جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم

ادامه مطلب

closeمقاله شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم

مقاله علمی و پژوهشی " شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم " مقاله ای است در 18 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار فرانقشی، سازمان‌ آموزشی، رفتار شهروندی سازمانی و قرآن کریم پرداخته شده است چکیده مقاله موفقیت سازمان‌ها در عصر حاضر منوط به رفتارهایی فراتر از الزامات رسمی است که پاداش رسمی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ در مدیریت از این کنش‌ها به عنوان رفتار فرانقشی یاد می‌شود. هدف این پژوهش شناسایی شاخصه‌ها و بایسته‌های این اعمال در سازمان‌های آموزشی از منظر قرآن کریم است که به روش بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوای کیفی و به شیوه استقرایی- قیاسی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رفتار فرانقشی در قرآن دارای شاخصه‌هایی از جمله فرآیند‌مداری، خود‌تعالی در راستای اثر‌بخشی سازمان، ذومراتب بودن و وابستگی به توفیقات ربوبی است. بایسته‌های این رفتارها عبارتند از: غایت‌مداری، صیانت از عمل، اکتفا نکردن به منافع دنیوی، پرهیز از گرانباری نقش و رعایت اولویت‌ها در عمل. در نگاه توحیدی برخی از این بایسته‌ها ناظر به وجه ظاهری کنش است که عدم رعایت آن‌ها صورت عمل را خدشه‌دار می‌سازد و دسته دیگر وجه باطنی کنش را نشانه می‌رود که با فقدان آن‌ها، هر چند مطلوبیت ظاهری بر عمل حاکم باشد ولی به جهت باطن، فاقد ارزش است. مقایسه نتایج پژوهش با مدیریت معاصر نشان می‌دهد که علی‌رغم مشترکات موجود، عمده شاخصه‌ها و بایسته‌های رفتار فرانقش در جهان‌بینی توحیدی، در مدیریت یا اساسا مورد عنایت نبوده و یا مغفول مانده است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و قضاوت کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و قضاوت کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی" مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و قضاوت کارکنان " مقاله ای است که در 18  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، رفتار فرانقشی، تعهد عاطفی،عملکرد درون نقشی و قضاوت کارکنان اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی مثبت گرا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی مثبت گرا

مقاله علمی و پژوهشی" تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی مثبت گرا " مقاله ای است که در 20 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار سازمانی مثبت گرا ، توانمندسازی ، روانشناختی و سرمایه روانشناختی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

شیرین اکبری کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را با هدف تعیین میزان ارتباط جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمین تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه نوشته است و در اینجا بیان می‌کند که بین رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی معلمین تربیت بدنی، ارتباط وجود دارد. شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان‌ها افزایش رقابت و لزوم اثربخشی در چنین شرایطی، نیاز آن‌ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می‌کند، نسلی که از آن‌ها با عنوان "سربازان سازمانی" یاد می‌شود. بی‌تردید این کارکنان، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیر اثربخش هستند، زیرا سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی‌هیچ چشم داشتی، فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل کرده، از هیچ کوششی فروگذار نیستند. امروزه این تلاش‌های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتارهای "افزون بر نقش" یا "رفتار‌های شهروندی سازمانی "و یا "رفتار شهروندی سازمانی" می‌خوانند. متغیر رفتار شهروندی سازمانی که برای نامیدن آن از تعابیر و واژه‌های دیگری مانند: سندروم سرباز خوب، رفتار اختیاری، داوطلبانه و افزون بر نقش، استفاده می‌شود، موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد کرده است که اهمیت آن در اثر بخشی سازمان آشکار می‌شود. این متغیر در خواستگاه بیرونی از مدرسه برای نخستین بار توسط جستر بارنارد مطرح شده است، اما آنچه امروز از آن به جای مانده، وامدار تلاش‌های ارگان و همکاران اوست. تلاش‌های آن‌ها باعث شد تعریفی کامل و پرکاربرد از رفتار شهروندی سازمانی، بدین ترتیب ارائه شود: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری، داوطلبانه، افزون بر نقش رسمی و بی چشم داشت است که گرچه به طور مستقیم به سیستم‌های پاداش و تنبیه سازمان مربوط نمی‌شود، اما به سیالی و اثربخشی کارکرد آن کمک شایانی می‌کند؛ مفهوم اختیاری بودن این رفتارها بدان معناست که آن‌ها جزءالزامات رسمی نقش، شرح شغل و وظایف رسمی فرد شاغل نبوده، در قرارداد شغلی به آن‌ها اشاره نشده است. بروز آن‌ها به نظر و انتخاب فرد بستگی دارد و صرف نظر کردن از آن‌ها تنبیه خاصی را در سازمان به دنبال ندارد. تأکید این رفتارها بیشتر بر سازمان و مزیت بخشیدن به آن است، زیرا از چشم انداز سازمانی، فقط رفتارهایی رفتار شهروندی سازمانی به شمار می‌آیند که بر سازمان مؤثر باشند، نه به مواردی که دخلی به سازمان ندارند. کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، بی‌شک معلمان را اصلی‌ترین و ضروری‌ترین نیروی انسانی مدرسه می‌داند. بررسی ویژگی‌های آن‌ها و انجام دادن پژوهش‌های گوناگون، به منظور تدارک بهینه آنان در پرداختن هر چه بهتر مسئولیت تدریس، ضرورت دارد. از آن جا که این مسئله از ضعف دانش و غفلت پژوهشگران نیز ناشی می‌شود، ضروری است این متغیر، به طور کامل و به لحاظ مفهومی، نظری، ماهیتی و با توجه به پیشینه پژوهشی آن به تصویر کشیده شود. متغیر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به چالش‌های متعدد و گوناگون حاکم بر نظام آموزشی، اهمیت روز افزونی یافته است. مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد، کتز، کتز و کاهن، بتمن و ارگان، اسمیت و دیگران، و بعدها به صورت مفصل‌تر توسط ارگان در ارتباط با رفتار سازمانی مطرح شد. در دهه 1930 چستر بارنارد پدیده رفتار شهروندی را تحت عنوان "رفتارهای فرا نقشی" مطرح کرد. به اعتقاد وی تمایلات فردی برای تلاش فعالانه در راستای کمک به انجام فعالیت‌های سازمانی، برای دستیابی به اهداف ضروری است. بارنارد بیان می‌کند که این تلاش‌ها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان باشد، بلکه می‌بایست در جهت حفاظت از خود سازمان نیز باشد. رفتار‌های فرانقشی را می‌توان از رفتارهای در نقش متمایز دانست؛ رفتارهای درنقش آن دسته از رفتار‌هایی است که قوانین و رویه‌های سازمان، کارمند را وادار به پیروی و رعایت آن‌ها کرده است. در واقع می‌توان گفت که رفتار درنقش بر اساس قوانین و عملکرد کارکنان است و اگر کارکنان در اعمال تلاش به منظور اجرای این رفتارها قصور ورزند، مورد سرزنش سازمان قرار گرفته و از دستیابی به پاداش‌های سازمانی محروم می‌شود. فهرست مطالبفصل اولکلیات کتابمقدمهبیان مسألهضرورت انجام* چالش‌های مبتلا به و ضرورت اصلاحات در مدارس برای اثربخشی مداوم* معلم، اصلی ترین و مهم‌ترین نیروی انسانی مدرسه* نقش اوسی بی معلمان در اثربخشی مدرسه* تدریس حرفه ای پیچیده، ظریف و اشتیاقی بی‌منتها* مدارس، مهم‌ترین سازمان خدماتی و با حساسیت‌های اجتماعی بالا* شرح وظایف رسمی در مدرسه کافی نیست* ضرورت فهم و درک بیشتر متغیر رفتار شهروندی سازمانیاهداف کتابهدف کلیاهداف اختصاصیفرضیه‌های کتابفرضیه اصلی کتابفرضیه‌های فرعی کتابفرضیه‌های مرتبط با متغیرهای تعدیل کنندهپیش فرض هاتعاریف مفهومی اصطلاحاترفتار شهروندی سازمانیجو سازمانیابعاد جوسازمانیتعاریف عملیاتیفصل دومادبیات و پیشینه کتابمقدمهمبانی نظری کتاب1- فداکاری (نوع‌دوستی)2- اداب و احترام (نزاکت)3- وظیفه شناسی4- مردانگی5- فضیلت مدنی2-3: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی2-4 تفاوت‌های رفتار شهروندی سازمانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‌های غیرآموزشی1- هماهنگی بالایی میان اهداف فردی معلمان با اهداف مدرسه وجود دارد2- تمیز میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای رسمی معلمان مشکل است3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان احساسی تر، درون ی تر و اخلاقی تر است2-5: ریشه ها، تعاریف، ساختار و برداشت‌های نوین در مورد رفتار شهروندی سازمانی معلمان1- رفتار شهروندی سازمانی گروهی، جنبه‌ای پنهان اما سازنده؛2- رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری جنبه‌ای پنهان اما مخرب؛2-6: شکل های رفتار شهروندی سازمانی در معلمان1- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به معلمان2- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به مدرسه به طور کلی4- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به مدیر5- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به والدین6- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به رشد شخصی2-7 عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان1- متغیرهای فردی2- متغیرهای سازمانی3- متغیرهای مربوط به نقش رهبری مدیر4- متغیرهای برون مدرسه ای یا محیطی2-8 نقش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در پیامدهای مدرسه، به ویژه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان1- معلمان با رفتار شهروندی سازمانی بالا یاوران مدیر و معلمان دیگر در مدرسه2- ویژگی‌های معلمان با رفتار شهروندی سازمانی بالا در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس2-9: تعاریف جو سازمانی2-10: ابعاد جو سازمانی2-11: انواع جو سازمانی2-12: عوامل موثر بر جو سازمانی2-13: فرهنگ سازمانی2-14: مقایسه جو سازمانی با فرهنگ سازمانی2-15: دید گاه های مختلف در مورد شکل‌گیری جو سازمانی2-16: جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی2-17: کتاب ات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور2-17-1: تحقیقات درباره جو سازمانی2-17-2: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی2-17-3: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی2-18: کتاب ات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور2-18-1: تحقیقات درباره جو سازمانی2-18-2: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی2-18-3: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی2-19: جمع بندیفصل سومروش شناسی کتاب3-1: مقدمه فصل3-2: روش کتاب3-3: جامعه‌ی آماری3-4: نمونه‌ی مورد نظر و روش نمونه گیری3-5: متغیرهای کتاب3-6: روش‌های گردآوری اطلاعات3- 6-1: مطالعات کتابخانه‌ای3-6-2: روش‌های میدانی3-7: ابزار اندازه گیرینامه‌ی همراهسؤال‌های پرسشنامهالف) سؤالات عمومیب) سؤالات تخصصیالف) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی3- 8: روایی و پایایی پرسشنامه‌ها3- 9: روش‌های تحلیل آماریفصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته‌های کتاب4-1: مقدمه4-2: توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها4-3: ویژگی‌های جمعیت شناختی4-4: بررسی میانگین رفتار شهروندی سازمانی در معلمان4-5: بررسی فرضیه‌های تحقیق4-5- 1: فرض کلی کتاب4-5-1-1: یافته‌های تکمیلی4-5-2: فرضیات فرعی کتاب4-5-3: فرضیه‌های مرتبط با متغیرهای تعدیل کنندهفصل پنجمبحث و نتیجه گیری5-1: مقدمه فصل5-2: خلاصه‌ی کتاب5-3: یافته‌های کتاب5-3-1: یافته‌های توصیفی کتاب5-3-2: یافته‌های مربوط به فرضیه‌های کتاب5-4: بحث5-5: نتیجه گیری5-6: محدودیت‌های کتاب5-6- 1: محدودیت‌هایی که توسط محقق اعمال شده است5-6- 2: محدودیت‌های خارج از دست محقق5-7: پیشنهادات5-7-1: پیشنهادات برخاسته از کتابمنابع و مآخذمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به پاسخگویی ، خودکارآمدی، رفتار سیاسی و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert جزوه رفتار سازمانی پیشرفته

ادامه مطلب

closeجزوه رفتار سازمانی پیشرفته

میر مهرداد پیدایی در جزوه رفتار سازمانی پیشرفته، مباحث رفتار سازمانی را در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی بیان کرده است. رفتار سازمانی (Organizational Behavior) یک رشته‌ی علمی، پیرامون مطالعه‌ی رفتار افراد و شناخت عوامل تأثیرگذار شخصی و سازمانی در رفتار آن‌ها در محیط کار می‌باشد که هدف آن بهبود کارایی سازمان است. جهت‌گیری اصلی میر مهرداد پیدایی در این اثر، ایجاد هم‌سویی مطالب رفتار سازمانی با واقعیت‌های اجتماعی کشور است. در بخشی از کتاب رفتار سازمانی پیشرفته می‌خوانیم: عده‌ای از روشنفکران قدیمی که اعتقاد داشتند جامعه طبقاتی با منافع خاص خود درجه‌بندی شده است و هر فردی از طبقه خود دفاع می‌کند و می‌خواهد که قدرت خود را حفظ نماید، می‌گفتند در ایران حدود یک هزار فامیل حکومت را در دست دارند و همیشه مهره‌های اصلی هیئت حاکمه از میان این‌ها انتخاب می‌شوند. این هزار فامیل هیچ‌گاه به توده مردم اجازه نمی‌دهند که در امور زندگی خود دخالتی داشته باشند در حقیقت، این توده مرد مانند بردگانی برای این تافته‌های جدا بافته، کار می‌کنند و رنج می‌برند. در واقع این‌ها هستند که شاهان را می‌آورند و می‌برند و هم این‌ها هستند که گاهی زیر پرده و گاهی کاملاً اشکار گرداننده اصلی مملکت‌اند. فهرست مطالبمقدمهشخصیتانگیزشتصمیم‌گیری و کار گروهیارتباطاترهبریاسترس و تعارضبیوریتمفرهنگ سازمانیمدیریت تغییررفتار با افراد دشوار

more_vert مقاله علمی و پژوهشی هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" هوش عاطفی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی " مقاله ای است که در 25  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به هوش عاطفی ، رفتار مدنی، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رابطه فرافردی و رفتار شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رابطه فرافردی و رفتار شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی" رابطه فرافردی و رفتار شهروندی " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رابطه فرافردی، ارتباط فرافردی ، همه خدایی ، ارتباط تعاملی ، رفتار شهروند سازمانی و رفتار شهروندی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert خونسرد باش

ادامه مطلب

closeخونسرد باش

وقتی شاگردان رفتار ناشایست انجام می دهند برخی از معلمان خونسردی خود را از دست می دهند و واکنش مناسب با شرایط خود بروز نمی دهند. در نتیجه موقعیت را بدتر از آنچه که هست می نمایند. 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی دینداری و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی دینداری و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" دینداری و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 72 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به دینداری، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، عاطفه مثبت و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان

مقاله علمی و پژوهشی" شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان " مقاله ای است که در 24 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اراده سیاسی ، برداشت سیاسی ، رفتار سیاسی ، مهارت سیاسی ،عوامل سازمانی و ادراک سیاسی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 44 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، آموزش و پرورش و توانمندسازی روان شناختی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار سازمانی مثبت گرا و آسیب های شغلی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار سازمانی مثبت گرا و آسیب های شغلی

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار سازمانی مثبت گرا و آسیب های شغلی " مقاله ای است که در 19 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار سازمانی مثبت گرا، سرمایه روانشناختی ، فرسودگی شغلی و آسیب های شغلی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 43 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغلی درونی ، اعتماد و رهبری تحولی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت و ویژگیهای این سازمان" مقاله ای است در 40 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدلهای اقتصادی رفتار اوپک، عملکرد اوپک، ساختار بازار جهانی نفت، ویژگیهای اوپک پرداخته شده است چکیده مقاله بیشتر مدلهایی که طی 30 سال گذشته برای توضیح رفتار اوپک بیان شده‌اند فقط رفتار این سازمان را از دیدگاه ریاضی و در چارچوب اقتصاد بنگاهها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله مدلهای اقتصادی رفتار اوپک معرفی و عملکرد اوپک به کمک این مدلها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که هر یک از مدلهای رفتاری اوپک در کوتاه‌مدت می‌تواند رفتار این سازمان را توضیح دهد اما دلایلی نظیر تغییر ساختار بازار جهانی نفت طی عمر 48 ساله اوپک (کاهش قدرت انحصاری شرکتهای نفت، ورود عرضه غیراوپک و کاهش تقاضا برای نفت اوپک، فروپاشی شوروی و کاهش مازاد ظرفیت تولید)، بی‌ثباتی وضع اقتصادی ـ سیاسی پنج کشور مهم تولیدکننده نفت‌خام اوپک در خلیج فارس (ایران، عربستان، کویت، عراق و امارات) که بر روی عملکرد اوپک تأثیرگذار است، همچنین نامتجانس بودن اعضای اوپک سبب شده است که در بلندمدت نتوان رفتار اوپک را با مدلهای صرفاً اقتصادی بیان کرد. شاید تلفیقی از مدلهای اقتصادی رفتار اوپک با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ـ سیاسی کشورهای مهم تولیدکننده نفت‌خام این سازمان و توجه به وضع ذخایر نفتی و پیش‌بینی کاهش ظرفیت تولید در کشورهایی که ذخایر اصلی نفت را دارند بتواند رفتار اوپک را در بلندمدت توضیح دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ، سازمان رسانه ای ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ، وجدان کاری ، تعریف جو سازمانی ، ویژگی جو سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت اعتماد از منظر رفتار سازمانی

در این کتاب با توجه به مباحث رفتار سازمانی، موضوع اعتماد و مدیریت آن که موضوعی داغ در سازمان های قرن بیست ویکم می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ضمن بیان مفاهیم و تعاریف اعتماد، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت اعتماد در سازمان های امروزی تشریح گردیده سپس با تشریح مدیریت اعتماد متقابل، جنبه های اخلاقی اعتماد و مزایای اعتماد ارائه شده است. در ادامه اصول اعتماد بیان گردیده و طبقه بندی از اعتماد ذکر شده، در انتها راهکارهایی به جهت ایجاد و توسعه روابط قابل اعتماد که همان مدیریت نمودن اعتماد است، پیشنهاد شده است. فهرست مطالب مقدمهمفهومی از اعتمادتوانایی ‌های مشترک رهبرانمدیریت اعتماد متقابلجنبه های اخلاقی اعتماداصول اخلاقی مدیریت در اسلاممزایای وجود اعتماد در سازمان هاتعریف های اعتماد از منظر رفتار سازمانیاصول اعتمادمدیریت اعتماداهمیت مدیریت اعتمادراهکارهایی جهت مدیریت اعتمادسخن پایانی

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و تسهیم دانش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و تسهیم دانش

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و تسهیم دانش " مقاله ای است که در 22 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی، کنترل رفتاری، هنجاری ذهنی و تسهیم دانش اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و سازمان یادگیرنده

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و سازمان یادگیرنده

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و سازمان یادگیرنده " مقاله ای است که در 22 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی، الگوهای ذهنی ، یادگیری تیمی و سازمان یادگیرنده اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 33 عنوان فهرست منبع ارائه شده است جوانمردی ، رفتار شهروندی ، رفتار سازمانی ، فضیلت شهروندی ، نوع دوستی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.