جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و سازمان یادگیرنده

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و سازمان یادگیرنده

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و سازمان یادگیرنده " مقاله ای است که در 22 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی، الگوهای ذهنی ، یادگیری تیمی و سازمان یادگیرنده اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است در 24 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ، سازمان رسانه ای ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ، وجدان کاری ، تعریف جو سازمانی ، ویژگی جو سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" پاسخگویی ، خودکارآمدی و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است که در22 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به پاسخگویی ، خودکارآمدی، رفتار سیاسی و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی مثبت گرا

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی مثبت گرا

مقاله علمی و پژوهشی" تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی مثبت گرا " مقاله ای است که در 20 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به تسهیم دانش ، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار سازمانی مثبت گرا ، توانمندسازی ، روانشناختی و سرمایه روانشناختی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی دینداری و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی دینداری و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" دینداری و رفتار شهروندی سازمانی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 72 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به دینداری، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، عاطفه مثبت و رفتار شهروندی سازمانی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رابطه فرافردی و رفتار شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رابطه فرافردی و رفتار شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی" رابطه فرافردی و رفتار شهروندی " مقاله ای است در 20  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رابطه فرافردی، ارتباط فرافردی ، همه خدایی ، ارتباط تعاملی ، رفتار شهروند سازمانی و رفتار شهروندی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 44 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، آموزش و پرورش و توانمندسازی روان شناختی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحولی " مقاله ای است که در18 صفحه و با 43 عنوان فهرست در مجلات معتبر علمی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغلی درونی ، اعتماد و رهبری تحولی اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و تسهیم دانش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و تسهیم دانش

مقاله علمی و پژوهشی" رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی و تسهیم دانش " مقاله ای است که در 22 صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به رفتار شهروندی سازمانی، نگرش شغلی، کنترل رفتاری، هنجاری ذهنی و تسهیم دانش اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 33 عنوان فهرست منبع ارائه شده است جوانمردی ، رفتار شهروندی ، رفتار سازمانی ، فضیلت شهروندی ، نوع دوستی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی

ادامه مطلب

closeکتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی

پیمان جهان فر در کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی، سعی کرده تأثیر عدالت سازمانی و رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دهد و آنگاه نقش شخصیت سالم سازمانی به عنوان متغیر مداخله‌گر در این تأثیر را بررسی نماید. در ادبیات آکادمیک و حرفه‌ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه‌ای برای فهم تأثیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرا وظیفه‌ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان‌ها شده است. رفتار شهروندی سازمانی، نگرش و ظرفیت کارکنان را برای توانمندسازی و انعطاف پذیری بالاتر آن‌ها در راستای اهداف سازمان و در شرایط مختلف محیطی فراهم می‌آورد. بنابراین وفاداری و تعهدی که در کارکنان ایجاد می‌شود عاملی برای تضمین سلامت سازمان و بقای آن در محیط رقابتی و متحول محسوب می‌شود. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن‌ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام‌جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان خود قضاوت می‌کنند و چگونه به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی به خصوص برای درک رفتار سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نبوده، با این وجود توسط ایشان انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش‌های سازمانی می‌شود. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره داشته و با سه عامل برابری، بی‌طرفی و عدم تبعیض تعریف می‌شود. سلامتی سازمانی آن وضعیتی است در افراد و سازمان متبوع آن‌ها که امکان میدهد عملکردی بالاتر از حد معمول انتظار و یا حتی بالاتر از همه رقبای خود داشته باشند. در کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی برآنیم نقش رضایت شغلی در رابطه با تعالی شغلی و رفتار شهروندی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی را مورد مطالعه قرار دهیم. که در این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال باشیم که آیا مؤلفه‌های رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی چه تأثیری دارند و اولویت‌بندی آن‌ها به چه شکلی است؟ در بخشی از کتاب تاثیر رضایت شغلی بر بهبود رفتار شهروندی (The Impact of satisfaction on the improvement of social relations) می‌خوانیم: رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می‌باشد زائیده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی است. لذا می‌توان نتیجه گرفت رضایت شغلی، احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثر می‌باشد. رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می‌کند و لذتی که از آن می‌برد و در پی آن به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدا می‌کند. رضایت شغلی حالتی مطبوع و خوشایند، عاطفی و مثبت که حاصل از رضایت ازشغل است، مفهومی دارای ابعاد، جنبه‌ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن‌ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، می‌توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود. رضایت شغلی بعنوان یکی از عوامل مهم کارایی و اثربخشی سازمانی می‌باشد که بسیاری از رفتارهای کارکنان در سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بطور کلی تحقیقات نشان می‌دهد که رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگر را تقویت می‌کنند. برای مثال در یکی از اولین تحقیقات صورت گرفته درباره رفتار شهروندی، روی کارکنان دانشگاه بیتمن و ارگان (1983) دریافتند که بین معیارهای عمومی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. فهرست مطالبمقدمهتوضیحی در مورد کتاب حاضرچرا باید از این موضوع نوشت؟تعریف مفاهیم کتابتعریف مفهومی واژگانالف) رضایت شغلیرهبریمدیریت اطلاعاتیروند کارکار گروهیارتقاء مداوممدیریت بر پایه‌ی اعضا (افراد)ب-رفتارشهروندی سازمانینوع دوستیوظیفه شناسیفضیلت شهروندی (جوانمردی)احترام و تکریمرضایت شغلیعوامل انتخاب شغل1-وضع جسمانی2 -استعداد3-رغبت4-امکانات فردی - اجتماعیعوامل رضایت شغلیابعاد رضایت شغلیعوامل مؤثر بر رضایت شغلیسازش شغلینظریه‌های سازش شغلیموفقیت شغلینظریه دیویس و نیواسترومآثار و نتایج رضایت شغلیفواید بررسی رضایت شغلیبیگانگی شغلیرفتار شهروندی سازمانیسه مولفه تعریف ارگان را می‌توان به شرح زیر مطرح نمودتوانمند سازی و تعهد سازمانیمفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانیالف) اعتمادب) مشروعیتج) تقابلد) عدالت سازمانیانواع رفتار شهروندیاطاعت سازمانیوفاداری سازمانمشارکت سازمانیابعاد رفتار شهروندی سازمانیسیاستهای انگیزشی رفتار شهروندی سازمانیگزینش واستخدامآموزش و توسعهارزیای عملکرد و جبران خدمتسیستم‌های غیر رسمیعوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانیپیشینهمنابع داخلیمنابع خارجیرفتار شهروندی سازمانییافته‌ها و نتایجپیشنهاداتی برای بهبود رفتار شهروندی سازمانیمنابعمنابع خارجی

more_vert مقاله نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی " مقاله ای است در 18صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سازمان های مردم نهاد، دادرسی کیفری، اخلاق، حقوق شهروندی پرداخته شده است از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. همکاری متقابل میان سمن ها و مردم در زمینه حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی علاوه بر اینکه به کاهش رقم سیاه بزه کاری کمک مؤثری خواهد کرد، در بسیاری موارد قاطعیت و حضور مردم است که می تواند در مورد جرایم علیه حقوق و اخلاق شهروندی روند رسیدگی به یک پرونده را به پیش ببرد. با وجود این نهادهای دولتی، مداخله ی سمن ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر می رسد؛ اما اینگونه نیست، ارتباط متقابل و دو جانبه ی سمن ها و سازمان های دولتی با یکدیگر از یک سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرایم، جمع آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ خدمتگزاری، اخلاق کار اسلامی، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی فردی، رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان فرهنگ خدمتگزاری و رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در میان کارمندان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بوده که از میان آنها 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه‌گیری شده در مدل مفهومی، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان می‌دهد که میان این متغیرها (بجز رابطه بین فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در این پژوهش همچنین، نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان متغیرهای فرهنگ خدمتگزاری با مسئولیت اجتماعی و نیز، فرهنگ خدمتگزاری با پاسخگویی فردی، همینطور با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeکتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

شیرین اکبری کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را با هدف تعیین میزان ارتباط جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمین تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه نوشته است و در اینجا بیان می‌کند که بین رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی معلمین تربیت بدنی، ارتباط وجود دارد. شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان‌ها افزایش رقابت و لزوم اثربخشی در چنین شرایطی، نیاز آن‌ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می‌کند، نسلی که از آن‌ها با عنوان "سربازان سازمانی" یاد می‌شود. بی‌تردید این کارکنان، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیر اثربخش هستند، زیرا سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی‌هیچ چشم داشتی، فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل کرده، از هیچ کوششی فروگذار نیستند. امروزه این تلاش‌های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتارهای "افزون بر نقش" یا "رفتار‌های شهروندی سازمانی "و یا "رفتار شهروندی سازمانی" می‌خوانند. متغیر رفتار شهروندی سازمانی که برای نامیدن آن از تعابیر و واژه‌های دیگری مانند: سندروم سرباز خوب، رفتار اختیاری، داوطلبانه و افزون بر نقش، استفاده می‌شود، موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد کرده است که اهمیت آن در اثر بخشی سازمان آشکار می‌شود. این متغیر در خواستگاه بیرونی از مدرسه برای نخستین بار توسط جستر بارنارد مطرح شده است، اما آنچه امروز از آن به جای مانده، وامدار تلاش‌های ارگان و همکاران اوست. تلاش‌های آن‌ها باعث شد تعریفی کامل و پرکاربرد از رفتار شهروندی سازمانی، بدین ترتیب ارائه شود: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری، داوطلبانه، افزون بر نقش رسمی و بی چشم داشت است که گرچه به طور مستقیم به سیستم‌های پاداش و تنبیه سازمان مربوط نمی‌شود، اما به سیالی و اثربخشی کارکرد آن کمک شایانی می‌کند؛ مفهوم اختیاری بودن این رفتارها بدان معناست که آن‌ها جزءالزامات رسمی نقش، شرح شغل و وظایف رسمی فرد شاغل نبوده، در قرارداد شغلی به آن‌ها اشاره نشده است. بروز آن‌ها به نظر و انتخاب فرد بستگی دارد و صرف نظر کردن از آن‌ها تنبیه خاصی را در سازمان به دنبال ندارد. تأکید این رفتارها بیشتر بر سازمان و مزیت بخشیدن به آن است، زیرا از چشم انداز سازمانی، فقط رفتارهایی رفتار شهروندی سازمانی به شمار می‌آیند که بر سازمان مؤثر باشند، نه به مواردی که دخلی به سازمان ندارند. کتاب ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، بی‌شک معلمان را اصلی‌ترین و ضروری‌ترین نیروی انسانی مدرسه می‌داند. بررسی ویژگی‌های آن‌ها و انجام دادن پژوهش‌های گوناگون، به منظور تدارک بهینه آنان در پرداختن هر چه بهتر مسئولیت تدریس، ضرورت دارد. از آن جا که این مسئله از ضعف دانش و غفلت پژوهشگران نیز ناشی می‌شود، ضروری است این متغیر، به طور کامل و به لحاظ مفهومی، نظری، ماهیتی و با توجه به پیشینه پژوهشی آن به تصویر کشیده شود. متغیر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به چالش‌های متعدد و گوناگون حاکم بر نظام آموزشی، اهمیت روز افزونی یافته است. مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد، کتز، کتز و کاهن، بتمن و ارگان، اسمیت و دیگران، و بعدها به صورت مفصل‌تر توسط ارگان در ارتباط با رفتار سازمانی مطرح شد. در دهه 1930 چستر بارنارد پدیده رفتار شهروندی را تحت عنوان "رفتارهای فرا نقشی" مطرح کرد. به اعتقاد وی تمایلات فردی برای تلاش فعالانه در راستای کمک به انجام فعالیت‌های سازمانی، برای دستیابی به اهداف ضروری است. بارنارد بیان می‌کند که این تلاش‌ها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان باشد، بلکه می‌بایست در جهت حفاظت از خود سازمان نیز باشد. رفتار‌های فرانقشی را می‌توان از رفتارهای در نقش متمایز دانست؛ رفتارهای درنقش آن دسته از رفتار‌هایی است که قوانین و رویه‌های سازمان، کارمند را وادار به پیروی و رعایت آن‌ها کرده است. در واقع می‌توان گفت که رفتار درنقش بر اساس قوانین و عملکرد کارکنان است و اگر کارکنان در اعمال تلاش به منظور اجرای این رفتارها قصور ورزند، مورد سرزنش سازمان قرار گرفته و از دستیابی به پاداش‌های سازمانی محروم می‌شود. فهرست مطالبفصل اولکلیات کتابمقدمهبیان مسألهضرورت انجام* چالش‌های مبتلا به و ضرورت اصلاحات در مدارس برای اثربخشی مداوم* معلم، اصلی ترین و مهم‌ترین نیروی انسانی مدرسه* نقش اوسی بی معلمان در اثربخشی مدرسه* تدریس حرفه ای پیچیده، ظریف و اشتیاقی بی‌منتها* مدارس، مهم‌ترین سازمان خدماتی و با حساسیت‌های اجتماعی بالا* شرح وظایف رسمی در مدرسه کافی نیست* ضرورت فهم و درک بیشتر متغیر رفتار شهروندی سازمانیاهداف کتابهدف کلیاهداف اختصاصیفرضیه‌های کتابفرضیه اصلی کتابفرضیه‌های فرعی کتابفرضیه‌های مرتبط با متغیرهای تعدیل کنندهپیش فرض هاتعاریف مفهومی اصطلاحاترفتار شهروندی سازمانیجو سازمانیابعاد جوسازمانیتعاریف عملیاتیفصل دومادبیات و پیشینه کتابمقدمهمبانی نظری کتاب1- فداکاری (نوع‌دوستی)2- اداب و احترام (نزاکت)3- وظیفه شناسی4- مردانگی5- فضیلت مدنی2-3: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی2-4 تفاوت‌های رفتار شهروندی سازمانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‌های غیرآموزشی1- هماهنگی بالایی میان اهداف فردی معلمان با اهداف مدرسه وجود دارد2- تمیز میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای رسمی معلمان مشکل است3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان احساسی تر، درون ی تر و اخلاقی تر است2-5: ریشه ها، تعاریف، ساختار و برداشت‌های نوین در مورد رفتار شهروندی سازمانی معلمان1- رفتار شهروندی سازمانی گروهی، جنبه‌ای پنهان اما سازنده؛2- رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری جنبه‌ای پنهان اما مخرب؛2-6: شکل های رفتار شهروندی سازمانی در معلمان1- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به معلمان2- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به مدرسه به طور کلی4- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به مدیر5- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به والدین6- رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به رشد شخصی2-7 عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان1- متغیرهای فردی2- متغیرهای سازمانی3- متغیرهای مربوط به نقش رهبری مدیر4- متغیرهای برون مدرسه ای یا محیطی2-8 نقش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در پیامدهای مدرسه، به ویژه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان1- معلمان با رفتار شهروندی سازمانی بالا یاوران مدیر و معلمان دیگر در مدرسه2- ویژگی‌های معلمان با رفتار شهروندی سازمانی بالا در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس2-9: تعاریف جو سازمانی2-10: ابعاد جو سازمانی2-11: انواع جو سازمانی2-12: عوامل موثر بر جو سازمانی2-13: فرهنگ سازمانی2-14: مقایسه جو سازمانی با فرهنگ سازمانی2-15: دید گاه های مختلف در مورد شکل‌گیری جو سازمانی2-16: جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی2-17: کتاب ات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور2-17-1: تحقیقات درباره جو سازمانی2-17-2: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی2-17-3: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی2-18: کتاب ات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور2-18-1: تحقیقات درباره جو سازمانی2-18-2: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی2-18-3: تحقیقات درباره رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی2-19: جمع بندیفصل سومروش شناسی کتاب3-1: مقدمه فصل3-2: روش کتاب3-3: جامعه‌ی آماری3-4: نمونه‌ی مورد نظر و روش نمونه گیری3-5: متغیرهای کتاب3-6: روش‌های گردآوری اطلاعات3- 6-1: مطالعات کتابخانه‌ای3-6-2: روش‌های میدانی3-7: ابزار اندازه گیرینامه‌ی همراهسؤال‌های پرسشنامهالف) سؤالات عمومیب) سؤالات تخصصیالف) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی3- 8: روایی و پایایی پرسشنامه‌ها3- 9: روش‌های تحلیل آماریفصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته‌های کتاب4-1: مقدمه4-2: توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها4-3: ویژگی‌های جمعیت شناختی4-4: بررسی میانگین رفتار شهروندی سازمانی در معلمان4-5: بررسی فرضیه‌های تحقیق4-5- 1: فرض کلی کتاب4-5-1-1: یافته‌های تکمیلی4-5-2: فرضیات فرعی کتاب4-5-3: فرضیه‌های مرتبط با متغیرهای تعدیل کنندهفصل پنجمبحث و نتیجه گیری5-1: مقدمه فصل5-2: خلاصه‌ی کتاب5-3: یافته‌های کتاب5-3-1: یافته‌های توصیفی کتاب5-3-2: یافته‌های مربوط به فرضیه‌های کتاب5-4: بحث5-5: نتیجه گیری5-6: محدودیت‌های کتاب5-6- 1: محدودیت‌هایی که توسط محقق اعمال شده است5-6- 2: محدودیت‌های خارج از دست محقق5-7: پیشنهادات5-7-1: پیشنهادات برخاسته از کتابمنابع و مآخذمنابع

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مولفه های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 22 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مبانی نظری سرمایه اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی، شهرداری ، سرمایه اجتماعی ، بعد ساختاری ، بعد رابطه ای و بعد شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رفتار شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رفتار شهروندی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 39 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایۀ اجتماعی ، رفتار شهروندی، وظیفه شناسی ،نوع دوستی ،فضیلت مدنی ، اهتمام شغلی و ابعاد سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

more_vert کتاب واپسگرایی انتولوژیکال بر نشانه‌های شهروندگرایی نوین و سیاستهای جنایی

ادامه مطلب

closeکتاب واپسگرایی انتولوژیکال بر نشانه‌های شهروندگرایی نوین و سیاستهای جنایی

انتشار کتابی با موضوع حقوق شهروندی و عدالت کیفری در خمین« واپسگرایی انتولوژیکال بر نشانه‌های شهروندگرایی نوین و سیاستهای جنایی» کتابی با موضوع حقوق شهروندی و عدالت کیفری نوشته مهدی شاهین صفا است که در سال ۱۳۹۸ با شمارگان یکهزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی انتشارات پرپروک خمین روانه بازار نشر شده است. این کتاب ۱۶۸صفحه‌ای شامل ۲ بخش کلیات و حقوق شهروندی و عدالت کیفری است و هر بخش از چندین فصل ،گفتار و مبحث تشکیل شده و «شهروند»، مفهوم، انواع و گستره آن، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، جایگاه شهروندی در حقوق ایران و مولفه‌های حقوق شهروندی از گفتارها و مباحث فصل اول است. فصل دوم با عنوان حقوی کیفری و سیاست خارجی شامل سیاست جنایی تقنینی، انواع سیاست جنایی در سطح ملی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی فراملی می‌شود. هم چنین در این کتاب مباحثی نظیر حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع، تغییر در تعریف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن و ابتکارات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شده استحقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان یکی از بخش‌های کتاب است که حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری، عدالت کیفری و حقوق شهروندی، حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان و حاکمیت قانون را در بر می‌گیرد.بخش دیگری از کتاب با عنوان انتولوژیکالیسم سیاست جنایی و شهروندینگی شامل افزایش آمار جرایم و ترس از جامعه، ویژگی‌های سیاست جنایی امنیت گرا، انسانیت زدایی از نظام عدالت کیفری و جرم انگاری افراطی و حداکثری می‌شود. در بخش چکیده کتاب نوشته شده است: عنوان پرطمطراق و پر زرق و برقی نظیر شهروند و شهروندگرایی و حقوق شهروندی که بازیچه دست حاکمیت‌هاست، به میزان زیادی رفتار شعارگونه به خود گرفته‌اند.در بخشی از این کتاب «انتولوژی» مطالعه‌ و ماهیت پرسش‌هایی درباره آنچه هست، تعریف شده و آمده است: حقوق شهروندی واژه‌ای است که در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد و مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد.بخش دیگر کتاب را مبحث سیاست جنایی تشکیل می‌دهد که به عقیده نویسنده سیاستی است که هر دولتی در حیطه داخلی و خارجی خود در جهت مبارزه با جرایم و حفظ امنیت جامعه اعمال می‌کند.نویسنده رسالت خود را بررسی این موضوع قرار داده که سیاست‌های جنایی ایران تا چه اندازه توانسته‌اند، بستری را در ارتقای حقوق شهروندی ایجاد کنند.

more_vert مقاله اخلاق مداری مبنای ارتقاء حقوق شهروندی

ادامه مطلب

closeمقاله اخلاق مداری مبنای ارتقاء حقوق شهروندی

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق مداری مبنای ارتقاء حقوق شهروندی " مقاله ای است در 14 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اخلاق، شهرنشینی، حقوق شهروندی، شهروندی پرداخته شده است چکیده مقاله حقوق شهروندی از مباحث بسیار مهم در حقوق معاصر میباشد اما با توجه به واژه شهروند و اصطلاح حقوق شهروندی، به نظر میرسد بررسی در این باره می تواند راهگشای بسیاری از مسائل از جمله تبیین صحیح حقوق شهروندی شود. شهروندی از مهمترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنشها و رفتارها خلق شده است. این مفهوم همانند هر مفهوم دیگر در بستر تاریخی- اجتماعی و در درون شبکه های مفهومی،محتوا و معنای خود را آشکار می سازد.از آنجا که در شرایط فعلی شهرها بیش از پیش اهمیت می یابند و با بالا رفتن جمعیت شهری و ظهور کلان شهرها و تجمع ثروت و قدرت های بزرگ،شهرها به واحد هایی با توانایی های بالای سیاسی بدل می شوند.در این میان تقویت شهروندی به طور عام و اخلاق شهروندی به طور خاص می تواند راهی فرهنگی و مناسب برای پیوند دادن حوزه های حقوقی-سیاسی و اجتماعی به یکدیگر باشد.کشور ما در برنامه ریزی های آمایشی شهری از سه دهه پیش تا اندازه ای توانسته اند با به وجود آوردن چند کلان شهر به جای یک کلان شهر،به توزیع جمعیت در سطح کشور کمک کنند.با این وصف،این امر نتوانسته است به خودی خود تاثیری در گسترش اخلاق و فرهنگ شهروندی داشته باشد.با وجود مشکلات و آسیب های اجتماعی- فرهنگی در شهرها،عدم آسایش شهروندان،ایجاد تاثیرات منفی بر سیاست های کلان کشور،شکل گیری و نهادینه شدن اخلاق شهروندی برای ما ضرورتی اساسی دارد.لذا با ارائه پیشنهادات به منظور آگاهی و شناخت جامعه و فعال نمودن مشارکت شهروندان در ترویج اخلاق شهروندی ونهادینه نمودن آن، در احقاق حق شهروندی گامی جدی برداشته و در جهت اجرای کامل حقوق شهروندی تلاشی موثر صورت گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی

  مقاله علمی و پژوهشی" فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی " مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی ، روزنامه نگاری شهروندی و برنامه های تلویزیونی ، برنامه سازی تعاملی ، رسانه های شهروندی و شبکه اجتماعی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل

ادامه مطلب

closeمقاله جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل " مقاله ای است در 24 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سازمان‌ملل، جامعه‌بشری، فاجعه‌بشری، مسئولیت‌حمایت، مداخله‌بشردوستانه، حقوق شهروندی پرداخته شده است چکیده مقاله حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌های بسیاری بر اثر جنگ‌های داخلی و آشوب‌های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی‌ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می‌دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران‌های بشری ترسیم کند، حس می‌شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه‌ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می‌گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت‌های در معرض بحران یا بحران‌زده براساس حقوق شهروندی است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .