جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار " مقاله ای است در 24 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد کسب‌وکار پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با بهره‌گیری از گونه‌شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب‌وکار و گونه‌شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از ‌نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می‌باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع‌شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب‌وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت‌گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار در سازمان مورد مطالعه  برقرار بود. عنوان مقاله [English] A Study of the Alignment of Human ResourceStrategy with Business Strategy چکیده [English] Applying Porter’s typology at business strategy, and Stewart and Brown’s typology at human resource strategy and focusing on vertical alignment, the researchers conducted an investigation on the alignment between human resource management and business management. This is a descriptive and correlational research following aapplied purpose. Research population includes 78 managers and deputy directors at Saipa. 63 questionnaire, out of 78 ones, were filled in by the subjects and were analyzed. The results indicated that business strategy was cost reduction and human resource strategy was loyal soldier. Multiple regression and variance analysis indicated that business was directed towards human resource. Yet, Chi-squared test did not confirm both of the hypotheses. In other words, there was a weak alignment between human resource and business strategies. کلیدواژه‌ها [English] alignment, human resource strategy, business strategy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

ادامه مطلب

closeمقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

مقاله علمی و پژوهشی " برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راهبرد منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی؛ الگوی BSC پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آنها شناخته می‌شود و اهمیت‌دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان‌هاست. منابع انسانی به‌عنوان یک منبع راهبردی و مهم‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و اجراکننده عمل می‌نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه‌های شاخص برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب‌نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد‌های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد‌های منابع انسانی و راهبرد‌های کلان سازمان اثر قابل‌توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. عنوان مقاله [English] Strategic Human Resource Planning on the Basis of BSC چکیده [English] These days, the formality and subjectivity of organizations are identified by their human resource. The basis and core of high ranking managers’ work are due to how importantly they consider human resource. As a strategic component, human resource is the most important constituent of organizations. Different from other internal resources of the organization, it is the only component which is able both to make decision and perform it. This research is intended to design and prioritize human resource strategies through BSC model for a communicative contract company. First, outstanding examples of strategic human resource planning were compared with one another through BSC model by employing experts in order to design human resource strategies. For this, human resource matrix of SWOT was drawn by the questionnaires exposed to managers and specialists. This applied research follows a descriptive analytic approach by employing a survey method. The results indicated that strategic coordination among human resource strategies and the grand strategies of organizations significantly influence organizations performance. کلیدواژه‌ها [English] human resource planning, human resource strategy, Human Resource Strategic Planning, BSC Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP

ادامه مطلب

closeمقاله تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP " مقاله ای است در 22 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ فرایند تحلیل شبکه‌ای پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق حاضر تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی شرکت گاز استان تهران است. ابتدا به‌کمک فنون تدوین راهبرد، مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار داخلی و خارجی شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت‌وضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، راهبرد‌‌های اولیه‌ی سازمانی تدوین شدند. برای تجزیه‌وتحلیل کمّی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی‌های ممکن میان عوامل، از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. وابستگی‌های ممکن میان عوامل SWOT، وزن‌های عوامل راهبردی، وزن‌های عوامل فرعی و اولویت‌های راهبرد‌‌های جایگزین را تحت تأثیر قرار می‌دهند.نتیجه‌ی پژوهش، تدوین و شناسایی اولویت‌های راهبرد‌‌ی مدیریت منابع انسانی با استفاده از تلفیق فنون SWOT و ANP وAHP می‌باشد. براساس نتایج تحقیق، راهبرد بهره‌گیری از روش‌های اصولی، علمی و نوین جذب و گزینش در فرایند استخدام نسبت به سایر راهبرد‌های تدوین شده، دارای اهمیت بیشتری است عنوان مقاله [English] Designing and Prioritising Human Resource Strategies With SWOT, ANP, and AHP چکیده [English] This research is mainly intended to design and prioritize human resource strategies of Tehran Gas Company. The main internal and external factors were firs identified by research design techniques. Using the matrix of strength, weakness, opportunities and threats, the primary organizational strategies were designed. Network analysis was employed for quantitative analysis of SWOT and possible dependence of the factors. Possible dependence of SWOT factors affect the weight of peripheral factors and the priority of alternative strategies. The research resulted in designing and prioritizing human resource strategies by combining SWOT, ANP and AHP techniques. The results indicated that employing reasonable, scientific and modern methods in human resource employment strategies is more important than other strategies. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, Strategic Programming, Network Analysis Process دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

ادامه مطلب

closeمقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد" مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ هم‌آهنگی راهبردی؛ عملکرد؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله   در راهبرد منابع انسانی، هم‌آهنگی راهبرد در سامانه‌ی منابع انسانی امری مهم و قابل بررسی است. بدین منظور، هم‌آهنگی بیرونی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان و هم‌آهنگی درونی سامانه‌ی منابع انسانی و رابطه‌ی آن با عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور هستند که از میان آن‌ها، اطلاعات 18 بانک به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق، مبتنی بر روش کیفی است و برای تحلیل پاسخ‌های 66 نفر از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس چندعاملی، نشان می‌دهد که هم‌آهنگی بیرونی و درونی و اثر تعاملی آن‌ها، بر عملکرد بانک‌ها (مؤسسات مالی و اعتباری) مؤثر است. علاوه بر این، دو متغیر هم‌آهنگی بیرونی و درونی، 77 درصد از واریانس عملکرد بانک‌ها را تبیین می‌کند و مابقی مربوط به متغیرهایی است که اثر آن‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. عنوان مقاله [English] A Model for the Alignment Between Human Resource Strategies and Performance چکیده [English] Alignment of strategy in human resource system is very important in human resource strategy. In this research the external alignment between human resource strategy and organizational strategies and the internal alignment of human resource system and its relation to performance have been considered. The statistical universe of this research included banks and credential institutions, a number of 18 of which were selected as the research sample. The research followed a qualitative method. The answers of 66 bank managers and institutional directors were analyzed using content analysis method. The results indicated that external and internal alignment and their interaction on the performance of banks and credential institutes were significantly effective. Additionally, two variables of internal and external alignment were responsible for 77 percent of the variances in bank performance. The rest was devoted to other factors included in this study. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, Strategic Alignment, Performance, Strategic Management of Human Resource دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد زیرنظام‌های منابع انسانی؛ نقاط مرجع راهبردی پرداخته شده است چکیده مقاله تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائۀ الگویی از راهبرد‌ها در حوزۀ منابع انسانی است که سازمان را قادر ‌سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام‌یافته و استاندارد بر اساس نظریۀ نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد‌های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان‌دادن کاربست‌پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد‌های منابع انسانی در یکی از شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شد. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزۀ منابع انسانی سازمان به شیوۀ نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. شاخص‌های دو بُعد اصلی الگوی نقاط مرجع راهبردی، یعنی ضرورت واپایش فرایند/ نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/ خارجی، توسط این خبرگان تعیین شد. با بهره‌گیری از شاخص‌های تعیین‌شده، پرسشنامۀ نقاط مرجع راهبردی، تدوین و میان خبرگان توزیع شد. باتوجه‌به میانگین و انحراف معیار امتیازات شاخص‌ها، در گروه‌های شغلی چهارگانۀ سازمان، مختصات راهبردی هریک از این گروه‌ها تعیین شد. نتایج نشان داد راهبرد متعهدانه برای مشاغل مدیریتی و فنی، راهبرد پدرانه برای مشاغل پشتیبانی و راهبرد ثانویه برای مشاغل خدماتی سازمان مناسب است. درنهایت، راهبرد‌ زیرنظام‌های منابع انسانی برای هر یک از گروه‌های شغلی مذکور تدوین شد. عنوان مقاله [English] A Framework for Designing Human Resource Strategies چکیده [English] Concentration of the human resource strategic management on presenting a model for human resource management provides the organization with an ability to achieve its strategic goals. This research is intended to design a standard and systematic framework on the basis of strategic reference points for designing human resource strategies. The suggested framework was designed in an oil industry dependent company to examine the practicability of the suggested framework. 22 human resource experts were selected through a nonprobability judgment sampling method. The indicators of the two main aspects of reference point model, including the necessity of monitoring the process/result and the supply of workforce from inside/outside were proposed by these experts. Employing the indicators, the questionnaires of strategic reference points were developed and were distributed among the experts. Considering the mean and standard deviation of the indicators, the strategic characteristics of each of the fourfold job groups was identified. The results indicated that commitment strategy was suitable for managerial and technological jobs, paternal strategy was a proper one for supportive jobs, and secondary strategy was good for servicing jobs. Finally, the strategies for human resource subsystems were designed. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, Human Resource Subsystem Strategy, Strategic Reference Groups دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نقاط مرجع راهبردی؛ همسویی راهبردی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد‌ زیرنظام‌های منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که میان استراتژی های کلی سازمان و راهبردهای منابع انسانی رابطه وجود دارد. همچنین وجود راهبردهای هماهنگ در حوزه‌ منابع انسانی بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان همسویی راهبرد کلی ‌نظام مدیریت منابع انسانی سازمان و راهبرد‌‌ زیر نظام­های منابع انسانی است. به منظور بررسی همسویی افقی و عمودی، از الگوی نقاط مرجع راهبردی بامبرگر و مشولم (SRP) استفاده شده و روش اصلی پژوهش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق،کلیة مدیران و کارشناسان­ ارشد (خبرگان) شرکت تولید مواد غذایی کاله می‌باشند. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شناسایی گونه‌های مختلف راهبرد‌ از طریق پرسشنامه ارائه شده به مدیران یا کارشناسان ارشد خبره و مطلع در شرکت مزبور انجام گرفته است. سنجش ضریب پایایی عناصر پرسشنامه به کمک نرم­افزار SPSS و بر اساس آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت و میزان آن %91 به دست آمد که نشان‌دهندۀ قابلیت اعتماد ابزار پژوهش است. یافته‌ها حاکی از آن است که راهبرد‌‌ اصلی مدیریت منابع انسانی شرکت از نوع سرباز وفادار، تأمین نیروی انسانی از نوع جنبی، آموزش و توسعه از نوع انتخابی، ارزیابی عملکرد از نوع همانندسازی، جبران خدمات از نوع رقابتی و همچنین روابط کارکنان از نوع دستوری، گونه‌های غالب محسوب می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت که بین راهبرد کلی منابع انسانی و راهبردهای ‌زیرنظام­های آن شکاف شدید وجود ندارد، ولی عدم هماهنگی نسبی قابل تأیید است. عنوان مقاله [English] Alignment of Human Resource General Strategy with Human Resource Subsystem Strategy چکیده [English] Studies show that there are relationship between general strategy of the organization and its human resource strategies. On the other hand, coordinated strategies in