جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران" مقاله ای است در 16 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صادرات نفتی، بی ثباتی اقتصادی، اقتصادسنجی، سرمایه گذاری خصوصی، درآمد نفتی پرداخته شده است چکیده مقاله نفت و قیمت آن در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران از نظر ایجاد درآمد برای دولت بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می شود، از آن به عنوان یکی از عوامل بی ثباتی در اقتصاد و از متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی یاد می شود. این مسئله هرگاه با شوک نفتی همراه شود، شدت بیشتری پیدا می کند. در این مقاله سعی شده تا جهت و شدت شوکهای نفتی در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی سالهای 1381-1338 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج بررسی های تجربی نشان می دهد که هرگاه شوک نفتی به صورت افزایش بیش از 25 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تعریف شود (شوک نفتی مثبت) اثر آن مثبت و هرگاه به صورت کاهش بیش از 25 درصدی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تعریف شود (شوک نفتی منفی) اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. به عبارت دیگر شوکهای نفتی تأثیر متفاوتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ ذخایر اثبات شدة نفت؛ ثروت نفتی؛ هزینة استفاده از سرمایه؛ نرخ استهلاک کالاهای سرمایه‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله هر چند مطالعات بسیاری در زمینة تصریح تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در ایران انجام شده، اما در این مطالعات نقش نفت تنها به‌صورت اثر مستقیم درآمدهای جاری آن ظاهر شده است و اثر اطمینان حاصل از وجود ذخایر نفتی و همچنین تأثیری که نفت از کانال تأمین انرژی داخل برای بخش خصوصی دارد، چشم¬پوشی شده است. در تحقیق حاضر سعی شده تا با معرفی متغیر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شدة نفتی)، این اثرات نیز در نظر گرفته شود. بدین منظور با کمک روش ARDL و الگوی ECM و با استفاده از داده¬های سری زمانی سالانة کشور و برخی متغیرهای اساسی مؤثر بر تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی، ضمن محاسبة هزینة استفاده از سرمایه در کشور، تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی تصریح و برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای ثروت نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی، مثبت و اثر متغیر هزینة استفاده از سرمایه و متغیر مجازی انقلاب (1357)، منفی ارزیابی شده است. عنوان مقاله [English] The Effect of Oil Wealth (Value of Proved Oil Reserves) on the Private Investment (The Case of Iran) چکیده [English] Although there are a lot of studies on the specification of the function of private investment in Iran, in these studies the role of oil has appeared just as its revenue and other effects of existence of oil reserves, such as providing domestic supply of energy and confidence effect about the future, on the behavior of private investors have not been considered. In this study, it is intended to consider these effects through introducing the variable of oil wealth (Value of Proved Oil Reserves). To this end, ARDL method and ECM for the period are used. In this way, by calculation of user cost of capital (UCC) in Iran, the function of private investment has been specified and estimated. Based on the results, the effects of oil wealth and non-oil GNP on the function of private investment are positive, but the effects of UCC and are negative. کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, Proved Oil Reserves, Oil Wealth, User Cost of Capital, Depreciation Rate of Investment Goods دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شهرک‌های صنعتی استان قم" مقاله ای است در 20 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بخش خصوصی، چالش، سرمایه‌گذاری، شهرک‌های صنعتی استان قم، موانع سرمایه‌گذاری پرداخته شده است چکیده مقاله در این تحقیق به بررسی چالش­ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه‌گذاری بخش خصوصی درشهرک­های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام­یافته در این حوزه و جمع­آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش­های سرمایه­گذاری در قالب فرضیه­های اصلی و فرعی معرفی شده­اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه‌هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ­های آنها می‌رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش­های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS از آزمون‌های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی‌داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه­بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به­دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه‌، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک­های صنعتی به عنوان عوامل  بازدارنده و موانع سرمایه‌گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت­های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

  مقاله علمی و پژوهشی " اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران" مقاله ای است در 33 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نااطمینانی اقتصاد کلان؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ الگوی تلاطم تصادفی؛ روش داده‌‌های ترکیبی با تواتر متفاوت پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از ارکان توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر گسترش سرمایه¬گذاری بخش خصوصی است. ازاین¬رو، توجه به متغیرهای مرتبط در این باره و بررسی نقش آن¬ها امری ضروری است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نااطمینانی اقتصاد کلان و مخارج دولت بر سرمایه-گذاری بخش خصوصی در ایران بر اساس داده¬های فصلی و سالانه در بازه زمانی 1368-1394 است. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج گردیده و سپس برای بررسی اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه-گذاری بخش خصوصی از روش داده¬های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS) استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان و نیز افزایش تولید ناخالص داخلی بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در ایران به ترتیب اثرات منفی و مثبت داشته است. همچنین مخارج مصرفی دولت تأثیر منفی بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی دارد. عنوان مقاله [English] The Effect of Public Expenditure and Macroeconomic Uncertainty on the Private Sector Investment in Iran چکیده [English] One of the foundations for development and economic growth is the expansion of private sector investment. It is necessary to pay attention to the relevant variables in this regard and to examine their role. Therefore, this study examines the role of macroeconomic uncertainty and public expenditure in determining private investment in Iran based on seasonal and annual data during 1368-1394. For this, first, the macroeconomic uncertainty was extracted using stochastic volatility model. Then, to investigate the effect of macroeconomic uncertainty and public expenditure on private investment, we usedMixed frequency Data Sampling (MIDAS) approach. The results showed that the increase of macroeconomic uncertainty as well as the increase of GDP have negative and positive effectson the private sector investment in Iran, respectively. Furthermore, the public consumption expenditure has a negative and significant effect on private sector investment and significant effect on private sector investment and significant effect on private sector investment کلیدواژه‌ها [English] Macroeconomic Uncertainty, Private Sector Investment, Stochastic Volatility Model, Mixed frequency Data Sampling دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فضای کسب و کار؛ اقتصاد نهادگرای جدید؛ شاخص اندازه‌گیری فضای کسب و کار؛ سرمایه‌گذاری خصوصی پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه‌گذاری نقش مؤثری بر رشد و توسعة اقتصادی کشور دارد و مطالعه و شناخت عوامل تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر به منظور رشد و مشارکت هر چه بیشتر این بخش منجر شود. بر مبنای نظریات اقتصاد نهادگرای جدید، محیط نهادی و ساختاری، برعملکرد اقتصادی کشورها از جمله میزان سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. عدم محاسبة شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران به‌صورت سری زمانی مانعی از ورود این متغیر نهادی در مطالعات تجربی است. لذا با هدف یافتن شاخصی مناسب از فضای کسب و کار ایران به ارزیابی شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار پرداخته می‌شود. با توجه به کاستی‌ها و عدم تناسب شاخص‌های جهانی با مطالعات داخلی تلاش می‌شود تا شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران تدوین شود. این شاخص با تکیه بر متغیرهای مهم اقتصادی تدوین شده و برآورد تابع سرمایه‌گذاری خصوصی با در نظر گرفتن این شاخص حاکی از آن است که بهبود فضای کسب و کار به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران منجر می‌شود. عنوان مقاله [English] The Effect of Business Environment Index on Private Investment in Iran چکیده [English] Investment has an important role in the economic growth and development of a country. Studies and experiments on factors affecting private investment would result in more efficient policies of the private sector growth. According to the new institutional economics, institutional structure greately affects the overall economic performance such as investment. Since no national business environment index exists, in Iran studies on investment behavior suffer from lack of this important measure. Therefore, in order to find an appropriate index of the business environment in Iran, an attempt has been made to establish an national business environment index. It should be born in mind that deficiencos and lack of congruence of the international indices with the national ones is also an issue. comparison of international indices was performed. Estimation of investment function implies that improvemet in business environment corresponds with the increase of private investment in Iran. کلیدواژه‌ها [English] business environment, New Instutional Economics, Business Environment Index, Private Investment دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت در بخش ساختمان ازمنظر تأمین مالی

ادامه مطلب

closeمقاله آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت در بخش ساختمان ازمنظر تأمین مالی

مقاله علمی و پژوهشی " آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت در بخش ساختمان ازمنظر تأمین مالی" مقاله ای است در 16 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اثرات جایگزینی و مکملی، سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان، تأمین مالی، ARDL.پرداخته شده است چکیده مقاله بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان‌ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به‌دنبال داشته است. دولت‌ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته‌اند کمک‌های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت‌های بیش از اندازه و نابجای دولت‌ها در اقتصاد می‌تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، فساد، رانت‌خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه‌های اخیر بحث حجم فعالیت‌های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت‌تأثیر فعالیت‌های بخش عمومی می‌باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه‌ بین مخارج دولت و سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل‌ها می‌باشد. ضرایب بلندمدت نشان می‌دهند که مخارج سرمایه‌ای دولت در ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه‌ای در ماشین‌آلات زمانی‌که از محل مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند بیشتر است، درحالی‌که در خصوص مخارج سرمایه‌ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات‌ها تأمین مالی شده‌اند اثر مکملی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی‌که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی

ادامه مطلب

closeمقاله واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی

مقاله علمی و پژوهشی " واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری؛ هزینة استفاده از سرمایه؛ نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی؛ همجمعی؛ الگوی ARDL؛ الگوی تصحیح خطا(ECM) پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه¬گذاری به لحاظ نقشی که در افزایش ظرفیت¬های تولیدی جامعه و افزایش سطح تولید، درآمد و اشتغال دارد از اهمیت ویژه¬ای در تحلیل¬های اقتصادی برخوردار است. به همین جهت همواره اقتصاددانان در تلاش بوده¬اند تا متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه¬گذاری را شناسایی کنند. نظریة نئوکلاسیک سرمایه¬گذاری تأکید ویژه¬ای بر نقش هزینة استفاده از سرمایه در تشکیل سرمایة ثابت دارد. این مقاله با بهره¬گیری از مبانی نظری نئوکلاسیکی سرمایه¬گذاری جرگینسون سعی دارد میزان تأثیرگذاری هزینة استفاده از سرمایه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران تعیین نماید. از آنجا که نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت¬های تولیدی عوامل مهم دیگر تأثیرگذار بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی هستند، این متغیرها نیز در کنار هزینة استفاده از سرمایه در تابع سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی به¬دست آمده به روش همجمعی و الگوی خود رگرسیون گستردة وقفه (ARDL) مؤید نظریة نئوکلاسیکی سرمایه¬گذاری جرگینسون برای اقتصاد ایران است و نشان می¬دهد که یک درصد افزایش در هزینة استفاده از سرمایه به 86/0 درصد کاهش در سرمایه¬گذاری بخش خصوصی منتج می¬شود. در عین حال، یک درصد افزایش در شاخص نااطمینانی فضای کسب و کار سبب می¬شود تا سرمایه¬گذاری بخش خصوصی 06/0 درصد کاهش داشته باشد. چنانچه نرخ استفاده از ظرفیت¬های تولیدی یک درصد کاهش داشته باشد، سرمایه¬گذاری بخش خصوصی با 4/3 درصد کاهش مواجه خواهد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا(ECM)  نشان می¬دهد که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت نسبتاَ سریع است به گونه¬ای که حدود 80 درصد از خطای تعادل بلندمدت در هر دوره تعدیل می¬شود. عنوان مقاله [English] Private Investment Response to User Cost of Capital, Uncertainty and Capacity Utilization Rate چکیده [English] In analyzing economic activities, investment is considered to be a very important variable due to its role in increasing production capacity, income and employment. It is for this reason that economists have always tried to identify the variable that affect private investment. Classic theory of investment consider the rate of user cost of capital as an important factor in shaping fixed capital formation. This paper, with the aid of Jorgenson's classical theory of investment tries to determine the impact of user cost of capital on private investment in the Iranian economy. As uncertainty and capacity utilization rate are also important in deciding how much to invest. This two variables are also added in the investment function. Empirical result obtained using co-integration and ARDL approach, confirms Jorgenson's neoclassical theory of investment for the Iranian economy. The results show that one percent increase in the user cost of capital reduces private investment by 0.86 percent. Moreover, one percent increase in uncertainty index causes private investment to reduce by 3.4 percent. Results obtained from estimating Error Correction Model (ECM) show that the speed of adjustment towards long-run equilibrium is relatively fast. Almost 80 percent of disequilibrium error is adjusted in each period. کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, User Cost of Capital, Capacity Utilization Rate, Co-integration, ARDL, Error Correction Model (ECM) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب راهنمای سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان

ادامه مطلب

closeکتاب راهنمای سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان به قلم سروش قرایی، مطالب ارزشمندی در حوزه‌ی اقدامات دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری، شرایط آغاز و ادامه‌ی تجارت در کشور قزاقستان و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصاد در اختیار شما قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در کار دولت جمهوری قزاقستان و وزارت بازرگانی این است که شرایط سرمایه‌گذاری مساعدی فراهم سازد تا سطح کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بالا برود. کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در جمهوری قزاقستان (Investors guide republic of kazakhstan) نشان می‌دهد به دلیل مجاورت جغرافیایی قزاقستان با کشورهایی چون روسیه، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای میانه، قزاقستان یک سکوی مرکزی مناسب برای ورود به بازارهای رو به رشد نزدیک با حجم جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر محسوب می‌شود. قزاقستان بخشی از پروژۀ ادغام است و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که روسیه، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان را نیز دربرمی‌گیرد. امتیاز آن دسترسی به بازاری متشکل از 183 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی بالغ بر 2/2 تریلیون دلار است. علاوه بر این، قزاقستان در سال 2015 به سازمان تجارت جهانی پیوست که گام دیگری است برای ادغام بیشتر این کشور در تجارت جهانی. امروزه در حوزۀ سرمایه‌گذاری، قوانینِ حاضر در کشور قزاقستان با تمامی شرایط و ملزومات سازمان تجارت جهانی مطابقت دارد. فهرست مطالبفصل اول: دربارۀ قزاقستانموقعیت جغرافیاییشاخص‌های کلان اقتصادیفصل دوم: چرا در قزاقستان سرمایه‌گذاری کنیم؟منابع طبیعیقابلیت ترانزیتجایگاه‌های قزاقستان در رتبه‌بندی‌های بین‌المللیمنابع انسانی و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنیبرنامۀ جامع خصوصی‌سازی برای 2016 - 2014اِکسپو 2017 و مرکز مالی بین‌المللی آستانهاتحادیۀ اقتصادی اوراسیاروابط تجاری متنوعنظرات و بازخوردهای سرمایه‌گذاران خارجی در باب فعالیت در جمهوری قزاقستانفصل سوم: اقدامات دولتی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران"فروشگاه خرید یک جا" برای سرمایه‌گذارانسرمایه‌گذاری و ترجیحات مالیاتیمناطق اقتصادی و صنعتی ویژهبرنامه‌هایی در جهت حمایت از تجارتمحافل گفتگوحفاظت قانونی از سرمایه‌گذاریفصل چهارم: تجارت در قزاقستانورود به قزاقستانراه اندازی تجارتمجوز کاراستانداردسازی، کسب مجوز و گواهی کارمسائل مربوط به ملک و زمینحفاظت از دارایی‌های ذهنیمالیاتقوانین گمرکشراکت عمومی - خصوصیبخش بانکداری و مالیبیمهفصل پنجم: قابلیت‌های بخشی برای سرمایه‌گذارانخرده‌فروشیبخش ماشین‌آلاتصنعت شیمیاییضمائماطلاعات تماسواژه‌نامه

more_vert مقاله اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری خصوصی؛ اعتبارات اعطایی بانک‌ها؛ نرخ سود تسهیلات بانکی؛ مدل شتاب انعطاف‌پذیر؛ الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL)پرداخته شده است چکیده مقاله در این بررسی اثر دو متغیر اعتبارات بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنایع و معادن و ساختمان بررسی شده است. برای انجام این مطالعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر و الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده(ARDL) و اطلاعات سری زمانی دورة 1386-1352 استفاده شده‌ است. یافته‌ها حاکی از آن است که تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارای اثر مثبت و معنی‌دار و نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی دارای اثر منفی و معنی‌داری است. همچنین، نتایج حاصل از بررسی دو متغیر مذکور بر زیر بخش‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنایع و معادن بیشترین حساسیت را نسبت به تسهیلات اعطایی بانک‌ها داراست که گویای اتکای بیشتر این بخش به اعتبارات بانکی نسبت به سایر بخش‌هاست. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی دارد. عنوان مقاله [English] The Impact of Allocated Credits and Banking Profit Rate on Private Investment in Iran چکیده [English] The present paper presents the effects of variations, that is to say bank credits and banking profit rate on private investment in different sectors such as agriculture, industry & mine and building. Flexible acceleration model and auto-regressive distributed lag model (ARDL) in 1352-1386 periods is applied here. Findings demonstrate that bank credits in all sectors have positive and significant effect, and real interest rate for bank credits has negative and meaningful effect. Results of the two variations show private investment has the biggest elasticity in relation with bank credits in industrial and mine sector, and this represent the dependency of this sector on bank credits than on the others. In the same order, private investment has the biggest elasticity in relation with real bank interest rate in agriculture sector.  کلیدواژه‌ها [English] Private Investment, Allocated Credits, Banking Interest rate, Flexible Acceleration Model, Auto-Regressive Distributed Lag Model (ARDL) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی

ادامه مطلب

closeمقاله اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی)" مقاله ای است در 22 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی، رشد اقتصادی پرداخته شده است چکیده مقاله در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت به‌صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه‌گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه‌گذاری این کشورها طی دوره مورد‌نظر داشته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اوراق سرمایه‌گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره

ادامه مطلب

closeکتاب اوراق سرمایه‌گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره

حمید طالب زاده در کتاب اوراق سرمایه‌گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره، مقررات قانونی و شرعی را با واقعیت‌های مربوط به اوراق اجاره تطبیق نموده است. امروزه با توجه به تأثیر گسترده اقتصاد در جوامع انسانی و محوریت این روابط در اکثر جنبه‌های زندگی، بررسی این بعد از روابط به صورت رشته‌های خاص و مستقل علم حقوق انجام می‌گیرد که هم در حیطه روابط خصوصی افراد و هم در حیطه روابط افراد با دولت‌ها و اعمال شیوه‌های خاص سیاست‌های اقتصادی دولت نقش بسزایی دارد. با توجه به مسائل ذکر شده در فوق و شیوه‌های سرمایه گذاری که در کشورهای مسلمان معمول است بررسی انواع سرمایه‌گذاری وجهه‌ای منطقی می‌یابد، یکی از این سرمایه گذاری‌ها از طریق اوراق اجاره می‌باشد که موضوع اصلی کتاب اوراق سرمایه‌گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره را تشکیل می‌دهد. امروزه بازارهای اقتصادی اقتضای مسائلی را می‌نماید که در گذشته شاید کمتر مطرح بوده، مسائلی از قبیل سرمایه گذاری و بهره‌برداری از سرمایه از یک طرف و اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و نیاز این طرح‌ها به سرمایه‌های هنگفت که خارج از توان شخصی واحد است؛ نیاز به شیوه‌های خاص مدیریت مالی و پولی را آشکار می‌سازد. با این حال اگر قضیه فقط جنبه‌های اقتصادی مسئله بود نیاز به بحث حقوقی در این زمینه بی‌مورد می‌نمود. امّا از آن جا که محظورات و ملحوظات شرعی و قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان و ایرانیان وجود دارد تطبیق بحث‌های علمی اقتصادی با نهادهای شرعی و قانونی می‌تواند مورد چالش و احیاناً نفی برخی شیوه‌های اقتصادی گردد. پس گسترش این نوع سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی آن اهمیت بحث را بیشتر روشن می‌نماید. در بخشی از کتاب اوراق سرمایه‌گذاری اسلامی با تاکید بر اوراق اجاره درباره‌ی ویژگی‌های اوراق سرمایه‌گذاری می‌خوانیم: طبق طرح ارائه شده از طرف سازمان ممیزی موسسات اقتصادی اسلامی، ویژگی‌های اوراق اجاره بدین صورت تبیین گردیده‌‌اند: الف) اوراق سرمایه‌گذاری اسنادی با ارزش برابر هستند بنام دارنده و یا در وجه حامل که برای اثبات حق دارنده سند یا حقوق و تعهداتی که چنین اسنادی نمایانگر آن هستند صادر می‌شوند.ب‌) اوراق سرمایه‌گذاری بیانگر یک مشارکت عمومی در مالکیت آورده‌های موجود برای سرمایه‌گذاری هستند خواه آن آورده‌ها، آورده‌های غیرنقدی، منفعت یا ترکیبی از اعیان و منافع و سرمایه‌های پولی مثل دیون و حساب‌ها باشند. این اوراق بیانگر دین قرض داده شده به صادر کننده به وسیله دارنده اوراق نیستند.ج) اوراق سرمایه‌گذاری براساس قراردادهای مطابق با شریعت می‌باشد که موضوع مبادله این صکوک تحت حاکمیت مقررات قراردادهای مربوط است.د) معامله اوراق سرمایه‌گذاری تابع شرایط حاکم بر حقوقیست که این اوراق نمایانگر آن می‌باشند.ه‌) مالکین این اوراق در عایدات و ضرر و زیان همانطوری که در اطلاعیه پذیره‌نویسی آمده هر کدام طبق مشارکت مربوطه در مالکیّت شریکند. فهرست مطالب مقدمهفصل اول: کلیات فاینانس اسلامی، اوراق سرمایه‌گذاریفصل دوم: تعریف، ویژگی‌های اقسام و ماهیت اوراق اجارهفصل سوم: صدور اوراق اجاره و صحت و اعتبار آنفصل چهارم: گردش اوراق اجاره وسائل مربوط به آنفصل پنجم: آثار اوراق اجاره و انقضای آنپیشنهاداتمنابع و مآخذ

more_vert مقاله رابطه علیت سرمایه‌گذاری مسکن وسرمایه‌گذاری غیرمسکن باGDP

ادامه مطلب

closeمقاله رابطه علیت سرمایه‌گذاری مسکن وسرمایه‌گذاری غیرمسکن باGDP

مقاله علمی و پژوهشی " رابطه علیت سرمایه‌گذاری مسکن وسرمایه‌گذاری غیرمسکن باGDP" مقاله ای است در 22 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری مسکن، سرمایه‌گذاری غیرمسکن، GDP، آزمون علیت گرنجری پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده GDP، سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری خود به سرمایه‌گذاری مسکن، سرمایه‌گذاری در مستقلات و سرمایه‌گذاری در موجودی انبار تقسیم می‌شود. در تحقیق حاضر سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مسکن و غیرمسکن تقسیم می‌کنیم و به دنبال این موضوع هستیم تا رابطه علیت انواع سرمایه گذاری را با GDP در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم. هر چند ممکن است بیان شود که این مورد جزء حقایق آشکار شده است، اما ضرورت امر ایجاب می‌کند که با دلیل پذیرفته شود. برای بررسی این موضوع از داده‌های سالانه بانک مرکزی برای دوره (1386- 1338) و دو روش علیتی برای اطمینان بیشتر به نتایج استفاده کرده‌ایم. روش اول با استفاده از آزمون باند ARDL (پسران و دیگران 2001) و روش دوم با استفاده از علیت گرنجری تودا و یاماموتو(1995) بوده است. نتایج حاصل از هردو روش بیان می‌کنند که یک رابطه علیت دو طرفه بین سرمایه‌گذاری مسکن و غیرمسکن با GDP وجود دارد. بنابراین، روند مثبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی کشور رااز طریق افزایش GDP موجب شود و همچنین افزایش تولید ناخاص داخلی کشور، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را درپی خواهد داشت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس‌هایی برای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس‌هایی برای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس‌هایی برای ایران "مقاله ای است در 18 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بانک جهانی؛ تسهیلات؛ سرمایه‌گذاری؛ گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه¬گذاری و انباشت سرمایة ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. یکی از مهم¬ترین مشکلات و عوامل بازدارنده برای سرمایه¬گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از این¬رو، اعتبارات دریافتی از مؤسسات توسعه¬ای در سطح بین¬الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه¬گذاری کشورهای در حال توسعه است. برخی از این مؤسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مانند کاهش فقر و ارتقای سطح توسعة کشورها تلاش می¬کنند. با این حال ممکن است ورود این نوع تسهیلات به اقتصاد این کشورها اثرات نامطلوبی را به ¬دنبال داشته باشد. در این مطالعه، الگویی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده که تابعی از سرمایه-گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، 10 کشور حوزة منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده¬اند که اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی منفی و موجب کاهش در سرمایه¬گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تأثیر سرمایه¬گذاری بخش دولتی بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی موجب به وجود آمدن اثر درون¬رانی شده و تأثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایه¬گذاری بخش خصوصی دارای علامت منفی است که این اثر مورد انتظار است. عنوان مقاله [English] Impact of World Bank Lending Facilities on Private Investment :the Cases of "MENA"; Lessons for Iran چکیده [English] Investment and capital accumulation caused the key to economic growth in each country is considered. One of the main problems and barriers to investment in developing countries, shortages and lack of domestic financial resources is assured. Therefore, funds received from the institutions of international development at one of the available resources to finance part of the investment needs of developing countries. Some of these institutions like the World Bank for purposes such as reducing poverty and improving developing countries are working. However, these facilities may be entering the economy of these countries to adverse effects be followed. In this study, a model for private sector investment is designed to function of public sector investment, GDP, inflation and theWorld Bank Lending Facilities. The desired pattern, with 10 countries MENA field time series from 1970 to 2006 using Generalized Methods of Moments (GMM) has been fitted. The results of the estimation model used here have shown that the World Bank granted credits of private sector investment was negative and decrease in private sector investment has been. The effect of public sector investment on private sector investment led to the creation Crowding in effect and the effect of changing inflation rates on changes in private sector investment has been negative sign that this effect is expected. کلیدواژه‌ها [English] World Bank, facilities, Investment, Generalized Methods of Moments (GMM) دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب نقش شرکت‌های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی

ادامه مطلب

closeکتاب نقش شرکت‌های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی

کتاب نقش شرکت‌های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی نوشته‌ی محمدرضا مرادی، به بررسی مواردی از قبیل روش پژوهش و گردآوری اطلاعات، عوامل تعیین کننده در سرمایه‌گذاری خارجی، ساختار اقتصادی کشور براساس قانون اساسی و قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر می‌پردازد. کشور ما ده‌ها سال می‌باشد که اقتصاد خود را با نفت و صادرات آن می‌چرخاند و این امر می‌تواند یک ضعف بزرگ باشد و باید ایمان داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی به رشد ملی و خود اتکایی بیشتر اقتصادی کمک می‌کند و یگانه طریق رهایی از وابستگی به نفت است و پیش نیاز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه بیشتر به شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری است. نگاهی سطحی به اصول قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه‌گذاری‌ها و رهبری و مدیریت تمام طرح‌های اقتصادی نیست و بی‌شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن‌ها ایجاد شده باشد به عنوان مثال فعالیت در بخش صنایع یا معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در اقتصاد هر کشوری باعث می‌شود آن‌ها انگیزه سودآوری داشته باشند و اینگونه بخش خصوصی و شرکت‌های تجاری را ترغیب به سرمایه‌گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش‌ها می‌کنند. نرخ سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه هستند بستگی دارد و میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. در بحث سرمایه‌گذاری خارجی ساختار حقوقی داخلی به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات پایه‌ای کشورمان است، هرچند مسئولان حکومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون علی رغم این تلاش‌ها در مجموع آنچنان موفق نبوده‌اند زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و ضعف قوانین تجاری نهفته. در بخشی از کتاب نقش شرکت‌های تجاری در رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌خوانیم: شرکت همان‌طوری که در یک لحظه بوجود نمی‌آید در یک لحظه هم خاتمه پیدا نمی‌یابد. تغییر یک شرکت به یک شرکت دیگر می‌تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکت دیگر شود تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب یا ادغام شود تغییر ماهوی است. در حقوق شرکت‌های فرانسه ادغام و تبدیل شرکت‌ها مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در ادغام که به زبان فرانسه fusion خوانده می‌شود دو یا چند شرکت تبدیل به یک شرکت می‌شوند. این امر به دو صورت انجام می‌شود؛ درحالت اول دو یا چند شرکت منحل می‌شوند و دارایی هر کدام آورده شرکت جدید التاسیس را تشکیل می‌دهد که اصطلاحاً fusion-scission نامیده می‌شود. درحالت دوم یکی از چند شرکت باقی می‌ماند و شرکت‌های دیگر را در خود جذب می‌نماید که اصطلاحاً fusion-absorption گفته می‌شود. در هر دو حالت شرط اساسی این است که تمام شرکت‌های منحل شده شرکای شرکت جدید را تشکیل دهند. در این حالت انحلال بدون تصفیه شرکت‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین شخصیت حقوقی شرکت ادامه دارد. اصطلاح transformation درمورد تبدیل به کار می‌رود، دراین صورت همه شرکت‌های منحل و شرکت جدیدی تأسیس می‌شود بنابراین شخصیت حقوقی تداوم ندارد. ادغام در شرکت‌های تجاری معمولی است. با ادغام دو شرکت بدون انحلال و با تداوم شخصیت حقوقی به یک شرکت تبدیل می‌شوند و در واقع قدرت اقتصادی قوی‌تری را برای انجام پروژه‌های بزرگ‌تر و سنگین‌تر بوجود می‌آورد. درصورت ادغام اعضای دو شرکت در یک شرکت متمرکز می‌شوند. بنابراین ادغام مستلزم اینست که دو شرکت از یک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول: کلیاتفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشفصل سوم: روش‌شناسی پژوهشفصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهامنابع

more_vert کتاب چه کسی پول مرا برداشت؟

ادامه مطلب

closeکتاب چه کسی پول مرا برداشت؟

در کتاب چه کسی پول مرا برداشت؟، رابرت کیوساکی، به ما شانسی دوباره می‌دهد. این شانس فقط یک‌بار در خانه ما را می‌زند. مهمترین دارایی ثروتمندان تفکر خلاق و ثروت‌آفرین آن‌هاست که هر روز در‌حال پرورش مستمر آن هستند. این کتاب فرصتی است برای تمامی علاقمندان به پولدار شدن. هرگاه صحبت پول و پولدار شدن باشد، در بین شنوندگان یک فرد غرغرو و عیب‌جو وجود دارد که می‌گوید: «پول مهم نیست». ولی در واقع ترس بزرگ همه ما، به اتمام رسیدن تمام پول‌هایمان در طی بازنشستگی است. این ترس مربوط به سرطان، جنایت، یا جنگ هسته‌ای نمی‌شود. ترس از زندگی بدون پول آن هم در سنین بالاتر می‌تواند برای همه وحشت‌انگیز باشد. اگر کنترل پولتان را به دست گیرید می‌توانید زندگیتان را کنترل کنید. اگر پولتان را به شخص غریبه‌ای بدهید پولتان قبل از اینکه برای شما کار کند، برای آن شخص کار می‌کند. دلیل اینکه میلون‌ها نفر، میلیاردها دلار را از دست می‌دهند این است که بیشتر به دنبال پاسخ‌های آسان هستند تا اینکه دریابند کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. اگر می‌خواهید سرمایه‌گذار خوبی باشید، تفاوت بین صدای فروشنده حراجی و صدای مشاور سرمایه‌گذاری را بیاموزید. کتاب چه کسی پول مرا برداشت؟ برای کسانی نوشته شده است که می‌خواهند کنترل بیشتری بر پول خود داشته باشند و سود بیشتری را توسط سرمایه خود به دست آورند. فهرست مطالبمقدمه: رازهای تبدیل 10 هزار دلار به 10میلیون دلار در مدت 10 سالبخش 1: در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری کرد؟فصل 1: از یک فروشنده بپرسیدفصل 2: از صاحبان دامداری و کشتارگاه بپرسیدفصل 3: از یک بانکدار بپرسیدفصل 4: از نمایندۀ بیمه بپرسیدفصل 5: از مأمور مالیات بپرسیدفصل 6: از یک روزنامه‌نگار بپرسیدفصل 7: از سرمایه‌گذار بورس بپرسیدفصل 8: از نیوتن بپرسیدفصل 9: از گذر زمان بپرسیدبخش 2: از یک سرمایه‌گذار بپرسیدفصل 10: چهار مانع سرمایه‌گذاری فوق‌العادهفصل 11: قدرت سرمایه‌گذاری موفقفصل 12: شرط‌بندی یا سرمایه‌گذاری؟فصل 13: سرمایه‌گذاری‌های بزرگفصل 14: چگونه سرمایه‌گذار موفقی شویم؟فصل 15: بُرد یا باخت؟!

more_vert کتاب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سبک ایرانی

ادامه مطلب

closeکتاب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سبک ایرانی

در کتاب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سبک ایرانی نوشتۀ مهدی چقازردی و محیا همت پور، به بررسی انواع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در خانواده‌های ایرانی پرداخته شده است. تفاوت کشورها در میزان توسعه یافتگی به توانایی آن‌ها در سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه و تولید محصول مرتبط است و تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری بستگی به میزان پس‌انداز جامعه دارد. پس‌انداز ملی در اقتصاد، به طور متعارف از سه جزء اصلی پس‌انداز خصوصی، پس‌انداز دولتی و پس‌انداز خارجی تشکیل می‌گردد. با توجه به تحولات بازار بین‌المللی نفت و همچنین با عنایت به سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی به منظور تقویت بخش خصوصی و در راستای تحقق اهداف تبیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور و همچنین برنامه 5 ساله چهارم به خصوص هدف رشد اقتصادی سریع و مستمر، به نظر می‌رسد که حرکت عمده برای تجهیز منابع پس‌انداز باید به پس‌اندازهای بخش خصوصی معطوف شود. پس‌انداز بخش خصوصی شامل پس‌انداز خانوارها و پس‌اندازهای بنگاه‌های خصوصی می‌باشد که بخش عمده آن پس‌انداز خانوار است. در کتاب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سبک ایرانی، ابتدا با بیان تعاریفی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سعی بر آن شده است که خواننده بتواند دیدگاه روشنی نسبت به موضوع پیدا کند سپس با ادبیاتی ساده به انواع روش‌های علمی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور ایران پرداخته شده است. در بخشی از کتاب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سبک ایرانی می‌خوانیم: در بسیاری از خانواده‌های ثروتمند پول معادل است با آنچه می‌توانند بخرند. در این خانواده‌ها آن‌قدر کالاهای لوکس وجود دارد، اتومبیل‌های گران‌ قیمت، مبلمان زیبا، استخر شنا، کنسول‌های سرگرمی خانگی و... که به راحتی موجب می‌شوند پول کمتر به عنوان وسیله‌ای متنوع دیده شود. پول می‌تواند وسیله‌ای برای آموزش باشد. برای قدردانی از هنر، برای دور هم جمع کردن خانواده و برای انجام بهترین کارهای خوب و لذت‌بخش در دنیا به عبارت دیگر پول چندین وجه دارد و برای بچه‌ها لازم است که یاد بگیرند آن را از جنبه‌های مختلف ببینند. پول‌ توجیبی که به عنوان پاداش برای انجام کارهای شخصی پرداخت می‌شود یک دید زمخت و کوته فکرانه از پول به وجود می‌آورد. با این وجود باز هم درصد بالایی از والدین پول‌ توجیبی فرزندان خود را بر اساس این شیوه بنا نهاده‌اند و اعتقاد دارند که این یک شیوه مناسب برای پول به دست آوردن از سوی بچه‌ها است. در واقع ما باید از بچه‌ها انتظار کمک و همکاری در کارهای روزمره داشته باشیم فقط به این دلیل که آن‌ها عضوی از خانواده ما هستند نه به این خاطر که ما به آن‌ها پول می‌دهیم. عضویت آن‌ها در خانواده به‌خودی‌خود آن‌ها را مستحق امتیازهای زیادی کرده است. از زندگی در خانه خوب همراه با خانواده مهربان گرفته تا رفتن به تعطیلات خانوادگی. آن‌ها در قبال پذیرفتن برخی مسئولیت‌های خاص "کارهای شخصی و روزانه" اجازه یافته‌اند از برخی امتیازات خانوادگی بهره‌مند شوند. فهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: آشنایی با مفاهیم پس‌انداز و سرمایه‌گذاریمقدمهپیشینه پس‌اندازتعریف سرمایه‌گذاریفصل 2: خانواده ایرانی و پس‌اندازمقدمهبخش اول: کودکان، نوجوانان و پس‌انداززمان آموزشیلحظات مناسب جهت آموزش کودکانتفاوت سنی5 مرحله تأثیرگذار بر باور کودکان در مورد پولدو قانون بنیادی پول‌توجیبیمقاومت در مقابل جنبه پاداش و جریمه پول‌توجیبینگرشی خطرناک در موضوع پول‌توجیبیقلک‌های آموزشیبخش دوم: خانم‌های ایرانی و پس‌اندازچرا زن‌ها باید سرمایه‌گذار شوندخانم‌ها مدیران مالی توانمندی برای خانواده هستندخلاصهفصل 3: سرمایه‌گذاری در بانکمقدمهپیدایش پول و انواع آنپیشینه بانک و بانکداری در ایران و سایر نقاط جهانفهرست بانک‌های دولتی و خصوصی دولت جمهوری اسلامی ایرانسود چیست و چگونگی انتفاع از آنانواع شرکت‌های تجاریشناسه حساب‌های بانکی ایران (شبا)چک، انواع آن و قوانین مربوطهسفته یا فته طلببرخی از تفاوت‌های چک و سفتهسامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا RTGS)سامانه پایاپای الکترونیک (پایا)تفاوت پایا و ساتنابانکداری الکترونیکبرخی از تسهیلات اعتباری مهم سیستم بانکیضمانت‌نامه بانکیاهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاریروحیات سپرده‌گذارانانواع سپرده‌های بانکیفصل 4: سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ایمقدمهبخش اول: سرمایه‌گذاری در طلابخش دوم: سرمایه‌گذاری در ارزبخش سوم: سرمایه‌گذاری در فرشبخش چهارم: سرمایه‌گذاری در ملکفصل 5: سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و بیمهمقدمهبخش اول: صندوق سرمایه‌گذاری مشترکبخش دوم: بیمهفصل 6: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارمقدمهبخش اول: سرمایه‌گذاری در بورسبخش دوم: اوراق مشارکتفصل 7: موفقیت در سرمایه‌گذاریمقدمهبخش اول: 23 اصل موفقیت در سرمایه‌گذاریبخش دوم: افراد موفقفصل 8: هوش مالیمقدمهتاریخچهچرا افراد ثروتمند ثروتمندتر می‌شوند؟فصل 9: تأثیر اقتصاد بر پس‌انداز در ایران و سایر کشورهامقدمهبخش اول: نقش اقتصاد بر پس‌اندازبخش دوم: پس‌انداز در سایر کشورهامنابعمعرفی کتاب کلید موفقیت در کسب و کارهای کوچک

more_vert مقاله بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران " مقاله ای است در 27 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمرکززدایی درآمدی؛ تمرکززدایی هزینه‌ای؛ سرمایه‌گذاری خصوصی؛ روش گشتاورهای تعمیم-یافته؛ استان‌های ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در ادبیات اقتصادی، نظریه¬های تمرکززدایی مالی به عنوان ابزاری جهت افزایش کارایی و بهره-وری بخش عمومی و گسترش رشد و توسعه متوازن منطقه¬ای مورد توجه قرار گرفته است. این افزایش کارایی و رشد منطقه¬ای می¬تواند منجر به جذب سرمایه¬گذاری¬های خصوصی در دولت¬های محلی شده و زمینه را برای توسعه¬ای درون¬زا و پایدار در مناطق محلی فراهم کند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکززدایی درآمدی و هزینه¬ای بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی استان¬های ایران طی دوره زمانی 1395-1384 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم¬یافته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از تأیید رابطه غیرخطی بین شاخص¬های تمرکززدایی مالی و سرمایه¬گذاری خصوصی است. به طوری که این رابطه برای تمرکززدایی درآمدی به صورت U شکل (به دلیل توزیع نابرابر منابع درآمدی و رشد نامتوازن در برخی استان¬ها) و برای تمرکززدایی هزینه¬ای به صورت U معکوس (به دلیل کاهش منفعت نهایی حاصل از مخارج زیرساخت¬های عمومی) است. علاوه بر این، رابطه¬ی متغیرهای نرخ تورم، تولید واقعی هر کارگر، نرخ شهرنشینی و مخارج تحقیق و توسعه با سرمایه¬گذاری خصوصی مثبت و معنادار است. عنوان مقاله [English] Analyzing the Effects of Fiscal Decentralization on Attracting Private Investment in Provinces of Iran چکیده [English] In the economic literature, financial decentralization theories have been considered as a tool for increasing efficiency and productivity of public sector and promoting balanced regional growth and development. This increase in regional efficiency and growth could lead to attraction of private investment and provide a ground for endogenous and sustainable development in local areas. Therefore, the main objective of this study is to investigate the effect of revenue and expenditure decentralization on private sector investment in Iran Provinces during 2005-2016 using Generalized Method of Moments method. The results confirm the nonlinear relation between indicators of financial decentralization and private investment. This relationship for revenue decentralization is U-shaped (due to inequality distribution of income sources and unbalanced growth in some provinces), and for expenditure decentralization is inverted-U shaped (due to reduction in final benefit from public infrastructure expenditures). In addition, relationship between inflation, real production of each worker, urbanization rate, and research and development expenditures with private investment are positive and significant. کلیدواژه‌ها [English] Revenue Decentralization, Spending Decentralization, Private Investment, GMM, Provinces of Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

ادامه مطلب

closeمقاله ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

مقاله علمی و پژوهشی " ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال" مقاله ای است در 38 صفحه و با 78 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی، ورود ثالث، ایکسید، آنسیترال، دوستان دادگاه، شفافیت پرداخته شده است چکیده مقاله داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‎باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی تأکید نموده‎اند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث‎برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‎گذاری و موافقتنامه‎های تجارت آزاد، علی‎الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نموده‎اند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی را مورد بحث قرار داده‎اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‎باشد و نتیجه‎گیری می‎کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی ورود ثالث امکان‎پذیر بوده و در جهت حل‎وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می‎کند. عنوان مقاله [English] Third Party Participation in Investor-State Arbitration: New Trends in ICSID Rules and UNCITRAL Transparency Rules چکیده [English] Arbitration is the most common method for resolving international investment disputes. The significant development of transparency in investment arbitration has led this notion to play a crucial role in the field of third party participation. The issue of third party participation in international investment arbitration is subject to controversy and different interpretations. This is a controversial area among national arbitration laws. Rules of different arbitration institutions have also taken different views as to whether third party can participate in international arbitration. ICSID Arbitration Rules, as amended in 2006, and UNCITRAL Transparency Rules 2013 have considered new trends and perspectives in this regard. A number of ICSID tribunals have also adhered to this trend by considering a modern approach. This Article aims to examine these Rules and related case law in the light of third party participation and concludes that there is a tendency towards the recognition of third party participation in investor-State arbitration in order to meet jurisdictional objectives and to bring transparency. کلیدواژه‌ها [English] "International Investment Arbitration", "Third Party Participation", "ICSID", "UNCITRAL", "Amicus Curiae", "Transparency" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی

ادامه مطلب

closeمقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی

مقاله علمی و پژوهشی " شرط ثبات در قراردادهای دولتی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سرمایه‌گذاری خارجی؛ شرط ثبات؛ قرارداد دولتی؛ حقوق سرمایه گذاران؛ اختیارات تنظیمی و تقنینی پرداخته شده است چکیده مقاله شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است. عنوان مقاله [English] Stabilization Clauses in State Contracts کلیدواژه‌ها [English] Foreign investment, stabilization clause, state contract, investors’ rights, regulatory and legislation functions دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی" مقاله ای است در 34 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی، نرخ ارز پرداخته شده است چکیده مقاله سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. از این رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، کشورها ناگریز به به جذب سرمایه‌های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، الگویی طراحی و شبیه‌سازی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری داخلی شناسایی و شبیه‌سازی می‌نماید. داده های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 می‌باشد و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش‌بینی شده اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .