جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای

مقاله علمی و پژوهشی" کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارآفرینی در سازمانهای رسانه ای ، کارآفرینی سازمانی ، کارآفرینی رسانه ای ، کارآفرینی درون سازمانی ، کنترل سازمانی ، خطرپذیری سازمانی ، ارزشهای سازمانی و ساختار سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران

مقاله علمی و پژوهشی" شبکه های خطی مشی و نظام کارآفرینی ایران " مقاله ای است که در 21  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به شبکه های خطی مشی، عوامل ساختاری ، نظام کارآفرینی و نظام کارآفرینی ایران اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی بررسی موانع کارآفرینی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی بررسی موانع کارآفرینی

مقاله علمی و پژوهشی" بررسی موانع کارآفرینی " مقاله ای است که در20 صفحه و با 27 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارآفرینی، موانع کارآفرینی، موانع آموزشی و موانع ارتباطی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در 13 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در20 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و مدل اندازه گیری کارآفرینی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مدل کارآفرینی فناورانه و شرکت های دانش بنیان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مدل کارآفرینی فناورانه و شرکت های دانش بنیان

مقاله علمی و پژوهشی" سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی " مقاله ای است که در24 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به کارآفرینی فناورانه، پارک علم و فناوری ، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان و کارآفرینی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان و کارآفرینی

مقاله علمی و پژوهشی" منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان و کارآفرینی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به منابع قدرت مدیران، تعهد عاطفی کارکنان، قدرت مدیران و کارآفرینی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی سازمانی،انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی کارآفرینی سازمانی،انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 37 عنوان فهرست منبع ارائه شده کارآفرینی سازمانی، انگیزش شغلی، کارآفرینی ، کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در20 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert سئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی سال 1396

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته کارآفرینی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مبانی سازمان و مدیریت ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام و نظریه های کارآفرینی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ارائه گردیده است

more_vert سئوالات آزمون دکترای سال 97 کارآفرینی و آینده پژوهی

ادامه مطلب

closeسئوالات آزمون دکترای سال 97 کارآفرینی و آینده پژوهی

بانک مقالات ایران برای آشنایی هر بیشتر دانشجویان و علاقمندان سئوالات آزمون دکترای سال 97 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را منتشر می نماید   برای دریافت سئوالات آزمون دکترای رشته کارآفرینی و آینده پژوهی از جرم سال 97  از لینک زیر استفاده نمائید  

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 23 صفحه و با 45 عنوان فهرست منبع ارائه شده است توسعه کارآفرینی سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ، نوآوری و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب کارآفرینی سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب کارآفرینی سازمانی

کتاب کارآفرینی سازمانی نوشته‌ی دونالد کوراتکو، مایکل اچ موریس و کوین جفری گلن، به مباحثی مانند ضرورت کارآفرینی در سازمان‌های تأسیس شده، ثبات شرکت کارآفرین در قرن بیست و یکم، پرورش خلاقیت درون سازمان‌ها و... می‌پردازد. کارآفرینی سازمانی یا شرکتی، اصطلاحی است که برای وصف کردن رفتار کارآفرینانه درون سازمان‌های احداث شده با اندازه کوچک، متوسط یا بزرگ استفاده می‌شود. کارآفرینی سازمانی یک چارچوب در آسان‌سازی تغییرات پیوسته و خلاقیت‌ها در سازمان‌های ثابت را عرضه می‌کند. این روش یک طرح اولیه برای رقابتی تأثیرگذار با واقعیات رقابتی جدید را به وجود می‌آورد. کارآفرینی سازمانی باعث تقویت استراتژی، فرهنگ، ساختار، سیستم‌های نظارت، پاداش و روش‌های مدیریت منابع انسانی شرکت می‌شود. هدف اصلی این کتاب پاسخ به این سوال است که، برای تبدیل یک سازمان که در آن کارآفرینی نقشی ندارد به یک سازمان کاملا کارآفرین به چه چیزهایی نیاز است؟ کارآفرینی موضوعی است که به دلیل وجود مشکلات اشتغال در بسیاری از نقاط جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.کتاب کارآفرینی سازمانی (Entrepreneurship and leadership) حاوی سه بخش اصلی و چهارده فصل می‌باشد. نخستین بخش این کتاب مفاهیم پایه‌ای، ابزار و چارچوب‌هایی را معرفی می‌کند که در شرح چگونگی و چرایی رفتارهای کارآفرینانه شکل گرفته در سازمان‌ها، حتی زمانی که از نظر اندازه و پیچیدگی مقیاس‌های بزرگی را دربرمی‌گیرند، کمک کننده است. این بخش، 5 فصل اول کتاب را دربر می‌گیرد. در بخش دوم این کتاب روش‌هایی مورد شناسایی قرار می‌گیرند تا سطوح بالاتری از کارآفرینی را در سازمان‌های موجود دربرگیرند. و در نهایت در بخش آخر مراحل اثبات و تغییر این سطوح کارآفرینی که در گذر زمان ایجاد می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخشی از کتاب کارآفرینی سازمانی می‌خوانیم: کارآفرینی و مدیریت دو مقوله مجزا و متفاوت هستند. مدیریت فرآیند هدف‌گذاری و هماهنگی منابع شامل کارکنان سازمان به منظور دست‌یابی به آن اهداف می‌باشد. مدیریت شامل انجام دادن کارها از طریق سایر افراد می‌باشد، مدیر کارآمد یک طراح، برنامه‌ریز، سازمانده، متخصص برقراری ارتباط، هماهنگ‌کننده، رهبر، انگیزه‌بخش، و کنترل کننده می‌باشد؛ در بیشتر موارد یک مدیر نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند. مدیریت یک فرآیند تحولی است که در آن مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی برای تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیران برای انجام مسئولیت‌های خود باید چگونگی تعامل سازمان‌ها با محیط‌های خارجی و چگونگی کارکرد همزمان بخش‌های مختلف سازمان را درک نمایند. فهرست مطالبمقدمهبخش اول: اصول اساسی کارآفرینی سازمانیفصل اول: ضرورت کارآفرینی در سازمان‌های تأسیس شدهفصل دوم: تفاوت کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های مختلف / چگونگی تفاوت کارآفرینی سازمان‌هافصل سوم: اتخاذ جهت‌گیری کارآفرینانه در یک سازمانفصل چهارم: گونه‌های اجرایی کارآفرینی سازمانیفصل پنجم: کارآفرینی در سازمان‌های غیرانتفاعی و دولتیبخش دوم: طراحی سازمان‌های کارآفرینفصل ششم: استراتژی سازمان و کارآفرینی سازمانیفصل هفتم: ساختاردهی یک شرکت برای کارآفرینیفصل هشتم: عامل نیروی انسانی (قسمت اول) پرورش خلاقیت درون سازمان‌هافصل نهم: عامل نیروی انسانی (قسمت دوم) مدیریت منابع انسانیبخش سوم: عملکرد مستمر کارآفرینانهفصل دهم: طراحی سیستم‌های کنترلی کارآفرینانهفصل یازدهم: رهبری در سازمان کارآفرینفصل دوازدهم: کارکنان سازمان علیه کارآفرینی سازمانیفصل سیزدهم: ارزیابی عملکرد کارآفرینانهفصل چهاردهم: ثبات شرکت کارآفرین در قرن بیست و یکم

more_vert کتاب هنر کار آفرینی: تجربه ها و آموخته های موفق ترین کارآفرینان جهان

ادامه مطلب

closeکتاب هنر کار آفرینی: تجربه ها و آموخته های موفق ترین کارآفرینان جهان

کارآفرین شخصی است که آمادگی خطرکردن حساب شده را برای سرمایه ‏گذاری تجاری داشته باشد و در صورت موفقیت، سود های به ‏دست ‏آمده را در سرمایه‏ گذاری‏ های آتی هزینه کند، در صورت شکست نیز، تجربه به‏ دست ‏آمده را نوعی آموزش تلقی کند و به دنبال پیش بردن اهداف خود باشد. یک راه اصلی که فرد کارآفرین را در دنیای تجارت و کسب و کار از دیگران متمایز می‌کند، استفاده از پویایی سازمانی است. برای او، حرکت به سوی هدفی قابل اهمیت است که همچون تمامی حرکت‌های پیش‌رونده نیاز به سوخت دارد. حداقل در مراحل اولیه حرفه کارآفرینی‌شان، بیشتر سود حاصله از تشکیلاتشان را مجددا خرج حفظ و نگه‌داری و حتی افزایش عملیاتشان می‌کنند. بعدا، سودهای حاصله می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپای دیگر یا عضویت در دیگر سازمان‌ها هزینه شوند. مواد این کتاب طراحی شده تا به شما کمک کند در امتداد این زنجیره و به سوی کارآفرین شدن پیش بروید. برای انجام این کار شاید لازم باشد رفتار و خصوصیات خود را بررسی کرده و شاید لازم باشد ریسک کنید، در ابتدا ریسک‏ های کوچک و شاید نیاز باشد در آینده ریسک‏ های بزرگتری را بپذیرید. ممکن است ریسک‏ های کارآفرینان، بزرگ به نظر بیاید ولی همیشه حساب شده است. فهرست مطالب 1- مقدمه‏ ای بر فرد کارآفرین2- به چه کسی کارآفرین می‏گویند؟3- تکامل کارآفرینی فردی4- کاربردهای اینترنت برای کارآفرینان5- کارآفرینی و ابعاد جهانی آن6- هنر کارآفرین شدن7- در عمل: داستان ‏های موفقیت کارآفرینان فردی8- مفاهیم کلیدی و متفکران کارآفرینی فردی9- منابع برای فرد کارآفرین10- ده قدم برای کمک کردن به فرد کارآفرینپرسش ‏های متداول

more_vert مقاله تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی در ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارآفرینی؛ کسب‌وکار کوچک؛ پژوهش‌های کارآفرینی؛ تحلیل محتوا پرداخته شده است چکیده مقاله هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای پژوهش‌های کارآفرینی کشور است. جامعه‌ی آماری، تمام مقالات منتشرشده درباره‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار کوچک را (به استثنای مقالات فصلنامه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران) تا پایان سال 1391 به تعداد 189 مقاله را دربر گرفته است. تحلیل گرایش‌های پژوهشی نشان داد که بیشترین تعداد پژوهش‌ها در نشریه‌ی «تحقیقات اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی ایران» منتشر شده است و در بیشتر پژوهش‌ها، جنبه‌های روان‌شناختی و رفتاری کارآفرینی موضوع اصلی بوده است. از نظر الگوهای پژوهشی، در بیشتر پژوهش‌ها (9/62 درصد) از روش کمّی استفاده شده است؛ فرد (15/39 درصد) و سازمان (63/29 درصد) به‌ترتیب سطح تحلیل غالب پژوهش‌ها کارآفرینی است و بیشتر مطالعات بر روی دانشجویان و دانش‌آموختگان (52/18 درصد) صورت گرفته است. به‌علاوه، بیشتر پژوهش‌ها از داده‌های مقطعی (68/39 درصد) با استفاده از ابزار پرسش‌نامه (02/64 درصد) استفاده کرده‌اند و استفاده از داده‌های طولی کمتر رایج است. همچنین 87/15 درصد پژوهش‌ها در استان تهران انجام شده است. بیشتر پژوهش‌ها توسط دو یا سه نویسنده (56/55 درصد) منتشر شده و 98/35 درصد پژوهش‌ها حداقل دارای یک نویسنده‌ی زن بودند. از منظر روند پژوهشی، نتایج نشان داد که پژوهش‌های کارآفرینی در ایران روندی افزایشی داشته و از سال 1386 به بعد دارای رشد چشم‌گیری بوده است. عنوان مقاله [English] Content Analysis of Entrepreneur Researches in Iran چکیده [English] This research is intended to have a content analysis of entrepreneur researches in Iran. The population includes 189 articles related to entrepreneurship and small businesses published in the journals (except for Development of Entrepreneurship” Quarterly of the University of Tehran) by 2012. The study revealed that most entrepreneurship researches have been published in the journal of “Economic Researches and Agricultural Development”. Most researches dealt with psychological and entrepreneurial issues. Quantitative researches composed 62.9 researches. 39.15 percent of the researches related to individuals, and 29.63 percent related to organizations. Most of the researches were conducted at entrepreneurial levels. Students and graduates composed 18.52 percent of the researches. Having used questionnaires, most of the researches contained periodical data (39.68 percent). Longitude data collection was conducted in few researches. 15.87 percent of the researches were conducted in Tehran. 55.56 percent of the researches were conducted by two or three researchers. 35.98 percent of the researches were conducted at least by one female. The results indicated that entrepreneurial researches follow an increasing procedure, especially after 2002. کلیدواژه‌ها [English] Entrepreneurship, Small Businesses, Entrepreneurial Researches, Content Analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

ادامه مطلب

closeسئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 – سئوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 4 – سئوالات نظریه‌های کارآفرینی 5 – سئوالات تئوری های نوآوری 6 – سئوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته شما کاربران عزیز می توانید دفترچه کامل سئوالات آزمون را به همراه پاسخنامه آزمون از طریق لینک زیر دریافت نمائید

more_vert مروری بر کتاب کارآفرینی ، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

ادامه مطلب

closeمروری بر کتاب کارآفرینی ، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

 «کارافرینی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری راهبرد توسعه کسب و کار دانش‌بنیان» عنوان کتابی است که به کوشش «مهتاب عشقی عراقی» نوشته شده و رویکرد آن اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی است. این کتاب ۳۱۸ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسیده و با قیمت هر جلد ۵۰ هزار تومان روانه کتابفروشی‌ها شده است. مطالب این کتاب در هفت فصل ارایه شده که فصل نخست آن با عنوان آشنایی با کسب و کارهای دانش ‌بنیان و جایگاه این بخش در توسعه اقتصاد مقاومتی به معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان، ویژگی‌ها و قابلیت‌های این بخش پرداخته و اهمیت حمایت و تسهیلات در این بخش و ارزش‌آفرینی، ایده‌محوری، توانمندسازی اقتصادی و بازاریابی و تجارت داخلی و خارجی با مرزهای دانشی نو با تفضیل و شاخ و برگ متعدد ارایه شده است. فصل دوم این کتاب به نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته و اهداف، قابلیت‌ها و مزایای پارک‌ها را شرح داده است و ضمن ارایه تاریخچه مختصری از پارک‌های علم و فناوری جهان، اهمیت شبکه‌سازی ، پشتیبانی از کسب و کارهای جدید، توسعه منطقه‌ای اقتصاد، تحرک نوآوری و تقویت حلقه واسط دانشگاه و جامعه را با مراکز رشد عنوان کرده و کوشیده تا نگاهی نو به حوزه کسب و کار و انتقال ایده تا عمل را عنوان کند. در فصل سوم کتاب نویسنده به نقش مراکز رشد در توسعه کارآفرینی پرداخته و ضمن معرفی این بخش در خصوص طبقه بندی مراکز رشد و کارویژه‌های هر یک از عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد دانشگاه‌ها، به تجاری سازی یافته‌های تحقیقاتی در فرآیند آزمایشگاه تا بازار، مراکز رشد موتور محرکه اقتصاد مقاومتی و فضای حمایتی از کسب و کارهای نو پرداخته شده است کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک ، متوسط و دانش‌بنیان نیز عنوان فصل چهارم این کتاب است که در آن ضمن معرفی کسب و کار متوسط و اهمیت آن‌ها ، راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ایران نیز ارایه شده و مراحل شروع و رشد و شیوه‌های حمایت از کسب و کارهای نوین ارایه شده است. آشنایی با موسسات سرمایه گذاری کننده و تکنولوژی و بازاریابی، انجمن‌های حرفه‌ای فواید کسب و کارهای کوچک، فرهنگ سازی و اهمیت آن در کارآفرینی کوچک ، ایجاد موسسات آموزش کارآفرینی دولتی - خصوصی، آموزش از راه دور و رسانه‌ها ، مشاوره کلید موفقیت کسب و کارهای کوچک، مدل‌سازی کسب و کارهای دانش‌بنیان، هنر خدمت به مشتری ، مهارت تیم‌سازی، مدیریت مالکیت فکری برای کسب و کارهای دانش‌بنیان، چرخه فعالیت سرمایه‌گذاری جسورانه در مرزهای دانش نو از جمله مطالبی است که در فصل چهارم این کتاب عنوان شده است. عنوان فصل پنجم این کتاب نیز نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی است که در آن ضمن ارایه پیشینه، گونه‌شناسی و تعریف کارآفرینی؛ کارسازی فردی، اکتسابی، فرصت‌طلبانه، آزاد و مستقل، ابتکاری، پرورشگاهی، درون سازمانی و اداری شرح داده شده است و در ادامه ضمن اهمیت مدیریت کارآفرینی ، انواع مدل‌های کارآفرینی، اهمیت نوآوری در فرایند محصول، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، خود تجدیدی و خلاقیت مداری عنوان شده است. در ادامه این مبحث نویسنده کوشیده مدل‌هایی از کارآفرینی موفق را با مثال‌های قابل لمس توضیح دهد و در حوزه پیشرفت و فناوری و اشتغالزایی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، راهکارهای حمایت از تولید داخلی و نقش و جایگاه کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان مطالبی را شرح داده است. فصل ششم کتاب نیز حاوی مطالب آموزنده و مبسوطی از نقش آموزش کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان را شامل می‌شود که نویسنده در آن تجارب آموزش کارآفرینی در کشورهای محتلف را ارایه کرده ، جایگاه کارآفرینی و مزیت آموزش در این حوزه برای قرن ۲۱ را شرح داده و در ادامه به تحولات آموزش کارآفرینی، انواع دوره‌های آموزشی و ارزیابی آن‌ها، مدل‌های مختلف آموزش کارآفرینی و ویژگی‌های عمده کارآفرینان پرداخته است. فصل هفتم کتاب نیز در خصوص دانشگاه کارآفرین و صنعت است که در این جستار تاریخچه مفصلی از این باب ارایه شده و در ادامه مبحث عوامل کلیدی دانشگاه کارآفرین، پیشنهادات برای بهبود شاخص‌های تربیت نیروی انسانی، فلسفه ایجاد طرح کارا ، فرهنگ سازی کسب و کار نو و علم محور، مولفه‌های کارآفرینی دانشگاهی و رونق تولید با تقویت فضای کارآفرینی دانشگاهی شرح داده شده است. در مقدمه این کتاب آمده است: شرکت‌های دانش‌بنیان راهکاری برای جایگزینی اقتصاد منهای نفت است و اگر ایران بخواهد در فرصت‌های اقتصادی سهمی داشته باشد باید اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن را به خوبی بشناسد و بر تقویت آن‌ها تکیه کند.

more_vert کتاب استارتاپ آخر هفته

ادامه مطلب

closeکتاب استارتاپ آخر هفته

استارتاپ ویکند (Startup Weekend) یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) بر‌گزار می‌گردد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه‌ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارتاپ، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک گرد هم می‌آیند تا طی ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند. کتاب حاضر که برگرفته از تجربه موسسان این رویداد جهانی است، نکات بسیار ارزشمند و جالبی را در زمینه روشهای نوین تبدیل ایده به محصول تجاری، درک مفاهیم نوین کارآفرینی و ابزارهای مورد نیاز کارآفرینان امروزی را در قالب مثال های واقعی ارایه می دهد.

more_vert جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

ادامه مطلب

closeجشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

ثبت نام نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی آغاز شد ثبت نام نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با هدف شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد دانش‌آموزان و هدایت به سمت کارآفرینی امروز (سه‌شنبه) آغاز شد. به گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه، اولیای دانش آموزان و فرهنگیان می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. این جشنواره از سوی دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران و پژوهش سرای بصیرت ناحیه ۲ ری واحد دختران، با هدف ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی دانش آموزان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان و واجدان شرایط می‌توانند برای ثبت نام به نشانی http://stideas-src.medu.ir/portal/home.php مراجعه کنند. برای اطلاعات بیشتر، سایت آموزشی stideas.ir، شبکه‌های اجتماعی @stideas نیز قابل دسترسی است. به برگزیدگان جوایز ارزنده ای اهدا و از ایده‌های برتر حمایت میشوند. بانک ملی ایران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، انجمن اولیاء و مربیان، کمیسیون ملی یونسکو ایران از حامیان این جشنواره محسوب می‌شوند. این جشنواره با هدف شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های دانش‌آموزان و ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی آنان، استفاده از ایده‌های ناب و ایجاد انگیزه و بسترمناسب برای ایده‌های خلاقانه دانش آموزان در محورهای مختلف علوم پایه، فنی و مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و محیط زیست، بانکداری هوشمند، مسوولیت‌های اجتماعی، علوم انسانی، آفرینش‌های هنری، علوم رایانه و تجسم خلاق در سطح کشور برگزار می‌شود.

more_vert کتاب جامعه شناسی کارآفرینی

ادامه مطلب

closeکتاب جامعه شناسی کارآفرینی

کتاب جامعه شناسی کارآفرینی با استفاده از تجارب عنایت اسلامی اندارگلی و نظرات محققان و کارشناسان متخصص، پیرامون مسائل تأثیرگذار در ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نقش‌های آن در توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور و ارتقاء سطح زندگی اجتماعی به رشته تحریر در آمده است. تجربه نشان داده است که دولت‌ها به تنهایی قادر به تأمین منافع عمومی جامعه و تحقق اهداف توسعه‌ای نیستند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی تجاری در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات باعث گسترش بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته شده است. این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر با کارآفرینی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و توسعه در زمینه‌های شکوفایی اقتصادی که اشتغال پایدار و رفاه نسبی شهروندان را تا حدود زیادی فراهم می‌کند و موجب گسترش بازدهی اقتصادی، رفاه و توسعه همگانی در جامعه می‌شود. تحقیقات گویای این است که همبستگی مثبتی بین پیشرفت اقتصادی و تعداد کارآفرینان و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک کشور وجود دارد. بنابراین برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بایستی با برنامه‌ریزی‌های مرتب برای ایجاد فضاهای لازم در جهت رشد استعدادهای نهفته جوانان و تشویق مردم برای ایجاد کسب و کارهای جدید و با تغییر و اصلاح ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، تعداد کارآفرینان را افزایش داد. زیرا کشوری که تعداد زیادی کارآفرین داشته باشد از انگیزه‌های تجاری و اقتصادی قوی‌تری برای رشد و توسعه خود برخوردار است. هر چند کارآفرینی یک شغل نیست، اما گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه، نه تنها انواع بیکاری‌های پنهان را آشکار می‌کند، بلکه می‌تواند در پیشگیری و درمان بیکاری که منشأ انواع جرائم در جامعه است و همچنین در توسعه اجتماعی و فرهنگی نقش موثری داشته باشد. در بخشی از کتاب جامعه شناسی کارآفرینی می‌خوانیم: حداقل کاری که جامعه می‌تواند برای ترویج کارآفرینی انجام دهد پذیرش کارآفرینان به عنوان عوامل شکوفاساز و نوآفرین است. اما با مروری به عظمت کار کارآفرینان و زحمات زیادی که آنان در راه توسعه جامعه متحمل می‌شوند و تعهد بالایی که نسبت به درخشش جامعه در آینده دارند، افراد و گروههای موجود در جامعه در کلیه سطوح من جمله خانواده گرفته که بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی و مؤسس و هسته اصلی جامعه تلقی می‌گردد تا نهادهای آموزشی، پژوهشی و پرورشی و سازمان‌هایی که به هرنحوی از انحای ممکن می‌توانند زمینه ساز حرکت و جوشش وخیزش فعالیت‌های کارآفرینانه باشند و در این راه پاپیش نهند و آنان را در راه تحقق آرمان‌ها و اهداف عالیه شان یاری نمایند چرا که آنان نیازمند آنند تا از سوی جامعه و هم کیشان و همنوعان خود مورد پذیرش و قبول واقع گردند. لذا ضرورت دارد تا جامعه امکانات و منابع لازم را در اختیارشان قراردهد، موانع و محدودیت‌های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد و از نظر روحی و روانی مشوق آنان باشد تا حاصل این تعامل و همفکری و هم افزایی به صورت دستاوردهای بی بدیل کارآفرینانه سرانجام به خود جامعه برگردد.فهرست مطالب پیشگفتارفصل اول: مفاهیم و کلیات کارآفرینیمقدمهسیر تکاملی کارآفرینیافق کارآفرینی در جهانکارآفرینی در ایرانتعریف کارآفرینیکارآفرین کیست؟ویژگی‌های کارآفریناناهمیت و نقش کارآفرینیعوامل موفقیت کارآفرینانانواع کار آفرینیعناصرکار آفرینیراهکارهای توسعۀ کارآفرینیفصل دوم: ویژگی‌های کارآفرینانمقدمهویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانویژگی جمعیت شناختی کارآفرینانرویکردهای کارآفرینیکارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادیمراحل توسعه کارآفرینی در خانوادهنقش خانواده در توسعه کارآفرینینقش مراکز علمی و دانشگاهی درکارآفرینینقش دولت در توسعۀ کارآفرینینقش جامعه در توسعه وترویج کارآفرینیپیامدهای کارآفرینی درجامعهفصل سوم: خلاقیت و نوآوریمقدمهتعریف خلاقیتانواع خلاقیتضرورت و نقش خلاقیت در زندگی و کارفرآیند خلاقیتعوامل موثر بر خلاقیتتفاوت خلاقیت، نوآوری، ابتکار، اختراع و تازگیویژگی‌های افراد خلاقروش‌ها و تکنیک‌های خلاقیتموانع خلاقیترابطه خلاقیت و نوآوری با کارآفرینینظریه حل خلاق مسئله (TRIZ)تعریف نوآوریانواع نوآوریفرآیند نوآوریمنابع نوآوری در کارآفرینیفصل چهارم: کسب و کارمقدمهتعریف کسب و کارویژگی‌های کسب و کارمراحل ایجاد کسب و کارنحوۀ شروع یک کسب و کارموانع توسعۀ کسب و کاربهینه سازی کسب و کارنقش کسب و کار در توسعۀ فعالیت‌های اقتصادیتاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدیدنقش فن آوری اطلاعات (IT) درتوسعۀ کسب و کارتعریف بازاریابیمفاهیم اساسی بازاریابیضرورت بازاریابیعناصر اصلی طرح بازاریابیاستراتژی بازاریابیفصل پنجم: کارآفرینی سازمانیمقدمهفرآیند کارآفرینی سازمانیاهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانیویژگی‌های سازمان‌های کارآفرینابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانیانواع کارآفرینی سازمانیالگوهای کارآفرینی سازمانیعوامل تسهیل‌کننده در رشد کارآفرینی سازمانیخصوصیات و ویژگی‌های سازمان خلاق و نوآورموانع خلاقیت و نوآوری درسازمان‌هانقش مدیران در ایجاد سازمان‌های خلاقراهکارهای بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمانفصل ششم: فرهنگ کارآفرینیمقدمهمفهوم فرهنگ کارآفرینیفرهنگ اسلام و کارآفرینیدیدگاه‌ها و رویکردهای توسعۀ فرهنگ کارآفرینیعوامل و مؤلفه‌های مؤثر برتوسعۀ فرهنگ کارآفرینیراهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینیفرهنگ کار در ایران و سایر کشورهاسیاست کارآفرینی در چند کشورانواع شرکت‌های تجاری درایرانپیوستمنابع فارسیمنابع انگلیسی