human resource fields affect general performance of organizations. This research is intended to investigate the alignment of the organizations’ general strategy of human resource and its subsystem human resource strategies. Bamberger and Mesoulan model of strategic reference point (SRP) was employed to investigate the vertical and horizontal alignment. This is basically a survey research. Research population includes all expert employees at Kaleh Food Company. Questionnaires were employed to collect data from different types of research. The reliability of the questionnaires was tested through SPSS and Cronbach’s alpha. It turned out equal to 91 percent. The results indicated that the company’s most dominant human resource strategies include loyal soldier, recruiting peripherals human resource, selective training and development, reproductive performance evaluation, competitive compensation, and imperative employee communication. The research came about with the conclusion that there is a deep gap between the organization’s general human resource strategy and those of the subsystems. Lack of coordination is also conformed. کلیدواژه‌ها [English] strategic reference point (SRP), Strategic Alignment, human resource strategy, Human Resource Subsystem Strategy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی" مقاله ای است در 17 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌ی فکری؛ راهبرد جذب منابع انسانی؛ توسعه‌ی عملکرد رقابتی پرداخته شده است چکیده مقاله در عصر اطلاعات و ارتباطات بیش از هر زمان دیگری ثابت شده است که رشد و توسعه‌ی رقابت سازمانی و در پی آن توسعه‌ی یک جامعه و کشور، درگرو درک و استفاده‌ی صحیح از سرمایه‌ی فکری است. سرمایه‌هایی که به‌علت محدودیت منابع فیزیکی، رویکردها و رویه‌های ارزش‌افزا را در جهت تعالی سازمان به‌وجود می‌آورند، و در کنار راهبرد جذب منابع انسانی بر کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان می‌افزایند و در جهت هدف توسعه‌ی عملکرد رقابتی سازمان حرکت می‌کنند. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه‌ی تحقیق مجموعه‌ی مدیران و کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی ایران/ یزد هستند. از ابزار پرسش‌نامه به‌منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و  AMOS16به تحلیل داده‌ها پرداخته است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه‌ی فکری به‌طور مستقیم بر توسعه‌ی عملکرد رقابتی اثر ندارد و ازطریق راهبرد جذب منابع انسانی رابطه و اثر سرمایه‌ی فکری بر توسعه‌ی عملکرد رقابتی تعدیل می‌گردد. همچنین، نتایج نشان داد که سرمایه‌ی فکری بر راهبرد جذب منابع انسانی اثر دارد. عنوان مقاله [English] The Role of Thought Capital and Human Resource Attraction in the Development of Competitive Performance چکیده [English] It is obvious in the era of information and technology, more than ever, that the development and progress of organizational competition, and each society and nation as well, is due to correct employment of thought capital. Because of the limitation of physical resources, this kind of capital can present value increasing approaches and processes for the excellence of the organization. Along with proper attraction strategies, it can increase the effectiveness and competency of the organizations and add to its competitive advantage. This is an applied research which follows survey method. The research population includes the employees of Iran/Yazd steel alloy. Questionnaires are used to collect data, and SPSS and AMOS6 software are used for data analysis. The results of regression and path analysis indicated that there is no direct relationship thought capital and development of competitive performance. This relationship is moderated by human resource attraction strategies. The results also indicated that thought capital is effective in human resource attraction strategy کلیدواژه‌ها [English] Thought Capital, Human Resource Attraction Strategy, Competitive Performance Development دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط" مقاله ای است در 20 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مرحله افول؛ راهبرد چرخش؛ راهبرد منابع انسانی؛ صنعت مواد غذایی پرداخته شده است چکیده مقاله در اقتصاد امروزی، محیط کسب‌وکار، پیچیده، پویا و بیش‌از‌پیش رقابتی می­باشد و مواجه‌شدن با این محیط رقابتی، زمینه را برای ایجاد افول شرکت­ها فراهم کرده است. ازآنجاکه منابع انسانی، نقش عمده­ای در بهبود عملکرد و در نتیجه بقای شرکت­ها در شرایط بحرانی دارد، لذا این مقاله به‌دنبال شناسایی ابعاد جدیدی از راهبرد­های منابع انسانی در مرحله افول شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، مدیران ارشد شرکت­های فعال در صنعت مواد غذایی هستند که دوره زمانی افول حداقل یک‌ساله را تجربه کرده­اند. در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و برای انجام مصاحبه­ها روش گلوله برفی به‌کار گرفته شده است. همچنین باید خاطر‌نشان کرد که این تحقیق حاصل مصاحبه­های نیمه‌ساختاریافته­ای از یازده مدیر ارشد شرکت‌های نمونه بوده است. نتایج نشان داد که راهبرد­های منابع انسانی در زمان افول، 6 تم، 12 مؤلفه و 39 گویه می‌باشند و شامل: راهبرد­ سطح مدیر عامل، راهبرد­ سطح تیم مدیریت ارشد، راهبرد­ کاهش هزینه، راهبرد­ منابع انسانی نوآورانه، راهبرد­ تغییر فرهنگ و درنهایت راهبرد ابتکاری هستند. عنوان برخی تم­ها با ادبیات موضوع یکسان است، ولی زیرمؤلفه­ها و گویه­های سازنده آن تاحدودی متفاوت می­باشد. همچنین ورود تم راهبرد ابتکاری به ادبیات نیز از نوآوری‌های این پژوهش است. عنوان مقاله [English] Identification of Human Resource Rotational Strategies at the Time of Recession of Small and Medium Businesses چکیده [English] Business environment seems to be complex, dynamic and increasingly competitive in today’s economics. The need to encounter this competitive environment has made enterprises suffer decline. As human resource plays important roles in the improvement of organizations and their survival in recessions, this research is aimed at identifying new dimensions of human resource in recessions. The statistical population of the research contains top managers of food industry companies having experienced a minimum period of one-year decline. Qualitative content analysis is used in this research, and snowball method is employed for interviewing. It is worth mentioning that this research is the result of semi-structured interviews with sample managers from eleven executives of outstanding companies. The results illustrated that human resource strategies at the time of recession include 6 themes, 12 components and 39 items, including CEO level strategy, senior management level strategy, cost reduction strategy, innovative human resource strategy, culture change strategy, and ultimately an innovative strategy. The titles of some themes are the same as the literature; however, the sub-components and constructor items are somewhat different. Furthermore, introducing innovative theme in the literary is an innovative outcome of this research. کلیدواژه‌ها [English] stage of decline, rotation strategy, human resource strategy, food industry دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله هم‌‌راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه‌ی راهبرد پویا

ادامه مطلب

closeمقاله هم‌‌راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه‌ی راهبرد پویا

مقاله علمی و پژوهشی " هم‌‌راستاسازی راهبردی مدیریت منابع انسانی با استفاده از نقشه‌ی راهبرد پویا " مقاله ای است در 22 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ کارت امتیازی متوازن؛ پویایی‌شناسی سامانه؛ نقشه‌ی راهبردی پرداخته شده است چکیده مقاله ویژگی‌های انگاره‌ی اقتصادی جدید موجب انتقال ماهیت مزیت رقابتی از دارایی‌های ملموس به دارایی‌های ناملموس شده است. از این‌رو منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین وجه دارایی‌های نامشهود هر سازمان بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. اکنون توجه عمومی به منابع انسانی و هم‌راستایی اثربخش آن با راهبرد کلی سازمان جلب شده است. سامانه‌ی ارزیابی و معماری منابع انسانی باید در پاسخ به نیاز این انگاره‌ی اقتصادی جدید تغییر کند. نقشه‌ی راهبرد پویای منابع انسانی، ابزاری برای ارزیابی و بازتعریف نقش منابع انسانی به‌عنوان شریکی راهبردی است. این روش بر مبنای کارت امتیازی متوازن و پویایی‌شناسی سامانه‌ها توسعه داده شده است، تا درک مدیران و صاحبان کسب و کار، از منابع انسانی را دگرگون کند. در این تحقیق، پس از نگاه اجمالی به پیشینه‌ی تحولات در مدیریت راهبردی منابع انسانی، الگوی مفهومی جدیدی با استفاده از مفاهیم ارزیابی متوازن و با تکیه بر پویایی شناسی سامانه‌ها ارایه شده و چگونگی پیاده‌سازی این مراحل تشریح می‌شود. عنوان مقاله [English] Strategic Coordination of Human Resource Management By Strategic Dynamic Map چکیده [English] The characteristics of modern economic paradigm has changed competitive advantages from tangible assets to intangible ones.  Hence, human resource, as the most important intangible asset, plays more significant roles in organizations. Human resource and its effective coordination with organization’s general strategy is now considered by all. The evaluation and engineering of human resource must be changed to entangle the requirements of modern economic paradigm. The dynamic strategic map of human resource can be regarded as a device to redefine the role of human resource as a strategic shareholder. This method is developed according to the balanced score cards and dynamics system to change the understanding of the managers as well as business holders of the importance of human resource. Having a general look at the background of changes in management, this research presented a modern conceptual model using a balanced assessment and systems’ dynamics along with the mechanism for its implementation.  کلیدواژه‌ها [English] human resource strategic management, Balanced Score card, System’s Mechanics, Strategic Map دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است   در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ ICT؛ PM؛ SHRM؛ HRMپرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در یک شرکت فعال در حوزه‌ی ICT در استان اصفهان است. برای آسیب‌شناسی، از یک الگوی سه‌مرحله‌ای بهره گرفته شده است. مرحله‌ی نخست، شامل سنجش نوع تفکر مدیران نسبت به منابع انسانی است که ابزارگردآوری داده‌ها در این مرحله مصاحبه نیمه‌ساختارمند است. مرحله‌ی دوم، شامل بررسی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی است که اطلاعات این مرحله از طریق مشاهده و تکمیل چک‌لیست‌های مربوطه برای هشت سامانه به‌دست آمده است. مرحله‌ی سوم به بررسی متغیرهای رفتارسازمانی می‌پردازد که با استفاده از پرسش‌نامه و توزیع 320 نسخه آن بین نمونه‌ی مورد نظر داده‌های این مرحله جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حوزه‌ی تفکر و نوع نگاه به مدیریت منابع انسانی حدود 75 درصد از مصاحبه‌شوندگان دارای تفکر HRM به منابع انسانی شرکت می‌باشند. در زمینه‌ی راهبرد و سامانه‌های مدیریت منابع انسانی، سامانه‌ی تجزیه‌وتحلیل شغل و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین‌شده‌ای وجود نداشت و سامانه‌های دیگر نیز برای بهبود، به اصلاحاتی فرایندی و محاسباتی نیاز دارند. در حوزه‌ی رفتار سازمانی نیز مشخص گردید که از نظر کارکنان شرکت، عدالت سازمانی درک‌شده در این شرکت پایین‌تر از حد میانگین است؛ اما رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بالاتر ازحد میانگین می‌باشد. عنوان مقاله [English] Pathology of Human Resource Systems چکیده [English] This research in aimed at the pathology of human resource systems in an active ICT company in Isfahan. A three-phase model was used for this pathology. The first phase contained the approach of managers towards human resource. A semi-structured interview was used for collecting data in this phase. The second phase contained strategy and systems of human resource whose data was collected by observation and filling checklists for 8 systems. The third phase concerned the ingredients of human resource whose data was collected by distributing 320 questionnaires among the sample group. The results indicated that 75 percent of the interviewees followed HRM approaches. The researchers could not observe a job analysis system and a decisive human resource strategy. Other systems required modification to improve. The employees thought that the perceived organizational justice was lower than the midpoint. Job satisfaction and citizens’ behavior were higher than the mean. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, ICT, PM, SHRM, HRM دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای" مقاله ای است در 25 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش؛ راهبرد مدیریت دانش؛ تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ تحلیل نقاط قوت و ضعف؛ فرصت‌ها و تهدیدها؛ فرایند تحلیل شبکه‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله به‌منظور اطمینان از پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مسأله‌ی مهم در وهله‌ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چارچوبی متناسب بنا نهاده یا تجدید ساختار شود و غالباً می‌بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. به‌طور معمول، برای ارزیابی و بررسی عوامل و مؤلفه‌های تدوین راهبرد از مدل تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ((SWOT استفاده می‌شود و با توجه به موزون بودن عوامل و اهمیت نسبی آن‌ها از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. برخلاف بسیاری از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) که بر فرض استقلال معیارها و گزینه‌ها متکی هستند، فرایند تحلیل شبکه‌ای می‌تواند ازطریق تعاملی نظام‌یافته، با همه‌گونه وابستگی بین معیارها و گزینه‌ها، پاسخ‌هایی به‌مراتب بهتر و دقیق‌تر از سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روشSWOT و ANP چارچوب مؤثری به‌منظور کمک به سازمان‌هایی که به‌دنبال ارزیابی و انتخاب دانش هستند توسعه داده شده است. مطالعه‌ی انجام‌شده در سازمانِ مورد بررسی نشان داد که مطلوب‌ترین هدف افزایش قابلیت‌های رهبری سازمان بوده و راهبرد بهبود نظام انگیزش و ارتباطات، بهبود روابط با کارکنان و تخصصی‌شدن در یک یا چند خدمت خاص به‌عنوان برترین راهبرد مدیریت دانش در سازمان می‌باشد. عنوان مقاله [English] Design of Knowledge Management Strategy Selection Model in Organizations with the Analytic Network Process Approachدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد" مقاله ای است در 23 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ راهبرد جبران خدمات؛ رضایت از حقوق و دستمزد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان نسبت به برخی راهبردهای جبران خدمات است. پس از مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای، ادبیات موضوع و راهبردهای جبران خدمات استخراج شدند؛ سپس با بررسی وضع موجود در محل انجام پژوهش؛ یعنی، بانک و انجام برخی مصاحبه‌ها، هشت راهبرد جبران خدمات متناسب با بانک معین گردید. در ادامه، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی رضایت از حقوق و دستمزد، نگرش 152 نفر از جامعه‌ی 10 هزار نفری کارکنان بانک در سرتاسر کشور، پیرامون هریک از این راهبردها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج آزمون‌های آماری، ازجمله آزمون میانگین و آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه، یک چارچوب راهبردی برای جبران خدمات در بانک با توجه به رضایت بیشتر کارکنان تدوین شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، کارکنان نسبت به راهبرد پرداخت متغیر در مقابل راهبرد ثابت، راهبرد مبتنی بر عملکرد فردی در مقابل راهبرد عملکرد گروهی و همچنین پرداخت محرمانه در مقابل پرداخت آشکار رضایت بیشتری دارند. عنوان مقاله [English] The Effect of Different Compensation Strategies on Their Salary Satisfaction چکیده [English] This study is intended to investigate the attitude of the employees to some compensation strategies. Having reviewed library resources, the literature related to the subject and the compensation strategies were extracted. Reviewing the status quo of the research location, i.e. the bank, and implementing some interviews, eight compensation strategies appropriate to bank situations were presented. Then, pay satisfaction questionnaire was distributed among a sample of 152 subjects selected from ten thousand Iranian bank employees to find their attitudes towards any of these strategies. Statistical tests including the mean and comparison of the means of two communities, resulted in a strategic framework to recompense employees’ services in banks to gain their satisfaction. The results also indicated that the employees were more satisfied with dynamic pay than fix pay, individual based pay than group based pay, and secret pay rather than patent pay. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, Compensation Strategy, Satisfaction with Salary دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی استراتژیک منابع انسانی، مشاغل استراتژیک، مدل شایستگی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله افزایش میزان کارایی سازمان دارند. برای بهره‌گیری از این توان، سازمان باید سیستم‌های منابع انسانی را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کند که افزون‌بر هم‌راستایی با راهبرد‌های کلان سازمان و همچنین هم‌راستایی درونی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی، بر شایستگی‌های کارکنان متمرکز باشد. این مهم ابتدا نیازمند این است که سازمان‌ها میزان کنونی همسویی راهبردی سیستم‌های منابع انسانی خود را بسنجند و سپس برای بهبود و اصلاح آن بکوشند. هدف از این پژوهش، طراحی مجموعه ابزارهایی برای سازمان‌هاست که به‌وسیله آن سازمان‌ها بتوانند میزان همسویی سیستم‌های منابع انسانی خود را با راهبرد‌های سازمان بسنجند و سپس درجهت بهبود این سیستم‌ها تلاش کنند. روش پژوهش حاضر، مطالعه موردی کمی و موردمطالعه شرکت سایپا می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش، مصاحبه‌های ساختاریافته و پرسشنامه است. در این پژوهش، به‌طورکامل و گام‌به‌گام، روش طراحی ابزارها و ارزیابی همسویی راهبردی منابع انسانی توضیح داده ‌شده است و درنهایت مشخص شد که براساس ابزار طراحی‌شده، میزان همسویی راهبردی منابع انسانی شرکت سایپا در سطح متوسط (58.82) است. بنابراین، در راستای تقویت همسویی اقدامات و راهبرد سازمان، توصیه‌هایی از منظر مدیریت منابع انسانی، پیشنهاد شده است. عنوان مقاله [English] Designing Measurement Instruments and Appraising Human Resources Strategic Vertical Alignment چکیده [English] Researchers believe that human resource systems have a high strategic capacity for increaseing organization performance. To take advantage of this power, organizations must design and implement human resource systems so that they focus on staff competencies as well as alignment with the organization's grand strategies and internal configuration in human resource management functions. To do so, organizations’ current level of strategic alignment of human resource systems should be primarily measured. Then, organizations should try to modify and improve it. The purpose of this research is to design a set of tools for organizations to measure the degree of alignment of their human resource systems with organizational strategies and then try to improve them. This research follows a quantitative case study conducted in Saipa. The data gathering methods include structured interviews and questionnaires to be used at different stages. A complete and step-by-step approach, the methods of designing the tools, and evaluation of the strategic alignment of human resources are explained in the research. The researchers found out that, based on the designed tools, Saipa's strategic human resource alignment level was moderate (58.82). Therefore, in order to strengthen the alignment of the organization's performance strategy, suggestions are proposed from the perspective of human resources management. کلیدواژه‌ها [English] "strategic human resource alignment", "key jobs", " performance competency model", "strategic human resource management" دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

ادامه مطلب

closeمقاله تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

 مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات " مقاله ای است در 23 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صنعت بانکداری؛ راهبرد فناوری اطلاعات؛ راهبرد منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله با توجه به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، به‌عنوان یک مزیت رقابتی، هر سازمان برای تطبیق با فضای جدید، بایستی درکی عمیق از راهبردهای مدیریت منابع انسانی به‌د ست آورد تا از این رهگذر و در جریان رقابت فشرده، از مزیت‌های رقابتی به‌کارگیری فناوری در عصر فناوری اطلاعات استفاده کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تفاوت بین رویکرد راهبرد سازمان‌ها در تطبیق راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای فناوری اطلاعات برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های خدماتی مشتریان وکسب مزایای رقابتی است. پژوهش حاضر، تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا است که برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش دو بانک بزرگ کشور (بانک ملت و بانک پارسیان) می‌باشدکه برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از روش گلوله‌برفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو بانک با بهره‌گیری از رویکرد‌های متفاوت در راهبردهای مدیریت منابع انسانی قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در به‌کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی خدمات بانکی و کسب مزایای رقابتی، بهبود بخشیدند. عنوان مقاله [English] An Analysis of Human Resource Management Strategies in Organizations through an Information Technology Approach چکیده [English] Due to the increasing usage of information technology as a competition advantage in organizations, it seems necessary for organizations to have a deep understanding of human resource strategies for adaptation to this new situation. This will make organizations capable of making use of the technology in the era of information technology. This research is intended to investigate the differences between organizations in their strategies for adapting their human resource approaches to information technology strategies for responding to their clients’ needs to services and acquiring competition advantages. This is a qualitative research making use of content analysis. Data is collected by questionnaires. Research community involves two Iranian great banks (Mellat Bank and Pasargad Bank). Sample group is selected by snowball sampling method. The results indicated that both banks have been able to improve their capabilities in making effective use of information technology for developing banking services and acquiring competitive advantages by applying different human resource strategies. کلیدواژه‌ها [English] Banking Industry, Information Technology Strategy, human resource strategy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی " مقاله ای است در 24 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برند کارفرما؛ مدیریت سرمایه‌ی انسانی؛ راهبرد پرداخته شده است چکیده مقاله برند کارفرما راهبرد مدیریت سرمایه‌ی انسانی، برای تمایز است. کارکرد اصلی برند کارفرما، جذابیت برای نیروهای کاری بالقوه‌ی بیرون سازمان و نگه‌داری استعدادهای درون ِسازمان است. تحقیق حاضر، در جست‌وجوی کاوش ادارک از مفهوم برند کارفرما، چالش‌های آن در ایران و هم‌چنین فرایند برندسازی آن است. در این راستا، با 26 نفر از مدیران و کارشناسان خبره‌ی منابع انسانی گروه صنعتی ایران‌خودرو مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته به‌عمل آمد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تم‌های اصلی مصاحبه استخراج شد. اغلب مصاحبه‌شوندگان، برند کارفرما را یک نیاز ضروری می‌دانستند. از نظر آنها برند کارفرما رابطه‌ی مستقیم با برند سازمان در بین مشتریان و سایر ذینفعان به‌وجود می‌آورد و برندسازی درونی و بیرونی یک سازمان به صورت توأمان تعیین‌کننده‌ی پیشرو بودن سازمان است. آنها معتقد بودند یکی از چالش‌های عمده‌ای که برندسازی کارفرما در سازمان‌های ایرانی با آن روبه‌رو است فقدان بازار آزاد به مفهوم واقعی و فقدان رقابت کسب‌وکار در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی است. عنوان مقاله [English] Employer Brand, a Novel Strategy for Human Resource Management چکیده [English] Employer brand is a human resource management strategy for distinction. The main components of employer brand include attracting the potential workforce outside the organization, and maintaining the talented employees inside it. This research is intended to explore the concept of employer brand, challenges regarding it in Iran, and the process of making brands. Hence, 26 managers and experts in human resource were selected for interview. The main themes of the interviews were found out by content analysis. Most of the interviewees emphasized on the necessity of employer brand. They believed that employer brand had a direct relation with organizational brand among the client and other users. Providing internal and external brands together determines the progress of the organization. They also believed that the main challenges with which employer brand is facing in Iran, refer to the lack of real free markets, and serious competition in public and semi-public organizations.  کلیدواژه‌ها [English] Employer Brand, human resource management, فرایند مدیریت دانش سازمانی دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

ادامه مطلب

closeمقاله تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ همسویی؛ مدیریت منابع انسانی؛ فرهنگ سازمان پرداخته شده است چکیده مقاله تدوین و ارائه یک چارچوب مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران، هدف اصلی این مقاله است. در مرحلۀ مدل‌سازی با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه‌گیری هدف‌مند، تعدادی خبره با سوابق اجرایی و آموزشی- پژوهشی، شناسایی و در مرحلۀ آزمون، 209 نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان با ابزار پرسشنامه در میدان موردمطالعه، پیمایش و توصیف شد. روایی تحقیق، از نظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم‌افزار اس پی اس اس (0. 79) به دست آمد. اطلاعات به‌دست‌آمده با بهره‌گیری از سیستم استنتاج فازی و نرم‌افزار متلب تبیین و مدل‌سازی به کمک فرایند استنتاج فازی در 5 مرحله با ترسیم یک درخت قواعد با دو ورودی و یک خروجی و 9 قاعده صورت پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، راهبرد‌ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی گاز ایران با بستر فرهنگی سازمان، همسویی کامل ندارد؛ لذا برای ایجاد همسویی، چارچوبی مفهومی، تدوین و پیشنهاد شد. عنوان مقاله [English] Designing a Conceptual Framework for the Alignment of the Strategies of Human Resource and Organizational Culture چکیده [English] This research is intended to design a conceptual framework for the alignment of the strategies of human resource and organizational culture in the National Gas Company of Iran. Some experts with appropriate administrative, instructive and research experience were selected as sample group by interviews and purposive sampling. 209 samples, according to Krejcie and Morgan Table, were studied by case study questionnaires in the testing phase. The validity of the research instruments was confirmed by the experts, and their reliability was tested by Cronbach’s Alpha. The acquired data was explained by Fuzzy Inference System and MATLAB software. Employing Fuzzy Inference Process, the model was designed in five phases in a tree of rules having two entrances, one exit, and nine rules. The results indicated that the strategies and practices of human resource management in the National Gas Company of Iran is not completely aligned with its special cultural situation. Hence, a conceptual framework was proposed for increasing alignment. کلیدواژه‌ها [English] Human resource strategies, alignment, human resource management, organizational culture دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان

ادامه مطلب

closeمقاله طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان" مقاله ای است در 24 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ چارچوب سوات؛ گروه‌های کانونی؛ شرکت انتقال گازایرانپرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش با هدف تدوین و الوبت‌بندی راهبرد‌های منابع انسانی در شرکت انتقال گاز ایران انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه و برگزاری جلسات گروه‌های کانونی و روش تجزیه‌وتحلیل سوات و ماتریس برنامه‌ریزی کمی استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش؛ برنامه‌ریزی جذب براساس شایسته‌سالاری، پویایی‌بخشی برنامه‌های مسیر شغلی، توسعۀ منابع انسانی با تمرکز بر برنامه‌های کارآموزی ـ آموزش، طراحی نظام‌‌های پویای ارزیابی‌عملکرد شغلی، تطبیق سیاست جبران خدمات با فضای اقتصادی کشور و ارتقای ارگونومی و ایمنی محیط کار، راهبرد‌های هستند که به‌ترتیب اولویت برای کارکنان رسمی شرکت، شناسایی شده‌اند. بهبود و ارتقای نظام جذب شایسته‌محور، طرح‌ریزی مشاغل و تهیه شناسنامه (شرح وظایف) شغلی، طراحی نظام جبران خدمات در راستای ارزیابی ‌عملکرد، طراحی و بهبود نظام‌های بازخورد عملکرد شغلی کارکنان، توسعه و ارتقای فضاهای مجازی در فرایندهای کاری شرکت نیز راهبرد‌هایی هستند که به‌ترتیب اولویت برای کارکنان غیررسمی آن شرکت شناسایی شدند. نتایج، نشان می‌دهد که راهبرد‌های محافظه‌کارانه، گزینه مطلوب شرکت در هر دو حوزۀ کارکنان رسمی و غیررسمی هستند. عنوان مقاله [English] Designing Local Human Resource Development Strategies Based on Employment Situation of the Employees چکیده [English] This research is aimed at designing and prioritizing human resource strategies in Iranian Gas Transmission Company. Library method, questionnaires, focus group meetings, SWOT analysis, and quantitative planning matrix are used for data collection and data analysis. Based on the findings of the study, the planning of recruitment based on meritocracy, reinforcing career path plans, developing human resource, focusing on training apprenticeships, designing dynamic systems for assessing occupational performance, applying a policy of compensating for services according to the country's economic environment, and promoting ergonomics and occupational safety, are found out as prior strategies for the official employees of the company. Improvement and promotion of meritocratic  attraction system, planning of occupations and providing job descriptions, designing the system of compensation of services in accordance with performance evaluation, designing and improving feedback systems for employees performance, development and promotion of virtual space in company’s working processes are prior strategies for nonofficial employees. The results indicate that conservative strategies are the preferred option for interference in both the official and nonofficial employment fields. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, SWOT framework, focus groups, Iranian Gas Transmission Company دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله«ساختن» یا «خریدن»: دغدغه‌ی فراروی مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله«ساختن» یا «خریدن»: دغدغه‌ی فراروی مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " «ساختن» یا «خریدن»: دغدغه‌ی فراروی مدیریت منابع انسانی (مورد: مجتمع صنعتی فعال در حوزه نفت، گاز و سیمان) " مقاله ای است در 18 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساختن؛ خریدن؛ راهبرد منابع انسانی؛ تجزیه و تحلیل Swot؛ ماتریس داخلی و خارجی پرداخته شده است چکیده مقاله هدف این مطالعه، تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی با بهره‌گیری از مدل پیشنهادی مایلز و اسنو در یک مجتمع صنعتی فعال در حوزه‌ی صنایع نفت، گاز و سیمان می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، 1100 نفر مدیر و کارشناس مجتمع یادشده است و که 285 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و سامانهاتیک به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق گزینش شده‌اند. برای تدوین راهبردهای منابع انسانی، از روش‌های تجزیه و تحلیل SWOT و ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردیده است. داده‌های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه، پرسش‌نامه و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده است. براساس نتایج تحقیق، شرکت مورد مطالعه با وجود ضعیف بودن در زمینه‌ی ارزیابی عوامل داخلی (925/1)، در محیط خارج دارای فرصت‌های خوبی است (389/2). بنابراین، توصیه می‌گردد، راهبرد کلی پیشنهادی در حوزه‌ی منابع انسانی این شرکت، راهبرد «تحلیل‌گرانه» باشد؛ یعنی، در حوزه‌ی منابع انسانی، شرکت باید ترکیبی از راهبردهای «ساختن» و «خریدن» را مورد توجه قرار دهد. عنوان مقاله [English] "Training" or "Hiring": A Challenge Facing Human Resource Management (A Case Study: an Industrial Complex Active in Oil, Gas, and Cement Industries) چکیده [English] This research is intended to design strategies of human resource through Miles and Snow model in an active industrial center of oil, gas and cement. The research followed an applied approach using survey method. Research population included 1100 employees and experts of the same center, 285 subjects of whom were selected as sample by a stratified and systematic random selection. For designing human resource strategies, SWOT as well as IFE and EFE matrix were used. Interviews, questionnaires and library data were applied for collecting data. According to research findings, in spite of the corporation's weakness in internal factor appraisal (1.925), there was a good opportunity for it (2.389) in the external market. Therefore, the general suggested strategy for the corporation in relation to human resource is to follow an analytic strategy. In other words, the corporation has to follow a combined strategy of both training and hiring strategy. کلیدواژه‌ها [English] Training, Hiring, human resource strategy, SWOT Analysis, External and Internal Matrix دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert کتاب اجرای راهبرد (راهنمای پیاده سازی استراتژی)

ادامه مطلب

closeکتاب اجرای راهبرد (راهنمای پیاده سازی استراتژی)

بسیاری از راهبردها (برنامه‌های دستیابی به نتایج ویژه در کسب و کار) در رسیدن به نتایج امیدبخش - اعم از اینکه سودآوری بیشتر، سهم بزرگتری از بازار، مشارکت بهتر کارکنان یا دیگر منافع مطلوب مدنظر باشد - ناکام می‌مانند. دلیل این ناکامی‌ها چیست؟ مشکل معمولاً در فرآیند برنامه‌ریزی راهبرد نیست بلکه در فرآیند اجرای آن است یعنی گام‌هایی که در اجرای برنامه راهبردی برداشته می‌شود. حتی برجسته‌ترین راهبردها هم بی‌استفاده می‌ماند مگر این که کسانی در یک مجموعه یا سازمان آن راهبرد را به اجرا دربیاورند. این کتاب شما را با فرآیند طرح‌ریزی راهبرد آشنا می‌سازد اما سپس بر گام‌هایی تاکید می‌کند که شما در مقام مدیر با برداشتن آن‌ها این اطمینان را می‌یابید که راهبرد شرکت یا مجموعه شما نتایج مورد انتظار را کسب می‌کند. دیویس فاگ (نویسنده ی این کتاب) یک سخنران برجسته و یک مشاور در طرح‌ریزی راهبرد است که در تدوین و به کار بستن برنامه‌های راهبردی شرکت‌ها تخصص دارد. او مدیر کل اسبق شرکت جانستون و مورفی و رئیس بخش محصولات مصرفی شرکت باوش‌اند لومب است. وی در دانشگاه‌های واندربیلت، کلمبیا، اموری، ام‌آی‌تی، ایالتی پنسیلوانیا و سیکانسین به تدریس دوره‌های برنامه‌ریزی راهبردی، به کار بستن راهبرد و مدیریت عمومی پرداخته است. فهرست مطالبپیام مشاوره: قدرت یک راهبرد به خوبی اجرا شدهاجرای راهبرد: مبانیفصل اول - نقش راهبردراهبرد چیست؟چرا راهبرد مهم است؟راهبرد چگونه ساخته و پرداخته می‌شود؟کانون توجه این کتابیادداشتی در مورد ترم‌شناسیفصل دوم - چهار عنصر اساسی برنامه‌ریزی راهبردیبیانیه سمت وسواهداف راهبردیموضوعات اولویت‌داربرنامه‌های اقدامفصل سوم - گام‌های پنج گانه فرآیند برنامه‌ریزی راهبردیگام 1: تحلیل عوامل بیرونی و درونیگام 2: انجام تحلیل SWOTگام 3: پیش‌نویسی موضوعات اولویت‌دارگام 4: تدوین برنامه‌های اقدام رده‌ی عالیگام 5: نهایی‌سازی برنامهفصل چهارم - برنامه اقدام برای ابتکار راهبردی شمامولفه‌های برنامه اقدامنمونه یک برنامه اقدامفصل پنجم - تعریف اهداف و سنجی‌‌هاشناسایی حوزه‌های نتایج کلیدیتعیین معیارهای موفقیتنوشتن اهداففصل ششم - تعیین منابع لازمبرآورد منابع لازماندیشیدن دراز مدتفصل هفتم‌ - تبیین میان‌پیوندهانیاز به همکاری میان‌کارکردیچالش هماهنگ‌سازی گروه‌ها با همدیگرفصل هشتم - برنامه اقدام را در مسیر نگه داریدبازبینی پیشرفتدرک علل ناهمراستاییپیش‌بینی ناهمراستاییفصل نهم - تعیین پاسخگوییتعیین مسئولیت‌هاگردآوری درون‌دادها از دیگرانداوری در مورد کارهافصل دهم - ایجاد محیطی برای حرکت به سوی تعالیایجاد قالب ذهنی راهبردی در گروهتوجه به فرهنگتانپرورش رهبریشناسایی و رفع مقاومتآموزش افراد برای آیندهفصل یازدهم - ارزیابی و پاداش‌دهی به عملکردبهره‌گیری از معیار کلیبهره‌گیری از معیار کیفیپاداش به نتایج مطلوبنکته‌ها و ابزارهافصل دوازدهم - ابزارهایی برای اجرای راهبردخودآزماییپاسخ به پرسش‌های آزمونبرای یادگیری بیشتر

more_vert مقاله تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی

ادامه مطلب

closeمقاله تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی

 مقاله علمی و پژوهشی " تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی" مقاله ای است در 22 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معیارهای ارزیابی عملکرد؛ راهبرد‌های رقابتی پورتر؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ تحلیل سلسله‌مراتبی فازیپرداخته شده است چکیده مقاله هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان است که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبرد‌های مختلف، به ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازد. شیوة پژوهشٰ پیمایشی بوده و گروهی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی و مدیران ارشد یک سازمان فعال در زمینة تولید فولاد به‌عنوان نمونه، در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که بر اساس شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی، طراحی شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در راهبرد رهبری هزینه، معیار‌های رعایت سلسله‌مراتب کاری، کمیت کار و توانایی تصمیم‌گیری، بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادند، در حالی که در راهبرد تمرکز، معیار‌های همکاری و شرکت در کار گروهی، قدرت سرپرستی و اداره امور و توانایی تصمیم‌گیری بیشترین اهمیت را داشتند. در راهبرد تمایز نیز معیار‌های ابتکار و خلاقیت، کیفیت و ارائه پیشنهادهای سازنده از معیار‌های دیگر امتیاز بیشتری کسب کردند. در پایان، نظام ارزیابی عملکرد توسعه‌داده‌شده به‌صورت آزمایشی برای ارزیابی عملکرد تعدادی از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت. عنوان مقاله [English] Developing Employees’ Performance Evaluation Standards in a Productive Company چکیده [English] This research is intended to develop a performance evaluation standard system to work in different strategies. This is a survey research which has studied a group of strategic human resource experts and higher managers in an active steel organization. Questionnaires which were designed according to the indicators of performance evaluation system, were employed to gather information. The information was analyzed on the basis of Fuzzy-AHP analysis method. The results indicated that hierarchical work standards, amount of work and the ability to make decision are more important in cost leadership strategies. In the distinction strategy, standards of innovation and creativity, quality and constructive suggestions gained the highest priority. Finally, performance evaluation system developed as an experimental system was employed for the evaluation of some employees.  کلیدواژه‌ها [English] Performance Evaluation Standards, Porter’s Competitive Strategy, Human Resource Strategic Management, Fuzzy-AHP Analysis دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .