جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد زیرنظام‌های منابع انسانی؛ نقاط مرجع راهبردی پرداخته شده است چکیده مقاله تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائۀ الگویی از راهبرد‌ها در حوزۀ منابع انسانی است که سازمان را قادر ‌سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام‌یافته و استاندارد بر اساس نظریۀ نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد‌های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان‌دادن کاربست‌پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد‌های منابع انسانی در یکی از شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شد. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزۀ منابع انسانی سازمان به شیوۀ نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. شاخص‌های دو بُعد اصلی الگوی نقاط مرجع راهبردی، یعنی ضرورت واپایش فرایند/ نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/ خارجی، توسط این خبرگان تعیین شد. با بهره‌گیری از شاخص‌های تعیین‌شده، پرسشنامۀ نقاط مرجع راهبردی، تدوین و میان خبرگان توزیع شد. باتوجه‌به میانگین و انحراف معیار امتیازات شاخص‌ها، در گروه‌های شغلی چهارگانۀ سازمان، مختصات راهبردی هریک از این گروه‌ها تعیین شد. نتایج نشان داد راهبرد متعهدانه برای مشاغل مدیریتی و فنی، راهبرد پدرانه برای مشاغل پشتیبانی و راهبرد ثانویه برای مشاغل خدماتی سازمان مناسب است. درنهایت، راهبرد‌ زیرنظام‌های منابع انسانی برای هر یک از گروه‌های شغلی مذکور تدوین شد. عنوان مقاله [English] A Framework for Designing Human Resource Strategies چکیده [English] Concentration of the human resource strategic management on presenting a model for human resource management provides the organization with an ability to achieve its strategic goals. This research is intended to design a standard and systematic framework on the basis of strategic reference points for designing human resource strategies. The suggested framework was designed in an oil industry dependent company to examine the practicability of the suggested framework. 22 human resource experts were selected through a nonprobability judgment sampling method. The indicators of the two main aspects of reference point model, including the necessity of monitoring the process/result and the supply of workforce from inside/outside were proposed by these experts. Employing the indicators, the questionnaires of strategic reference points were developed and were distributed among the experts. Considering the mean and standard deviation of the indicators, the strategic characteristics of each of the fourfold job groups was identified. The results indicated that commitment strategy was suitable for managerial and technological jobs, paternal strategy was a proper one for supportive jobs, and secondary strategy was good for servicing jobs. Finally, the strategies for human resource subsystems were designed. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, Human Resource Subsystem Strategy, Strategic Reference Groups دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی

ادامه مطلب

closeمقاله همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 57 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نقاط مرجع راهبردی؛ همسویی راهبردی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد‌ زیرنظام‌های منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که میان استراتژی های کلی سازمان و راهبردهای منابع انسانی رابطه وجود دارد. همچنین وجود راهبردهای هماهنگ در حوزه‌ منابع انسانی بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان همسویی راهبرد کلی ‌نظام مدیریت منابع انسانی سازمان و راهبرد‌‌ زیر نظام­های منابع انسانی است. به منظور بررسی همسویی افقی و عمودی، از الگوی نقاط مرجع راهبردی بامبرگر و مشولم (SRP) استفاده شده و روش اصلی پژوهش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق،کلیة مدیران و کارشناسان­ ارشد (خبرگان) شرکت تولید مواد غذایی کاله می‌باشند. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شناسایی گونه‌های مختلف راهبرد‌ از طریق پرسشنامه ارائه شده به مدیران یا کارشناسان ارشد خبره و مطلع در شرکت مزبور انجام گرفته است. سنجش ضریب پایایی عناصر پرسشنامه به کمک نرم­افزار SPSS و بر اساس آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت و میزان آن %91 به دست آمد که نشان‌دهندۀ قابلیت اعتماد ابزار پژوهش است. یافته‌ها حاکی از آن است که راهبرد‌‌ اصلی مدیریت منابع انسانی شرکت از نوع سرباز وفادار، تأمین نیروی انسانی از نوع جنبی، آموزش و توسعه از نوع انتخابی، ارزیابی عملکرد از نوع همانندسازی، جبران خدمات از نوع رقابتی و همچنین روابط کارکنان از نوع دستوری، گونه‌های غالب محسوب می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت که بین راهبرد کلی منابع انسانی و راهبردهای ‌زیرنظام­های آن شکاف شدید وجود ندارد، ولی عدم هماهنگی نسبی قابل تأیید است. عنوان مقاله [English] Alignment of Human Resource General Strategy with Human Resource Subsystem Strategy چکیده [English] Studies show that there are relationship between general strategy of the organization and its human resource strategies. On the other hand, coordinated strategies in human resource fields affect general performance of organizations. This research is intended to investigate the alignment of the organizations’ general strategy of human resource and its subsystem human resource strategies. Bamberger and Mesoulan model of strategic reference point (SRP) was employed to investigate the vertical and horizontal alignment. This is basically a survey research. Research population includes all expert employees at Kaleh Food Company. Questionnaires were employed to collect data from different types of research. The reliability of the questionnaires was tested through SPSS and Cronbach’s alpha. It turned out equal to 91 percent. The results indicated that the company’s most dominant human resource strategies include loyal soldier, recruiting peripherals human resource, selective training and development, reproductive performance evaluation, competitive compensation, and imperative employee communication. The research came about with the conclusion that there is a deep gap between the organization’s general human resource strategy and those of the subsystems. Lack of coordination is also conformed. کلیدواژه‌ها [English] strategic reference point (SRP), Strategic Alignment, human resource strategy, Human Resource Subsystem Strategy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی راهبرد اقتصاد مقاومتی و گردشگری سلامت

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی راهبرد اقتصاد مقاومتی و گردشگری سلامت

مقاله علمی و پژوهشی" راهبرد اقتصاد مقاومتی و گردشگری سلامت " مقاله ای است که در 24  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به راهبرد اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی ، خط مشی گذاری و گردشگری سلامت اشاره شده است. محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب راهبرد کسب‏ و کار: واکاوی الگوهای تدوین و پیاده‌سازی راهبرد

ادامه مطلب

closeکتاب راهبرد کسب‏ و کار: واکاوی الگوهای تدوین و پیاده‌سازی راهبرد

  کتاب «راهبرد کسب‏ و کار» مفاهیم پایه و بنیادین مرتبط با راهبرد و شیوه ‏های تدوین و اجرای آن را به زبانی ساده توضیح می‏دهد و نمونه‏ هایی از تجربیات نویسنده را نیز در اختیار خواننده قرار می‏ دهد. برایان تریسی طی سه دهه گذشته، با بیش از هزار شرکت بزرگ بین المللی و نیز بیش از ده هزار شرکت کوچک و متوسط همکاری داشته ام. در این همکاری‌ها متوجه شدم که بیشتر شرکت ها، هیچ نوع برنامه راهبردی ندارند. این شرکت ها با وجود بهره مندی از بودجه و برنامه های عملیاتی، فقط مجموعه ای از امیدها، رویاها و فکرهای بزرگ دارند و در مقابل، هیچ برنامه شفاف و مکتوبی برای آینده سازمان و تعیین نحوه دستیابی به این آینده ایده آل در اختیار ندارند. همچنین به این نتیجه رسیدم که فقط تعداد بسیار محدودی از شرکت ها، یک برنامه راهبردی هوشمندانه برای خود تعریف کرده اند. با داشتن تفکر راهبردی و نیز انجام اقدامات راهبردی می‌توانید سودآوری و نیز میزان رضایت‌مندی‌ خود از کسب‌و‌کار شرکت یا شغلتان را افزایش دهید و بر میزان کیفیت و البته نفوذتان در بازار بیافزایید. افزون بر این احساس خواهید کرد که بر سرنوشت زندگی فردی و شغلی‌تان تسلط بیشتری دارید. در نهایت اینکه هر یک یا دو سال می‌توانید نگاهی به گذشته بیاندازید و ببینید که موقعیت فعلی‌تان همان چیزی است که پیش از آن برنامه‌ریزی کرده بودید یا خیر.فهرست مطالب پیش‌گفتار مترجمپیش‌گفتارفصل اول: آشنایی با راهبرد: اسکندر کبیرفصل دوم: اصول مهم در طراحی راهبردفصل سوم: پنج پرسش در زمینه برنامه‌ریزی راهبردیفصل چهارم: افراد کلیدی در طراحی راهبردفصل پنجم: ارزش‌ها، چشم‌انداز و مقصودفصل ششم: ماموریت شرکت خود را تعیین کنیدفصل هفتم: از آینده به گذشتهفصل هشتم: حوزه‌های مهم راهبردیفصل نهم: اهمیت نیروی پیشران در راهبردفصل دهم: چهار مفهوم کلیدی در برنامه‌ریزی راهبردیفصل یازدهم: بر نقاط قوت خود متمرکز شویدفصل دوازدهم: حرکت به سمت حوزه‌های مجاورفصل سیزدهم: راهبرد واگذاری سرمایه را در پیش گیریدفصل چهاردهم: تفکر بر مبنای صفرفصل پانزدهم: رویکردی تهاجمی در پیش بگیریدفصل شانزدهم: اهمیت انعطاف‌پذیریفصل هفدهم: بازارهای جدیدی خلق کنیدفصل هیجدهم: رقیبانتان را برگزینیدفصل نوزدهم: لزوم مشارکت جمعی در تدوین راهبردفصل بیستم: اهمیت ساختار سازمانیفصل بیست و یکم: پنج مرحله تدوین و اجرای راهبرد

more_vert مقاله بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار " مقاله ای است در 24 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد کسب‌وکار پرداخته شده است چکیده مقاله پژوهش حاضر با بهره‌گیری از گونه‌شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب‌وکار و گونه‌شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از ‌نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می‌باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع‌شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب‌وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت‌گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار در سازمان مورد مطالعه  برقرار بود. عنوان مقاله [English] A Study of the Alignment of Human ResourceStrategy with Business Strategy چکیده [English] Applying Porter’s typology at business strategy, and Stewart and Brown’s typology at human resource strategy and focusing on vertical alignment, the researchers conducted an investigation on the alignment between human resource management and business management. This is a descriptive and correlational research following aapplied purpose. Research population includes 78 managers and deputy directors at Saipa. 63 questionnaire, out of 78 ones, were filled in by the subjects and were analyzed. The results indicated that business strategy was cost reduction and human resource strategy was loyal soldier. Multiple regression and variance analysis indicated that business was directed towards human resource. Yet, Chi-squared test did not confirm both of the hypotheses. In other words, there was a weak alignment between human resource and business strategies. کلیدواژه‌ها [English] alignment, human resource strategy, business strategy دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert هنر حل مسئله

ادامه مطلب

closeهنر حل مسئله

آیا حل مسئله آموزش دادنی است؟   یکی از دلایل فقدان طرحی برای آموزش حل مسئله به دانش آموزان،  این است که آموزشگران ریاضی تا چندین سال پیش معتقد بودند که حل مسئله آموزش دادنی نیست بلکه یک هنر یا ویژگی و توانایی است که بعضی از انسانها دارند و بعضی ندارند، بنابراین هیچ کس تلاش برای حل مسئله به دانش آموزان نمی کرد. 

more_vert مقاله علمی و پژوهشی تابوشکنی و راهبرد جذب مخاطب در سینمای ایران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی تابوشکنی و راهبرد جذب مخاطب در سینمای ایران

مقاله علمی و پژوهشی" تابوشکنی و راهبرد جذب مخاطب در سینمای ایران " مقاله ای است در 26 صفحه با 12 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تابوشکنی و راهبرد جذب مخاطب در سینمای ایران ، فیلم شوکران ، فیلم آدم برفی ، فیلم اخراجی ها و فیلم مکس مطرح شده است   محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert کتاب اجرای راهبرد (راهنمای پیاده سازی استراتژی)

ادامه مطلب

closeکتاب اجرای راهبرد (راهنمای پیاده سازی استراتژی)

بسیاری از راهبردها (برنامه‌های دستیابی به نتایج ویژه در کسب و کار) در رسیدن به نتایج امیدبخش - اعم از اینکه سودآوری بیشتر، سهم بزرگتری از بازار، مشارکت بهتر کارکنان یا دیگر منافع مطلوب مدنظر باشد - ناکام می‌مانند. دلیل این ناکامی‌ها چیست؟ مشکل معمولاً در فرآیند برنامه‌ریزی راهبرد نیست بلکه در فرآیند اجرای آن است یعنی گام‌هایی که در اجرای برنامه راهبردی برداشته می‌شود. حتی برجسته‌ترین راهبردها هم بی‌استفاده می‌ماند مگر این که کسانی در یک مجموعه یا سازمان آن راهبرد را به اجرا دربیاورند. این کتاب شما را با فرآیند طرح‌ریزی راهبرد آشنا می‌سازد اما سپس بر گام‌هایی تاکید می‌کند که شما در مقام مدیر با برداشتن آن‌ها این اطمینان را می‌یابید که راهبرد شرکت یا مجموعه شما نتایج مورد انتظار را کسب می‌کند. دیویس فاگ (نویسنده ی این کتاب) یک سخنران برجسته و یک مشاور در طرح‌ریزی راهبرد است که در تدوین و به کار بستن برنامه‌های راهبردی شرکت‌ها تخصص دارد. او مدیر کل اسبق شرکت جانستون و مورفی و رئیس بخش محصولات مصرفی شرکت باوش‌اند لومب است. وی در دانشگاه‌های واندربیلت، کلمبیا، اموری، ام‌آی‌تی، ایالتی پنسیلوانیا و سیکانسین به تدریس دوره‌های برنامه‌ریزی راهبردی، به کار بستن راهبرد و مدیریت عمومی پرداخته است. فهرست مطالبپیام مشاوره: قدرت یک راهبرد به خوبی اجرا شدهاجرای راهبرد: مبانیفصل اول - نقش راهبردراهبرد چیست؟چرا راهبرد مهم است؟راهبرد چگونه ساخته و پرداخته می‌شود؟کانون توجه این کتابیادداشتی در مورد ترم‌شناسیفصل دوم - چهار عنصر اساسی برنامه‌ریزی راهبردیبیانیه سمت وسواهداف راهبردیموضوعات اولویت‌داربرنامه‌های اقدامفصل سوم - گام‌های پنج گانه فرآیند برنامه‌ریزی راهبردیگام 1: تحلیل عوامل بیرونی و درونیگام 2: انجام تحلیل SWOTگام 3: پیش‌نویسی موضوعات اولویت‌دارگام 4: تدوین برنامه‌های اقدام رده‌ی عالیگام 5: نهایی‌سازی برنامهفصل چهارم - برنامه اقدام برای ابتکار راهبردی شمامولفه‌های برنامه اقدامنمونه یک برنامه اقدامفصل پنجم - تعریف اهداف و سنجی‌‌هاشناسایی حوزه‌های نتایج کلیدیتعیین معیارهای موفقیتنوشتن اهداففصل ششم - تعیین منابع لازمبرآورد منابع لازماندیشیدن دراز مدتفصل هفتم‌ - تبیین میان‌پیوندهانیاز به همکاری میان‌کارکردیچالش هماهنگ‌سازی گروه‌ها با همدیگرفصل هشتم - برنامه اقدام را در مسیر نگه داریدبازبینی پیشرفتدرک علل ناهمراستاییپیش‌بینی ناهمراستاییفصل نهم - تعیین پاسخگوییتعیین مسئولیت‌هاگردآوری درون‌دادها از دیگرانداوری در مورد کارهافصل دهم - ایجاد محیطی برای حرکت به سوی تعالیایجاد قالب ذهنی راهبردی در گروهتوجه به فرهنگتانپرورش رهبریشناسایی و رفع مقاومتآموزش افراد برای آیندهفصل یازدهم - ارزیابی و پاداش‌دهی به عملکردبهره‌گیری از معیار کلیبهره‌گیری از معیار کیفیپاداش به نتایج مطلوبنکته‌ها و ابزارهافصل دوازدهم - ابزارهایی برای اجرای راهبردخودآزماییپاسخ به پرسش‌های آزمونبرای یادگیری بیشتر

more_vert مقاله تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP

ادامه مطلب

closeمقاله تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP " مقاله ای است در 22 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ فرایند تحلیل شبکه‌ای پرداخته شده است چکیده مقاله هدف تحقیق حاضر تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی شرکت گاز استان تهران است. ابتدا به‌کمک فنون تدوین راهبرد، مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار داخلی و خارجی شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت‌وضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، راهبرد‌‌های اولیه‌ی سازمانی تدوین شدند. برای تجزیه‌وتحلیل کمّی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی‌های ممکن میان عوامل، از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای استفاده شد. وابستگی‌های ممکن میان عوامل SWOT، وزن‌های عوامل راهبردی، وزن‌های عوامل فرعی و اولویت‌های راهبرد‌‌های جایگزین را تحت تأثیر قرار می‌دهند.نتیجه‌ی پژوهش، تدوین و شناسایی اولویت‌های راهبرد‌‌ی مدیریت منابع انسانی با استفاده از تلفیق فنون SWOT و ANP وAHP می‌باشد. براساس نتایج تحقیق، راهبرد بهره‌گیری از روش‌های اصولی، علمی و نوین جذب و گزینش در فرایند استخدام نسبت به سایر راهبرد‌های تدوین شده، دارای اهمیت بیشتری است عنوان مقاله [English] Designing and Prioritising Human Resource Strategies With SWOT, ANP, and AHP چکیده [English] This research is mainly intended to design and prioritize human resource strategies of Tehran Gas Company. The main internal and external factors were firs identified by research design techniques. Using the matrix of strength, weakness, opportunities and threats, the primary organizational strategies were designed. Network analysis was employed for quantitative analysis of SWOT and possible dependence of the factors. Possible dependence of SWOT factors affect the weight of peripheral factors and the priority of alternative strategies. The research resulted in designing and prioritizing human resource strategies by combining SWOT, ANP and AHP techniques. The results indicated that employing reasonable, scientific and modern methods in human resource employment strategies is more important than other strategies. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, Strategic Programming, Network Analysis Process دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای

ادامه مطلب

closeمقاله ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای

مقاله علمی و پژوهشی " ارایه‌ی مدل انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان‌ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای" مقاله ای است در 25 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش؛ راهبرد مدیریت دانش؛ تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ تحلیل نقاط قوت و ضعف؛ فرصت‌ها و تهدیدها؛ فرایند تحلیل شبکه‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله به‌منظور اطمینان از پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مسأله‌ی مهم در وهله‌ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چارچوبی متناسب بنا نهاده یا تجدید ساختار شود و غالباً می‌بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. به‌طور معمول، برای ارزیابی و بررسی عوامل و مؤلفه‌های تدوین راهبرد از مدل تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ((SWOT استفاده می‌شود و با توجه به موزون بودن عوامل و اهمیت نسبی آن‌ها از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. برخلاف بسیاری از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) که بر فرض استقلال معیارها و گزینه‌ها متکی هستند، فرایند تحلیل شبکه‌ای می‌تواند ازطریق تعاملی نظام‌یافته، با همه‌گونه وابستگی بین معیارها و گزینه‌ها، پاسخ‌هایی به‌مراتب بهتر و دقیق‌تر از سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روشSWOT و ANP چارچوب مؤثری به‌منظور کمک به سازمان‌هایی که به‌دنبال ارزیابی و انتخاب دانش هستند توسعه داده شده است. مطالعه‌ی انجام‌شده در سازمانِ مورد بررسی نشان داد که مطلوب‌ترین هدف افزایش قابلیت‌های رهبری سازمان بوده و راهبرد بهبود نظام انگیزش و ارتباطات، بهبود روابط با کارکنان و تخصصی‌شدن در یک یا چند خدمت خاص به‌عنوان برترین راهبرد مدیریت دانش در سازمان می‌باشد. عنوان مقاله [English] Design of Knowledge Management Strategy Selection Model in Organizations with the Analytic Network Process Approachدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert بازخورد در کلاس درس

ادامه مطلب

closeبازخورد در کلاس درس

بازخورد عاملی است که در تحقق  اهداف آموزشی و بهبود کیفیت یادگیری ، ارتقاء سطح کیفی آموزش و عملکرد فراگیران ، نقش بی بدیلی دارد و به عنوان مغناطیس توجه، عامل مهمی است که توجه  ذی‌نفعان(دانش آموز و والدین) را به خودجلب می نماید ؛چراکه در این حوزه ،بازخورد،آیینه ی بازتاب داوری وتصمیم ها ی معلم است./گ                                 تهیه کننده: فرامرز علی پور 

more_vert مقاله شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

ادامه مطلب

closeمقاله شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مقاله علمی و پژوهشی " شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط" مقاله ای است در 20 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مرحله افول؛ راهبرد چرخش؛ راهبرد منابع انسانی؛ صنعت مواد غذایی پرداخته شده است چکیده مقاله در اقتصاد امروزی، محیط کسب‌وکار، پیچیده، پویا و بیش‌از‌پیش رقابتی می­باشد و مواجه‌شدن با این محیط رقابتی، زمینه را برای ایجاد افول شرکت­ها فراهم کرده است. ازآنجاکه منابع انسانی، نقش عمده­ای در بهبود عملکرد و در نتیجه بقای شرکت­ها در شرایط بحرانی دارد، لذا این مقاله به‌دنبال شناسایی ابعاد جدیدی از راهبرد­های منابع انسانی در مرحله افول شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، مدیران ارشد شرکت­های فعال در صنعت مواد غذایی هستند که دوره زمانی افول حداقل یک‌ساله را تجربه کرده­اند. در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و برای انجام مصاحبه­ها روش گلوله برفی به‌کار گرفته شده است. همچنین باید خاطر‌نشان کرد که این تحقیق حاصل مصاحبه­های نیمه‌ساختاریافته­ای از یازده مدیر ارشد شرکت‌های نمونه بوده است. نتایج نشان داد که راهبرد­های منابع انسانی در زمان افول، 6 تم، 12 مؤلفه و 39 گویه می‌باشند و شامل: راهبرد­ سطح مدیر عامل، راهبرد­ سطح تیم مدیریت ارشد، راهبرد­ کاهش هزینه، راهبرد­ منابع انسانی نوآورانه، راهبرد­ تغییر فرهنگ و درنهایت راهبرد ابتکاری هستند. عنوان برخی تم­ها با ادبیات موضوع یکسان است، ولی زیرمؤلفه­ها و گویه­های سازنده آن تاحدودی متفاوت می­باشد. همچنین ورود تم راهبرد ابتکاری به ادبیات نیز از نوآوری‌های این پژوهش است. عنوان مقاله [English] Identification of Human Resource Rotational Strategies at the Time of Recession of Small and Medium Businesses چکیده [English] Business environment seems to be complex, dynamic and increasingly competitive in today’s economics. The need to encounter this competitive environment has made enterprises suffer decline. As human resource plays important roles in the improvement of organizations and their survival in recessions, this research is aimed at identifying new dimensions of human resource in recessions. The statistical population of the research contains top managers of food industry companies having experienced a minimum period of one-year decline. Qualitative content analysis is used in this research, and snowball method is employed for interviewing. It is worth mentioning that this research is the result of semi-structured interviews with sample managers from eleven executives of outstanding companies. The results illustrated that human resource strategies at the time of recession include 6 themes, 12 components and 39 items, including CEO level strategy, senior management level strategy, cost reduction strategy, innovative human resource strategy, culture change strategy, and ultimately an innovative strategy. The titles of some themes are the same as the literature; however, the sub-components and constructor items are somewhat different. Furthermore, introducing innovative theme in the literary is an innovative outcome of this research. کلیدواژه‌ها [English] stage of decline, rotation strategy, human resource strategy, food industry دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

ادامه مطلب

closeمقاله الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی هم‌آهنگی راهبرد‌های منابع انسانی با عملکرد" مقاله ای است در 22 صفحه و با 50 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ هم‌آهنگی راهبردی؛ عملکرد؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته شده است چکیده مقاله   در راهبرد منابع انسانی، هم‌آهنگی راهبرد در سامانه‌ی منابع انسانی امری مهم و قابل بررسی است. بدین منظور، هم‌آهنگی بیرونی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان و هم‌آهنگی درونی سامانه‌ی منابع انسانی و رابطه‌ی آن با عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور هستند که از میان آن‌ها، اطلاعات 18 بانک به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق، مبتنی بر روش کیفی است و برای تحلیل پاسخ‌های 66 نفر از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس چندعاملی، نشان می‌دهد که هم‌آهنگی بیرونی و درونی و اثر تعاملی آن‌ها، بر عملکرد بانک‌ها (مؤسسات مالی و اعتباری) مؤثر است. علاوه بر این، دو متغیر هم‌آهنگی بیرونی و درونی، 77 درصد از واریانس عملکرد بانک‌ها را تبیین می‌کند و مابقی مربوط به متغیرهایی است که اثر آن‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. عنوان مقاله [English] A Model for the Alignment Between Human Resource Strategies and Performance چکیده [English] Alignment of strategy in human resource system is very important in human resource strategy. In this research the external alignment between human resource strategy and organizational strategies and the internal alignment of human resource system and its relation to performance have been considered. The statistical universe of this research included banks and credential institutions, a number of 18 of which were selected as the research sample. The research followed a qualitative method. The answers of 66 bank managers and institutional directors were analyzed using content analysis method. The results indicated that external and internal alignment and their interaction on the performance of banks and credential institutes were significantly effective. Additionally, two variables of internal and external alignment were responsible for 77 percent of the variances in bank performance. The rest was devoted to other factors included in this study. کلیدواژه‌ها [English] human resource strategy, Strategic Alignment, Performance, Strategic Management of Human Resource دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش

مقاله علمی و پژوهشی" جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش " مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات جامعه پذیری آموزشی پیش نیاز آفرینش دانش ، تولید دانش ، نظام شخصیتی ، جامعه شناسی ، سامانه ارزشها ، راهبردهای یادگیری ، پشتکار آموزشی ، ارزشهای تحصیلی ، راهبرد ژرف گرا و راهبرد سطح گرا مطرح شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله راهبردهای تربیتی از دیدگاه قرآن

ادامه مطلب

closeمقاله راهبردهای تربیتی از دیدگاه قرآن

مقاله علمی و پژوهشی " راهبردهای تربیتی از دیدگاه قرآن" مقاله ای است در 40 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  راهبرد؛ بینش؛ گرایش؛ رفتارپرداخته شده است چکیده مقاله قرآن به عنوان کتاب آسمانی و معجزه جاوید برای تربیت و هدایت بشر نازل شده است با توجه به همین اصل اساسی (هدایت گری) قرآن، در این مقاله با مطالعه در آیات قرآن راهبردها و شیوه های تربیتی از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفته شده. و به سه راهبرد کلی تقسیم شده که می‌توان تقسیمات دیگری در این خصوص انجام داد. این مقاله، راهبرد تربیتی را در سه مقوله تحلیل و بررسی می‌نماید. یک: راهبرد شناختی بینشی؛ در این راهبرد به آیاتی پرداخته شده که در هدف آنها شناختن مبدا، معاد و چرایی خلقت انسان مورد نظر است. و با ارجاع انسان به تعقل و تفکر، یاد معاد، تذکر به نعمت های الهی و عبرت آموزی به این شناخت و بینش می‌پردازد. راهبرد دوم راهبرد گرایشی است. این راهبرد به آن دسته از گزاره های قرآنی پرداخته شده که میل به عمل را در انسان شعله ور می‌نماید. از جمله راهکارهای این شیوه می‌توان به: پرورش ایمان، پرورش محبت، توبه و انذار و تبشیر و پاداش و تنبیه اشاره نمود. راهبرد سوم که در آیات قرآن بدان پرداخته شده راهبردهای رفتاری است که در واقع به شیوه عملی سعی در هدایت متربیان می‌شود. از جمله : ارائه الگوی اخلاقی تربیتی در عمل، اسوه سازی، تعظیم شخصیت متربی، تذکر، آزمایش و ابتلا پرداخته شده است.    عنوان مقاله [English] Educational Strategies from the Perspective of the Quran چکیده [English] The holy Quran has been revealed as a Divine scripture and a standing miracle for the education and guidance of mankind and it is because of this property of the Quran (i.e. guidance) that the verses of the Quran have been studied in this paper to identify the best educational strategies and methods from the perspective of the Quran. These strategies have been categorized into three main strategies in this paper; although other categorizations are also possible. Thus, the present paper analyzes the educational strategies in three separate categories: the first strategy is the cognitive-intuitive strategy. This strategy addresses, the Quranic verses, whose purpose is to address the issues of the origin, the end and the reason of man’s creation, and by directing mankind towards contemplation, remembering the resurrection, paying attention to Allah’s bounties and learning from the mistakes of the people in the past this strategy attends to such cognition and intuition. The second strategy is the attitudinal strategy. This strategy attends to those statements in the Quran that fuel man’s enthusiasm to act. The cultivation of faith, fostering love and affection, penance, premonition, glad tiding, reward and punishment are among the methods employed by this strategy. Yet, the third strategy which has been attended to in the Quran is a set of behavioral strategies which seek to guide those under education. Presenting moral-educational examples in practice, creating role models, respecting the personality of those being educated, admonition, tests and afflictions are but some of the methods employed in this strategy.    کلیدواژه‌ها [English] strategy, intuition, Attitude, Behavior دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

ادامه مطلب

closeمقاله تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد" مقاله ای است در 23 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ راهبرد جبران خدمات؛ رضایت از حقوق و دستمزد پرداخته شده است چکیده مقاله هدف از انجام این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان نسبت به برخی راهبردهای جبران خدمات است. پس از مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای، ادبیات موضوع و راهبردهای جبران خدمات استخراج شدند؛ سپس با بررسی وضع موجود در محل انجام پژوهش؛ یعنی، بانک و انجام برخی مصاحبه‌ها، هشت راهبرد جبران خدمات متناسب با بانک معین گردید. در ادامه، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی رضایت از حقوق و دستمزد، نگرش 152 نفر از جامعه‌ی 10 هزار نفری کارکنان بانک در سرتاسر کشور، پیرامون هریک از این راهبردها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج آزمون‌های آماری، ازجمله آزمون میانگین و آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه، یک چارچوب راهبردی برای جبران خدمات در بانک با توجه به رضایت بیشتر کارکنان تدوین شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، کارکنان نسبت به راهبرد پرداخت متغیر در مقابل راهبرد ثابت، راهبرد مبتنی بر عملکرد فردی در مقابل راهبرد عملکرد گروهی و همچنین پرداخت محرمانه در مقابل پرداخت آشکار رضایت بیشتری دارند. عنوان مقاله [English] The Effect of Different Compensation Strategies on Their Salary Satisfaction چکیده [English] This study is intended to investigate the attitude of the employees to some compensation strategies. Having reviewed library resources, the literature related to the subject and the compensation strategies were extracted. Reviewing the status quo of the research location, i.e. the bank, and implementing some interviews, eight compensation strategies appropriate to bank situations were presented. Then, pay satisfaction questionnaire was distributed among a sample of 152 subjects selected from ten thousand Iranian bank employees to find their attitudes towards any of these strategies. Statistical tests including the mean and comparison of the means of two communities, resulted in a strategic framework to recompense employees’ services in banks to gain their satisfaction. The results also indicated that the employees were more satisfied with dynamic pay than fix pay, individual based pay than group based pay, and secret pay rather than patent pay. کلیدواژه‌ها [English] human resource management, Compensation Strategy, Satisfaction with Salary دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی

ادامه مطلب

closeمقاله نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی" مقاله ای است در 17 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سرمایه‌ی فکری؛ راهبرد جذب منابع انسانی؛ توسعه‌ی عملکرد رقابتی پرداخته شده است چکیده مقاله در عصر اطلاعات و ارتباطات بیش از هر زمان دیگری ثابت شده است که رشد و توسعه‌ی رقابت سازمانی و در پی آن توسعه‌ی یک جامعه و کشور، درگرو درک و استفاده‌ی صحیح از سرمایه‌ی فکری است. سرمایه‌هایی که به‌علت محدودیت منابع فیزیکی، رویکردها و رویه‌های ارزش‌افزا را در جهت تعالی سازمان به‌وجود می‌آورند، و در کنار راهبرد جذب منابع انسانی بر کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان می‌افزایند و در جهت هدف توسعه‌ی عملکرد رقابتی سازمان حرکت می‌کنند. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه‌ی تحقیق مجموعه‌ی مدیران و کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی ایران/ یزد هستند. از ابزار پرسش‌نامه به‌منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و  AMOS16به تحلیل داده‌ها پرداخته است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه‌ی فکری به‌طور مستقیم بر توسعه‌ی عملکرد رقابتی اثر ندارد و ازطریق راهبرد جذب منابع انسانی رابطه و اثر سرمایه‌ی فکری بر توسعه‌ی عملکرد رقابتی تعدیل می‌گردد. همچنین، نتایج نشان داد که سرمایه‌ی فکری بر راهبرد جذب منابع انسانی اثر دارد. عنوان مقاله [English] The Role of Thought Capital and Human Resource Attraction in the Development of Competitive Performance چکیده [English] It is obvious in the era of information and technology, more than ever, that the development and progress of organizational competition, and each society and nation as well, is due to correct employment of thought capital. Because of the limitation of physical resources, this kind of capital can present value increasing approaches and processes for the excellence of the organization. Along with proper attraction strategies, it can increase the effectiveness and competency of the organizations and add to its competitive advantage. This is an applied research which follows survey method. The research population includes the employees of Iran/Yazd steel alloy. Questionnaires are used to collect data, and SPSS and AMOS6 software are used for data analysis. The results of regression and path analysis indicated that there is no direct relationship thought capital and development of competitive performance. This relationship is moderated by human resource attraction strategies. The results also indicated that thought capital is effective in human resource attraction strategy کلیدواژه‌ها [English] Thought Capital, Human Resource Attraction Strategy, Competitive Performance Development دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

ادامه مطلب

closeمقاله برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

مقاله علمی و پژوهشی " برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC" مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راهبرد منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی؛ الگوی BSC پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آنها شناخته می‌شود و اهمیت‌دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان‌هاست. منابع انسانی به‌عنوان یک منبع راهبردی و مهم‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و اجراکننده عمل می‌نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه‌های شاخص برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب‌نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد‌های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد‌های منابع انسانی و راهبرد‌های کلان سازمان اثر قابل‌توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. عنوان مقاله [English] Strategic Human Resource Planning on the Basis of BSC چکیده [English] These days, the formality and subjectivity of organizations are identified by their human resource. The basis and core of high ranking managers’ work are due to how importantly they consider human resource. As a strategic component, human resource is the most important constituent of organizations. Different from other internal resources of the organization, it is the only component which is able both to make decision and perform it. This research is intended to design and prioritize human resource strategies through BSC model for a communicative contract company. First, outstanding examples of strategic human resource planning were compared with one another through BSC model by employing experts in order to design human resource strategies. For this, human resource matrix of SWOT was drawn by the questionnaires exposed to managers and specialists. This applied research follows a descriptive analytic approach by employing a survey method. The results indicated that strategic coordination among human resource strategies and the grand strategies of organizations significantly influence organizations performance. کلیدواژه‌ها [English] human resource planning, human resource strategy, Human Resource Strategic Planning, BSC Model دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert اجرای تکمیل ظرفیت در کنکور ارشد ۹۸

ادامه مطلب

closeاجرای تکمیل ظرفیت در کنکور ارشد ۹۸

شورای سنجش و پذیرش دانشجو مرحله تکمیل ظرفیت سال ۹۸ برای آزمون‌های کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی، فنی و حرفه‌ای، جامع علمی- کاربردی و آزمون سراسری (پذیرش بدون آزمون) را تصویب کرد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان سنجش آموزش کشور، مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی اعلام شد. طبق مصوبات این شورا مقرر شد تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو فقط در پنج آزمون در بهمن ماه انجام شود. بر همین اساس تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون کاردانی به کارشناسی، آزمون فنی و حرفه ای، آزمون جامع علمی- کاربردی و آزمون سراسری (فقط برای رشته محل های صرفاً براساس سوابق تحصیلی) اجرا می‌شود. طبق این اطلاعیه مرحله تکمیل ظرفیت براساس برنامه زمانی هماهنگ شامل زمان ثبت نام، انتخاب رشته، اعلام نتیجه و زمان ثبت‌نام پذیرفته شدگان در هر آزمون انجام می شود. سازمان سنجش آموزش کشور در این اطلاعیه یادآور شد: برنامه زمانی ثبت نام یا انتخاب رشته و نحوه پذیرش این تکمیل ظرفیت‌ها در هریک از آزمون‌ها، پس از هماهنگی با زیرنظام‌های آموزشی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، از طریق سایت این سازمان اعلام می شود.

more_vert مقاله بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش" مقاله ای است در 27 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش، عوامل سازمانی، عملکرد سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، راهبرد سازمانی پرداخته شده است چکیده مقاله چگونگی تأثیر عوامل سازمانی در شکل‌گیری نوع مدیریت دانش و تأثیر این فضای مبتنی بر سرمایه‌های حاصل از دانش بر عملکرد سازمان، کانون توجه بسیاری از پژوهشگران است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل از فرهنگ سازمانی، ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش پرداخته می‌شود. جامعه آماری این تحقیق، بخشی از جامعه‌ی بانکی انتخاب گردید. تعداد 210 عدد پرسش‌نامه مشتمل بر سؤالات چند گزینه‌ای طیف لیکرت تدوین گردید و پس از آزمون روایی و اعتبار، بین افراد نمونه به‌صورت الکترونیک و حضوری توزیع شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی (59/2=t، 26/0= β)، راهبرد سازمانی (32/3=t، 30/0=β) و مدیریت دانش (42/5=t، 57/0= β) بر عملکرد سازمانی بود در حالی‌که تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد قابل توجه نبود. (11/1=t، 06/0= β) از طرفی نقش مدیریت دانش به‌عنوان میانجی برای متغیرهای فرهنگ سازمانی و راهبرد سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه می‌توان گفت بهبود مدیریت فرایندهای مربوط به دانش سازمانی که متأثر از عواملی چون فرهنگ و راهبرد سازمانی است، منجر به افزایش عملکرد سازمانی می‌شود. با توجه به عوامل مؤثر در پردازش دانش و زیرساخت‌های آن، پیشنهادهایی ارایه شده است. عنوان مقاله [English] A Study of the Impact of Intra-Organizational Factors on Organization Performance with a View to the Role of Knowledge Management چکیده [English] Many of the researchers have considered the issue of how organizational factors affect formation of the type of knowledge management, and the impact of the atmosphere of knowledge-based capital on organizational performance. This research is intended to investigate the impact of organizational factors, including organization culture, the structure and the strategy of the organization, on the organization performance with regard to the role of knowledge management. Parts of bank community (from banks in Tehran) comprise the research community of this research. Having affirmed the validity and reliability of a questionnaire, 210 copies of it, containing multiple choice questions of Likert Scale, were handed out among the subjects. The data was analyzed by SPSS and LISREL. The results indicated that the impact of organizational culture (β= 0.26, t= 2.59), organizational strategy (β= 0.30, t= 3.32), and knowledge management (β= 0.57, t= 5.42) had a positively significant effect on organizational performance. The impact of organizational structure of organizational performance, however, was not significant (β= 0.06, t= 1.11). On the other hand, the role of knowledge management as a mediator between organizational culture variables and organizational strategy was affirmed. It can be concluded that the improvement of processes relating to organizational knowledge being affects by organizational culture and strategy, increases organizational performance. Finally, regarding the factors affecting knowledge processing and its infrastructure, some suggestions are presented.  دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .