکنولوژی خسته بشوند. مثلا اگر یکی از مشتریان ثابت آمازون با خودش فکر کند که، نه خرید از طریق سایت آمازون همچین هم خوب نیست و ترجیح بدهد سوار ماشین شده، در ترافیک بشیند و به یک فروشگاه فیزیکی رفته و لپ تاپ جدیدش را حضوری با پول نقد بخرد. در آن حالت، احتمال سقوط استارتاپ‌ها بسیار بالا خواهد بود. در غیر این صورت به از مد افتادن این کلمه امیدوار نباشید.احتمال بالای شکست باعث شده است که استارتاپ‌ها به روش‌های چابک و ناب، بیشتر و بیشتر رو بیاورند. بجای اینکه از روز اول شرکتی ثبت کنند و سر سهم شراکت با هم دعوا کنند، یک گروه موقت تشکیل میدهند که از طریق آزمون و خطا، راه‌های مختلفی را امتحان کند. بجای اینکه 6 ماه درب اتاق خود را ببندند و کد بزنند، در ظرف 6 روز یک محصول اولیه ای به تعدادی مشتری عرضه میکنند تا ارزش‌های محصول خود را با توجه به بازخورد مشتریان بسنجند. بجای اینکه طرح تجاری 100 صفحه‌ای تالیف کنند و سعی کنند پنج سال آینده را پیش بینی کنند، در 10 ساعت مدل تجاری خود را بر روی بوم کسب و کار پیاده می‌کنند و قدم به قدم با مصاحبه با مشتریان اولیه خود، به اعتبارسنجی فرضیات کسب و کارشان می‌پردازند. استارتاپ‌ها لازم است با برداشتن قدم‌های کوچک‌تر، حساب شده‌تر و با ریسک پایین‌تر جلو بروند. تعریف آکادمیک یک استارتاپ می‌شود: یک سازمان موقت که در جستجوی یک مدل تجاری مقیاس پذیر و پایدار است. استارت آپ چه تفاوتی با سرمایه گذاری های دیگر دارد؟مبنای شروع کار استارت آپ ها یک ایده خلاقانه و نوآورانه می باشد.به دلیل همین خلاقیت، استارت آپ ها گاها رقیب ندارند! بنابراین بیشتر از رقابت کردن، باید تمرکز اصلی شان بر روی آگاهی رسانی از ایده شان و اجرای کم نقص آن باشد. معمولا بنیان گذاران آن مشکل مالی دارند و سرمایه اولیه شان را با وام، قرض و یا پس اندازی اندک شروع می کنند. تفاوت استارت آپ با کسب و کارهای دیگرمعمولا همه فکر می کنند استارتاپ ها بر پایه ایده نوآورانه و خلاقانه ای راه اندازی می شوند که در قسمت تعاریف متوجه شدید که همه استارتاپ ها اساسا اینطور نیستند!معمولا استارتاپ ها به گونه‌ای هستند که کمتر کسی می تواند از آن کپی کند و در این صورت است که اکثر آن ها کم رقیب یا حتی بی رقیب ظاهر می شوند. اما تمرکز اصلی استارت آپ ها روی صحیح دیده شدن و همچنین بیشتر دیده شدن است. چون قرار است ایده شان برای رفع نیاز افراد زیادی کاربرد داشته باشد.معمولا استارت آپ ها برای راه اندازی نیاز به سرمایه زیادی دارند و به خاطر همین مورد هم اکثرا استارت آپ ها با حمایت مالی و سرمایه گذار کارشان را شروع می کنند. امروزه شرکت‌های زیادی با عنوان شتاب دهنده که به راه اندازی کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها کمک می کنند وجود دارند.یکی از تفاوت های استارت آپ ها با دیگر کسب و کارهای اینترنتی در این است که استارت آپ ها قابلیت مقیاس پذیری دارند. مقیاس پذیری به رشد کسب و کار نسبت به هزینه‌های آن گفته می‌شود که این رشد به صورت کاملا نامتناسب است.استارتاپ شتاب دهنده استارت آپ ها دقیقا چه کار می کنند؟شتاب دهنده ها که طی چند سال گذشته تعدادشان در کشور ما افزایش یافته است کار اصلی شان سرمایه گذاری روی استارت آپ ها است. در واقع شتاب دهنده ها در قبال سرمایه گذاری روی ایده های نو و کاربردی استارت آپ ها درصدی از مالکیت آن ها را می گیرند. شتاب دهنده ها علاوه بر سرمایه گذاری روی استارت آپ ها خدماتی مثل آموزش دادن توسط متخصصین آن حوزه را در اختیار صاحب ایده ها قرار می دهند. معمولا شتاب دهنده ها شانس به موفقیت رساندن استارت آپ ها را افزایش می دهند.شتاب دهنده ها از ابتدای شروع کار یک استارت آپ یعنی ارائه محصول اولیه یا نسخه دمو تا مراحل پایانی و پیشرفته تر همراه آن ها هستند.البته شتاب دهنده‌ها فقط از ایده‌های خام استقبال نمی‌کنند. یعنی فکر نکنید کسی که فقط ایده‌ای داشته باشد هر چند ناب می‌تواند از شتاب دهنده ها کمک بگیرد. بعضی از دوستان فکر می کنند شتاب دهنده ها خریداران ایده ها هستند. در صورتی که اصلا اینطور نیست ! باید ایده همراه با طرح توجیحی باشد تا شتاب دهنده‌ها بدانند قرار است روی چه ایده و استارت آپی سرمایه گذاری کنند. شتاب دهنده ها یک پشتیبان و راهنمای خوب برای راه اندازی و به موفقیت رساندن استارت آپ ها هستند.

more_vert مقاله دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

ادامه مطلب

closeمقاله دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مقاله علمی و پژوهشی " دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس" مقاله ای است در 26 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دعوای مشتق؛ قاعده فاس هارباتل؛ قانون شرکتهای 2006 انگلستان؛ قانون تجارت 1347؛ لایحه تجارت 1384پرداخته شده است چکیده مقاله دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشتق به دلیل تخلف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصویب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا راجز در موارد استثنائی از اقامه دعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلیس ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ن اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشتق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو ن تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه است. با توجه به تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصویب مقررا ت جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد. چکیده [English] Abstract Derivative action is an action filed by shareholders against corporate directors in order to recover corporate’s rights. This mechanism is set up to have the directors answerable for their failure in carrying out their duties. Prior to the CA 2006, Foss v. Horbottle rule deprived shareholders of taking any action against directors but in exceptional cases. Acknowledging the right of filing derivative action and how to apply it, as shareholders’ rights, for the first time the Act 2006 extended the circumstances in which such a right may be claimed. In Iranian Law, section 276 of the Amendment to the Commercial Act 1347 refers to possibility of filing a derivative action. The same is provided vastly in the Bill 1384 in section 473. Regarding new development of legal systems in this area particularly in English Law, providing new provisions seems to be a necessity.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: derivativeaction, Foss v. Horbottle rule, 2006 companies act of England, Amendment to the Commercial Act 1347 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب دایره المعارف تغذیه گیاهی انگور

ادامه مطلب

closeکتاب دایره المعارف تغذیه گیاهی انگور

کتاب دایره المعارف تغذیه گیاهی انگور به قلم امید رحمانی، ابتدا دانسته‌های مفیدی در حوزه‌ی مصرف کودهای شیمیایی که در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه داده و سپس اطلاعات دقیق و کاملی از نتایج حاصل از تجزیه خاک و برگ یا اندام‌های دیگر گیاه در اختیار شما قرار می‌دهد. اطلاعات بیشتر باغداران درباره‌ی مسائل حوزه‌ی تغذیۀ گیاهی کافی نبوده و در بهترین شرایط تنها با استعمال نسبت کودی توصیه شده از طرف کارشناسان محلی با روش چالکود و بعضاً به روش پاششی را می‌توان از آنان انتظار داشت. با اینکه در این برهه‌ی زمانی برآورد همین انتظار نیز مغتنم شمرده می‌شود و راه‌گشای اغلب مشکلات تغذیه‌ای است اما جهت رسیدن به شرایط آرمانی و درک درست مدیران باغ‌ها از نیازهای غذایی درختانی که تحت پرورش هستند و همچنین چگونگی تأمین این نیازها، راه درازی پیش رو است و سطح اطلاعات کم و ناقص پاسخ‌گوی رسیدن به بیشترین حد تولید با حفظ استانداردهای امنیت غذایی و همچنین جلوگیری از تخریب محیط زیست نیست. اگرچه نمایش یک نسخۀ واحد برای تأمین نیازهای غذایی گیاهان کشت شده در مناطق گوناگون با شک و تردیدهایی مواجه است اما گردآوری دستورالعمل‌های فنی جهت تعیین نسبت‌های کودی در دوره‌های زمانی خاص، لحاظ نمودن تغییرات اقلیمی و محیطی به عنوان یکی از ابزارهای کارشناسی و همچنین تجدید نظر در این حوزه، سبب ارتقای شاخص‌های امنیت غذایی و اقتصاد باغبانی می‌شود. در بخشی از کتاب دایره‌المعارف تغذیه گیاهی انگور می‌خوانیم: به منظور نیل به پایداری در تولید محصولات باغی کشور، توجه به همزیستی میکوریزی و ریزجانداران به وجود آورنده این نوع همزیستی یعنی قارچ‌های میکوریز آربسکولار از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. زیرا این ریزجانداران خاکزی به نوعی نقش کنترلی در تعادلات بیولوژیکی منطقه ریزوسفری گیاهان، مکانی که بیشترین تأثیر را در جذب آب و عناصر معدنی برای گیاهان دارد ایفا می‌کنند. در بین گیاهان باغی یکی از گیاهانی که بیشترین وابستگی با رابطه همزیستی میکوریزی را نشان می‌دهد، انگور است زیرا سیستم ریشه‌ای این گیاه عمدتاً حاوی ریشه‌های ضخیم با انشعابات محدود است. بنابراین گیاه برای دسترسی به منابع آب موجود در خاک و جذب کافی عناصر معدنی، وابسته به قار چهای میکوریزی است. در ارقامی از این گیاه که ریشه از ضخامت بیشتری برخوردار است، وابستگی به قارچ‌های میکوریزی بیشتر از انواع دارای ریشه‌های نازکتر مشاهده می‌شود. شرایط اقلیمی تاکستان‌های کشور به گونه‌ای است که ممکن است گیاه به دلیل محدودیت منابع آب در دوره رشد، تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرد و این کاهش جذب آب و عناصر معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد. قارچ‌های میکوریزی تحت چنین شرایطی می‌توانند از طریق کمک به گیاه برای جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصلاح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن به فرایند فتوسنتز، مقاومت آن را در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهند. از دیگر عوامل کاهش رشد نهال‌های انگور بویژه در خزانه‌ها، استفاده بیش از حد از قارچ‌کش‌هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهای ریشه انگور مورد استفاده قرار می‌گیرند. فهرست مطالب پیشگفتارمعرفی محصولنیازهای گیاهینیاز آبیروش‌های تشخیص کمبود عناصر غذاییآزمون خاکحدود بحرانی غلظت عناصر غذایی در خاکآزمون گیاهعلائم ظاهری کمبود عناصر غذاییعناصر غذایی پر مصرفکمبود فسفرکمبود پتاسیمکمبود منیزیمکمبود کلسیمعلائم کمبود عناصر غذایی کم مصرف (ریزمغذی‌ها)کمبود آهنکمبود رویکمبود بورکمبود منگنزکمبود مسحدود کمبود، مطلوب و بیش بود عناصر غذایی در انگوراثرات قلیائیت بر ساختار رویشی و زایشی گیاهنیاز غذایی انگور بر اساس متوسط عملکرد در کشور و شرایط محیطی منطقه آذربایجان شرقیقزوینشاهرودآذربایجان غربیمنابع کودیکود‌های آلیمصرف کودهای حیوانیمصرف کودهای اسیدهیومیکمصرف کودهای حاوی اسیدآمینهمصرف ورمی کمپوستکودهای بیولوژیکیروش‌های استفاده از مایه تلقیح قارچ‌های میکوریزیکودهای شیمیاییروش‌های کوددهی و میزان مصرف کودروش چال کودمصرف از طریق سیستم آبیاریمحلول پاشیتوصیه‌های فنی در زمان محلول‌پاشیتغذیه انگور در شرایط دیماعتقادات کشاوران قدیم (دانش بومی)منابع

more_vert کتاب راه مری کی: اصول جاودان برترین زن کارآفرین آمریکا

ادامه مطلب

closeکتاب راه مری کی: اصول جاودان برترین زن کارآفرین آمریکا

  کتاب راه مری کی: اصول جاودان برترین زن کارآفرین آمریکا، اثر تاثیر برانگیز مری کی اش، مدرک کاملی است که نشان می‌دهد تشویق و تحسین نه تنها برای زندگی خصوصی، بلکه برای تجارت نیز واجب است. وقتی مردم را تحسین می‌کنید، علائق شخصی و دایره‌ی رشد فردی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهید. تحسین در تجارت می‌تواند اثر مثبت و مستقیمی بر نتایج کار مردم داشته باشد. تحسین و تشویق مردم، فضای ثمربخشی را پدید می‌آورد که موجب اعتماد به نفس می‌گردد. اغلب کتاب‌های راهبری توسط مردان - و برای مردان - نوشته شده است. با اینکه زنان می‌توانند مطالب زیادی از این کتاب‌ها بیاموزند، اما ما نمی‌توانیم خود را از روی همتای مذکرمان، شبیه‌سازی کنیم، زیرا با هم تفاوت داریم. مری کی (Mary Kay Ash) در کتاب راه مری کی (The Mary Kay Way) از تفاوت‌های خاص طرز فکر زنان و مردان می‌گوید. این تفاوت‌ها، پایین‌تر یا ناسازگار با «آنگونه که یک مرد می‌اندیشد» نیست. یکی از اهداف تأسیس مری کِی این بود که جوّی بیافریند که «فکر کردن مانند یک زن»، عیب نباشد. در شرکت او، اینگونه حساسیت‌ها و استعدادها که غالباً «شمّ زنانه» نام دارد، پرورش داده می‌شود، نه اینکه سرکوب شود. برخلاف بسیاری از کسانی که تجارت جدیدی را آغاز می‌کنند، پول، انگیزه‌ی اصلی مری کی اش نبود؛ آنقدرها هم پولدار نبود که برایش اهمیت نداشته باشد؛ در واقع همه‌ی پس‌اندازش را در این راه گذاشته بود. این تفکر باید موفق می‌شد وگرنه هرگز فرصتی برای ادامه تجارت خود پیدا نمی‌کردم. مری کی اش یک زن بازرگان آمریکایی و مؤسس شرکت Mary Kay Cosmetics بود. او در 12 مه 1918 در Hot Wells تگزاس متولد شد. ‌اش به‌عنوان یک پیشگام برای زنان در کسب‌وکار به‌حساب می‌آمد و توانست یک امپراتوری بزرگ در حوزه لوازم‌آرایش بنا کند. مری کی اش درباره این کتاب می‌گوید: امروز من به‌عنوان مؤسس و رئیس شرکت مری کِی، بالاخره کتابی درباره‌ی راهبری می‌نویسم که آغازش به سال 1963 باز می‌گردد. آنچه تئوری بود، هم‌ اکنون به واقعیت پیوسته است. در بخشی از کتاب راه مری کی می‌خوانیم: قانون طلایی به ما می‌آموزد «با دیگران آن کن که بر خود می‌پسندی.» این قانون در کتب مقدس از جمله انجیل متی، باب 7، آیه 12 آمده است و امروز بیش از هر زمان دیگری معنی دارد. درست است که برای همه ارزش دارد، ولی عجب قانون کاملی برای راهبری است! متأسفانه امروزه افراد زیادی قانون طلایی را کلیشه‌ی ناخوشایندی می‌دانند، ولی این قانون هنوز هم بهترین کلید راهبری است. در تشکیلات مری کِی، ما آنرا خیلی جدّی می‌گیریم. همه‌ی تصمیم‌های راهبری ما براساس قانون طلایی گرفته می‌شوند. تبعیت از قانون طلایی می‌تواند منجر به موفقیت شود. زمانی که برای اولین بار نشستم تا کتابی درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد یک شرکت بنویسم، دوست داشتم راهنمایی برای راهبران تهیه کنم که از آن به‌ عنوان دستورالعمل کار با مردم استفاده کنند. به عنوان مادر و مادربزرگ، شم‌ّ مادرانه‌ام مرا وا می‌داشت تا برای همکارانم، کاری را انجام دهم که یک مادر برای فرزندش می‌کند -یعنی بهترین کاری که از دستش بر می‌آید. سال‌های زیادی از عمر خود را برای دیگران کار کرده بودم، پس عمیقاً می‌دانستم جوابگو بودن به دیگران یعنی چه. با آغاز تجارت خودم و اجرای روش راهبری‌ای که اشتیاق‌ آفرین باشد، با خود عهد کردم که شرکتم، هرگز اشتباهاتی را که در شرکتهای دیگر شاهدشان بودم تکرار نکند؛ شرکت‌هایی که با آن‌ها کار کرده بودم. باید با مردم عادلانه رفتار شود؛ همیشه فکر می‌کنم، «من اگر جای این شخص بودم، دوست داشتم چگونه با من رفتار شود؟» همیشه، هرگاه دنبال راه‌ حلی برای مشکل مردم می‌گردم، همین سوال را از خود می‌پرسم. و وقتی این کار را می‌کنم، حتی سخت‌ترین مشکلات نیز، زود حل می‌شوند.فهرست مطالب مقدمهقانون طلایی راهبریشما با مردم رشد می‌کنیدعلامت ناپیدامردم را به موفقیت تشویق کنیدهنر گوش دادنساندویچ کردن نقد، میان دو لایه‌ی ضخیم تشویقکار را که کرد؟ آنکه تمام کرداشتیاق ... کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند!سرعت راهبر، معادل سرعت گروه استمردم از چیزی که در ساختنش سهیم باشند، حمایت می‌کنندفلسفه‌ی درهای بازبه دیگران کمک کن تا به آنچه می‌خواهند دست‌ یابند تا خودت به آنچه می‌خواهی برسیبه اصول خود پایبند باشیداهمیت افتخارنباید به افتخارات گذشته بسنده کنیدخطر پذیر باشیدکار کنید و از آن لذت ببریدتا وقتی کسی چیزی نفروشد، اتفاقی نیفتاده است!هرگز پشت ضوابط و فخر فروشی پنهان نشویدحلّال مشکلات باشیداسترس کمترپرورش مردم از درونزندگی با قانون طلایی، در کار و بیرون از آن«نتیجه»: راهبرانی که راهبر می‌سازند: میراث زنده‌ی مری کِیاز همین مترجم

more_vert کتاب هرگز به جایی نمی‌رسد!

ادامه مطلب

closeکتاب هرگز به جایی نمی‌رسد!

کتاب هرگز به جایی نمی‌رسد! به قلم مارک رندولف، داستان شگفت‌انگیز تبدیل ایده‌ای ساده به یک شرکت بزرگ را به تصویر می‌کشد و به شما نشان می‌دهد که نت فلیکس چه بود و چگونه به اینجا رسید. مارک رندولف (Marc Randolph) در کتاب هرگز به جایی نمی‌رسد! (That Will Never Work) خاطرات خود را از وقایعی بازگو می‌کند که بیست سال پیش برای او رخ داده است. مسئله‌ای که رندولف هنگام نگارش این کتاب بسیار به آن توجه داشته، این است که به صورت دقیق و کاملاً مشخص شخصیت‌های گروه بنیان‌گذار نت‌فلیکس را برای شما به نمایش بگذارد. او در ابتدا قصد داشت آن‌ها را همان‌گونه که بودند به تصویر بکشد اما نشان می‌دهد که این تیم در نت‌فلیکس با چه چیزهایی مواجه بوده و موفقیت، با وجود تمام موانعی که پیش رو داشتند چه احساسی داشت. زمانی شرکت‌هایی بودند که داخل مغازه‌هایشان فیلم‌های ویدیویی به مشتریان اجاره می‌دادند. مشتریان نیز مجبور بودند طی زمان تعیین شده فیلم‌ها را بازگردانند وگرنه باید هزینه‌ی دیرکرد پرداخت می‌کردند. اما شخصی به نام مارک رندولف ایده‌ای را مطرح نمود که در ابتدا کم‌تر کسی به آن ایمان داشت، اما کم کم پیروزی انکارناپذیرش بر همگان آشکار شد. البته که رندولف برای راه‌اندازی و تاسیس نت‌فلیکس با مشکلات بسیاری مواجه شد اما ماجرای تحول‌آفرین مارک‌ رندولف نشان می‌دهد که چگونه شخصی با شهامت و اراده‌ای غیر قابل وصف می‌تواند دنیا را دگرگون کند، حتی با ایده‌ای که بسیاری فکر می‌کنند هرگز به جایی نمی‌رسد. برخی نظرات در مورد کتاب هرگز به جایی نمی‌رسد! - داستانی گیرا از زبان مارک رندولف که حکایت گر روزهای آغازین یکی از موفق‌ترین شرکتهای استارت آپی در زمینه تکنولوژی ست. داستانی درگیر کننده که توجه تمام آنهایی که سودای کارآفرینی در سر دارند را به خود جلب می‌کند. (واشنگتن پست) - جذاب، گیرا و بسیار سرگرم کننده. اگر تا به حال به این فکر کرده‌اید که چطور می‌توانید ایده‌ای را به برندی جهانی تبدیل کنید، یا این که چه اتفاقی می‌افتد اگر نسبت به انجام این کار اقدام کنید، مارک رندولف پرده از راز دنیای شرکت‌های استارت آپی سیلیکان ولی برمی دارد و کاری می‌کند تا ضمن فهمیدن آن رازها، کمی هم بخندید. (ساندی تایمز) کتاب هرگز به جایی نمی‌رسد! مناسب چه کسانی است؟ مارک رندولف این کتاب را برای تمام کسانی که به حوزه‌ی کسب و کار و کارآفرینی علاقه‌مند هستند به رشته ی تحریر در آورده است. در بخشی از کتاب هرگز به جایی نمی‌رسد! می‌خوانیم: همچنین برخلاف انتظارم، کمی وقتِ خالی هم داشتم. رید کمتر از شش ماه بعد از به‌ دست‌آوردنِ شرکتمان و‌ دادنِ اجازه برای ایجاد بخش بازارایابی، با ادغام شرکت‌ها موافقت کرد. این کار باعث اخراج من و خودش و دو نفرِ دیگری می‌شد که به‌ تازگی آن‌ها را سر کار آورده بودم. حدوداً چهار ماه بعد، به‌ خاطر اینکه درگیرِ نامه‌بازی بودیم، باید هر روز کار می‌کردیم. هنوز حقوق می‌گرفتیم، اما کاری برای انجام‌ دادن نداشتیم و این فوق‌العاده خسته‌ کننده بود. دفاتر پیورآتریا هیچ شباهتی به دفاتر راحتِ استارتاپ‌های امروزی نداشتند. هیچ صندلیِ راحتی و هیچ ماشینِ پینبالی در دفتر نبود. تصور کنید یک اتاق خالی با گیاهانِ مصنوعی و یک کولرِ آبی که در بازه‌های زمانیِ منظم شرشر صدا می‌داد. رید درحال یک‌سره‌ کردن کارِ ادغامِ شرکت‌ها بود و برای برگشتن به دانشگاه هم برنامه‌ریزی کرده بود. هرچه به پایانِ دورانِ مدیرعاملی‌اش نزدیک‌تر می‌شدیم، بیشتر احساس فرسودگی می‌کرد. او می‌خواست جهان را تغییر دهد و حالا متوجه شده بود در سمت مدیرعاملی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. او گفت: «اگه واقعاً‌ قصد تغییر جهان رو داری، میلیون‌ها دلار پول نیازی نداری، بلکه میلیارد‌ها دلار پول لازم داری.» به‌جز این‌ها، او فکر کرد راه چنین تغییری تنها ازطریق تحصیلات است. به‌شدت به اصلاح نظامِ آموزش‌ و پرورش علاقه‌مند بود و فکر کرد تازمانی‌که در این‌ زمینه مدرک تخصصی نداشته باشد، کسی او را جدی نمی‌گیرد. دنبال این بود که به دانشگاه استنفورد برود. هیچ تمایلی به راه‌اندازیِ شرکت نداشت، اما اعلام کرده بود قصد دارد در مقامِ سرمایه‌گذار یا مشاور همکاری کند. در ابتدا، برای فرار از دودلی‌ای که در شراکت و متحد‌شدن با شرکت‌های دیگر داشتم، سعی می‌کردم ورزش کنم. فهرست مطالبیادداشت نویسنده1: علیه تجلی2: هرگز به جایی نمی‌رسد!3: آقای پستچی، لطفاً4: جمع‌آوری و تشکیل گروه5: پول را نشانم بده6: نقد‌کردن یک چک 2‌ میلیون‌ دلاری چه حسی دارد؟7: ما درحال انتخاب سینماسنتر بودیم8: آماده‌ی راه‌اندازی9: یک روز از زندگیِ ما پس‌از راه‌اندازی10: ایام خوب گذشته11: دو سِنت برای بیل کلینتون12: «دارم ایمانم به تو را از دست می‌دهم»13: بر فراز تپه14: کسی چیزی نمی‌داند15: غرق‌ شدن در موفقیت خودمان16: سقوط17: محکم‌کردن کمربند18: عمومی‌شدنخاتمه: قوانین رندولف برای موفقیتسپاسگزاری